Basit usule tabi olmanın özel şartları

  • Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:
  • 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2012 Yılı için 70.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2011 Yılı için 105.000.- TL aşmaması,
  • 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2012 Yılı için 35.000.- TL aşmaması,
  • 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2012 Yılı için 70.000.-TL aşmaması.
  • Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir