Beyanname Verilmeyen Hadler

BEYANNAME VERİLMEYEN HADLER

Gelirin Türü

İlgili Madde

Beyan Durumu

Alacak faizi

GVK-Md. 75/6

Elde edilen alacak faizi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL,2012 yılı için 1.290.- TL‘yi aşması halinde beyan edilecektir.
Kurumlardan elde edilen kâr payları (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç)

GVK-Md. 75/1, 2, 3 GVK-Md.86 GVK-Md. 22

Kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna, kalan tutar 2011 yılı için 22.000.TL, 2012 yılı için 23.000.TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir. Beyan edilen tutardan kar dağıtımı dolayısıyla tevkif yoluyla kesilen stopajın tamamı mahsup edilebilecektir.
Kurumlardan elde edilen kâr payları (31.12.2002 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, Kurumlar Vergisinden İstisna edilmiş kazançların dağıtımı) (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç)

GVK-Md. 75/1,2,3

GVK-Md.86, GVK-Geç-Md.61

Elde edilen kar paylarının net tutarına elde edilen kar payının 1/9’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. GVK’nun 86. maddesine göre beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i beyannameden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
Kurumlardan elde edilen kâr payları (31.12.1998 ve daha önceki yıllarda sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı) (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç)

GVK-Geç-Md.61

Hiçbir şekilde beyana tabi değildir.
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri

GVK-Md.75/7

YTL cinsindin veya döviz cinsinden elde edilenlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290.TL’‘yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Diğer her türlü tahvil ve bono faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler.

GVK-Md.75/5 GVK-Md.Geç-67/7

Hiçbir şekide beyana tabi değil. (Hazine Tarafından yurt dışına ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç, Tevkifata tabi tutulmayan ve 2011 takvim yılında elde edilen bu faiz gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290.TL‘yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından elde edilen kâr payları.

GVK-Md.75/1

Kar payının yarısı gelir vergisinden istisna, kalan tutar 2011 yılı için 23.000.-TL, 2012 yılı için 25.000. TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir.
Adi Komandit Şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kâr payı.

GVK-Md.75/2

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290.-TL‘yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller.

GVK-Md.75/8

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290.-TL’‘yi aşması halinde) beyan edilecektir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayinler.

GVK-Md.75/9

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290.- TL‘yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri.

GVK-Md 75/10

Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL, 2012 yılı için 1.290.- TL‘yi aşması halinde) beyan edilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım

GVK-Md 75/4

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri GVK-Md 75/7

GVK-Md.Geç-67

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

GVK-Md 75/12

GVK-Md.Geç-67/7

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Repo gelirleri

GVK-Md 75/14

GVK-Md.Geç-67/7

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Menkul Kıymet Yatırım Fonları’nın katılma belgelerine ödenen kar payları

GVK-Md 75/1

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler,

GVK-Md 75/15

GVK-Md.86

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Ücret Geliri

GVK-Md 86/1-d

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler. (Birden fazla işyerinden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 103. maddedeki yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2011 yılı için 23.000.-TL, 2012 yılı için 25.000.- TL‘yi aşıyorsa beyan edilecektir.)
Telif Kazancı

GVK. Md.18

Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Konut Kira Geliri

GVK Md.21

2011 Yılı konut kira gelirleri, 2.800 TL’yi (2012 Yılı konut kira gelirleri, 3.000.-TL’yi) aşan kısım üzerinden vergi ödenecek bu miktarı aştığı taktirde beyana tabi
İş Yeri Kira Geliri

GVK- Md.86/1-c

Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri2011 yılı için 23.000.-TL, 2012 yılı için 25.000.- TL‘yi aşıyorsa beyan edilecektir. aşması halinde beyanname verilecek.
İş Yeri ve Konut Kira Gelirlerinin Birlikte olması Halinde

GVK- Md.86/1-c

Konut kira gelirlerinden 2011 takvim yılı için belirlenen 2.800.- TL’si (2012 yılı için 3.000.-TL) istisna düştükten sonra kalan tutarla iş yeri kira geliri 2011 takvim yılı için 23.000 TL, 2012 yılı için 25.000.-TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir.
Borsa kazancı (iktisap tarihinden itibaren Bir yıl içinde satılan hisse senetleri)

GVK- Md.Mükerrer 80/1

GVK-Md.Geç-67

2006 Yılından sonra iktisap edilmiş hisse senetleri bir yıl içinde elden çıkarılması halinde tevkifata tabi tutulacak, ancak beyan edilmeyecek, bir yıldan sonra elden çıkarılması halinde tevkifat yapılmayacak ve beyan edilmeyecek. 2006 yılından önce iktisap edilenlerde, üç ay içinde elden çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen kazanç beyan edilecek tevkifata tabi tutulmayacak.
Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 4 yıl (01.01.2007 Tarihinden sonra iktisap edenlerde 5 yıl) içinde satılanlar

GVK- 80/m6

2011 gelirleri için Maliyet bedeli TEFE oranında yükseltilecek (Şu kadar ki endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.), satış tutarı yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 8.000 TL’si (2012 yılı için 8.800.-TL) istisna edilecek aşan tutarın bulunması halinde beyan edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir