Archive for 04 Ekim 2012

Tüketici Fiyatları İndeksi

TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

ONİKİ AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM (%)

AYLAR

YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
1980 60.2 68.3 76.2 83.7 91.8 99.1 105.5 110.1 113.2 116.0 116.8 116.6
1981 115.5 106.2 97.0 87.3 77.4 68.8 61.5 55.6 50.2 44.6 39.9 35.9
1982 32.2 30.6 29.6 29.3 29.3 29.0 28.5 28.0 27.5 27.3 27.2 27.1
1983 27.1 26.6 26.1 25.2 24.5 24.4 24.4 24.5 24.9 25.6 26.6 28.0
1984 32.0 32.5 33.1 34.3 39.9 38.3 40.5 42.6 44.5 46.1 47.4 48.4
1985 49.7 51.4 53.1 53.5 53.1 51.2 49.5 47.8 46.7 46.0 45.4 45.0
1986 44.0 42.8 40.9 39.6 38.5 38.5 38.6 38.4 37.6 36.8 35.7 34.6
1987 33.7 33.2 33.3 33.6 34.3 34.5 34.5 34.9 35.5 35.7 36.7 38.9
1988 41.5 44.3 47.5 50.9 53.5 56.5 59.6 62.8 66.2 70.2 73.9 75.4
1989 76.3 76.7 75.8 74.4 73.4 72.8 72.6 72.3 71.9 71.2 70.1 69.6
1990 63.0 62.5 62.7 63.0 63.3 63.3 62.6 61.6 61.1 60.7 60.6 60.3
1991 60.5 60.9 60.9 60.9 60.9 61.2 62.2 63.5 64.1 64.6 65.0 66.0
1992 67.5 68.8 70.3 71.2 71.7 71.5 71.1 70.5 70.5 70.6 70.6 70.1
1993 68.4 66.7 65.0 63.8 63.6 63.8 64.6 65.2 65.3 65.3 65.5 66.1
1994 66.9 68.1 69.3 74.0 79.3 83.8 87.1 90.1 93.6 97.7 101.8 106.3
1995 111.1 115.5 119.4 117.0 112.5 108.9 106.3 104.4 102.5 100.2 97.2 93.6
1996 86.0 83.2 80.9 80.5 80.8 81.0 81.0 81.0 80.5 80.2 80.1 80.4
1997 80.0 79.9 79.6 79.3 78.9 78.5 79.1 79.8 80.9 82.3 83.9 85.7
1998 88.0 89.9 91.4 92.6 93.4 94.0 93.6 92.6 91.4 89.6 87.3 84.6
1999 81.5 78.5 75.8 73.5 71.3 69.5 68.2 67.1 66.1 65.3 64.8 64.9
2000 65.2 65.8 66.1 66.0 65.9 65.2 64.3 63.1 61.6 59.6 57.6 54.9
2001 52.0 48.9 46.5 45.6 45.3 45.5 45.9 46.5 47.8 49,8 51.9 54.9
2002 57.5 60.7 62.8 62.8 61.7 60.1 58.4 56.6 54.2 51.2 48.2 45.0
2003 41.3 37.9 35.5 33.8 32.7 31.7 30.7 29.5 28.4 27.4 26.3 25.3
2004 24.4 23.21 21.67 20.01 18.19 16.51 15.11 13.97 12.87 12.02 11.29 10.58
2005 8.5 8.44 8.40 8.42 8.53 8.69 8.68 8.64 8.63 8.47 8.31 8.18
2006 8,07 8,03 8,05 8,11 8,21 8,32 8,64 8,84 9,05 9,25 9,44 9,60
2007 9,76 9,92 10,15 10,3 10,24 10,11 9,70 9,46 9,17 8,98 8,86 8,76
2008 8,61 8,53 8,4 8,33 8,47 8,64 9,07 9,43 9,76 10,12 10.31 10.44
2009 10.54 10.41 10.29 9.98 9.49 9.08 8.52 7.99 7.52 6.95 6.53 6.25
2010 6.16 6.38 6.53 6.87 7.20 7.41 7.59 7.83 8.16 8.45 8.59 8.57
2011 8.28 7.76 7.29 6.79 6.64 6.47 6.37 6.24 6.00 5.93 6.13 6.47
2012 6.95 7.48 8.02 8.59 8.68 8.89 9.11 9.29 9.53

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR. (**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.                      (***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.                                                    (****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. (*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.

Yeni TTK Defterlerin Tutulması

Defterlerin tutulması

MADDE 65 (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir.

(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır.

(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır.

(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; (6335 sk.’nun 41/1 mad. ile ibare kaldırılmıştır.Yür:1.7.2012)(…) Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Yeni TTK Özel Denetim

Özel denetim

MADDE 207– (1) Denetçi, (6335 sk.’nun 41/4. mad. ile ibare kaldırılmıştır. Yür:1.7.2012)(…)özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Yeni TTK Değer Biçme

Değer biçme

MADDE 343 (1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara,   şirket   merkezinin   bulunacağı   yerdeki   asliye   ticaret   mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular  (6335 sk.’nun 41/6. mad. ile ibare kaldırılmıştır.Yür:1.7.2012)(…) ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir

Yeni TTK Kurucular Beyanı

Kurucular beyanı

MADDE 349 (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır.

(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, (6335 sk.’nun 41/7. mad. ile ibare kaldırılmıştır.Yür:1.7.2012)(…) diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır.