Archive for 07 Ekim 2012

Amortisman Oranları Ek:1

34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan

iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33
34.1. Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma

araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

3 %33.33
34.2. Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi

motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imal atında kullanılan iktisadi kıymetler)

10 %10.00
34.3. Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları 5 %20.00
35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan

araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan

iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)

10 %10.00
35.1. Havacılıkta kullanılan Mamüllerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler (*) 6 %16,66
36. Gemi ve bot yapımı 12 %8.33
36.1. Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda

kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri

ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)

36.2. Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi

özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

7 %14.28
36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç) 16 %6.25
37. Demiryolları Makineleri   Araç-Gereçleri ve tesisleri
37.1. Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 %4,00
37.2. Peronlar 20 %5.00
37.3. Rampalar 10 %10.00
37.4. Kömür ve akaryakıt verme tesisleri 20 %5.00
37.5. Cüruf temizleme tesisleri 5 %20.00
37.6. Bakım, muayene ve temizleme tesisleri 20 %5.00
37.7. Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler) 25 %4,00
37.8. Esas toprak işleri, diğer tesisler 25 %4.00
37.9. Balast 10 %10.00
37.10. Tüneller ve yeraltı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri) 100 %1.00
37.11. Menfezler (Boru menfezleri, karayolu  menfezleri, su geçitleri ve diğerleri) 25 %4.00
37.12. Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri 25 %4.00
37.13. Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyeler, otomatik bariyerler ve tesisleri 12 %8,33
37.14. Mekanik sinyal tesisleri
37.14.1. Kumanda aletleri blok tesisleri 12 %8,33
37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibatı 16 %6,25
37.14.3. İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri transmisyon hatları 12 %8,33
37.15. Trafik merkez idaresi (CTC)
37.15.1. Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları, vb. 10 %10.00
37.15.2. Sinyaller 12 %8,33
37.15.3. Tarnsmisyon hatları ve tesisleri 12 %8,33
37.15.4. Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 %8,33
37.15.5. Otomatik fren tevfik tertibatı 16 %6,25
37.15.6. Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri 5 %20.00
37.15.7. Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve höparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri 16 %6,25
37.15.8. Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri 16 %6,25
37.15.9. Telekominikasyon kuvvet tessileri 16 %6,25
37.15.10. Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaf santralleri ve benzerleri) 20 %5.00
37.15.11. Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri 10 %10.00
37.15.12 Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 %6,25
37.15.13 Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler 5 %20.00
37.15.14 Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler 16 %6,25
37.15.15 Hurufat ve tertip makineleri 5 %20.00
37.15.16 Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri vb. 12 %8,33
37.15.17 Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar 20 %5,00
37.15.18 Yol makineleri (Buldozer, grayder, kompresör, betonyer, elevatör,

traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)

10 %10.00
37.15.19 Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları vb. 33 %3,03
37.15.20 Yüksek ve orta gerilimli tesisler 33 %3,03
37.15.21 Elektirik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri 20 %5,00
37.16 Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı 16 %6,25
37.17 Diğer mefruşat ve teçhizat 16 %6,25
38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da  dahil) yapımı ve

yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
39. Lokomotif İmalatı: Demiryolulokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve

yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

11 %9.09
40. Demiryolu rayları 10 %10.00
40.1. Dekovil hattı 15 %6.66
41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema

filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık:  Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan  özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler 22 %4.54
43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri
43.1. Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen

telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

45 %2.22
43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 %2.22
43.3. Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve

benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler

10 %10.00
43.4. Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir) 24 %4.16
43.5. Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde

kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri

10 %10.00
44. Medya ve iletişim hizmetleri
44.1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler

ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu

iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri

iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını

ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)

6 %16.66
44.2. Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar,  cihazlardan antenlere

nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler

(Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)

13 %7.69
44.3. Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik

sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)

27 %3.70
44.4. Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan

sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler

17 %5.88
44.5. Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri 10 %10.00
44.6. Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler,

yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan  teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)

10 %10.00
44.7. Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri,

özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar

10 %10.00
44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık
44.8.1. Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan

iktisadi kıymetler hariç)

11 %9.09
44.8.2. Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri,

bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler

10 %10.00
44.8.3. Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne

gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)

9 %11.11
44.9. Film ve kasetler
44.9.1. Filmler 2 1. Yıl %60, 2. Yıl %40
44.9.2. Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1. Yıl %60,
2. Yıl %40
44.9.1.1. Sinema Filmleri (406 no.lu tebliğ ile işlenmiştir.) 2 1.Yıl %85, 2. Yıl %15
44.10. Telekominikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri

sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10,00
45. Elektrik piyasası faaliyetleri
45.1. Üretim
45.1.1. Elektrik üretimi, Ticari amaçlı satışı için elektiriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 40 %2,50
45.1.2. Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları: Barajlar, arglar, kanallar ve su olukları gibi elektriğin ticari satışı için hidrolik güç üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 50 %2,00
45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler 40 %2,50
45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler 15 %6,66
45.1.3. Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan  araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) 20 %5.00
45.1.4. Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve

bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla

meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak

sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)

15 %6.66
45.1.5. Endüstriyel enerji ve  endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %4.54
45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak

yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

5 %20.00
45.1.7 Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler 10 %10,00
45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat 13 %7.69
45.2. İletim 30 %3.33
45.2.1. Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak

yapılan temizleme ve tasnif  düzenlemeleri bu sınıf  kapsamında değildir.)

45.3. Dağıtım
45.3.1. Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 %3.33
45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik  dağıtım sistemleri 22 %4.54
45.3.3. Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri:  Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin

tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)

20 %5.00
46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler
46.1. Barajlar 50 %2.00
46.2. Bentler 20 %5.00
46.3. Kuyular
46.3.1. Artezyen kuyular 20 %5.00
46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 %10.00
46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları 5 %20.00
46.4. Suyun depolanması ve arıtılması
46.4.1. Depo ve tanklar 40 %2.50
46.4.2. Arıtma sistemleri 20 %5.00
46.5. Suyun dağıtılması
46.5.1. Pompalama sistemleri 10 %10.00
46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri 25 %4.00
47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler
47.1. Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve

benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri

22 %4.54
47.2. İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 %7.14
47.3. İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel

iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan

atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)

30 %3.33
47.4. Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler 14 %7.14
47.5. Doğalgaz üretim araçları 14 %7.14
47.6. Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör

istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri

22 %4.54
47.7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama,

buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil  hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri

22 %4.54
47.8. Sınai gaz üretimi
47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 %12.50
47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi 8 %12.50
47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 %20.00
47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.) 8 %12.50
47.8.5. Tüp test üniteleri 10 %10.00
47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 %10.00
47.8.7. Likit silindirler 8 %12.50
47.8.8. Asetilen tüpleri 8 %12.50
47.8.9. Sınai gaz tüpleri 10 %10.00
47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri 5 %20.00
47.8.11. Paletli tüp kollektörleri 8 %12.50
47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 %12.50
48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler

(Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

15 %6.66
49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların

veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan

iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya

yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları

toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki  yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin

temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi

elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)

10 %10.00
50. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları 24 %4.16
51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2.00
52. Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler

ile  diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler

10 %10.00
52.1 Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
52.2. Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan

iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)

6 %16,66
52.3. Sağlık hizmetleri 6 %16,66
52.4 Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, komyonet ve benzeri araçların satışı, bunların  servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler) 12 %8,33
52.5 Güvenlik hizmetleri 8 %12,50
52.6. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler 10 %10.00
52.7. Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler) 10 %10.00
52.7.1. Minilab fotograf baskı makinesi 4 %25,00
53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri
53.1 Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
53.2. Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum-eski harmanlama boru hattı, gres

kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)

12 %8,33
53.3. Laboratuar ölçüm ve test cihazları 8 %12,50
53.4. Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler 10 %10.00
53.5. Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
53.6. Hizmet binaları, tesis ve arazi düzenlemeleri ( İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar,

köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama

sistemelri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)

20 %5.00
54. İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 %20.00
55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how),

format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer  haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15 %6,66
55.1. Peştemallık 5 %20,00
55.2. Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı 5 %20,00
56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 %20.00
57 Araştırma-Geliştirme harcamaları** 5 %20,00
58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve

toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

5 %20.00
58.1. Reklam panoları ve billboardlar
58.1.1. Işıklı 5 %20.00
58.1.2. Işıksız 10 %10.00
58.2. Mafsallı tenteler 2 %50.00
59. Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri 10 %10.00
59.1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış  (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 %25.00
59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi  peçeteler ve benzerleri 2 %50.00
59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler:  Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların

motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b.), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri,

projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.)

3 %33.33
59.4. Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları,

sirkler,  sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan

ödemeler karşılığında  eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
59.4.1. Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve  gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil) 2 %50.00
61 Suda yapılan faaliyetler
61.1 Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 %10.00
61.2. Şamandıra tesisatı 5 %20.00
61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar) 3 %33.33
61.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 %50.00
61.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 %33,33
61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 8 %12.50
61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 5 %20.00
61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 5 %20.00
61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 3 %33.33
62. 8 %12,50
63 12 %8,33
63.1. Naylon film kaplama 8 %12,50
64. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammadelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikrorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması,

polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00
64.1. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (Radyoaktif kobalt) 5 %20,00
65. Savunma Sanayii
65.1 Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. Numaralı sınıflamada ve başka  bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışıdadır.) 15 %6,66
65.1.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler 7 %14,28
65.2. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal  eden iktasadi kıymetler 10 %10.00
65.2.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler 5 %20.00
66. Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
66.1. Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel 10 %10,00
66.2. Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü 2 %50,00
66.3. Radar, radyofar ve seyir haritaları 5 %20,00
66.4. Kara kutu ve hız gösterge sistemi 15 %6,66
67. Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
67.1. Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı,

nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre,

membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları

5 %20,00
67.2. Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler 5 %20,00
67.3. Üretim prosesi otomasyon makinesi 7 %14,28
67.4. Metil alkol tankı, reaktör 8 %12,50
67.5. Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı,

gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik – anaerobik tanklar, kantar, kompresör,

degazör gibi makineler

10 %10,00
67.6. Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı 15 %6,66
* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahipdeğillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik

ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin

işletmeleri  bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni t

eknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları”kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka

yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak,

mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge  faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine

göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.),  339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki

listenin “55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler” sınıfı uyarınca

itfa edilecektir.

68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar 15 %6.66
68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 10 %10.00
68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 %20.00
69. Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler
69.1. Merdiven aracı, merdiven çekilir 15 % 6,66
69.2. Konveyör aracı, konveyör 15 % 6,66

 

69.3. Apron Otobüsü 5 % 20,00
69.4. Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu 7 % 14,28
69.5. Foseptik tankı, su ikmal tankı 15 % 6,66
69.6. Towbar, towbarless, uçak traktörü 5 % 20,00
69.7. Air starter çekilir 6 % 16,66
69.8. Yayın ve anons sistemi, saat sistemi 10 % 10,00
69.9. Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi 15 % 6,66
69.10. 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi 20 % 5
69.11. Uçak park alanı ofis ekipmanı 10 % 10,00
69.12. Yangın alarm ve güvenlik sistemi 15 % 6,66
69.13. Dahili telefon sistemi 10 % 10,00
69.14. Enerji otomasyon sistemi 10 % 10,00

 

Amortisman Oranları

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

 

Normal Amortisman Oranı
1 Binalar
1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2.00
1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3.03
1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5.00
1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6.66
1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10.00
1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66
1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2.00
1.1.8. Tanklar
1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6.66
1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 %10.00
1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %6.66
1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik 40 %2.50
1.2.2. Yarı kargir 25 %4.00
1.2.3. Ahşap 15 %6.66
1.2.4. Kerpiç 10 %10.00
1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 %10.00
1.2.6. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan ç adır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 %25.00
1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 %2.00
1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 %2.00
1.5. Gergili membran sistemleri 6 %16,66
2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar

(Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata  duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri,  soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor

sahaları (Tribünler hariç),  köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar

15 %6.66
2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve  bunlara benzeyen yollar) 8 %12.50
3. Demirbaşlar
3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 %20,00
3.2. Televizyonlar 5 %20.00
3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33,33
3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50.00
3.5. Kasalar
3.5.1. Plastik kasalar 5 %20.00
3.5.2. Tahta kasalar 2 %50.00
3.5.3. Demir, çelik vb. meteryallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 %2.00
3.6. Paletler
3.6.1. Tahta palet 2 %50.00
3.6.2. Plastik palet 5 %20.00
3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 %33.33
3.8. Isıtma malzemeleri
3.8.1. Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları) 15 %6.66
3.8.2. Isıtma boruları 15 %6.66
3.8.3. Pompalar 15 %6.66
3.8.4. Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5.00
3.8.5. Sıcak hava apareyleri 20 %5.00
3.8.6. Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4.00
3.8.7. Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.) 15 %6.66
3.8.8. Şofbenler ve kombiler 10 %10.00
3.8.9. Hidroforlar 10 %10.00
3.8.10. Su yumuşatma cihazları 10 %10.00
3.8.11. Genleşme depoları 10 %10.00
3.8.12. Brülörler 15 %6.66
3.8.13. İçten yanmalı motorlar 10 %10.00
3.8.14. Soba 5 %20,00
3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri
3.9.1. Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu) 15 %6.66
3.9.2. Fan-coil cihazları 15 %6.66
3.9.3. Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri) 10 %10.00
3.9.4. Su soğutma grupları 15 %6.66
3.9.5. Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları 15 %6.66
3.9.6. Hava perdeleri 10 %10.00
3.9.7. Havalandırma sistemleri 10 %10.00
3.10. Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
3.10.1. Sebze soyma ve doğrama makineleri 10 %10.00
3.10.2. Et kıyma makineleri 10 %10.00
3.10.3. Mikserler 10 %10.00
3.10.4. Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları 10 %10.00
3.10.4.1. Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar 5 %20.00
3.10.5. Yemek pişirme tencereleri 10 %10.00
3.10.6. Fırınlar 10 %10.00
3.10.7. Kuzine ve yer ocakları 15 %6.66
3.10.8. Bulaşık yıkama makineleri 10 %10.00
3.10.9. Komple soğuk odalar 10 %10.00
3.10.10. Yemek asansörleri (Monşarjlar) 15 %6.66
3.10.11 Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı 10 %10.00
3.11. Merkezi çamaşırhane cihazları
3.11.1. Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri 10 %10.00
3.11.2. Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil) 15 %6.66
3.11.3. Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri 10 %10.00
3.12. Asansörler (Yük, insan vb.) 10 %10.00
3.13. Medikal malzemeler
3.13.1. Otoklav cihazları 10 %10.00
3.13.2. Buhar Jeneratörleri 10 %10.00
3.13.3. Sterilizatörler 10 %10.00
3.13.4. Oksijen ve azot tüpleri 20 %5.00
3.13.5. Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.) 10 %10.00
3.13.6. Basınçlı hava kompresörleri 15 %6.66
3.13.7. Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri 10 %10.00
3.13.8. Laboratuvar cihazları
3.13.8.1. Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) 5 %20.00
3.13.8.2. Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler 5 %20.00
3.13.8.3. Karıştırıcı ve çalkalayıcılar 6 %16.66
3.13.8.4. Mikroskoplar 6 %16.66
3.13.8.5. Analitik cihazlar 5 %20.00
3.13.9. Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.) 5 %20.00
3.13.9.1. Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %16,66
3.13.10. Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.) 10 %10.00
3.13.10.1. Portatif sedye 5 %20,00
3.13.11. Ameliyathane ve sterilizasyon
3.13.11.1. Sterilizatörler 8 %12.50
3.13.11.2. Cerrahi termal yıkayıcı 8 %12.50
3.13.11.3. Ameliyat masası 8 %12.50
3.13.11.4. Ameliyat lambası 8 %12.50
3.13.11.5. Anastezi cihazı 6 %16.66
3.13.11.6. Elektro koter 6 %16.66
3.13.11.7. Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları 6 %16.66
3.13.11.8. Cerrahi el aletleri 7 %14.28
3.13.12. Radyo terapi cihazı (Linac) 8 %12.50
3.13.13. Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı) 6 %16.66
3.13.14. Kan şekeri ölçüm cihazları 10 %10.00
3.13.15 Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler) 10 %10,00
3.13.16. Hasta simülasyon cihazı

5

% 20,00

3.14. Elektrik Malzemeleri
3.14.1. Jeneratörler 10 %10.00
3.14.2. Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS) 10 %10.00
3.14.3. Paratonerler 10 %10.00
3.14.4. Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri vb. 10 %10,00
3.14.5. Transformatörler 10 %10,00
3.14.6. Redresörler 10 %10.00
3.14.7. Akümülatörler 5 %20.00
3.14.8. Akü  şarj redresörü 5 %20.00
3.14.9. Şalt cihazları, kontaktörler 3 %33,33
3.14.10. Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri 10 %10.00
3.14.11. Elektirik motorları, elektirik trafoları 10 %10.00
3.14.12. Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri 10 %10,00
3.14.13. Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.) 10 %10,00
3.14.14. Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan

makineler

3 %33.33
3.15. Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası 5 %20.00
3.16. Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.) 15 %6.66
3.17. Kaynak makinesi 5 %20.00
3.18. Zincir, halat 3 %33.33
3.19. Ponton 5 %20.00
3.20. Kondansatör 5 %20.00
3.21. Oksijen takımı, oksijen saati 6 %16.66
3.22. Güneş kollektörü 6 %16.66
3.23. Depolama raf sistemleri 10 %10.00
3.24. Çim biçme makinesi 4 %25.00
3.25. Çöp konteynerleri 4 %25.00
3.26. Elektronik güvenlik sistemleri 5 %20.00
3.27. POS cihazları 5 %20.00
3.28. Yangın söndürme cihazları 5 %20.00
3.29. Radyasyon aleti 5 %20.00
3.30. Nem alma cihazları 5 %20.00
3.31. Kart basma makinesi 10 %10.00
3.32. Kart kesme makinesi 10 %10.00
3.33. Zarflama makinesi 10 %10.00
3.34. Projeksiyon cihazı 5 %20.00
3.35. Fotoğraf makineleri ve kamera 5 %20.00
3.36. Ölçüm cihazları 5 %20.00
3.37. Elektronik test cihazları 5 %20.00
3.38. Mekanik test cihazları 7 %14.28
3.39. El ölçü aletleri 4 %25.00
3.40. Hızlı protip makineleri 5 %20.00
3.41. Kompresörler (3.13.6. Sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %16,66
3.42. Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makinaları 6 %16,66
3.43. Redüktörler 10 %10.00
3.44. Metal işlemeye mahsus araç gereçler, (torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri) 10 %10.00
3.45. Delme, kesme, zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri 10 %10.00
3.46. Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kampaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri 10 %10.00
3.47. Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar 10 %10.00
3.48. Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması

işlemlerini yerine getiren makineler)

8 %12,50
3.49. Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
3.49.1 Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri vb. 5 %20.00
3.49.2. Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları 10 %10.00
3.49.3. Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri 5 %20.00
3.49.4. Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler
10 %10.00
3.49.5. Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları,  uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazları vb. 5 %20.00
3.49.6. Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazlar vb. 5 %20.00
3.49.7. Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV- radyo ve görüntü faks modemleri 5 %20.00
3.49.8. GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları 5 %20.00
3.49.9. Elektronik optik alet ve cihazlar 6 %16,66
3.49.10. Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 10 %10,00
3.50. LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri vb. 10 %10.00
3.51. Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları 10 %10.00
3.52. Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri 10 %10.00
3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve

düzenekler  ile banknot bantlama makinesi

10 %10,00
3.54. Gaz, yangın güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları 8 %12,50
3.55 Elektrik süpürgeleri halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri 7 %14,28
3.56 Çöp öğütücüler 10 %10.00
3.57. İlaçlama makineleri 8 %12,50
3.58. El kurutma makineleri 5 %20.00
3.59. Elektronik kantar 5 %20.00
3.60. Baskül 6 %16,66
3.61. Hidrolik araç kantarları 15 %6,66
3.62. Her türlü standlar (teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar 6 %16,66
3.63. Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler) 15 %6,66
3.64. Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletme tanıtmak için

konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58,1. ve diğer sınıflamalarda yer alanlar hariç)

7 %14,28
3.65. Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları 5 %20.00
3.66. Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar raf düzenleri ve bunların benzerleri) 6 %16,66
3.67. Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar 15 %6,66
3.68. Vidalama makineleri 10 %10.00
3.69. Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 10 %10.00
3.70. Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı vb. 10 %10.00
3.71. Bayrak , flama, adınlatma direkleri 15 %6,66
3.72. Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni

satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) (345 no.lu tebliğ ile yapılan değişiklikle doğrudan gider yazılacak)

2 %50.00
3.73. Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı) 15 %6,66
3.74. Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 %6,66
3.75. Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında  kullanılan tesisler) 24 %4,16
3.76. Duvar saati 5 %20,00
3.77. Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 5 %20,00
3.78. Otopark sistemleri
3.78.1. Otopark ücretlendirme sistemi 15 %6,66
3.78.2. Otopark yönlendirme sistemi 10 %10,00
3.79. Fotoselli kayar kapılar 10 %10,00
3.80. LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç) 15 %6,66
3.81. Kartlı geçiş sistemleri 10 %10,00
3.82. Yanmaz elbise 5 %20,00
3.83. Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri) 3 %33,33
3.84. Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan

reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen

kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar

7 %14,28
3.85. Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden

mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında

kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.

3 %33,33
3.86. Otomatik para çekme makineleri (ATM) 10 %10.00
3.87. Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

% 33,33

3.88. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

% 20,00

4. Bilgi sistemleri
4.1. Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25.00
4.2. Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik

karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)

4 %25.00
4.3. Bilgisayar yazılımları 3 %33.33
4.4. Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı

elamanları

5 %20,00
4.5. Data koruma kasası 12 %8,33
5. Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı

ekipmanlar ve benzerleri

5 %20.00
5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 5 %20.00
6. Taşıma araçları
6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil) 5 %20.00
6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler 5 %20.00
6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25.00
6.4. Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar) 5 %20.00
6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25.00
6.6. Bisikletler ve at arabaları 4 %25.00
6.7. Kendinden hareketli yük arabaları  (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25.00
6.8. Çekiciler (Transpaletler dahil) 5 %20.00
6.9. Demiryolları araçları ve lokomotifler 15 %6.66
6.10. Deniz  araçları
6.10.1. Yük ve yolcu gemileri 18 %5.55
6.10.2. Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12.50
6.10.3. Kayık ve mavnalar 5 %20.00
6.10.4. Ağaç tekne 8 %12.50
6.10.5. Deniz motorları 8 %12.50
6.10.6. Şişme bot 5 %20.00
6.10.7. Kurtarma gemileri 20 %5,00
6.10.8. Römorkör 14 %7,14
6.10.9. Acenta botları (pilot botlar) 12 %8.33
6.10.10. Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı 15 % 6,66
6.10.11. Balık Nakliye Gemisi 10 % 10,00
6.11. Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar 15 %6.66
6.12. Uçak ve helikopterler 10 %10,00
6.12.1. Uçak simülatörleri 10 %10,00
6.13. Treyler ve treylere bağlı konteynerler 6 %16.66
6.14. Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri 10 %10,00
6.14.1. Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner
kaldırma ataçmanı 15 %6.66
6.15. Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları 7 %14.28
6.16. Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar,

atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

7 %14,28
6.16.1. Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
6.16.1.1. Çöp temizleme araçları 5 %20,00
6.16.1.2. Çöp temizleme araçları ekipmanları 3 %33,33
6.17. Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların

benzerleri.

3 %33,33
7. Tarım
7.1. Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar 25 %4.00
7.2. Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5.00
7.3. Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 10 %10.00
7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri  ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat 5 %20.00
7.4.1. Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları 5 %20.00
7.4.2. Kırkım makinesi 5 %20.00
7.4.3. Gaga kesme makinesi 5 %20.00
7.4.4. Krema makinesi 5 %20.00
7.4.5. Tavuk yolma makinesi 5 %20.00
7.4.6. Budama makinesi 5 %20.00
7.4.7. Motorlu el testeresi 5 %20.00
7.4.8. Meyve tasnif makinesi 5 %20.00
7.4.9. Buzağı emzirme makinesi 5 %20.00
7.4.10. Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir

direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri

10 %10,00
7.5. Mandıralar 7 %14.28
7.6. Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.) 5 %20.00
7.7. Atlar
7.7.1. Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar) 18 %5,55
7.7.2. Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.) 10 %10,00
7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil) 5 %20.00
7.9. Arılar 5 %20.00
7.10. Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50.00
7.11. Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar 10 %10.00
7.11.1. Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.) 5 %20.00
7.12. Deniz ve tatlı su balıkları 5 %20.00
7.13. Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.) 5 %20.00
7.14. Ekili ve dikili araziler, tesisler
7.14.1. Zeytinlikler 50 %2.00
7.14.2. Dutluklar 40 %2.50
7.14.3. Fındıklıklar 25 %4.00
7.14.4. Süs ağaçları, güllükler 20 %5.00
7.14.5. Bağlar 20 %5.00
7.14.6. Narenciye ağaçları 25 %4.00
7.14.7. Şeftali ağaçları 10 %10.00
7.14.8. Kayısı, erik, badem ağaçları 25 %4.00
7.14.9. Elma, armut, ayva, incir ağaçları 25 %4.00
7.14.10. Vişne, kiraz ağaçları 20 %5.00
7.14.11. Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları 40 %2.50
7.14.12. Sair meyveli ağaçlar 10 %10.00
7.14.13. Seralar
7.14.13.1. Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve

bunların benzerleri)

5 %20.00
7.14.13.2. Cam örtü malzemeli seralar 15 %6,66
7.14.13.3. Plastik örtü malzemeli seralar 3 %33,33
7.14.13.4. Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar 15 %6,66
7.14.13.5. Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar 20 %5,00
7.14.13.6. Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar 10 %10,00
7.14.13.7. Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği 3 %33,33
7.14.13.8. Kaya yünü yatağı 2 %50,00
7.14.13.9. Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar 10 %10,00
7.14.14. Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.) 10 %10.00
7.14.15. Kanal ve kanaletler 10 %10.00
7.14.16. Derin kuyular 15 %6.66
7.14.17. Sağım tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.18. Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri 5 %20.00
7.14.19. Çırçırlama ve delintasyon tesisleri 5 %20.00
7.14.20. Yoncalık tesisi 3 %33.33
7.14.21. Korunganlık tesisi 2 %50.00
7.14.22. Suni çayır mera tesisi 3 %33.33
7.14.23. Çam fıstığı tesisi 50 %2.00
7.14.24. Kavaklık tesisi 10 %10.00
8. Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu

tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
8.1. İzabe potaları 2 %50.00
8.2. Madeni emniyet şapkaları (Baretler) 3 %33.33
8.3. Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan

iktisadi kıymetler ve malzemeler

10 %10.00
9. Petrol ve gaz sanayi
9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile

kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler

6 %16.66
9.1.1. Pompaj çubuklarından emiciler 3

%33.33

14

%7.14

9.2. Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve

bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması,

petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.

9.2.1. Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan) 2 %50.00
9.3. Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan

iktisadi kıymetler

15 %6.66
9.3.1. Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar 2 %50.00
9.4. Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 9 %11.11
9.4.1. Sıvı gaz buharlaştırıcılar 9 %11,11
10. İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî

kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

6 %16.66
10.1. İnşaat kalıpları ve iskeleler
10.1.1. Ahşap inşaat kalıpları 5 %20,00
10.1.2. Tünel kalıplar 15 %6,66
10.1.3. Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler 20 %5,00
10.1.4. Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar 4 %25,00
10.1.5. İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar) 7 %14,28
10.1.6. Ağaç kalaslar 3 %33,33
10.1.7. Demir veya çelik inşaat kalıpları 7 %14,28
10.2. İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi 8 %12,50
10.3. Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi 15 %6,66
10.4. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi) 6 %16.66
10.5. Kazık çakma makinesi 8 % 12,50
11. Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
12. Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan

iktisadi kıymetler

15 %6.66
13. Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
14. Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 8 %12.50
15. Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 15 %6.66
16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde

kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *

15 %6.66
16.1. Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı,

filtre tanbur ve pastarazatör vb. )

10 %10,00
17. Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde

kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
17.1. Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar 3 %33.33
17.2. Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
18. Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole

yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet,

kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler

4 %25.00
18.1. Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20.00
18.2. Cam şişeler 3 %33.33
18.3. Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler 8 %12.50
19. Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo,

pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15 %6.66
20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
20.1. Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50
20.1.1. Nakış makineleri 5 %20,00
20.2. Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler 10 %10.00
20.3. Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin

sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
20.4. Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü

dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu  çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8 %12.50
20.5. Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 8 %12.50
20.5.1. Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu
vücut tarama ve ölçüm sistemleri 10 %10,00
20.6. Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12.50
20.7. Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri

ve benzeri makineler)

8 %12.50
20.8. Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
20.9. Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8.33
20.10. Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor,  yıkama, şardoş, tıraş vb.) kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
20.11. Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler:  Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi,

çamaşır makinesi

10 %10,00
20.12. Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar) 10 %10,00
21. Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde

kullanılan iktisadi kıymetler

8 %12.50
21.1. Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem

sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları,

biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar

3 %33.33
21.2. Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı

suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi

3 %33.33
21.3. Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri,

filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan

cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar

2 %50.00
22. Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel
araç gereçler * 10 %10.00
23. Ağaç ürünleri imalatı
23.1. Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri 6 %16.66
23.2. Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik

malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
23.3. Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve

otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler  ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması

veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında

kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit  imalatında kullanılanlar hariç)

13 %7.69
23.4. Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt  Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt

poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir  ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya  değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.

10 %10.00
23.4.1. Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme

makinası, bobin asansörü

10 %10,00
23.5. Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler %10 %10.00
23.6. Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler 2 %50,00
24. Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür  veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan

basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim  oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile

ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
25. Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri

aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve  inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar  gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi  kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri  (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)

10 %10.00
25.1. Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) 5 %20.00
25.1.1. Motorlar 10 %10.00
25.1.2. Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar 8 %12.50
25.1.3. Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar 5 %20.00
25.1.4. Seyyar dalgıç pompa motorları 5 %20.00
25.1.5. Paneller ve panel cihazları 10 %10.00
25.1.6. Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve
benzerlerinden oluşan hatlar 10 %10.00
25.1.7. Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları 5 %20.00
25.2. Enstrümanlar  ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) 10 %10.00
25.3. Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı 5 %20.00
25.4. Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı  sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine

maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları

3 %33.33
25.5. Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu  sektörde kullanılan tesisler 10 %10.00
25.5.1. Petrokimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir  yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini

sağlayanlar)

4 %25.00
25.6. Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
25.7. Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6.66
25.8. Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler * 10 %10.00
25.9. Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel
araç gereçler * 10 %10.00
25.10. Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları 5 %20.00
25.11. Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler, matbaa

mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler sabun ve deterjan, temizlik  ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00
25.12. Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
25.13. Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter  kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri 6 %16,66
25.14. EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon

levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler

25.14.1. Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları 12 %8.33
25.14.2. Kalıplar 7 %14.28
25.14.3. Blok makineleri 9 %11.11
25.14.4. Buhar kazanları 15 %6.66
25.14.5. Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar 10 %10.00
25.14.6. Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları 6 %16.66
25.14.7. Alev test cihazları 5 %20.00
26. Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar,

döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen

kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve

benzerleri

10 %10.00
26.1. Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı 10 %10,00
26.2. Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon,

özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *

4 %25,00
27. Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
27.1. Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve

ekipmanları vb.

7 %14,28
27.2. Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri  ve benzerlerinden

oluşan özel alet ve cihazlar

*4% 25,00
27.3. Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar 5 %20,00
27.4. Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik

ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10 %10.00
28. Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek

şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)

28.1. Fırınlar
28.1.1. Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları 10 %10.00
28.1.2. Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları 7 %14.28
28.1.3. El imalatı züccaciye fırınları 5 %20.00
28.1.4. Cam suyu (Slikat) fırınları 4 %25.00
28.1.5. Cam üretim potaları 3 %33.33
28.2. Üretim ve işleme makineleri
28.2.1. Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı 10 %10.00
28.2.2. Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı 5 %20.00
28.2.3. Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı 8 %12.50
28.2.4. Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları 5 %20.00
28.3 Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza  ilişkin iktisadi kıymetler
28.3.1. Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları 15%6,66
28.3.2. Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri 10 %10,00
28.3.3. Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar 10 %10,00
28.4. Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar 5 %20,00
28.5. Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar,
şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 %33,33
29 Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri

imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde

kullanılan iktisadi kıymetler hariç) 20 %5.00
29.1 Çimentolu yonga İmalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6,66
29.2. Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası) 2 %50,00
29.3. Çimento üretiminde  kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü 10 %10,00
30. Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler,

porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

30.1. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b. 15 %6,66
30.2. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler,

elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri dekorlama hatları vb.

8 %12,50
30.3. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan kalite kontrol sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları vb. 7 %14,28
30.4. Taş ve Topraktan/Kilden yapılan ürünlerin İmalatında Kullanılan yüksek teknoloji ürünler (Robot ve benzerleri) 6 %16,66
31. Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
31.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin

eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde;

aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
31.1.1. Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm  cihazları, dökümler gibi özel aletler * 7 %14.28
31.2. Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan

kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *

10 %10.00
31.2.1. Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu 3 %33.33
31.2.2. Kalıplar
31.2.2.1. Alüminyum enjeksiyon kalıpları 4 %25.00
31.2.2.2. Çelik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.3. Sert metal kalıplar 5 %20.00
31.2.2.3. Saç parça kalıpları 5 %20.00
31.2.2.4. Plastik kalıplar 4 %25.00
31.2.2.5. Cam kalıplar 5 %20.00
31.2.2.6. Strofor kalıpları 7 %14.28
31.2.2.7. Döküm kalıplar 7 %14.28
31.2.2.8. Denge ağırlığı kalıpları 4 %25.00
31.2.2.9. Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları 6 %16,66
31.3. Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya

getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların

yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *

10 %10.00
31.4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir

bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının

imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

12 %8.33
31.4.1. Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı,

dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *

3 %33.33
31.5. Metal yüzeylere uygulanan işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri

bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve

yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması,

yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malezmelerin uygulanması için gerçekleştirilenişlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.

6 %16,66
31.6. PVC kapı ve pencere  sistemleri ve bunların benzerlerinin  imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 6 %16,66
  31.6.1. PVC imal kalıpları 4 %25.00
31.7. Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
  31.7.1. Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı 12 %8,33
  31.7.2. Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi,

tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12 %8,33
31.8. Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar 2 %50,00
31.9. Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan

iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan

kurşun giderme tesisleri

12 %8,33
31.10. Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
31.10.1. Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları 2 %50,00
31.10.2. Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden

transfer hatları

4 %25,00
31.10.3. Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok

bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri

5 %20,00
31.10.4. Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta

getirilmesini sağlayan hareketli testereler

6 %16,66
31.10.5. Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler 7 %14,28
31.10.6. Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri 10 %10,00
31.10.7. Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda

odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)

15 %6,66
32. “Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde

kullanılan makine ve aletler, konservekutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri

imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri

(Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi,

faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden

makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)”

20 %5.00
32.1 El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
32.2. Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz

boya cihazı ve bunların benzerleri)

10 %10,00
32.3. Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri 7 %14,28
32.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri 10 %20.00
33. Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı
33.1. Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik

trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan

araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları,

karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman  ve ek parçaları imal etmek

için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10 %10.00
33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini

imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik

iş makineleri ve başka bir yerdesınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)

6 %16.66
33.3. Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 5 %20.00
33.4. Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri
10 %20.00
34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan

iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 417)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 417)

(29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1) ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

– 2012 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16/7/2012 ila 16/8/2012 tarihleri arasında, 3/9/2012 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

– Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

– Yapılacak açıklamada, 31/12/2011 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2012 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2011-31/5/2012 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

– Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin “İnternet Ortamında Açıklama” başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilât ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Tahsilâtın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA)  adresine gönderilmesi,

– Açıklama kapsamına,

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen,

d) 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi kapsamında ertelenen,

e) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki alacaklar dahil),

alacakların alınmaması,

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

————————

(1)  27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (23 Şubat 2001 tarih ve 24327 sayılı R.G.’de yayımlanmıtır.)

Amaç ve Dayanak:

Madde 1  — Bu Yönetmeliğin amacı, 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla değişik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin güven ve istikrar içinde işlem görmesini sağlamak üzere vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kuruluş, teşkilat, faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 — Bu Yönetmelik, münhasıran ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği vadeli işlem ve opsiyon borsalarını kapsar.

Tanım ve Kısaltmalar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık:           Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanı ve Bakanlığı,

SPK veya Kurul: (07.09.2012 tarihli R.G.’de yayımlanan yönetmelikle değişen tanım.Yür:7.9.2012)“Sermaye Piyasası Kurulunu,”

Borsa : Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçtan oluşan sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları  altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak anonim şirket şeklinde  kurulan vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

Borsa Yönetmeliği: Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının işleyiş esaslarını düzenleyen ve bu Yönetmelik çerçevesinde borsa tarafından hazırlanarak, SPK’nın görüşü üzerine İlgili Bakanlık tarafından onaylanan Yönetmeliği,

Borsa Üyesi:SPK’dan türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık yetki belgesi almış ve ilgili borsa mevzuatına göre üyeliğe kabul edilmiş kuruluşları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar  ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,ifade eder.

(07.09.2012 tarihli R.G.’de yayımlanan yönetmelikle eklenen tanım.Yür:7.9.2012) “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini,”

Kuruluş

Madde 4 — Borsalar, SPK’nın teklifi ve İlgili Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur.

Kuruluş Şartları:

Madde 5 — Borsaların kuruluşuna izin verilebilmesi için;

a) Ekonomik durum ve gelişmelerin uygun olması,

b) Borsada işlem görecek vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin piyasa yapısının ve beklenen işlem hacminin mevcut bir borsadan ayrı olarak borsa kurulmasını gerektirecek nitelik ve düzeyde olması,

c) Borsaların çalışma esas ve kurallarının SPK tarafından yapılan düzenlemelere ve alınan kararlara uygun olması,

d) Anonim şirket şeklinde esas sözleşmesinin hazırlanması,

e) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

f) Sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması,

gerekir.

Kurucuların, Ortakların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Denetçilerin           ve Personelin Sahip Olmaları Gereken Şartlar:

Madde 6 — Borsaların kurucularının, ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin ve personelinin;

a) (2.10.2010 tarihli R.G.de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen bent. Yür: 2.10.2010) Sermaye piyasası mevzuatı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamaları ve/veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandııcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Devlet sırlarına karşı suçlar ve cususluk, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı suçları ile Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtn kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücalede Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,”

b) Kurucuların borsa kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunmaları,

c) Kamu tüzel kişileri hariç tüzel kişi ortakların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylı son bir yıla ait bilanço, gelir tablosu ve varsa ek mali tablolarını sunmaları,

d) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna dair noterce tasdikli beyanda bulunmaları,

e) (07.09.2012 tarihli R.G.’de yayımlanan yönetmelikle değişen bent.Yür:7.9.2012)“Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,”

f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut vadeli işlem ve opsiyon borsaları ile menkul kıymetler ve kıymetli madenler borsaları üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadıklarını noterce tasdikli beyan ile ispat etmeleri,

g) Yabancı kurucu ve ortaklar için uygun olduğu ölçüde Türk gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartların taşındığına dair bulundukları ülke yetkili makamlarınca onanmış bilgi ve belgelerin noterce tasdikli çevirilerinin veya geçerliliği kanun veya uluslararası sözleşmelerle kabul edilen şekilde sunulması,

(15.06.2010 tarihli yönetmelikle eklenen cümle.Yür:15.06.2010) “ “Şu kadar ki bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartı yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şeklinde aranır.”

zorunludur. (21.08.2009 tarihli yönetmelikle eklenen fıkra. Yür:21.08.2009) “Görev yapmaları için gerekli şartlardan birinin taşınmadığının sonradan tespiti veya ortaya çıkması halinde ilgili Borsa personeli görevden alınır. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin görevden alınması SPK’ca yapılır.”

Borsaların sermayesinin % 5’ine veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı sahip gerçek kişi ortaklarının da bu maddede belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(21.08.2009 tarihli yönetmelikle eklenen fıkra.Yür:21.08.2009) “Kurucular, ortaklar, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile personel, bu şartlarla ilgili durumlarında değişiklik meydana gelmesi halinde, durumu ivedilikle borsaya bildirmekle yükümlüdürler. Kurucular, ortaklar, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin durumları borsa tarafından gerekli bilgi ve belgelerle birlikte SPK’ya derhal bildirilir. Genel müdürle ilgili olarak ortaya çıkacak durumlarda sorumluluk yönetim kuruluna aittir.”

Kuruluş İşlemleri:

Madde 7 Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve 5 ve 6 ncı maddelerde öngörülen belgelerle birlikte SPK’ya başvuruda bulunurlar.

4 üncü madde uyarınca borsanın kuruluş onayının alınmasını takiben, kuruluş işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tamamlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulur.

Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler ile pay devirleri SPK’nın iznine tabidir.

Pay devirlerinde, payları devralacak gerçek ve tüzel kişilerin 6 ncı maddede sayılan şartları taşımaları zorunludur;

Faaliyete Geçme

Madde 8 — Kuruluşuna karar verilen borsanın 4 üncü madde çerçevesinde kuruluş onayının alınmasını takiben en geç bir yıl içinde, SPK’ya faaliyet izni almak üzere başvurması şarttır. Sözkonusu süre içinde SPK’ya başvurmayan veya başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyen kuruluşun izin alma hakkı düşer. Bu süre gerektiğinde SPK tarafından bir yıl uzatılabilir.

Faaliyet izninin verilebilmesi için, borsada SPK tarafından yapılan düzenlemelere uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımın sağlanmış, iç kontrol-teftiş, denetim ve gözetim sisteminin oluşturulmuş ve borsa bünyesinde bulunacak bütün varlıkların asgari yangın ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta yaptırmak dahil gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekir.

Borsaların, faaliyet izninin verilmesinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmesi gerekir. Zorunlu hallerde SPK bu süreyi bir yıl uzatabilir. Bu sürede faaliyete geçmeyen borsanın faaliyet izni kaldırılır. Bu durumda, borsaların tasfiye yoluyla tüzel kişiliklerini sona erdirmeleri veya en geç üç ay içinde esas sözleşmelerindeki ticaret unvanı, amaç ve faaliyet konularına ilişkin hükümlerini değiştirmeleri zorunludur.

Kuruluş ve faaliyet izni alınmasına ilişkin olarak öngörülen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi üzerine, SPK’ca verilecek süre içerisinde sözkonusu şartların sağlanmaması halinde, borsaların faaliyetleri 4 üncü madde hükmü çerçevesinde geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

Yabancı Borsalarla İşbirliği

Madde 9 — Borsaların birbirlerinin işlem sistemlerinde tek taraflı veya karşılıklı olarak işlem yapılmasına ve/veya sözleşmelerinin belirtilen yerlerde işlem görmesine ilişkin yabancı borsalarla yaptıkları anlaşmalar SPK’nın onayı çerçevesinde hüküm ifade eder.

İKİNCİ KISIM Borsa Organları, Komiteler ve Borsa Personeli

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Kurul

Yapısı

Madde 10 — Borsanın üst karar organı olan genel kurul, pay sahiplerinden oluşur.

Görev ve Yetkileri:

Madde 11 — Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)           Borsanın genel politikasını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki tanınan haller dışında yönetime ilişkin kararlar almak, yetkili mercilere teklifte bulunmak,

b)           Yönetim kurulu üyelerini seçmek, ücretlerini belirlemek ve ibra etmek, ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri ve bunların göreve devam edip etmeyeceklerini karara bağlamak, seçimi genel kurula ait olan komitelerin üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,

c)           Denetleme kurulu üyelerini seçmek veya değiştirmek,

d)           Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunu inceleyip karara bağlamak,

e)           Borsanın bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı onaylamak,

f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve personel kadrosunu kesinleştirmek,

g)           Gündemde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamak,

h)           Mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevleri yerine getirmek.

Davet ve Gündem

Madde 12 — Genel kurul; her yılın ilk üç ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte olağan olarak toplanır. Genel kurul gerekli hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun, denetleme kurulunun veya azınlığın ya da gerektiğinde SPK’nın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanır.

Genel kurulun gündemi, yönetim kurulunca hazırlanarak ilan edilir. Gündem ve davet mektubu, pay sahiplerine ve SPK’ya toplantı tarihinden itibaren en az 30 gün önce taahhütlü olarak gönderilir.

SPK temsilcisi, oy hakkı olmaksızın genel kurula katılabilir.

Toplantı Nisabı ve Kararlar:

Madde 13 — Genel kurul toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Oylar, katılanların kararı gereğince yazılı veya iş’ari usule göre kullanılır.

Genel kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve ortakların beyanları bir tutanağa geçirilir.

(21.08.2009 tarihli yönetmelikle değişen fıkra.Yür:21.08.2009) “Genel kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü SPK’ya gönderilir. Yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimine ilişkin kararlar SPK’nın onayı ile, bu onayın gecikmesi halinde ise kararların SPK’ya ulaşmasını izleyen 30 uncu iş günü sonunda yürürlüğe girer. SPK’ca söz konusu genel kurul kararlarına ilişkin olarak, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya ilave bilgi ve belge istenmesi halinde 30 iş günlük bu süre söz konusu bilgi ve belgelerin SPK’ya ulaşmasını izleyen iş gününden itibaren yeniden başlar. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanmaması, genel kurulun yeniden kararını gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, gerekliliğin belirlendiği tarihten itibaren, SPK tarafından 15 iş günü içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı mektuplarıyla birlikte SPK’nın onaylamama gerekçeleri de pay sahiplerine bildirilir.”

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu

Yapısı:

Madde 14 — (21.08.2009 tarihli yönetmelikle değişen fıkra. Yür:21.08.2009) “Genel kurul tarafından en az 5, en fazla 11 kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Genel kurul, ayrıca yönetim kurulu üyeliğinin süresi dolmadan herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen her üye için birer tane de yedek üye seçer. Genel müdür yönetim kurulu üyesidir ve yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunulur.”

Yönetim kurulu üyelerinin yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve mali piyasalar veya vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine konu teşkil eden piyasalar hakkında bilgi ve bu alanlarda en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi bulunmaları gerekir.

(21.08.2009 tarihli yönetmelikle değişen fıkra. Yür: 21.08.2009)“Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçilirler.  Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Süresi bitmeden yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi ve yedek üyenin de bulunmaması halinde yönetim kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni üye seçilir. Buna ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişinin bu maddede ve 6’ncı maddede sayılan şartları taşıdığına dair belgeler ile birlikte SPK’nın onayına sunulur.”

Görev ve Yetkileri:

Madde 15 — Yönetim kurulu;

a) Borsa tarafından hazırlanması gereken yönetmelikleri karara bağlamak,

b)   Borsa üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde borsa üyelerinin üyelikten geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,

c)   Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin, SPK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde borsada işlem görmesi, işlemlerinin durdurulması ve işlemden kaldırılması esaslarını belirlemek,

d)   Borsada işlemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

e)(9.7.2008 tarihli yönetmelikle eklenmiş olup; diğer bentler teselsül ettirilmiştir. Yür:9.7.2008)“Bu Yönetmelikte belirtilen gözetim sistemini kurmak,”

f)   Yönetmeliklerle belirlenmiş veya ihtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,

g)   Yabancı borsa veya kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapmak,

h)   Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozanlar hakkında disiplin cezası vermek,

i) Borsa bültenini çıkarmak, borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve borsada teşekkül eden fiyatların düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak,

j)    Borsanın bütçesini, gelir ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak ve genel kurula sunmak,

k)  Borsanın personele ilişkin kadrosunu hazırlayarak genel kurula sunmak,

l)    Borsa gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek,

m)  Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,

n) Her türlü personel atamalarını yapmak ve bu atama yetkisini, gerektiğinde yönetim kurulu başkanına devretmek,

o)   Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek, ile görevli ve yetkilidir.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 16 — Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Denetçiler, oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme Kurulu

Yapısı

MADDE 17 – (21.08.2009 tarihli yönetmelikle değişen madde. Yür:21.08.2009)“Borsanın hesap ve işlemleri pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi adaylar arasından genel kurulca seçilen ve en az 2 kişiden oluşan denetleme kurulu tarafından denetlenir. Genel kurul ayrıca denetleme kurulu üyeliğinin süresi dolmadan herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere denetleme kurulu üyeliğine seçilen her üye için birer tane de yedek denetçi seçer.

Denetleme kurulu üyelerinin yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve mali piyasalar veya vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine konu teşkil eden piyasalar hakkında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmaları gerekir.

Denetleme kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Aynı kişinin yeniden denetçi seçilmesi mümkündür. Süresi bitmeden denetleme kurulu üyeliğinin sona ermesi ve yedek üyenin de bulunmaması halinde yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni üye seçilir. Bu şekilde belirlenen denetçinin denetleme kurulu üyeliği 5 iş günü içerisinde bu maddede ve 6’ncı maddede sayılan şartları taşıdığına dair belgeler ile birlikte SPK’nın onayına sunulur.”

Görev ve Yetkileri                                    

Madde 18 — Denetçiler, borsanın hesap ve işlemlerini mevzuat ve genel kurul kararları çerçevesinde denetlemekle görevli ve yükümlüdürler.

Denetçiler yönetime müdahale edemezler, ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna ve aynı zamanda SPK’ya bildirirler. Yönetim kuruluna bildirilen hususlarda yönetim kurulu gerekli tedbirleri alır.

Borsa, denetçilerin talep edeceği bütün bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Denetçiler, her yıl sonunda borsanın işlem ve hesapları hakkında hazırlayacakları raporu genel kurula sunarlar. Denetçiler, gerekli gördükleri takdirde ara raporlar hazırlayıp görüşlerini yönetim kuruluna, genel kurula ve SPK’ya bildirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Komiteler, Genel Müdür ve Borsa Personeli

Komiteler

Madde 19 — Borsada, bu Yönetmelik ile yönetim kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesinde, yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere işin niteliğinin gerektirdiği sayıda komite kurulur.

Komitelerin kurulmasına, üyelerinin seçilmesine, çalışma usul ve esaslarına ilşkin ilkeler borsa yönetmeliğinde gösterilir.

Genel Müdür

Madde 20 — Borsa, yönetim kurulunca alınan kararlar çerçevesinde genel müdür tarafından idare ve temsil olunur.

Genel müdürün hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, mühendislik ve dengi dallarda en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaşı ve mali piyasalarla ilgili en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip bulunması gerekir.

Genel müdürlüğe atanacakların bu maddenin ikinci fıkrasında ve 6 ncı maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte SPK’ya bildirilmesi şarttır. Genel müdürün atanması, SPK tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 işgünü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.

Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdürün, görevden ayrılma nedenleri borsa ve görevden ayrılan tarafından, ayrılış tarihinden itibaren 7 işgünü içinde SPK’ya bildirilir.

Borsa Personeli                                                                             

Madde 21 — Borsa yöneticilerinin ve ihtisas personelinin yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekir.

Borsa personeli borsa üyeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat ilişkisi kuramaz, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, borsada işlem yapan ya da borsa ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan ortaklıklarda pay sahibi olamaz, borsada vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımı amacıyla emir veremez. Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden personelin görevine son verilir.

Borsa personelinde aranacak şartlar ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma usul ve esasları, borsa tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM Borsa Üyelerine İlişkin Esaslar

Borsa Üyeleri

Madde 22 — Borsaya SPK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık yetki belgesi alanlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üye olabilir.

SPK, borsa üyelerinin sayısını toplam olarak veya gruplar itibariyle sınırlandırabilir.

Borsa üyelerinin üyeliğe giriş, çalışma ve üyeliğin sona erme esasları ile mali yükümlülükleri ve diğer hususlar borsa yönetmeliği ile düzenlenir.

Üye Temsilci ve Temsilci Yardımcıları

Madde 23 — Borsa üyeleri, noterden onaylı, temsil yetkisini içeren temsil belgeleri düzenleyerek, kendilerini borsada temsil edecek olanları borsaya bildirirler. Üye temsilcileri ve temsilci yardımcılarının nitelikleri borsa yönetmeliği ile düzenlenir.

Borsa üyeleri azami sınırı yönetim kurulunca belirlenen sayıda üye temsilci ve temsilci yardımcısı bulundurabilirler.

Üyelik Teminatı

Madde 24 — Borsa üyeleri, borsa işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer borsa üyelerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, nakit veya her an paraya çevrilebilir devlet iç borçlanma senedi ya da vadesiz ve kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektubu şeklinde teminat yatırmak zorundadırlar.

Yatırılacak teminatın miktarı, borsadaki iş hacmi dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine SPK tarafından belirlenir. Borsa üyeleri, teminat vermeksizin işlem yapamazlar.

Teminatların tahsili, eksik kalan kısmının tamamlanması ve kullanılma esasları ile borsa üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üyelik teminatının geri verilme zamanı ve şartları ile diğer hususlar borsa yönetmeliğinde gösterilir.

Zararların Karşılanması

Madde 25 —Borsa üyelerinin müşterilerine, diğer borsa üyelerine veya borsaya verebilecekleri zararlar, sırasıyla;

a) Borsa üyesi tarafından kabul edildiği,

b) Borsaların yönetim kurulunca kararlaştırıldığı,

c)  Anlaşmazlık bir yargı organınca karara bağlandığı,

takdirde, anlaşmaya varılan veya kararlaştırılan meblağın kendilerinden tahsili talep edilir, ödenmezse üyelik teminatından mahsup yapılarak ödenir.

Kurtaj

Madde 26 — Borsa üyeleri borsada aracı olarak yaptıkları her işlem için, müşterilerinden kurtaj adı altında bir komisyon alırlar. Kurtaj tarifesi, yönetim kurulu tarafından belirlenir ve SPK tarafından onaylanır.

Borsa Payı

Madde 27 — Borsa tarafından, borsa üyelerince gerçekleştirilen işlemler üzerinden; borsa üyesi, işlem ve sözleşme türü bazında yönetim kurulu tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan miktar veya oranda borsa payı alınır.

DÖRDÜNCÜ KISIM İşlem ve Takas Esasları

Sözleşmelerin İhdası

Madde 28 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, sözleşmeye dayanak teşkil eden varlığın niteliğine göre, yönetim kurulu tarafından belirlenip SPK tarafından onaylanır. Yönetim kurulunun bu konudaki kararları ve değişiklikleri borsa bülteninde duyurulur. Diğer türev araçlardan hangilerinin borsada işlem göreceğine SPK karar verir.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde bulunacak asgari unsurlar borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görev alanına giren varlıkların ihdası halinde bu Bankanın görüşü alınır.

Herhangi bir işlem gününde bir vadeye ya da sözleşme türünün tüm vadelerine ait işlemler, borsa yönetmeliğinde belirtilen nedenlerle yönetim kurulu kararıyla durdurulabilir ve işlemlerin tekrar başlaması yönetim kurulu kararıyla olur. Bu yetki, piyasa etkinliğinin korunması amacıyla borsanın ilgili birimlerine devredilebilir.

İşlem Yöntemi

Madde 29 — Borsada işlemler, borsanın gözetiminde ve rekabet koşulları altında yönetim kurulu tarafından belirlenip SPK tarafından onaylanan işlem yöntemine uygun olarak gerçekleştirilir.

İşlem Esasları

Madde 30 — Müşteri emirlerinin asgari unsurları; türleri, geçerlilik süresi, borsaya iletilmesi, alım satım tekliflerinin verilmesi, eşleştirilmesi, kaydedilmesi, hesapların güncelleştirilmesi, teminatların toplanması, uzlaşma fiyatının belirlenmesi, fiyatların ilanı, günlük fiyat hareket limitleri, piyasanın işleyişi, fiyat kotasyonu verilme şekli, borsa üyesinin ve müşterinin sorumlulukları, işlemlerin geçici olarak durdurulması, maddi hata ve rekabeti bozucu davranışlar sonucunda gerçekleştirilen işlemlerin iptali gibi hususlar borsa yönetmeliği ile düzenlenir.

Borsaların serbest rekabet koşulları altında çalışması ve rekabetçi bir yapıya sahip olması açısından SPK, borsa düzenlemelerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını borsalardan isteyebilir.

(9.7.2008 tarihli yönetmelikle eklenen fıkra.Yür:9.7.2008)  “Borsalar, işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve buna ilişkin aykırılıklar ile Sermaye Piyasası Kanununa aykırılık oluşturacak şekilde gerçekleştirilen borsa işlemlerinin tespit edilmesi amacıyla bünyelerinde gerekli gözetim sistemini kurarlar. Borsalar kendisine gözetim konusunda SPK’ca verilecek görevleri yerine getirirler.

(9.7.2008 tarihli yönetmelikle eklenen fıkra.Yür:9.7.2008) Borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları veya bu sermaye piyasası araçlarının dayanağını oluşturduğu varlıkların Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulmuş diğer borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi halinde borsalar, diğer borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda oluşturulan gözetim sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması için veri ve bilgi akışı konusunda gerekli desteği verir ve işbirliği yapar.”

Uzun Pozisyon

Madde 31 — Vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde uzun pozisyon, sözleşme türüne göre şunları ifade eder:

a) Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

b) Opsiyon sözleşmelerinde;

1) Alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

2) Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

Kısa Pozisyon

Madde 32 — Vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde kısa pozisyon, sözleşme türüne göre şunları ifade eder:

a) Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

b) Opsiyon sözleşmelerinde;

1) Alım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

2) Satım opsiyonuna ilişkin kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

Ters İşlem (Pozisyon Kapatma)

Madde 33 — Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem; aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, sözkonusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesidir.

Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme türü bazında olmak kaydıyla, sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar;

a) Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak,

b) Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesidir.

Opsiyon Primi

Madde 34 — Opsiyon sözleşmesini alan taraf, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon primi öder.

Kullanım Fiyatı

Madde 35— Kullanım fiyatı, opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı ifade eder.

Uzlaşma Fiyatı

Madde 36 — Uzlaşma fiyatı, yönetim kurulu tarafından sözleşme türü bazında belirlenen yöntem esas alınarak hesaplanır.

Pozisyon Limitleri

Madde 37 — Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak ve aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyon yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde pozisyon limitlerini belirleme yetkisini borsanın ilgili birimlerine devredebilir.

Piyasa Yapıcılığı

Madde 38 — Piyasa yapıcılar, sorumlu oldukları her vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi için, yönetim kurulunca belirlenen yetkiler çerçevesinde, çift taraflı alış satış kotasyonu vermek ve bu kotasyonlar doğrultusunda işlem yapmak zorundadırlar.

Piyasa yapıcılığı yapılacak sözleşmeler ile piyasa yapıcılarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

Piyasa yapıcılığına ilişkin şartlar borsa yönetmeliğinde

düzenlenir.

Takas Merkezi

Madde 39— Takas merkezi, borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan, gerçekleşen işlemler sonucu oluşan ödeme ve teslimat yükümlülüklerinin zamanında yapılmasını sağlayan ve risklerin takibi, kontrolü ve teminatların tesisini sağlamakla görevli merkezdir

Takas merkezi, borsa bünyesinde oluşturulabileceği gibi, bir banka veya sadece takas işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da takas merkezi olarak görevlendirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya ve karar vermeye ilgili borsanın görüşünü alarak SPK yetkilidir.

Takas Üyeliği

Madde 40 — Takas üyeleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin işlemleri yerine getirmeyi, teyit etmeyi ve sona erdirmeyi taahhüt ederler. Takas üyeliği şartları ve yükümlülükleri takas merkezi tarafından düzenlenir.

Takas Merkezi Ücretleri

Madde 41 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşme türü bazında takas işlemlerine uygulanacak ücret tarifesi, ilgili borsanın uygun görüşü alınarak takas merkezince belirlenir ve SPK’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Teminatlar

Madde 42 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla borsa üyeleri, kendileri veya müşterileri adına açtıkları her pozisyon bazında gerçekleştirilen işlemler için bağlı bulundukları takas üyesi aracılığıyla teminat yatırmak zorundadırlar.

Borsa üyesi, işlem, hesap ve sözleşme bazında değişik oranlarda teminat ve teminatlandırma yöntemleri uygulanması ile teminat olarak kabul edilebilebek kıymetler ve bunların temini, tahsili ve tamamlanma süresine ilişkin esaslar ilgili borsanın uygun görüşü alınarak takas merkezi tarafından belirlenir.

Takas üyelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri dolayısıyla kullanılan teminatların yetersiz kalması halinde kalan kısmın garanti fonundan karşılanmasına ilişkin esaslar borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

Başlangıç Teminatı

Madde 43 — Başlangıç teminatı, pozisyon açılırken, yatırılması zorunlu olan tutardır. Gün içinde tutulan pozisyonlar için de gerekli görülmesi durumunda başlangıç teminatı kısmen veya tamamen istenebilir.

Sürdürme Teminatı

Madde 44 — Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt düzeydir. Teminat hesapları, her gün uzlaşma fiyatına göre güncelleştirilir. Alınan pozisyon açısından vadeli işlem ve opsiyon işlemlerinde değer kaybı sözkonusu olduğunda, başlangıç teminatının sürdürme teminatına veya daha altına düşmesi durumunda tamamlama çağrısı yapılarak teminatın başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması talep edilir.

Asgari Teminat

Madde 45 — SPK, piyasa koşullarındaki gelişmeleri dikkate alarak, gerektiğinde başlangıç ve sürdürme teminat oranlarına ya da tutarlarına asgari bir sınır getirebilir. Bu durumda, borsa üyeleri, asgari düzeyde SPK tarafından belirlenen oran ve tutarı karşılayacak başlangıç ve sürdürme teminatını müşterilerinden talep etmek zorundadırlar.

Garanti Fonu

Madde 46 — (27 Mart 2003 tarihli R.G.’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen madde. Yür:27.3.2004) “Başlangıç ve sürdürme teminatı dışında, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kullanılmak amacıyla Garanti Fonu oluşturulur. Buna ilişkin esaslar Borsa Yönetmeliğinde düzenlenir.”

Fark İşlemleri

Madde 47 — Fark işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin fiyat farklılıklarından kazanç elde etmek amacıyla, bir sözleşmenin alınması sırasında bir başka sözleşmenin satılması işlemidir. Bu işlem genellikle aynı varlığa ait farklı teslimat vadeleri arasında, varlıklar arasında veya borsalar arasında yapılır. Bu işlemler için farklı oranda teminat veya teminatlandırma yöntemi belirlenebilir.

Ödeme ve Teslim Esasları

Madde 48 — Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde ödeme ve teslimat sürecinin tamamlanması ile temerrüt hali ve giderilmesi esasları borsa yönetmeliği ile düzenlenir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri fiziksel teslim veya nakdi uzlaşmaya tabidirler. Yönetim kurulu, yukarıda sayılanlara ek olarak sözleşmenin türüne göre farklı ödeme ve teslim esasları belirleyebilir.

İşlem konusu vadeli işlem sözleşmeleri için fiziksel teslim şartı öngörülmüşse, alıcı taraf nakdi ödemekle satıcı taraf ise ilgili varlığı teslimle yükümlüdür.

İşlem konusu opsiyon sözleşmeleri için fiziksel teslim şartı öngörülmüşse, alım opsiyonunda vadede veya vadeye kadar kalan süre içinde, alıcı tarafın talebi halinde, alıcı taraf nakdi ödemekle, satıcı taraf ise ilgili varlığı teslimle; satım opsiyonu için ise alıcı taraf ilgili varlığı teslimle, satıcı taraf ise nakdi ödemekle yükümlüdür.

Nakdi uzlaşma, vade sonunda borsa tarafından ilan edilen uzlaşma fiyatı ile sözleşmenin alım ya da satım değeri arasındaki fark nedeniyle tarafların takas merkezine karşı nakit ödeme yapma yükümlülüğüne ya da nakit tahsil etme hakkına sahip olmaları esasına dayanır.

BEŞİNCİ KISIM

          Çeşitli Hükümler

Gözetim ve Denetim

Madde 49 — Borsa ve takas merkezi ile borsa üyelerinin her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri SPK’nın gözetim ve denetimine tabidir. Borsa ve takas merkezi ile borsa üyelerinin yetkilileri defter, belge ve kayıtlarını yetkili ve görevli denetim elemanlarına ibraz etmek ve istenen bilgileri vermek zorundadırlar.

Borsa üyelerinin borsa ve takas işlemleriyle ilgili hesap ve işlemleri, borsanın yetkili elemanlarınca her zaman denetlenebilir. Borsa üyeleri, inceleme elemanlarına her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak, borsa faaliyetleriyle ilgili konularda borsa yetkililerince istenecek her türlü bilgiyi vermek zorundadırlar.

Borsa üyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemeleri gerekli olan mali tablo ve raporlarını üyesi bulundukları borsa ve takas merkezine vermek zorundadırlar.

Disiplin Cezaları

Madde 50 — Borsada düzeni veya dürüstlüğü bozan veya işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesine ilişkin mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden borsa üyeleri, üye temsilcileri ve temsilci yardımcıları hakkında uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezalarının uygulanmasını gerektiren fiiller borsa yönetmeliğinde düzenlenir.

Gelirler

Madde 51 — Borsaların gelirleri şunlardır:

a)           Borsa üyelerinden tahsil olunacak giriş alidatı,

b)           Borsa üyelerinden tahsil olunacak yıllık aidatlar,

c)           Disiplin cezası nedeniyle tahsil olunan paralar,

d)           Borsa payları,

e)           Borsa yönetim kurulunca belirlenecek sair aidat, ücret ve tarife payları,

f) Sair gelir ve bağışlar.

Bu maddede belirtilen gelir kalemlerinin, sair gelir ve bağışlar dışında kalanların miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekilleri yönetim kurulunca belirlenir. Bu gelir kalemlerinden giriş aidatı ve borsa payı SPK onayı ile yürürlüğe girer.

Bütçe ve Kesin Hesap

Madde 52 — Borsaların bütçe ve kesin hesabı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca onaylanır.

Borsaların Faaliyetinin Geçici Olarak Durdurulması

Madde 53 — Borsalarda olağandışı menfi gelişmelerin olması halinde, ilğili borsaların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir.

Borsaların faaliyetlerinin beş güne kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulunun talebi üzerine borsaların faaliyetlerinin bir aya kadar durdurulmasına karar almak SPK’nın yetkisindedir.

SPK’nın talebi üzerine, borsaların faaliyetlerinin bir ay ve daha uzun süreli durdurulmasına karar almaya ilgili Bakan yetkilidir.

Kar Dağıtımı                                                                   –

Madde 54 — Borsalar, yıllık karlarının % 20’sinden fazlasını dağıtamazlar.

Sır Saklama Yükümlülüğü

Madde 55 — Borsaların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, komitelerin üyeleri, yöneticileri ve tüm personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri; borsaya ve borsayla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 56— 23/7/1995 tarihli ve 22352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve  Çalşma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik” 7/9/1995 Tarihli ve 22397 sayılı   Resmi Gazetede yayımlanan “Izmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği” 18/10/1996 tarihli ve 22791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği”, 29/1/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Uyeliğine IlişkinYönetmelik” ve 29/1/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Uyeliği ve İşlemlerine İlişkınYönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE —(2 Mart 2001 tarih ve 24334 sayılı R.G.’de yayımlanan yönetmelikle eklenen geçici madde. Geçerlilik: 23.02.2001  Yürürlük:02.03.2001) Bu Yönetmeliğe göre kurulacak borsa faaliyete geçinceye kadar İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesinde yapılmakta olan işlemlere 18/10/1996 tarihli ve 22791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği hükümlerine göre devam edilir.

Yürürlük

Madde  57 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 58 — Bu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

 

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI

Tarifi:

MADDE 75   (2361 sayılı Kanunun 52’nci maddesiyle değişen madde, Yürürlük; 01.01.1981) Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısiyle elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:

1. (5582 sayılı Kanunun 28. maddesiyle değişen bent.Yür:6.3.2007) “1. Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.);”(1)

2. (3239 sayılı Kanunun 57’inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük; 01.01.1986) İştirak hisselerinden doğan kazanç (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları  ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) (2)

(5615 sayılı Kanunun 4. maddesiyle eklenen fıkra.Geç:1.1.2007 Yür:4.4.2007) “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesindeki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde; Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın, iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla dağıtılan kâr payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiş kazancın iştirak tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kâr paylarının vergilendirilmiş kısmı bu tutardan indirilir.”

Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır;

3. Kurumların idare meclisi Başkan ve üyelerine verilen kâr payları;

4. (4842 sayılı Kanun’nun 7. maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 24.04.2003) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı,(3)

5. (5582 sayılı Kanunun 28. maddesiyle değişen bent. Yür:6.3.2007) “Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi (6111 s.kanunun 80. mad. ile değiştirilen ibare.Yür:25.2.2011) “Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından”(4)  sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz.);”(5)

6. (3239 sayılı Kanun’nun 57’nci maddesi ile değiştirilen bent, Yürürlük; 01.01.1986) Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil)(6)

7.  Mevduat faizleri (4761 sayılı Kanun’un 1. mad. değişen hüküm. Yür:1.7.2002)(Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.);

8. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller;

9. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar;

10. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri;

11. (3239 sayılı Kanunun 57. mad. kaldırılmıştır.)(7)

12. (3239 sayılı Kaunun 57’nci mad. değişen bent, Yürürlük: 01.01.1986) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. (8)

13 (4842 sayılı Kanunun 37/e mad. Yür:24.04.2003) (9)

14. (3946 sayılı Kanunun 16’ncı mad. eklenen bent, Yür: 1.1.1994) (6322 sayılı Kanunun 8. mad. ile değişen ibare.Yür:15.6.2012) “Menkul”(10) kıymetleri geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler.

15. (6327 sayılı Kanunun 6. mad. ile değişen bent.Yür:29.08.2012) “Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;

a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları,

b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları.”(11)

 

16. (6327 sayılı Kanunun 6. mad. ile eklenen bent.Yür:29.08.2012) “Bireysel emeklilik sisteminden;

a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), (12)

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.).”

17. (6353 sayılı Kanunun 65/a maddesi ile 17. bent olarak düzeltilmiştir.) (6322 sayılı Kanunun 8. mad. ile eklenen bend.Yür:15.6.2012)“Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler.”

Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır.

(6327 sayılı Kanunun 6. mad. ile eklenen fıkra.Yür:29.08.2012)“Bu maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan irat tutarı; varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunur. Aynı fıkranın (16) numaralı bendinde yer alan irat tutarı; hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur.”

_______________________________________

 

(1)     Madde 75/1. (5582 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.1.1982 – 5.3.2007 tarihleri arası)1. (2574 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle değişen bent, Yürürlük; 01.01.1982) Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hise senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile (3824 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile değişen ifade Geçerlilik; 1.1.1992, Yürürlük; 11.7.1992) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları  katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil.)

(2)     MADDE 75/2   (3239 sayılı Kanunun 57’inci mad.değişmeden önceki şekli) İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar, bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.)

(3)     Madde 75/4 (4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür.:1.1.1999 – 23.04.2003 tarihleri arası) (4369 sayılı Kanun’nun 39. mad. ile değiştirilen şekli. 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere. Yür: 1.1.1999) Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kunununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım,

(4)     Madde 75/5.ibare (Değiştirilmeden önceki şekli.Yür:6.3.2007-24.2.2011 tarihleri arası) “ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden”

(5) MADDE 75/5. (5582 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:1.1.1999 – 5.3.2007 tarihleri arası) “Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz);

(6) MADDE 75/6   (3239 sayılı Kanunun 57’nci mad. değişmeden önceki şekli) Her nevi alacak faizleri (adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler, Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak üzere kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için verilen faizler dahil).

(7)  MADDE 75/11   (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle kaldırılmadan önceki

         şekli) 77 nci maddede yazılı vergi alacağı.

(8)     MADDE 75/12   (3239 sayılı Kanunun 57’nci maddesiyle değiştirilmeden önceki şekli) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları

(9)  MADDE 75/13. bent (4842 sayılı kanunla kaldırılmadan önceki şekli. Yürürlük:1.1.1995 – 23.4.2003) (3946 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle eklenen bent, Yür: 1.1.1995) Mükerrer 75’inci maddede yazılı vergi alacağı.

(10)   Madde 75/14- (6322 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:7.10.2001-28.8.2012 tarihleri arası) “Bu maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul “

(11) Madde 75/15 -(6327 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli.Yür:7.10.2001-28.06.202 tarihleri arası)  (4697 sayılı Kanun’un 5. mad. eklenen bent. Yür:7.10.2001) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;

a)      On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayırılanlara yapılan ödemeler,

b)      On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, müluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,

c)      Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler.

(12)   MADDE 75/16   (Maddenin 1.1.1981 den önceki şekli) Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyle elde ettiği temettü, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradıdır. Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar, menkul sermaye iradı sayılır:

         1. Her nev’i hisse senetlerinin temettüleri (Müessis ve intifa hisseleri dahil);

         2. Her nevi tahvilat faizleri (Yıllık ödeme, faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva ettiği dakdirde, itfa akçesine tekabül eden kısım irat sayılmaz);