Archive for Genel

Vergi ziyaı cezalı KDV’nin kaldırılması

vergi-mahkemesi-karari

İzmir 1. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2014/1455 Karar No : 2015/363

İstemin Özeti: Davacı şirket tarafından, 2008 yılında sahte belge kulladığı gerekçesi ile sevk edildiği takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden katma değer vergisi tablolarının yeniden düzenlenmesi sonucu ödenecek vergi çıkan adına resen tarh olunan vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; takdir komisyonunun yeterli inceleme ve araştırma yapmadığı, varsayımdan hareketle tarh ve ceza kesme yoluna gidildiği, bahse konu faturaların sahte olmadığı, bir kısım ödemelerin çekle yapıldığı ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Vergi Usul Kanununun “Re’sen Vergi Tarhı” başlıklı 30’uncu maddesinde, resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah ve matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış ve maddenin 6’ncı bendinde; tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması hali resen tarh nedeni olarak belirlenmiştir.

Aynı kanunun “Takdir Kararı” başlıklı 31’inci maddesinde, takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmının takdir kararına bağlanılacağı belirtilmiş, “Komisyonların Görevleri” başlıklı 74’üncü maddesinin (a) fıkrasının 1’inci bendinde, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak; 2’nci bendinde ise vergi kanunlarında yazılı fiat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek komisyonun görevleri olarak belirlenmiştir.

Öte yandan; Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu maddesinde de, katma değer vergisi indirim mekanizması düzenlenmiş, 29’uncu maddenin (a) bendinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda göserilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.

Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin üzeriminden tüketimine kadar geçen üretici, tüketici, yarı toptancı, perakendeci gibi her aşamada katılan değer üzerinden alınan, her aşamada matrahı katma değer olan ve sonunda tümü tüketici üzerine kalan bir vergi olup bu vergiyi diğer vergilerden ayıran en önemli özellik, indirim mekanizmasıdır. Mekanizmanın işleyişi, emtia teslim ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu satışların girdilerine ilişkin olarak ödenen katma değer vergisinin indirilmesi esasına dayanmaktadır. Vergi mükellefi, katma değer vergisi sistemi içinde, aracı görevi yapar. Sattığı mal ve hizmetler üzerinden tahsil ettiği vergiden mal ve hizmet alışında ödediği vergiyi indirir, bakiyesini devlete öder. Bu işlem her safhadaki mükellef tarafından tekrarlanmaktadır.

3065 sayılı Kanunun 29’uncu maddesine göre mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri vesikalardaki katma değer vergisini indirim konusu yapabilirler. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) bendinde ifade edildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu kuralın gereği olarak mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun yukarıda sözü edilen 29’uncu maddesi hükmünden yararlanabilmelerinin ön şartı fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasıdır. Bu madde hükümlerine göre mal alışları nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin indirim ve iade konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal alım satımı karşılığı düzenlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerce indirim konusu yapılan katma değer vergilerine ilişkin fatura ve benzeri belgelerin gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmadığı ve düzenlenen belgelerin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususlarının vergi dairesince, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak inceleme sonucu açık ve somut bir şekilde tespit edilmesi durumunda, indirim konusu vergilerin reddi ve resen vergi tarhiyatına konu yapılabileceği açıktır.

Bu kapsamda; Vergi Usul Kanununun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu; aynı maddenin 2’nci fıkrasında ise, incelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde incelme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Tüm bu açaklamalar ışığında; mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmadığı ve sahte fatura olduğu hususunun ortaya konulmuş olması durumunda 3065 sayılı Kanun ile getirilen ve katma değer vergisine özgü bir mekanizma olan indirim mekanizmasından yararlanamayacaklardır. Ancak; sahte fatura kullanıldığı hususu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134’üncü maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yapılacak vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilebilecek bir durumdur zira, burada tespit edilecek husus, matrahın beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi değil, mükellefin yasal defterlerine kaydetmek suretiyle indirim konusu yaptığı faura ve belgleerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmaması olup, böyle bir durumda; vergi daireleri, mükellefin katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle hakkında tarhiyat yapılabileceklerdir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin, hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ticareti yaptığına ilişkin vergi tekniği raporu bulunan mükelleflerden aldığı faturaları kullandığı gerekçesi ile takdir komisyonuna sevk edildiği, takdir komisyonunca takdir edilen matrah üzerinden incelenen ve izleyen yıl katma değer vergisi tablolarının yeniden düzenlendiği, düzeltme sonucu ödenecek vergi çıkan uyuşmazlık konusu dönemler için cezalı tarhiyatın yapıldığı anlaşılmaktadır.

İdari işlem ve tasarruflarla kişilerin hukukunda haricen değişiklik yapma ve yetki ve imtiyazına sahip olan idarenin, bu yetkisini kullanırken öncelikle yetkinin kullanılmasına ilişkin şekil ve koşullarının belirlendiği usul kanunlarının kendi üzerine yüklediği görevler çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Zira Anayasada yer alan hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu da idarenin işlem ve eylemlerini, hukuk kuralları çerçevesinde ve yine bu kuralların yüklediği görev ve yetki kapsamında yürütmesidir.

Takdir komisyonlarının görevi; 213 sayılı Kanun uyarınca, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ile vergi kanunlarında yazılı fiat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmektir. 3065 sayılı Yasada öngörülen indirim mekanizması ise, vergilendirme tekniği açısından, matrah takdirinden farklı bir müessese olup mükelleflerin; gerek sahte fatura kullanmaları gerekse defter ve belgelerini ibraz etmemeleri gibi durumlarda, matrah takdrini gerektiren bir husus bulunmaması nedeniyle, bu tür fiillerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29’uncu ve 34’üncü maddelerinde düzenlenen, indirim mekanizması içinde değerlendirilmesi suretiyle, katma değer vergisi indirimleri yönünden yapılacak vergi incelemesi ile bir sonuca bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu gibi hallerde, mükelleflerin matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edlmesi ve kendisine matrah, servet ve kıymet takdiri görevi verilmiş olan ve katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonlarınca takdir edilen matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapılması mümkün değildir.

Bu durumda; davacı şirketin sahte fatura kullandığından bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonunca alınan karara istinaden katma değer vergisi tablolarının yeniden düzenlenmesi sonucu ödenecek vergi çıkan uyuşmazlık konusu dönemler için yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılmasına bu kararın tebliğini izleyen günden itibren (30) gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Sakarya İline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler

kgk-kamu-gozetim-kurumu

Sakarya İline Kayıtlı Denetçiler

SIRA NO
ADI-SOYADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 ABDULLAH KARAMAN SMMM BD/2013/05117
2 ADNAN IŞIK SMMM BD/2013/04137
3 ADNAN YILMAZ SMMM BD/2014/05580
4 AHMET BİNA SMMM BD/2013/03011
5 AHMET DİLBAZ SMMM BD/2013/03558
6 AHMET GÜNEY SMMM BD/2014/07868
7 ALİ ÇUMAK SMMM BD/2013/03120
8 ALİ SAİT ÇATAR SMMM BD/2013/03401
9 ASİYE BAŞYAZICI SMMM BD/2014/07310
10 AYFER GÜNER MERT SMMM BD/2013/00737
11 BARIŞ ŞAHİN SMMM BD/2013/03610
12 BAYRAM KAHYAOĞLU SMMM BD/2013/04672
13 BİRAN YASA SMMM BD/2013/03757
14 BURHAN YILMAZER SMMM BD/2013/02682
15 CEMİL DİLBAZ YMM BD/2013/01104
16 CEMİL KOCACIK SMMM BD/2013/05154
17 COŞKUN YILDIRIM SMMM BD/2013/03763
18 ÇETİN ÇINAR SMMM BD/2013/03699
19 ÇİĞDEM ATALAY SMMM BD/2013/02428
20 DİNÇER ÇAĞCI SMMM BD/2013/01402
21 DOĞAN İLBAKAN SMMM BD/2013/04241
22 ERGÜN ÖZKAN SMMM BD/2013/05224
23 ERHAN GENÇ SMMM BD/2014/07971
24 EROL KOCACIK SMMM BD/2013/02621
25 EROL TUNA SMMM BD/2013/04160
26 ETHEM KAÇAR SMMM BD/2014/07051
27 FİKRET DAYIOĞLU SMMM BD/2013/02733
28 FİKRET PAÇACI YMM BD/2013/01932
29 FUAT POLAT SMMM BD/2013/02438
30 HAMDİ ÖZKILINÇ SMMM BD/2014/07513
31 HAMİD YILMAZ SMMM BD/2014/05827
32 HAYRETTİN TEZER SMMM BD/2013/04399
33 HEDİYE BALCI SMMM BD/2014/05284
34 HÜLYA BAYRAKTAR SMMM BD/2013/04074
35 HÜSEYİN İSKENDER SMMM BD/2013/04000
36 İHSAN ERKUL SMMM BD/2014/06024
37 İHSAN YAVUZ DİLAVER SMMM BD/2013/03672
38 İLHAN ARSLAN SMMM BD/2014/05637
39 İLKER ÇAĞCI YMM BD/2013/00336
40 İMDAT AKGÜNLER SMMM BD/2013/04368
41 KADİR KINALI SMMM BD/2013/04517
42 KAMURAN KÖSE SMMM BD/2013/02611
43 MEHMET KÜÇÜKTEKİN SMMM BD/2013/03578
44 MEVLÜT ALİŞAN SMMM BD/2013/05218
45 MURAT ERSOY SMMM BD/2013/03796
46 MUSA ERKAL SMMM BD/2013/00749
47 MUSTAFA AK YMM BD/2013/01426
48 MUSTAFA İNCE SMMM BD/2013/04667
49 MUSTAFA KOÇ SMMM BD/2013/03748
50 MUSTAFA TURGAY ÇETİNER SMMM BD/2013/01002
51 MÜHİT GEZİCİ SMMM BD/2014/05468
52 MÜMİN YÜKSEKKAYA SMMM BD/2013/02995
53 NAZİFE DİNÇ SMMM BD/2013/03579
54 NİHAT ALBAYRAK SMMM BD/2013/01006
55 OSMAN ÇULCUOĞLU SMMM BD/2014/05925
56 ÖMER NECDET AYDEMİR YMM BD/2013/00934
57 RAMAZAN GÜNER SMMM BD/2013/03310
58 RAMAZAN SARIOĞLU SMMM BD/2013/02467
59 RECEP ALP YMM BD/2013/04366
60 RECEP KILIÇ SMMM BD/2013/03122
61 SALİM ÇEKİÇGİBİ SMMM BD/2014/07709
62 SİNEM GÜRSOY SMMM BD/2013/04136
63 ŞABAN KOLUDRA SMMM BD/2013/03919
64 TUNCER AKBAYRAK SMMM BD/2013/03228
65 TUNCER DELİBAŞ SMMM BD/2013/01666
66 ÜZEYİR YUSUF BALCI SMMM BD/2014/05283
67 VASIF BAYRAM SMMM BD/2013/03543
68 YASİN KULA YMM BD/2014/06040
69 YAŞAR ÇALIŞIR SMMM BD/2013/02118
70 YILDIRAY YILMAZ SMMM BD/2014/06968
71 YILMAZ ŞAHİN SMMM BD/2014/06355
72 ZEKİ ÇELEBİ SMMM BD/2013/03596
73 ZENNUR TOSUN SMMM BD/2014/07123
74 ZEYNEP KILIÇ SMMM BD/2014/06423

Kocaeli İline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler

kgk-kamu-gozetim-kurumu

Kocaeli İline Kayıtlı Denetçiler

SIRA NO
ADI-SOYADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 ABDULSELAMİ AYTAŞ SMMM BD/2014/05778
2 ABDURRAHMAN ÇINAR YMM BD/2013/00303
3 ADEM ÖZZAİM YMM BD/2013/00337
4 ADNAN KOÇ SMMM BD/2013/05170
5 AHMET HÜSEYİNÇELEBİ SMMM BD/2014/06997
6 AHMET İLİTLİ SMMM BD/2013/05220
7 ALİ DENİZ ENDEROĞLU SMMM BD/2014/07507
8 ALİ KARAKAŞ SMMM BD/2014/05535
9 ALİ VURAL AKARSU SMMM BD/2014/07918
10 ARZUHAN AKTAŞ YMM BD/2014/06358
11 AYŞE SOYARSLAN ERCAN SMMM BD/2013/01812
12 BAHADIR KELEŞ SMMM BD/2014/05464
13 BAYRAM KARAKUŞ SMMM BD/2014/07770
14 BEDRİ KESKİN SMMM BD/2013/02284
15 BÜLENT KOÇAK SMMM BD/2013/01512
16 CEVAT DEMİR SMMM BD/2014/07070
17 EMRAH KAYI SMMM BD/2013/03084
18 ENGİN UÇAR SMMM BD/2014/07885
19 ERDAL KAVURT SMMM BD/2014/06389
20 ERTAN TAŞDELEN SMMM BD/2014/06627
21 ESEN CANBEK SMMM BD/2014/07662
22 FADIL SÖNMEZ SMMM BD/2013/04655
23 FERİDE AKYILDIZ BİRCAN SMMM BD/2014/06300
24 FİKRET GÖKMEN SMMM BD/2013/04312
25 GÜLER YAZAR SMMM BD/2013/02165
26 GÜLGÜN EFE SMMM BD/2014/07364
27 HAFİZ COŞKUN SMMM BD/2013/03386
28 HASAN KURTARAN SMMM BD/2014/07705
29 HASAN ÖZPINAR YMM BD/2013/01015
30 HASAN ÖZTÜRK SMMM BD/2014/06681
31 HAYRETTİN YALÇIN SMMM BD/2013/01222
32 HÜLYA ARICA SMMM BD/2014/06894
33 HÜSNÜ KILIÇALAN SMMM BD/2014/06546
34 KAYHAN BAYTAR SMMM BD/2013/04695
35 KAZIM YALÇINKAYA YMM BD/2013/01105
36 KEMAL ALTUNEL SMMM BD/2014/06275
37 KUTLAY DURSUNOĞLU SMMM BD/2014/06936
38 MEHMET BÜLENT YÜCELEN SMMM BD/2014/06510
39 MEHMET CENGİZ TURUNÇ SMMM BD/2014/07573
40 MEHMET EMRE ERGİN SMMM BD/2014/06598
41 MEHMET KAYNAK SMMM BD/2014/05597
42 MEHMET ŞENGÜL SMMM BD/2013/02510
43 MEHMET YENER SMMM BD/2013/01554
44 MESUT ÖZTOPRAK SMMM BD/2014/06116
45 MUHARREM ŞAHİN SMMM BD/2014/07079
46 MUSTAFA ASLAN YMM BD/2013/00526
47 MUSTAFA CİNEMRE SMMM BD/2014/05977
48 MUSTAFA GÜNER YMM BD/2013/01644
49 MUSTAFA TUNCEL SMMM BD/2013/05132
50 MÜZEYYEN EĞREKÇİ BAYRAM SMMM BD/2013/03547
51 NECAT ÇAKIR YMM BD/2013/03332
52 NERİMAN YEŞİL SMMM BD/2013/02135
53 NURİ KAYA SMMM BD/2014/07102
54 OĞUZHAN AYDOĞMUŞ SMMM BD/2013/04990
55 ÖMER KARAKAŞ SMMM BD/2013/04042
56 ÖZLEM SERTEL SMMM BD/2013/04397
57 RAMAZAN ANİK SMMM BD/2014/07716
58 RASİM ÖZKAHRAMAN SMMM BD/2013/02369
59 REMZİ ÖZCAN SMMM BD/2013/00276
60 RÜSTEM ÇAKAL SMMM BD/2013/04392
61 SABİHA DOĞAN YMM BD/2013/04680
62 SAFYA DURMUŞ SMMM BD/2013/05105
63 SAVAŞ YILDIZ SMMM BD/2013/03883
64 SEZAİ KÜRTÜL SMMM BD/2014/05608
65 SİNAN DURDU SMMM BD/2013/03082
66 SİNAN GÜNERİ YMM BD/2013/01408
67 SONNUR AKMAN AKTAŞ SMMM BD/2013/01673
68 SÜLEYMAN TURAN YMM BD/2014/06558
69 ŞABAN RAMİS SAVAŞ YMM BD/2013/04783
70 ŞABAN ŞEN SMMM BD/2014/06549
71 ŞAKİR SÜLOĞLU SMMM BD/2013/00283
72 ŞEVKİ ÇAKMAK SMMM BD/2013/03689
73 ŞÜKRÜ DİLAVER YMM BD/2013/04119
74 TANER ÖNER SMMM BD/2013/01665
75 TUNÇ ENGİN DOĞU SMMM BD/2014/06684
76 TURGAY ÇAKIR SMMM BD/2013/05034
77 ÜMİT KUŞ SMMM BD/2013/04365
78 ÜMİT TAŞKIN SMMM BD/2013/03147
79 VEDAT SÖNMEZ SMMM BD/2013/04688
80 YASEMİN OKATAN SMMM BD/2013/04726
81 YAŞAR ALİ ŞENGÜN SMMM BD/2013/03828
82 YENER ÇOBAN SMMM BD/2014/07713
83 YILMAZ KICI SMMM BD/2013/05217
84 YÜCEL NAZLI SMMM BD/2013/04991
85 ZAFER ŞANAL SMMM BD/2013/02436
86 ZEKİ EROĞLU SMMM BD/2014/06378
87 ZEKİ FİLİZ SMMM BD/2013/03516

Balıkesir İline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler

kgk-kamu-gozetim-kurumu

Balıkesir İline Kayıtlı Denetçiler

SIRA NO
ADI-SOYADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 AHMET KAYABEK SMMM BD/2013/01202
2 AYNUR URAL SMMM BD/2013/01982
3 BEDRİYE TUNÇSİPER YMM BD/2013/00589
4 BİNNUR GÖÇER SMMM BD/2013/04473
5 BURHAN ARIKER SMMM BD/2013/02025
6 BÜLENT AÇAR SMMM BD/2013/03003
7 CENK TUNÇSİPER SMMM BD/2013/01782
8 ERHAN ELMASTAŞ SMMM BD/2013/00662
9 ERKAN YİĞİT SMMM BD/2014/06680
10 ERTUĞ ASLAN SMMM BD/2013/02196
11 FATİH ZEYBEK SMMM BD/2013/00508
12 GÖKHAN BOZKURT SMMM BD/2014/05456
13 GÖKSAL BİROL BAYRAK SMMM BD/2013/01169
14 HAMDİ BAKIR SMMM BD/2013/02348
15 HAMZA KANDUR SMMM BD/2013/04452
16 HASAN YİĞİT SMMM BD/2013/02609
17 HATİCE SENEK SMMM BD/2013/05073
18 HAYRETTİN KENAR SMMM BD/2013/04980
19 HİKMET BARAN SMMM BD/2013/02560
20 HÜSEYİN ABACIGİL SMMM BD/2013/02312
21 HÜSEYİN EROL SMMM BD/2013/01930
22 HÜSEYİN KURTDERE SMMM BD/2013/00535
23 HÜSEYİN YILMAZ SMMM BD/2013/02145
24 İBRAHİM HAKKI AKYOL SMMM BD/2013/00881
25 İBRAHİM İMREN SMMM BD/2013/04037
26 İSMAİL ALTINTAŞ SMMM BD/2014/07145
27 KADİR ÖZDEN SMMM BD/2013/02090
28 KEMAL EMER SMMM BD/2013/00379
29 MEHMET ASAR SMMM BD/2013/02161
30 MEHMET AVNİ YÜCEL YMM BD/2013/00795
31 MEHMET EMİN OCAKÇI YMM BD/2013/01129
32 MEHMET ERGUN YALVAÇ YMM BD/2013/01974
33 MEHMET SAVURAN SMMM BD/2014/07339
34 MEHMET TAHA DEMİRKAN SMMM BD/2014/06353
35 MELİKE GÜNGÖR SMMM BD/2013/02997
36 MUHARREM YAŞAR SMMM BD/2013/02034
37 MUSTAFA BÜYÜKÇAKIR SMMM BD/2013/03339
38 MUSTAFA ERYAŞA SMMM BD/2013/00495
39 MUSTAFA GİRGİN SMMM BD/2014/07225
40 MUSTAFA GİRİT SMMM BD/2014/06806
41 MUSTAFA KIZILDUMAN YMM BD/2013/02200
42 MUSTAFA KURTULUŞ SMMM BD/2014/06532
43 MUSTAFA YILMAZ SMMM BD/2013/01526
44 NACİ BOSTANCI SMMM BD/2013/03219
45 NECATİ IŞIK SMMM BD/2014/07483
46 NESRİN ÖKSÜZ YMM BD/2013/00420
47 NİHAL ÇIKIRIK SMMM BD/2014/05508
48 NİHAT KOZDAĞ SMMM BD/2013/01156
49 NURETTİN ÖNDER SMMM BD/2013/05228
50 NURİ NARİN SMMM BD/2013/01505
51 OKTAY KOCABOZ SMMM BD/2013/02139
52 ORHAN ÖZDEN SMMM BD/2013/03754
53 OSMAN ÇAKAN SMMM BD/2013/02515
54 ÖZGÜL YİĞİT SMMM BD/2014/07450
55 SEÇKİN KILIÇ YMM BD/2014/05621
56 SELVET KIYMAZ SMMM BD/2013/00733
57 SERKAN ŞEKERCİ SMMM BD/2014/06883
58 SONER GÖRKER SMMM BD/2014/07523
59 ŞAHİN BAŞ SMMM BD/2013/00883
60 ŞEFİK AYYILMAZ SMMM BD/2013/01813
61 ŞENER KAYAN SMMM BD/2013/00579
62 TAHİR MICIRLAR SMMM BD/2014/05441
63 TANER YİĞİT SMMM BD/2013/01086
64 VİLDAN ÖZDEN SMMM BD/2013/02091
65 YUSUF UÇAK YMM BD/2014/06061

Tekirdağ İline Kayıtlı Bağımsız Denetçiler

kgk-kamu-gozetim-kurumu

Tekirdağ İline Kayıtlı Denetçiler

SIRA NO
ADI-SOYADI
BABA ADI
RUHSAT TÜRÜ
BD SİCİL NO
1 AHMET ACARTÜRK ALİ YMM BD/2014/05792
2 AHMET KIRAY AHMET SMMM BD/2013/02154
3 ALİ DEMİRTAŞ İBRAHİM SMMM BD/2014/05997
4 AYDIN ŞANLI AZİZ SMMM BD/2013/00707
5 BEKİR ÖZKAN TAHSİN SMMM BD/2013/02212
6 DİLEK ATAK NİHAT SMMM BD/2013/03087
7 DURSUN AYDIN SEYFETTİN YMM BD/2013/01082
8 FERAHNAZ SEVAL ÖZEL HAYRETTİN SMMM BD/2014/06056
9 GÖKAY GÜLER HAYATİ SMMM BD/2014/07436
10 GÜRŞAT ERBAY İRFAN SMMM BD/2014/06004
11 HALİL ÇİVİCİ RAMAZAN SMMM BD/2013/02792
12 HASAN ALİ SAĞLAM OSMAN SMMM BD/2014/07438
13 İSMAİL DÜLGER ABBAS YMM BD/2014/06291
14 KADİR AKKAYA HİKMET SMMM BD/2013/04885
15 MEHMET SABRİ YÜCE İSMAİL DURSUN YMM BD/2014/05676
16 NEZİH AYDIN İLHAN SMMM BD/2014/05898
17 NİGAR ARAÇ VEYSEL SMMM BD/2014/05923
18 ÖZGÜR OSMAN GÜLTEKİN VEYSEL SMMM BD/2014/06672
19 UMUT BOSTANCI MEHMET SMMM BD/2014/05333
20 VOLKAN EREN CİHAT SMMM BD/2013/01323
21 YÜCEL GENÇ OSMAN YMM BD/2013/04199