Amortisman Oranları Ek:1

34. Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin  montajında kullanılan

iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12 %8.33
34.1. Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma

araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

3 %33.33
34.2. Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi

motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imal atında kullanılan iktisadi kıymetler)

10 %10.00
34.3. Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler 8 %12,50
34.1.1. Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları 5 %20.00
35. Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan

araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan

iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)

10 %10.00
35.1. Havacılıkta kullanılan Mamüllerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler (*) 6 %16,66
36. Gemi ve bot yapımı 12 %8.33
36.1. Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda

kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri

ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)

36.2. Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi

özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *

7 %14.28
36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç) 16 %6.25
37. Demiryolları Makineleri   Araç-Gereçleri ve tesisleri
37.1. Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 %4,00
37.2. Peronlar 20 %5.00
37.3. Rampalar 10 %10.00
37.4. Kömür ve akaryakıt verme tesisleri 20 %5.00
37.5. Cüruf temizleme tesisleri 5 %20.00
37.6. Bakım, muayene ve temizleme tesisleri 20 %5.00
37.7. Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler) 25 %4,00
37.8. Esas toprak işleri, diğer tesisler 25 %4.00
37.9. Balast 10 %10.00
37.10. Tüneller ve yeraltı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri) 100 %1.00
37.11. Menfezler (Boru menfezleri, karayolu  menfezleri, su geçitleri ve diğerleri) 25 %4.00
37.12. Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri 25 %4.00
37.13. Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyeler, otomatik bariyerler ve tesisleri 12 %8,33
37.14. Mekanik sinyal tesisleri
37.14.1. Kumanda aletleri blok tesisleri 12 %8,33
37.14.2. Sinyaller, transmisyon tertibatı 16 %6,25
37.14.3. İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri transmisyon hatları 12 %8,33
37.15. Trafik merkez idaresi (CTC)
37.15.1. Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları, vb. 10 %10.00
37.15.2. Sinyaller 12 %8,33
37.15.3. Tarnsmisyon hatları ve tesisleri 12 %8,33
37.15.4. Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 %8,33
37.15.5. Otomatik fren tevfik tertibatı 16 %6,25
37.15.6. Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri 5 %20.00
37.15.7. Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve höparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri 16 %6,25
37.15.8. Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri 16 %6,25
37.15.9. Telekominikasyon kuvvet tessileri 16 %6,25
37.15.10. Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaf santralleri ve benzerleri) 20 %5.00
37.15.11. Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri 10 %10.00
37.15.12 Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 %6,25
37.15.13 Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler 5 %20.00
37.15.14 Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler 16 %6,25
37.15.15 Hurufat ve tertip makineleri 5 %20.00
37.15.16 Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri vb. 12 %8,33
37.15.17 Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar 20 %5,00
37.15.18 Yol makineleri (Buldozer, grayder, kompresör, betonyer, elevatör,

traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)

10 %10.00
37.15.19 Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları vb. 33 %3,03
37.15.20 Yüksek ve orta gerilimli tesisler 33 %3,03
37.15.21 Elektirik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri 20 %5,00
37.16 Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı 16 %6,25
37.17 Diğer mefruşat ve teçhizat 16 %6,25
38. Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da  dahil) yapımı ve

yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
39. Lokomotif İmalatı: Demiryolulokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve

yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

11 %9.09
40. Demiryolu rayları 10 %10.00
40.1. Dekovil hattı 15 %6.66
41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema

filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12 %8.33
42. Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık:  Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan  özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler 22 %4.54
43. Telefonla verilen iletişim hizmetleri
43.1. Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen

telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

45 %2.22
43.2. Merkezde kullanılan yönetim binaları 45 %2.22
43.3. Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve

benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler

10 %10.00
43.4. Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir) 24 %4.16
43.5. Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde

kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri

10 %10.00
44. Medya ve iletişim hizmetleri
44.1. Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler

ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu

iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri

iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını

ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)

6 %16.66
44.2. Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar,  cihazlardan antenlere

nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler

(Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)

13 %7.69
44.3. Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik

sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)

27 %3.70
44.4. Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan

sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler

17 %5.88
44.5. Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri 10 %10.00
44.6. Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler,

yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan  teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)

10 %10.00
44.7. Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri,

özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar

10 %10.00
44.8. Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık
44.8.1. Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan

iktisadi kıymetler hariç)

11 %9.09
44.8.2. Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri,

bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler

10 %10.00
44.8.3. Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne

gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)

9 %11.11
44.9. Film ve kasetler
44.9.1. Filmler 2 1. Yıl %60, 2. Yıl %40
44.9.2. Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b. 2 1. Yıl %60,
2. Yıl %40
44.9.1.1. Sinema Filmleri (406 no.lu tebliğ ile işlenmiştir.) 2 1.Yıl %85, 2. Yıl %15
44.10. Telekominikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri

sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10,00
45. Elektrik piyasası faaliyetleri
45.1. Üretim
45.1.1. Elektrik üretimi, Ticari amaçlı satışı için elektiriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 40 %2,50
45.1.2. Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları: Barajlar, arglar, kanallar ve su olukları gibi elektriğin ticari satışı için hidrolik güç üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 50 %2,00
45.1.2.1 Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler 40 %2,50
45.1.2.2 Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler 15 %6,66
45.1.3. Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan  araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç) 20 %5.00
45.1.4. Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve

bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla

meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak

sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)

15 %6.66
45.1.5. Endüstriyel enerji ve  endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %4.54
45.1.6. Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak

yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

5 %20.00
45.1.7 Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler 10 %10,00
45.1.8. Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat 13 %7.69
45.2. İletim 30 %3.33
45.2.1. Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak

yapılan temizleme ve tasnif  düzenlemeleri bu sınıf  kapsamında değildir.)

45.3. Dağıtım
45.3.1. Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler  (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.) 30 %3.33
45.3.2. Endüstriyel enerji ve elektrik  dağıtım sistemleri 22 %4.54
45.3.3. Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri:  Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin

tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)

20 %5.00
46. Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler
46.1. Barajlar 50 %2.00
46.2. Bentler 20 %5.00
46.3. Kuyular
46.3.1. Artezyen kuyular 20 %5.00
46.3.2. Kaya arazide açılan derin su kuyuları 10 %10.00
46.3.3. Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları 5 %20.00
46.4. Suyun depolanması ve arıtılması
46.4.1. Depo ve tanklar 40 %2.50
46.4.2. Arıtma sistemleri 20 %5.00
46.5. Suyun dağıtılması
46.5.1. Pompalama sistemleri 10 %10.00
46.5.2. Dağıtım ve borulama sistemleri 25 %4.00
47. Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler
47.1. Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve

benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri

22 %4.54
47.2. İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar 14 %7.14
47.3. İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel

iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan

atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)

30 %3.33
47.4. Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler 14 %7.14
47.5. Doğalgaz üretim araçları 14 %7.14
47.6. Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör

istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri

22 %4.54
47.7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama,

buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil  hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri

22 %4.54
47.8. Sınai gaz üretimi
47.8.1. Gaz sıvılaştırıcı tesisler 8 %12.50
47.8.2. Hava ayrıştırma ünitesi 8 %12.50
47.8.3. Gaz merkezi dağıtım sistemleri 5 %20.00
47.8.4. Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.) 8 %12.50
47.8.5. Tüp test üniteleri 10 %10.00
47.8.6. Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) 10 %10.00
47.8.7. Likit silindirler 8 %12.50
47.8.8. Asetilen tüpleri 8 %12.50
47.8.9. Sınai gaz tüpleri 10 %10.00
47.8.10. Seyyar tüp taşıma paletleri 5 %20.00
47.8.11. Paletli tüp kollektörleri 8 %12.50
47.8.12. Sıvı gaz buharlaştırıcıları 8 %12.50
48. Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler

(Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

15 %6.66
49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların

veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan

iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya

yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları

toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki  yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin

temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi

elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)

10 %10.00
50. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları 24 %4.16
51. Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2.00
52. Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler

ile  diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler

10 %10.00
52.1 Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
52.2. Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan

iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)

6 %16,66
52.3. Sağlık hizmetleri 6 %16,66
52.4 Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, komyonet ve benzeri araçların satışı, bunların  servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler) 12 %8,33
52.5 Güvenlik hizmetleri 8 %12,50
52.6. Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler 10 %10.00
52.7. Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler) 10 %10.00
52.7.1. Minilab fotograf baskı makinesi 4 %25,00
53. Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri
53.1 Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
53.2. Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum-eski harmanlama boru hattı, gres

kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)

12 %8,33
53.3. Laboratuar ölçüm ve test cihazları 8 %12,50
53.4. Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler 10 %10.00
53.5. Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler 12 %8,33
53.6. Hizmet binaları, tesis ve arazi düzenlemeleri ( İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar,

köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama

sistemelri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)

20 %5.00
54. İlk tesis ve taazzuv giderleri 5 %20.00
55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how),

format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer  haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15 %6,66
55.1. Peştemallık 5 %20,00
55.2. Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı 5 %20,00
56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 5 %20.00
57 Araştırma-Geliştirme harcamaları** 5 %20,00
58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve

toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

5 %20.00
58.1. Reklam panoları ve billboardlar
58.1.1. Işıklı 5 %20.00
58.1.2. Işıksız 10 %10.00
58.2. Mafsallı tenteler 2 %50.00
59. Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri 10 %10.00
59.1. Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış  (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri 4 %25.00
59.2. Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi  peçeteler ve benzerleri 2 %50.00
59.3. Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler:  Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların

motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b.), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri,

projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.)

3 %33.33
59.4. Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları,

sirkler,  sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan

ödemeler karşılığında  eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler

10 %10.00
59.4.1. Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
59.5. Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler 10 %10.00
60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve  gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil) 2 %50.00
61 Suda yapılan faaliyetler
61.1 Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 %10.00
61.2. Şamandıra tesisatı 5 %20.00
61.3. Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar) 3 %33.33
61.4. Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 %50.00
61.5. Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 %33,33
61.6. Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
61.6.1 Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 8 %12.50
61.6.2. Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 5 %20.00
61.6.3. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri 5 %20.00
61.6.4. Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde  kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu 3 %33.33
62. 8 %12,50
63 12 %8,33
63.1. Naylon film kaplama 8 %12,50
64. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammadelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikrorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması,

polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10 %10.00
64.1. Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (Radyoaktif kobalt) 5 %20,00
65. Savunma Sanayii
65.1 Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. Numaralı sınıflamada ve başka  bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışıdadır.) 15 %6,66
65.1.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler 7 %14,28
65.2. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal  eden iktasadi kıymetler 10 %10.00
65.2.1. Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler 5 %20.00
66. Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
66.1. Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel 10 %10,00
66.2. Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü 2 %50,00
66.3. Radar, radyofar ve seyir haritaları 5 %20,00
66.4. Kara kutu ve hız gösterge sistemi 15 %6,66
67. Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
67.1. Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı,

nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre,

membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları

5 %20,00
67.2. Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler 5 %20,00
67.3. Üretim prosesi otomasyon makinesi 7 %14,28
67.4. Metil alkol tankı, reaktör 8 %12,50
67.5. Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı,

gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik – anaerobik tanklar, kantar, kompresör,

degazör gibi makineler

10 %10,00
67.6. Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı 15 %6,66
* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahipdeğillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik

ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin

işletmeleri  bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni t

eknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları”kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka

yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme  harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak,

mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge  faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine

göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.),  339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki

listenin “55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler” sınıfı uyarınca

itfa edilecektir.

68. Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler
68.1. Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar 15 %6.66
68.2. Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar 10 %10.00
68.3. Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat 5 %20.00
69. Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler
69.1. Merdiven aracı, merdiven çekilir 15 % 6,66
69.2. Konveyör aracı, konveyör 15 % 6,66

 

69.3. Apron Otobüsü 5 % 20,00
69.4. Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı,su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu 7 % 14,28
69.5. Foseptik tankı, su ikmal tankı 15 % 6,66
69.6. Towbar, towbarless, uçak traktörü 5 % 20,00
69.7. Air starter çekilir 6 % 16,66
69.8. Yayın ve anons sistemi, saat sistemi 10 % 10,00
69.9. Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri,bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi,Uçuş bilgi sistemi 15 % 6,66
69.10. 400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi 20 % 5
69.11. Uçak park alanı ofis ekipmanı 10 % 10,00
69.12. Yangın alarm ve güvenlik sistemi 15 % 6,66
69.13. Dahili telefon sistemi 10 % 10,00
69.14. Enerji otomasyon sistemi 10 % 10,00

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir