KGK Meslek Mensupları için Geçiş Dönemi Eğitim Programı Duyurusu

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU İLE ÜNİVERSİTEMİZ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA

MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

denetci_gen_tr_logo

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (bundan sonra KGK olarak ifade edilecektir)  ve Üniversitemiz arasında, 26/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik eğitim verilmesi maksadı ile 04/01/2013 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURABİLECEKLER

  1. 1. YMM OLMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR İLE 15 YILLIK MESLEKİ TECRÜBEYE SAHİP SMMM’LER

Bu Eğitim Programı, anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’lere yönelik olup, bu meslek mensupları ruhsatlarıyla birlikte Üniversitemize müracaat etmeleri halinde Programa katılabilirler. Bunlardan, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, sınavlarda başarılı olamadıkları konulardan da bu Programa katılabilirler.

15 yıllık mesleki tecrübe süresi, anılan Yönetmelikte ve Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde belirlenen esaslara göre hesaplanacaktır. Sürenin hesaplanmasında tereddüt edilen hususlar, meslek mensubunun müracaatı üzerine KGK tarafından açıklığa kavuşturulacaktır.

Eğitim programına katılacak olan meslek mensuplarının, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen dallardan lisansüstü seviyesinde diploma almış olması şarttır.

  1. 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANS BELGESİNİ 31/12/2012 TARİHİNE KADAR YAPILAN SINAVLAR NETİCESİNDE ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR

YMM olmaya hak kazanmamış olanlar ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayanlardan, kamu kurumları tarafından 660 sayılı KHK’nın yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılan tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olmak kaydıyla, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak isteyenler de Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı alanındaki eğitime katılabilirler.

EĞİTİM PROGRAMININ ANA KONULARI

Geçiş dönemi eğitim programının ana konuları, meslek mensupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. Meslek mensuplarından;

  • YMM’ler Denetim, Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı eğitim ana konularından,
  • SMMM’ler ise Denetim, Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim ile Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı eğitim ana konularından;

eğitime katılabilirler.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanların, bu alana ilişkin eğitim ana konusundan eğitime katılma zorunluluğu yoktur.

Meslek mensupları yukarıda belirtilen eğitim konularının tamamından Üniversitemizde eğitim alabilecekleri gibi bir kısmından da eğitim alabilirler.

PROGRAMDA YER ALAN ANA KONULARIN İÇERİĞİ

Geçiş dönemi eğitim programı ana konularının içeriği KGK’nın internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) yer almaktadır.

 

EĞİTİM VERİLECEK YERLER

Örgün eğitim programları KGK’nın onay verdiği yerlerde gerçekleştirilecektir.

Sınıflardaki katılımcı sayısı 35’i geçmeyecektir. Özel durumlarda KGK’nın görüşü ve izni alınacaktır.

Eğitimler 35 katılımcı sayısının sağlandığı ve KGK’nın onayladığı her il/ilçe ve lokasyonda yapılacaktır.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi çerçevesinde ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak yürütülecektir.

Her bir ana konuda AKTS’ye göre altı kredi notunu karşılamak üzere ders programı tanzim edilecektir.

Örgün olarak verilecek eğitimler;

1- Denetim

2 – Muhasebe Standartları

Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitimler;

1- Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı (Uzaktan Eğitim)

2- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim (Uzaktan Eğitim)

 

On-line eğitimler üniversitemize ait uzaktan eğitim portalının yer aldığı http://www.kgk.sakarya.edu.tr/ adresinde yapılacaktır. Uzaktan eğitim için giriş kullanıcı adı ve şifreler, onaylanan başvuruyu müteakip 2 iş günü içerisinde sisteme tanımlanacaktır. Sisteme ilk giriş için kullanıcı adı eğitimi alacak olan katılımcının TC Kimlik numarası, şifresi ise TC Kimlik numarasının ilk 5 hanesidir. Sisteme ilk girişten sonra, katılımcılar şifrelerini değiştirebilmektedir.

Eğitimler 35 katılımcı sayısının sağlandığı ve KGK’nın onayladığı her il/ilçe ve lokasyonda yapılacak olup henüz gün ve saatleri belirlenmemiştir. Online eğitimler haftanın 7 günü 24 saat internet üzerinden verilmekte olup, online eğitimlerimiz başlamıştır.

EĞİTİMDE DEVAM VE BAŞARI ŞARTI

Örgün eğitimlerde asgari % 80 oranında devam zorunluluğu aranacaktır. Devamsızlığı yüzde yirmiyi aşan katılımcılar final sınavına tabi tutulmayacaktır.

Örgün ve on-line eğitimlerde başarı seviyesi Üniversitemiz tarafından eğitim ana konularının her birinden ve her bir katılımcı itibarıyla ayrı ayrı tespit edilecektir. Başarılı olamayan katılımcılara ücretsiz olarak bir bütünleme sınav hakkı tanınacaktır.

Üniversitemiz, sınav sorularında bilimselliğe, sınavın gizlilik ve güven içinde yapılmasına, sınavın objektif bir şekilde değerlendirilmesine riayet edecektir.

Eğitim programını başarı ile tamamlayanların katılım belgeleri, başarı durumunun tespitinden itibaren on gün içerisinde ilgilisine teslim etmek üzere, Üniversitemizce hazır edilecektir.

Üniversitemiz, katılımcılar itibarıyla devam ve başarı durumunu gösteren listeyi, KGK tarafından istenilen şekilde hazırlayarak, başarı durumunun tespitinden itibaren yedi gün içinde KGK’ya sunacaktır.

Üniversitemiz ayrıca, sınavlara yapılan itirazları en geç yedi gün içinde değerlendirerek karara bağlayacaktır.

DEĞERLENDİRME ANKETİ

KGK tarafından her bir eğitim programı ve eğitmenlerin performanslarını ölçmeye yönelik olarak anketler yapılacaktır.

SENATO KARARI

Katılımcının bu Eğitim Programında başarılı olduğu derslerden, Üniversitemizde daha sonra eğitim alacağı lisansüstü programında muaf tutulacağı hususu Üniversitemiz Senatosunda karara bağlanmıştır.

Bu karar ile Üniversitemiz, ilgili yüksek lisans veya doktora programlarında, KGK’nın gözetiminde yürütülen dersleri katılımcının on-line veya örgün usulle alıp almadığına bakmaksızın, katılımcıyı ilgili derslerden muaf tutmayı taahhüt etmektedir.

 

EĞİTİM ÜCRETİ:

 

Ana konular itibarıyla ve ders başına eğitim ücreti KDV hariç olmak üzere; örgün eğitimde 1.000 (bin) TL, on-line eğitimde ise 350 (üçyüzelli) TL olarak KGK tarafından belirlenmiştir. Katılım ücreti Üniversitemizce peşin tahsil edilecek olup, ücrete ilişkin olarak artırım, indirim, taksitlendirme ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır. Üniversitemiz, KGK’nın onayı olmaksızın eğitim ücreti dışında katılımcılara herhangi bir ek mali yükümlülük getirmeyecektir

 

            Eğitim dokümanlarının Kurumumuzca onaylanmasını müteakip ilanı yapılacaktır. Eğitim ücretinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir:

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

GARANTİ BANKASI

ŞUBE NO : 1414

HESAP NO : 6299987

IBAN : TR12 0006 2001 4140 0006 299987

Eğitim planlaması ve bütçesi kesin kayıt sayılarına göre belirlendiğinden eğitimler başladıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

ÜNİVERSİTEMİZİN EĞİTİM İŞBİRLİĞİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) formatında yürütülecek eğitim faaliyetleri, KGK’nın gözetiminde ve KGK tarafından onaylanan yerlerde icra edilecektir.

Üniversitemiz, eğitimleri KGK tarafından onaylanan takvime, dersi izleme ve değerlendirme sistemine, konuya, içeriğe, ders süresine, dokümana, ücrete ve KGK tarafından öngörülen diğer şartlara bağlı kalarak yürütecektir.

Üniversitemizce eğitim esnasında ortaya çıkan her türlü eksiklik ve aksaklıklar, en kısa sürede KGK’ya bildirilecek ve giderilerek eğitimin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.

Eğitimin hiçbir aşamasında KGK’nın işbirliği yaptığı üniversiteler arasında eğitim ücreti veya eğitime ilişkin diğer konularda haksız rekabete yol açabilecek tutum ve davranışlarda bulunmayacaktır.

Üniversitemizin eğitimlerinde görev alacaklar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlı, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip öğretim üyesi olacaktır. “Muhasebe Standartları ve Denetim” eğitimlerinde, öğretim üyelerinin yanı sıra en az beş yıllık fiili bağımsız denetim tecrübesine sahip olanlar da eğitmen olarak yer alabilecektir.

KGK tarafından Protokolün feshi halinde doğacak zararlardan Üniversitemiz sorumludur.

EĞİTİM PROGRAMINA ON-LİNE MÜRACAAT

 

Kayıtlarımız başlamış olup, Müracaatlar, Üniversitemizin (www.kgk.sakarya.edu.tr) internet adresinde yer alan “BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ” bölümünden gerçekleştirilecektir.

 

Müracaatınızın sisteme kaydedilebilmesi için lütfen talimatlar doğrultusunda işlemlerinizi tamamlayarak aşağıdaki belgeleri sisteme yükleyiniz;

 

  • Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çektirilmiş ve net görüntülü),
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı),
  • Banka Dekontu,
  • Meslek Ruhsatı,
  • Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet Diploması

 

Üniversitemiz, kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıtlarını iptal edip, ilgilileri hakkında kanuni işlem başlatacaktır.

 

EĞİTİME BAŞLAMA

 

KGK’dan onay alınmasını gerektiren işlemlerin tamamlanıp, durumun KGK tarafından internet sayfasında ilan edilmesi ile Üniversitemizce eğitime başlanılabilecektir.

 

Katılımcılar eğitim takvimlerini internet sayfamızdan öğrenebilirler.

 

ÜNİVERSİTEMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres                    : Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan/SAKARYA

Telefon                   : 0 (264) 295 54 51

Faks                        : 0 (264) 295 54 50

E-posta                  : sausem@sakarya.edu.tr

 

EĞİTİM KOORDİNATÖRLERİ

Adı ve Soyadı         : Ceren ÖZMEN, Serap İLİK, Eren DEMİR

Akademik Unvanı  :

Telefon                   :  0 (545) 281 4555,  0 (549) 281 4555, 0 (549) 760 2391

Faks                        : 0 (264) 295 54 50

E-posta                   : sausem@sakarya.edu.tr

 

UYARI

 

Eğitime katılma şartlarına sahip olunmadığının KGK tarafından sonradan tespiti halinde katılımcıların uğrayabilecekleri zararlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir