Archive for Özelgeler

İştirak hissesi satış zararı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup

Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-399

06/10/2010

Konu : İştirak hissesi satış zararı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tasfiye halindeki şirkete ait iştirak hisselerinizin elden çıkarılmasında, satışından doğan zararın kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “istisnalar” başlıklı 5 inci  maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip  oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının %75 lik kısmının anılan bentte sayılan şartlar dahilinde  kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Read more