Archive for Finansal

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denetçi yardımcılarının yetiştirilmelerine ve mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik olan uygulamalı mesleki eğitimin; esaslarına, süresine, değerlendirme ve takip yöntemlerine, nezdinde uygulamalı mesleki eğitim alınacak bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde kullanılan terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca, bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Uygulamalı mesleki eğitim: Bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amacıyla Kurumca belirlenen temel esaslar çerçevesinde yürütülen en az üç yıl süreli eğitimi,

ç) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen “eğitim” ibaresi uygulamalı mesleki eğitimi ifade eder. Read more

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

b) Komisyon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan sınav komisyonunu,

c) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder. Read more

Bağımsız Denetim Sadece Kamuya Yararlı Kuruluşlara

Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru

  • Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulama kapsamına ilişkin olarak Kurulumuzun 14/11/2012 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında;
  • 1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına,
  • 2) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.
  • Karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilmiştir.
  • Duyurulur.

Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Kazakistanda

Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) yaklaşık 50 işadamı ile Kazakistan’a çıkarma yaptı.

Kazakistan’ın eski başkenti ve finans merkezi Almatı’da Kazak işadamları ile bir araya gelen GESİAD üyesi Türk işadamları Kazak meslektaşları ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri masaya yatırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığındaki heyette, aralarında Kazakistan Fahri Konsolosu Hacı Boydak, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nureddin Okandan, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu ve Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Adıyaman’ın da bulunduğu 41 kişi yer alıyor.

Kazakistan Yatırım Ajansı, Kazak İşadamları Derneği (KAZKA) ve Almatı Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle Rixos Otel’de düzenlenen iş forumunda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin sanayisi ve ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Kayseri’de bin fabrikanın bulunduğunu ve 150 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Özhaseki, şehirde üç organize sanayi bulunduğunu söyledi.

Kazakistan gibi zengin yeraltı zenginliklerine sahip olmadıklarının altını çizen Başkan Özhaseki sözlerine şöyle devam etti: “Kayseri halkı son derece başarılı ve Çalışkan insanların bir arada bulunduğu bir şehir. Dünya olarak çok hızlı bir değişim yaşamaktayız. ve bu değişim hayatın her alanında yaşanmakta. Bu değişimi bizim yakalamamız ve doğru anlamamız lazım. Aksi takdirde zamanı ıskalarız.” Kazakistan’ın ticaret hacminin 150 milyar dolar olduğunu ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin sadece 3 milyar dolarda kalmasının zamanı ıskaladığımız anlamına geldiğinin altını çizen Başkan Mehmet Özhaseki, Türk dünyasının çok zengin bir kültüre ve doğal kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.

Kazakistan ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerde iyi bir işbirliği yaparak yoluna devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Özhaseki, ziyaretin amacının Kazak işadamları ile birlikte iş yapmanın yollarını aradıklarını ifade etti.

HACI BOYDAK: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ YETERSİZ

Toplantıya katılan Kazakistan’ın Fahri Konsolosu Hacı Boydak, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın çok yetersiz olduğunu söyledi.

Kazakistan’ın, Türklerin Ata Yurdu olduğunu ve bu rakamın bu ilişkilere yakışmadığını ifade eden Boydak, ekonomide ve sanayide çift haneli rakamlara ulaşmak gerektiğini belirtti. Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin 500 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğini dile getiren Hacı Boydak, bunun için çok çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Kazakistan’ın yatırım yapılması için son derece potansiyeli olduğuna vurgu yapan Boydak, dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde sanayici ve iş adamlarına büyük görevler düştüğünü hatırlattı.

KAZKA Başkanı Janıkulov: Türk ekonomisinin en büyük on ekonomi arasına gireceğine inanıyoruz

Kazakistan İşadamları Derneği (KAZKA) Başkanı Jumabek Janıkulov yaptığı konuşmada önümüzdeki yıllarda Türk ekonomisinin dünyadaki en büyük on ekonomi arasına gireceğine inandıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 3 milyar dolar olduğunu belirten KAZKA Başkanı bu rakamın 10 milyar dolara ulaşmasının hayal olmadığını dile getirdi. Ticaret hacminin arttırılması için Kazak ve Türk işadamları olarak çok çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Janıkulov, ticaret hacminin gelişmesinin Kazakistan için de son derece önemli olduğunu dile getirdi.

KINAŞ: TİCARET KÖPRÜLERİ KURMAYA DEVAM EDİYORUZ

Kazakistan’ın Türk işadamların en fazla yatırım yaptıkları ülkelerden biri olduğunu ifade eden GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş, TUSKON ve GESİAD olarak ülkele arasındaki ticaret köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirtti. Kazakistan’ın gelişen ekonomisi ve büyüyen ticareti ile yatırım yapılması için son derece elverişli bir ülke olduğuna dikkat çeken Kınaş, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini yeterli bulmadıklarını vurguladı.

Ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini de sözlerine ekleyen GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kınaş, bu konuda hep birlikte çalışılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Öte yandan Kazakistan’da yaklaşık 10 senedir iş sektöründe faaliyetlerde bulunan Türk işadamlarından Birkan Karataş, Kazakistan’ın ticaret hacminin 150 milyar dolar olduğunu ve bu rakamdan Türk işadamlarına düşen payın sadece 3 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Kazakistan’ın maden ve yeraltı kaynakları bakımından son derece zengin olduğunu ifade eden Karataş, Türk işadamlarının özellikle enerji alanlarında yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Türkmenistan Doğal Gazı Güney Asya Yolunda

Türkmen Gazı Güney Asya Yolunda

Türkmenistan’ın öncülük ettiği Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru hattı projesine dünyanın dev enerji şirketleri büyük ilgi gösteriyor.

Türkmen yönetimi, söz konusu projeye dünyanın dev enerji şirketlerinin çekmek için önemli bir adım attı. Yabancı yatırımcıların ve firmaların da ilgisini ve desteğini çekebilmek için Türkmenistan stratejik bir karar alarak, söz konusu çalışmaları dünyanın finans merkezlerine taşımayı uygun buldu. ABD’nin New York, İngiltere’nin Londra şehirleriyle Uzak Doğu’nun finans ve yatırım merkezi Singapur’da tanıtım toplantıları gerçekleştiriliyor. Söz konusu projenin ise en büyük destekçisi Asya Kalkınma Bankası.

ABD’nin Chevron, Exxon Mobil, İngiltere’nin British Petrolium (PB), BG Group, Almanya’nın RWE ve Malezya’nın Petronas şirketleri bu projeyle ilgileniyor.

Rusya, Çin ve İran’a doğalgaz ihraç eden ve enerji hatlarını çeşitlendirmek isteyen Türkmen yönetimi, bu projeye büyük önem veriyor. Türkmen gazını Güney Asya ülkelerine taşıyacak TAPİ projesiyle Türkiye ve Rusya’da ilgileniyor. 2008 yılındaki verilere göre, projenin maliyetinin 7,6 milyar doları bulması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci doğalgaz yatağı olan Galkınış sahasında başlayacak olan TAPİ projesi, bin 700 kilometrelik hatla Hindistan’a kadar ulaşacak. Bu hat hayata geçirildiği takdirde Hindistan ilk doğalgaz boru hattına sahip olacak. Hindistan halihazırda doğalgaz ihtiyacını Lpg taşıyan tankerlerden karşılıyor.