6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmalarını İhlal Edenlere Yeni Fırsat

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmalarını İhlal Edenlere Yeni Fırsat

15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42 nci maddesi ile 6111 sayılı Kanun’a eklenen geçici 19 uncu maddede, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurup da tecil şartlarını gerçekleştirmeyen mükelleflere yönelik yeni imkanlar getirilmiştir. İlgili Kanuni düzenlemeye Resmi Gazeteden ulaşılması mümkündür.

Buna göre 6111 sayılı Kanun kapsamında, borçlarını yapılandırdığı halde vadesi 15.06.2012 tarihinden önceye rastlayan taksitlerini süresinde ödememesi nedeniyle yapılandırmaları ihlal olan mükelleflerin, 31.10.2012 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat ederek ödenmeyen taksitlerini geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda anılan Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edebilecekleri tabiidir. Bu arada mükelleflerimizin hak kaybına uğramamaları için, vadesi 15.06.2012 tarihinden sonrasına rastlayan taksitlerini de zamanında ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir