Türk çeliğine anti-damping vergisi uygulanmayacak

Çelik İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ABD, yerli üreticilerin ABD Ticaret Bakanlığı’na yaptığı şikayet sonucunda 9 Eylül 2015 tarihinde Türkiye’nin yanı sıra Güney Kore ve Brezilya menşeli sıcak yassı çelik ürününde bir telafi edici vergi, yine aynı üründe Avustralya, Japonya, Hollanda, Birleşik Krallık, Güney Kore, Brezilya ve Türkiye’den yapılan ithalata yönelik bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.

Narenciyede alternatif pazar arayışları

Seyhan Ziraat Odası 2. Başkanı Cahit İncefikir, narenciye ihracatında yeni pazarlara girebilmek için üreticinin fiyat indirimi yapması gerektiğini söyledi.

Vergi ziyaı cezalı KDV’nin kaldırılması

vergi-mahkemesi-karari

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2014/1455 Karar No : 2015/363

İstemin Özeti: Davacı şirket tarafından, 2008 yılında sahte belge kulladığı gerekçesi ile sevk edildiği takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden katma değer vergisi tablolarının yeniden düzenlenmesi sonucu ödenecek vergi çıkan adına resen tarh olunan vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; takdir komisyonunun yeterli inceleme ve araştırma yapmadığı, varsayımdan hareketle tarh ve ceza kesme yoluna gidildiği, bahse konu faturaların sahte olmadığı, bir kısım ödemelerin çekle yapıldığı ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Vergi Usul Kanununun “Re’sen Vergi Tarhı” başlıklı 30’uncu maddesinde, resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah ve matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış ve maddenin 6’ncı bendinde; tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması hali resen tarh nedeni olarak belirlenmiştir.

Aynı kanunun “Takdir Kararı” başlıklı 31’inci maddesinde, takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmının takdir kararına bağlanılacağı belirtilmiş, “Komisyonların Görevleri” başlıklı 74’üncü maddesinin (a) fıkrasının 1’inci bendinde, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak; 2’nci bendinde ise vergi kanunlarında yazılı fiat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek komisyonun görevleri olarak belirlenmiştir.

Öte yandan; Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinde de, katma değer vergisi indirim mekanizması düzenlenmiş, 29’uncu maddenin (a) bendinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda göserilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.

Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin üzeriminden tüketimine kadar geçen üretici, tüketici, yarı toptancı, perakendeci gibi her aşamada katılan değer üzerinden alınan, her aşamada matrahı katma değer olan ve sonunda tümü tüketici üzerine kalan bir vergi olup bu vergiyi diğer vergilerden ayıran en önemli özellik, indirim mekanizmasıdır. Mekanizmanın işleyişi, emtia teslim ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu satışların girdilerine ilişkin olarak ödenen katma değer vergisinin indirilmesi esasına dayanmaktadır. Vergi mükellefi, katma değer vergisi sistemi içinde, aracı görevi yapar. Sattığı mal ve hizmetler üzerinden tahsil ettiği vergiden mal ve hizmet alışında ödediği vergiyi indirir, bakiyesini devlete öder. Bu işlem her safhadaki mükellef tarafından tekrarlanmaktadır.

3065 sayılı Kanunun 29’uncu maddesine göre mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri vesikalardaki katma değer vergisini indirim konusu yapabilirler. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) bendinde ifade edildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu kuralın gereği olarak mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun yukarıda sözü edilen 29’uncu maddesi hükmünden yararlanabilmelerinin ön şartı fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasıdır. Bu madde hükümlerine göre mal alışları nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin indirim ve iade konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal alım satımı karşılığı düzenlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerce indirim konusu yapılan katma değer vergilerine ilişkin fatura ve benzeri belgelerin gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığı ve düzenlenen belgelerin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususlarının vergi dairesince, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak inceleme sonucu açık ve somut bir şekilde tespit edilmesi durumunda, indirim konusu vergilerin reddi ve resen vergi tarhiyatına konu yapılabileceği açıktır.

Bu kapsamda; Vergi Usul Kanununun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu; aynı maddenin 2’nci fıkrasında ise, incelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde incelme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Tüm bu açaklamalar ışığında; mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmadığı ve sahte fatura olduğu hususunun ortaya konulmuş olması durumunda 3065 sayılı Kanun ile getirilen ve katma değer vergisine özgü bir mekanizma olan indirim mekanizmasından yararlanamayacaklardır. Ancak; sahte fatura kullanıldığı hususu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134’üncü maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yapılacak vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilebilecek bir durumdur zira, burada tespit edilecek husus, matrahın beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi değil, mükellefin yasal defterlerine kaydetmek suretiyle indirim konusu yaptığı faura ve belgleerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmaması olup, böyle bir durumda; vergi daireleri, mükellefin katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle hakkında tarhiyat yapılabileceklerdir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin, hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ticareti yaptığına ilişkin vergi tekniği raporu bulunan mükelleflerden aldığı faturaları kullandığı gerekçesi ile takdir komisyonuna sevk edildiği, takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden incelenen ve izleyen yıl katma değer vergisi tablolarının yeniden düzenlendiği, düzeltme sonucu ödenecek vergi çıkan uyuşmazlık konusu dönemler için cezalı tarhiyatın yapıldığı anlaşılmaktadır.

İdari işlem ve tasarruflarla kişilerin hukukunda haricen değişiklik yapma ve yetki ve imtiyazına sahip olan idarenin, bu yetkisini kullanırken öncelikle yetkinin kullanılmasına ilişkin şekil ve koşullarının belirlendiği usul kanunlarının kendi üzerine yüklediği görevler çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Zira Anayasada yer alan hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu da idarenin işlem ve eylemlerini, hukuk kuralları çerçevesinde ve yine bu kuralların yüklediği görev ve yetki kapsamında yürütmesidir.

Takdir komisyonlarının görevi; 213 sayılı Kanun uyarınca, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ile vergi kanunlarında yazılı fiat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmektir. 3065 sayılı Yasada öngörülen indirim mekanizması ise, vergilendirme tekniği açısından, matrah takdirinden farklı bir müessese olup mükelleflerin; gerek sahte fatura kullanmaları gerekse defter ve belgelerini ibraz etmemeleri gibi durumlarda, matrah takdrini gerektiren bir husus bulunmaması nedeniyle, bu tür fiillerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu ve 34’üncü maddelerinde düzenlenen, indirim mekanizması içinde değerlendirilmesi suretiyle, katma değer vergisi indirimleri yönünden yapılacak vergi incelemesi ile bir sonuca bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu gibi hallerde, mükelleflerin matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edlmesi ve kendisine matrah, servet ve kıymet takdiri görevi verilmiş olan ve katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonlarınca takdir edilen matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapılması mümkün değildir.

Bu durumda; davacı şirketin sahte fatura kullandığından bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden katma değer vergisi tablolarının yeniden düzenlenmesi sonucu ödenecek vergi çıkan uyuşmazlık konusu dönemler için yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılmasına bu kararın tebliğini izleyen günden itibren (30) gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

2015 Yılı Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

kgk-kamu-gozetim-kurumu

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE

DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasındaki tablo başlığında yer alan “75 milyon TL”, “150 milyon TL” ve “250” ibareleri sırasıyla “50 milyon TL”, “100 milyon TL” ve “200” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki tablo başlığında yer alan “75 milyon TL”, “150 milyon TL” ve “250” ibareleri sırasıyla “50 milyon TL”, “100 milyon TL” ve “200” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Usul ve Esaslar 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

Sakarya İline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler

kgk-kamu-gozetim-kurumu

Sakarya İline Kayıtlı Denetçiler

SIRA NO
ADI-SOYADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 ABDULLAH KARAMAN SMMM BD/2013/05117
2 ADNAN IŞIK SMMM BD/2013/04137
3 ADNAN YILMAZ SMMM BD/2014/05580
4 AHMET BİNA SMMM BD/2013/03011
5 AHMET DİLBAZ SMMM BD/2013/03558
6 AHMET GÜNEY SMMM BD/2014/07868
7 ALİ ÇUMAK SMMM BD/2013/03120
8 ALİ SAİT ÇATAR SMMM BD/2013/03401
9 ASİYE BAŞYAZICI SMMM BD/2014/07310
10 AYFER GÜNER MERT SMMM BD/2013/00737
11 BARIŞ ŞAHİN SMMM BD/2013/03610
12 BAYRAM KAHYAOĞLU SMMM BD/2013/04672
13 BİRAN YASA SMMM BD/2013/03757
14 BURHAN YILMAZER SMMM BD/2013/02682
15 CEMİL DİLBAZ YMM BD/2013/01104
16 CEMİL KOCACIK SMMM BD/2013/05154
17 COŞKUN YILDIRIM SMMM BD/2013/03763
18 ÇETİN ÇINAR SMMM BD/2013/03699
19 ÇİĞDEM ATALAY SMMM BD/2013/02428
20 DİNÇER ÇAĞCI SMMM BD/2013/01402
21 DOĞAN İLBAKAN SMMM BD/2013/04241
22 ERGÜN ÖZKAN SMMM BD/2013/05224
23 ERHAN GENÇ SMMM BD/2014/07971
24 EROL KOCACIK SMMM BD/2013/02621
25 EROL TUNA SMMM BD/2013/04160
26 ETHEM KAÇAR SMMM BD/2014/07051
27 FİKRET DAYIOĞLU SMMM BD/2013/02733
28 FİKRET PAÇACI YMM BD/2013/01932
29 FUAT POLAT SMMM BD/2013/02438
30 HAMDİ ÖZKILINÇ SMMM BD/2014/07513
31 HAMİD YILMAZ SMMM BD/2014/05827
32 HAYRETTİN TEZER SMMM BD/2013/04399
33 HEDİYE BALCI SMMM BD/2014/05284
34 HÜLYA BAYRAKTAR SMMM BD/2013/04074
35 HÜSEYİN İSKENDER SMMM BD/2013/04000
36 İHSAN ERKUL SMMM BD/2014/06024
37 İHSAN YAVUZ DİLAVER SMMM BD/2013/03672
38 İLHAN ARSLAN SMMM BD/2014/05637
39 İLKER ÇAĞCI YMM BD/2013/00336
40 İMDAT AKGÜNLER SMMM BD/2013/04368
41 KADİR KINALI SMMM BD/2013/04517
42 KAMURAN KÖSE SMMM BD/2013/02611
43 MEHMET KÜÇÜKTEKİN SMMM BD/2013/03578
44 MEVLÜT ALİŞAN SMMM BD/2013/05218
45 MURAT ERSOY SMMM BD/2013/03796
46 MUSA ERKAL SMMM BD/2013/00749
47 MUSTAFA AK YMM BD/2013/01426
48 MUSTAFA İNCE SMMM BD/2013/04667
49 MUSTAFA KOÇ SMMM BD/2013/03748
50 MUSTAFA TURGAY ÇETİNER SMMM BD/2013/01002
51 MÜHİT GEZİCİ SMMM BD/2014/05468
52 MÜMİN YÜKSEKKAYA SMMM BD/2013/02995
53 NAZİFE DİNÇ SMMM BD/2013/03579
54 NİHAT ALBAYRAK SMMM BD/2013/01006
55 OSMAN ÇULCUOĞLU SMMM BD/2014/05925
56 ÖMER NECDET AYDEMİR YMM BD/2013/00934
57 RAMAZAN GÜNER SMMM BD/2013/03310
58 RAMAZAN SARIOĞLU SMMM BD/2013/02467
59 RECEP ALP YMM BD/2013/04366
60 RECEP KILIÇ SMMM BD/2013/03122
61 SALİM ÇEKİÇGİBİ SMMM BD/2014/07709
62 SİNEM GÜRSOY SMMM BD/2013/04136
63 ŞABAN KOLUDRA SMMM BD/2013/03919
64 TUNCER AKBAYRAK SMMM BD/2013/03228
65 TUNCER DELİBAŞ SMMM BD/2013/01666
66 ÜZEYİR YUSUF BALCI SMMM BD/2014/05283
67 VASIF BAYRAM SMMM BD/2013/03543
68 YASİN KULA YMM BD/2014/06040
69 YAŞAR ÇALIŞIR SMMM BD/2013/02118
70 YILDIRAY YILMAZ SMMM BD/2014/06968
71 YILMAZ ŞAHİN SMMM BD/2014/06355
72 ZEKİ ÇELEBİ SMMM BD/2013/03596
73 ZENNUR TOSUN SMMM BD/2014/07123
74 ZEYNEP KILIÇ SMMM BD/2014/06423

escort bayanistanbul escortescort bayan