TESCİLLİ ÇEŞİTLERE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMENLİK

   

    Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 28.09.1994

    Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 22065

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İsimlendirme

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmelikle; Kanun çerçevesinde yeni bitki çeşitlerinin ıslatıcılarına, sahiplerine ve kuruluşlarına bazı hak ve yükümlülüklerin verilmesi, konu ile ilgili organizasyon, görev, yetki ve sorumluluklar ile hizmetin esasları belirlenmiştir.

    Tanımlar ve İsimlendirme:

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlar;

    Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    Mahkeme: T.C. Mahkemelerini,

    Kanun: 308 sayılı, Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunu,

    Islahçı: Yeni bir çeşidi ıslah eden veya bulup geliştiren kişi veya kişileri veya bunların işverenini veya ilgili tarafların kanunlarına göre ıslahçıyı finanse eden kişi veya kuruluş ile yukarıda sözü edilenlerin varislerini,

    Bitki: Yosunlar ve bakteriler dışındaki her türlü bitkiyi,

    Çeşit: Çeşit Koruma Hakkının verilmesi için gereken şartların karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın bir genotip veya genotiplerin birleşmesinden ortaya çıkan özelliklere tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biri ile diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomisi içerisinde yer alan en küçük bitki gurubunu,

    Bitki çeşidinin orijini: Kültür, klon, hibrit ve hatları,

    Üretim materyali: Bir bitkinin elde edilmesinde kullanılan vegetatif ve generatif aksamını,

    Yeni çeşit: Çeşit Koruma Hakkı için başvuru formunun doldurulduğu tarihte, çoğaltılmış veya hasat edilmiş materyalinin ticari amaçla yurt dışında 4 yıl önce, yurt içinde hiç kullanılmamış olan çeşidi,

    Farklı çeşit: Başvuru formunun doldurulduğu tarihte, yaygın olarak bilinen diğer bir çeşitten açıkça farklılık gösteren çeşidi,

    Yeknesaklık: Çeşidin, çoğal timi esnasında çoğaltılma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonunun dışında ilgili özellikler yönünden yeterince homojen olmasını

    Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya özel bir üretim aşamasında, her üretim aşaması sonunda ilgili özellikleri yönünde değişmeden kalmasını,

    Tescil: Yurt içinde veya yurt dışında belli bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş çeşitlerin 308 sayılı Kanun ve buna ait Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline İlişkin Yönetmelik çerçevesinde test edilip bir kütüğe kaydedilmesi işlemini,

    İfade eder.

    İsimlendirme:

    Madde 3 - Tescil aşamasındaki çeşitlerin isimlendirilmesinde uygulanması gereken şartlar aşağıda gösterilmiştir;

    a) Tescil edilen çeşitlere, çeşidin ıslahçısı tarafından önerilen isimler Tescil Komitesinde verilir.

    b) Tescil edilen çeşidin ismi,bir kelime veya kelimelerden oluşacaktır.

    c) Kelime teşkil etmeyen harfler veya harflerle birlikte rakam veya rakamlar eklenebilir.

    d) İsim, çeşidi tanımlamalıdır.

    e) Çeşit ismi, aldanmaya veya karışıklığa neden olmamalı başka çeşit ismi ile aynı veya karıştırılmaya müsait olmamalıdır.

    f) Çeşidin ismini oluşturan kelime harf veya harfler kanunlara aykırı, çirkin, uygunsuz veya saldırgan olmamalıdır.

    g) Tescil tarihinde ilgili mevzuatla yasaklanmış bir isim olmamalıdır.

    h) Yazılı olur vermiş bir kişi dışında tescilin yapıldığı tarihte yaşayan bir şahsın adı, kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından yazılı olur vermedikçe tescil tarihinden geriye 10 yıl içinde ölmüş bir kişinin adı olmamalıdır.

    i) Yazılı olur olmadıkça bir hükmi şahsiyet, organizasyon veya kurumun ismi olmamalıdır.

    j) Çeşide , ülkede veya yabancı bir ülkedeki aynı botanik türlere ait mevcut bir çeşidin ismi konamaz. Ancak yabancı çeşit tescil edilmemiş ve belli bir süre yetiştirilmemiş ise konabilir.

    k) İsim, çeşit, kültivar, form, hibrit, melez veya bunların tercümeleri gibi kelimeleri içermemelidir.

    l) Yabancı ülkede tescil edilmiş olan çeşitler, ülkemizde tescil edildikleri takdirde kendi orjinal isim ve kod numaralan verilir. Ancak bu isim, bu maddenin (f) bendine aykırı ise; ıslatıcısından isim değiştirilmesi için gereğinin yapılması istenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşit Koroma Hakları

    Çeşit Koruma Hakkı Esasları:

    Madde 4 - Çeşit Koruma Hakkı esasları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Çeşit ile ilgili, çeşidin korunabilmesine esas; müracaat yapılan çeşidin yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olup olmadığının tesbitidir. Bu amaçla çeşitlerin Türkiye'de tescil edilmiş olmaları gereklidir. Çeşitlerin tescili için esaslar ve prensipler yerli ve yabancı çeşitlerle ilgili şartlar ve işlemler 308 sayılı Kanun'a ilişkin Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline İlişkin Yönetmelikte belirlenmiştir.

    b) Türkiye'de ıslah edilen çeşitlerle, Türkiye dışında ıslah edilmiş, ancak ıslah edildiği ülkede tescil edilmemiş yabancı çeşitler; Türkiye'de Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline İlişkin Yönetmeliğe göre deneme ve testlere tabi tutulacaklar, uygun bulunanlar tescil edildiği takdirde koruma altına alınacaktır.

    c) Türkiye dışında bir ülkede ıslah edilmiş ve tescil edilmiş yabancı çeşitler; özelliklerinin tesbit edilmesi amacı ile asgari bir yıl farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk testlerine tabi tutulacaklar ve uygun bulunanlar tescil edilerek koruma altına alınabileceklerdir.

    Islahçıya Tanınan Haklar;

    Madde 5 - Yeni bir çeşit ile ilgili, Çeşit Koruma Hakları bu çeşidin ıslahçısına;

    a) Çeşidini satma, bu çeşidini başkasına satabilme yetkisini verilmesini,

    b) Çeşidinin üretim materyalini satma ve üretim materyalini başkalarının satabilmeleri için yetki verilmesini,

    c) Çeşidini satabilmek için üretme ve çeşitlerini satabilmeleri için başkalarının üretmesine yetki verilmesini,

    Kapsar.

    Hakkın Sınırları;

    Madde 6 - Çeşit Koruma Hakları bu Yönetmeliğin 44 ve 51 inci maddelerinde belirtilen şartlarla sınırlıdır.

    Çeşit Koruma Hakları Verilmeyecek Çeşitler:

    Madde 7 - Çeşit Koruma Hakları verilmeyecek çeşitler:

    a) Bu Yönetmeliğin uygulanmaya konulduğu tarihten önce, tescilli, üretim izinli olarak Resmi Gazetede yayımlanmış veya Bakanlık çeşit listesinde adı yazılmış çeşitler.

    b) Yabancı veya Türkiye'de ishal edilerek tescil deneme testlerine ve ardından da bu Yönetmeliğe tabi tutulması için Genel Müdürlüğe müracaatı yapılacak çeşitlerin, üretim materyallerinin çeşidin ıslatıcısının veya ıslahçısının Türkiye'deki temsilcisinin rızası ile veya rızası olmadan müracaat tarihinden önce Türkiye'de ticari amaçla satışı yapılmış veya başka bir ülkede, 4 yıldan önce satışı yapılmış çeşitler.

    Müracaat Yöntemi:

    Madde 8 - Çeşit Koruma Hakları için müracaat yöntemi;

    a) Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu ile ilgili Kanunlar ve bunlara ilişkin Yönetmelik esaslarına göre tescil edilerek adı Resmi Gazetede yayımlanan yeni çeşitlerin ıslahçısı, Genel Müdürlüğe yazılı olarak yeni çeşidi için ilgili Kanun ve bu Yönetmelikle verilen haklara sahip olmak üzere müracaat edebilir.

    b) Islahçısı tarafından temin edilen üretilmiş ve hasat edilmiş materyal ile çeşidin pedigri ve ıslahı ile ilgili her türlü bilginin gizli tutulması Genel Müdürlükçe sağlanacaktır.

    c) Genel Müdürlük müracaatın yapılmasından Çeşit Koruma Hakkının verilip yayınlanmasına kadar olan sürede ıslahçının çıkarlarını koruyacak önlemleri alacak, bu önlemler Geçici Korumada olan ıslahçının Çeşit Koruma Hakkı almış olanlara eşit şekilde muamele görmesini temin edecektir. Bu önlemler yalnızca ıslahçı ve ıslahçının müracaatından haberdar ettiği şahıslarla ilgili olarak yürürlüğe girer.

    Çeşit Korama Hakkına Sahip Olabilme :

    Madde 9 - Yeni bir çeşidin ıslahçısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun veya olmasın, Türkiye'de ikamet etsin veya etmesin, çeşidi Türkiye'de ıslah etsin veya etmesin 8 inci maddede verilen hakka sahiptir.

    Müracaat Yapabilme veya Devredebilme Hakkı:

    Madde 10 - 8 inci maddede belirtilen müracaat yapabilme hakkı çeşidin ıslahçısına aittir. Bu hak kanuni işlemlerle başkasına geçebilir veya devredilebilir.

    Müracaat veya Çeşidin Korama Hakkı Devrinde Noter Onaylı Belge Şartı:

    Madde 11 - Müracaat yapma hakinin devri ve Çeşit Koruma Hakkının devri, devreden tarafından verilmiş noter onaylı bir belge olmadan yapılmaz.

    Kamu Kuruluşlarında Çeşit Koruma Hakkı İçin Müracaat Şekli:

    Madde 12 - Kamu Kuruluşlarında görevli ıslahçılar, çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı için tek tek veya müştereken müracaat edemezler. Çeşit Koruma Hakkı talebi çeşidin sahibi olan kamu kuruluşuna aittir.

    Yeni Çeşidin Birden Fazla Islahçısının Bulduğu Durumlardaki Müracaat Şekli:

    Madde 13 - Madde 14'deki hakları saklı kalarak, çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı için çeşidi beraber yada ayrı ayrı bulan iki yada daha fazla ıslahçı müracaat yapma hakkına sahiptir. Bu ıslahçılar yada bu ıslahçılardan bazıları, Çeşit Koruma Hakkı için müştereken müracaat edebilirler.

    Yeni Çeşidi Birden Fazla Islahçı Bulunduğunda Bir Islahcının Müracaat Etme Şekli:

    Madde 14 - İki yada daha fazla ıslahçı çeşidi müştereken buldularsa bu ıslahçılardan biri ya da takipçisi, müracaat hakkına sahip tüm diğer ıslahcılarla birlikte veya ayrı ayrı noter onaylı vekaletnamelerini almadan tek başına Çeşit Koruma Hakları için müracaatta bulunamaz.

    Özel Kuruluşlarda Çeşit Koruma Hakkı İçin Müracaat Şekli:

    Madde 15 - Özel kuruluşlarda çalışan ıslahçılar, sözleşmelerinde özel bir madde yoksa, tek tek veya müştereken Çeşit Koruma Hakları için müracaat edemezler. Sözleşmelerinde özel bir hüküm bulunanlar, sözleşme metninin noter onaylı bir suretini Genel Müdürlüğe verirler.

    Müracaatta Bulunması Gereken Belgeler:

    Madde 16 - Çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakları için müracaat Genel Müdürlükten temin edilecek matbu formla yapılacak, müracaat formları, usulüne uygun olarak Genel Müdürlük'te dosyalanacaktır. Bu form ve ekli belgelerde;

    a) Müracaatı yapanın adı, unvanı, kuruluşu ve adresi,

    b) Müracaatçının, çeşidinin ıslahçısı olma halinde bunu belirtir beyan,

    c) Müracaatçının, çeşidin ıslahçısı olmaması halinde, müracaat yetkisi aldığı ıslahçının isim ve adresinin beyanı ile müracaat için gerekli noter onaylı vekaletnameler,

    d) Çeşidin adı,

    e) Çeşidin ıslah yöntemi,

    f) Çeşidi tanımlayan görsel materyal,

    g) Çeşide ait, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince onaylı ve ilgili kuruluşça düzenlenmiş Özellik Belgesi,

    h) Diğer bir ülkede o çeşit için herhangi bir müracaatın yapılıp yapılmadığını gösteren bilgi ve dokümanlar,

    i) Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince hazırlanmış çeşidin tesciline ilişkin Tescil Özet Raporu,

    Eksiksiz olarak bulunacaktır. Çeşit Koruma Hakkı Müracaatı:

    Madde 17 - Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili müracaat yapıldığında;

    a) Genel Müdürlük müracaatı, müracaat şartlarına uygunluğu halinde kabul eder.

    b) Genel Müdürlük, müracaatı takiben 30 gün içinde müracaatçıya, müracaatının kabul edildiğini veya red gerekçelerini yazılı olarak bildirir Kabul edilen müracaatlar yayınlanır

    Çeşit Koruma müracaat Hakkının Devri:

    Madde 18 - Çeşit Koruma Müracaat Hakkının Devri;

    a) Müracaatın kabulünden önce veya sonra Çeşit Koruma Hakkı başka bir kişi veya kuruluşa devredilmişse bu kişi veya kuruluş yazılı olarak ve ilk müracaatçının noter tastikli muafakatı ile Genel Müdürlükten müracaatın değiştirilmesini talep eder. Genel Müdürlük hakkın devredildiği hususunu uygun görürse değiştirir.

    b) Genel Müdürlük (a) bendinde belirtilen Çeşit Koruma Müracaat Hakkı devri talebini uygun görürse veya reddederse; talebi yapan kişi veya kuruluşa, müracaatın talebe uygun olarak değiştirildiğini veya reddedildiğini gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirir.

    c) Genel Müdürlük Çeşit Koruma Hakkının devri ile ilgili aldığı kararların bir örneğini Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine gönderir.

    Çeşit Koruma Hakkının Verilmesine İtirazlar:

    Madde 19 - Çeşit Koruma Hakkının verilmesine itirazlar;

    a) Çeşit Koruma Hakkı verilmiş veya devredilmiş ve bu durum yayınlanmış ise müracaatçıya bu hakların verilmesi ile; ticari çıkarların etkileneceğini,

    b) Çeşitle ilgili; 25 inci maddede belirtilen hususlara uyulmadığını, Bu nedenlerle hakların verilmesi ile kendi çıkarlarının etkileneceğini düşünen kişi veya kuruluşlar nedenlerini belirten bir yazı ile Genel Müdürlükten durumun yeniden incelenmesini talep edebilirler.

    Çeşit Koruma Hakkının yerilmesine İtirazların İncelenmesi:

    Madde 20 - Çeşit Koruma Hakkının verilmesine itirazların incelenmesi;

    a) Çeşit Koruma Hakkının verilmesine ilişkin kararın Resmi Gazetede ki yayım tarihinden sonra 3 ay içerisinde, herhangi bir kimse bu karara ilişkin bir itirazda bulunabilir. Bu itiraz Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu tarafından görüşülür, müracaatçının çeşidin sahibi olmadığı veya çeşidin ilk müracaatın yapıldığı tarihlerde yeni veya farklı olmadığı, veya yeknesak, durulmuş olmadığı iddiasına dayandırılabilir. Eğer itiraz haklı bulunursa, Çeşit Koruma Hakkının verilmesine ilişkin karar feshedilir.

    b) İtiraz, Tescil Komitesinin kaydettiği çeşit adının kabul edilmez olduğu iddiasına da dayandırılabilir. Bu itiraz haklı bulunursa, Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu, Çeşit Koruma Hakkı verilmesine ilişkin kararı iptal eder ve müracatçıdan, yeni bir ad sunmasını isteyerek bu hakkın ilk müracatçıda kalması durumunun devamını sağlayabilir; bu değişiklik yapılmadığı takdirde müracaat geri çevrilir.

    c) Çeşit Koruma Hakkının verilmesine ilişkin kararın Resmi Gazetedeki yayın tarihinden sonraki 3 ay içerisinde hiçbir itirazda bulunulmazsa veya bu süre zarfında yapılan itirazlar haksız bulunursa Çeşit Koruma Hakkı İnceleme komisyonu Çeşit Koruma Hakkını kesinleştirir, çeşidin adını kaydeder,

    d) Müracaat ve itiraza ilişin ücretler Genel Müdürlükçe belirlenen süre içerisinde ödenmedikçe hiçbir müracaat veya itiraz kabul edilmez.

    e) Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili itirazlar sonucunda, Çeşit Koruma Hakkı iptal edilirse iptalle ilgili karar resmi Gazetenin ilanlar bölümünde ilan olunur.

    Çeşit Koruma Hakkının Devrine İlişkin Müracaatların İncelenmesi:

    Madde 21 - Çeşit Koruma Hakkının devrine ilişkin müracaatların incelenmesi;

    a) Çeşit sahibi tarafından Çeşit Koruma Hakkının devrine ilişkin istek Genel Müdürlükçe belirlenen ücret ödendikten sonra işleme konulacaktır.

    b) Müracaat gerekçeli bir yazı ile yapılacaktır.

    c) Müracaat çeşidin sahibi olduğunu beyan etmeyen bir kimse tarafından yapılmışsa, Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu sözkonusu müracaatı reddedilmiş addeder.

    d) Müracaat kabul edilebilir ise, Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu, duruma göre müracaatının veya Çeşit Koruma Hakkı sahibinin ifadesini alabilir ve/veya sadece ilgili tarafların herhangi biri tarafından verilen kanıtları yeterli bulabilir. Çeşit Koruma Hakkının devrini istemiş olan ıslahçı Çeşit Koruma Hakkının devrini istemiş olan ıslahçı Çeşit Koruma Hakkım istediği çeşidin kendisine ait olduğunu ispat etmek zorundadır.

    e) Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu, çeşidin sahibinin Çeşit Koruma Hakkı verilen kişi veya kuruluş olduğunu değil de Çeşit Koruma Hakkının devri talebinde bulunan kişi veya kuruluş olduğunu tesbit ederse, Çeşit Koruma Hakkının o kişiye ve kuruluşa devredilmesine karar verir.

    f) Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu, talepte bulunmuş olan kişi veya kuruluşun çeşidin sahibi olduğu konusundaki kanıtlarının yetersiz olduğuna karar verirse bu talep reddedilir.

    g) Bu bölümde alınan herhangi bir karara karşı olan itirazlara yargı yolu açıktır.

    Çeşit Koruma Hakkının İptali Durumundaki İşlemler

    Madde 22 - Çeşit Koruma Hakkının iptali durumundaki işlemler;

    a) Çeşit Koruma Hakkının iptal müracaatı herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından yapılabilir. Belirtilen ücret ödenmedikçe müracaat işleme konulmaz.

    b) Müracaatlar gerekçeli bir yazı ile yapılır. Çeşit Koruma Hakkı süresi sona erdikten sonra dahi bu konu ile ilgili müracaat yapılabilir.

    c) Çeşit Koruma Hakkı verilmesine karşı bir itiraz gerekli kanuni süresinin dolmasından önce veya sonra mahkemeye intikal etmişse, böyle bir itiraza ilişkin muameleler için davanın sonucu beklenir.

    d) Müracaat kabul edilebilir ise Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu, Çeşit Koruma Hakkı verilen kişi veya kuruluşun ifadesine başvurulabilir. Komisyon başka kanıtlarda elde edebilir. İptal müracaatı geri alınsa dahi inceleme devam eder.

    e) Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu müracaatın haklı olmadığını tesbit ederse müracatı reddeder.

    f) Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu müracaatın haklı olduğunu tesbit ederse, daha önce vermiş olduğu Çeşit Koruma Hakkı Kararını iptal eder.

    g) Bu bölümde alınan herhangi bir karara karşı olabilecek itirazlara yargı yolu açıktır.

    Müracaatın Geri Alınabilirliği:

    Madde 23 - Bir müracaat müracaatçı tarafından geri alınabilir. Müracaat geri alındığında Çeşit Koruma Hakkı ve diğer giderler için alınan ücretler geri verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşit Koruma Hakkının Verilmesi

    Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonunun Oluşturulması:

    Madde 24 - Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonunun oluşturulması;

    a) Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu Bakan Oluru ile belirlenir ve en az 5 üyeden oluşur.

    b) Komisyon, Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine toplanır. Komisyon Sekreterliği Genel Müdürlükçe yürütülür.

    Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu'nun Konuyu İncelemesi:

    Madde 25 - Çeşit Koruma Hakkı inceleme Komisyonu; müracaatın Genel Müdürlükçe kabulünden sonra;

    a) Çeşidin Türkiye'de tescilli olup olmadığını,

    b) Müracaatçının, başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığını,

    c) Müracaatçıya bu hakların verilmesinin bu Yönetmelikle yasaklanmış olup olmadığını,

    d) Bu hakların başka bir kişi veya kuruluşa verilip verilmediğini,

    e) Bu haklar için daha önceden uygulanmaya konmuş bir başka müracaatın olup olmadığını,

    f) Müracaat ve hak verilmesi ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen bütün ücretlerin ödenip ödenmediğini,

    İnceler.

    Çeşit Koruma Hakkı Verilmesi:

    Madde 26 - Komisyon, şartlar eksiksiz yerine getirilmişse müracaatçıya Çeşit Koruma Hakkını verir.

    Şartların Eksik Olması Halinde Durum:

    Madde 27 - Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki şartlardan herhangi birinin eksik olması halinde müracaatı Genel Müdürlüğe iade eder.

    Genel Müdürlük müracaatçıya yazılı karşı görüş bildirme fırsatı vermedikçe ve bu karşı görüş Komisyon tarafından incelenmedikçe Çeşit Koruma hakkının reddi kararı kesinleşmez.

    Çeşit Koruma Hakkı Belgesi Verilmesi:

    Madde 28 - Çeşit koruma Hakkı alan ıslatıcıya Bakanlıkça imzalanmış Çeşit Koruma Hakkı Belgesi verilir.

    Çeşit Koruma Hakkının Tek, Müşterek veya Kuruluşa Verildiği Durum:

    Madde 29 - Çeşit Koruma Hakkı; müştereken müracaat yapan kişilere verildiğinde, bu haklar bu kişilere müştereken verilecektir. Müracaatçı tek ise o şahsa veya o kuruluşa verilecektir.

    Çeşit Koruma Hakkının Verilmesinin Reddi:

    Madde 30 - Çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkının verilmesi red edilirse, redden sonraki 30 gün içinde, müracaatçıya reddin temel gerekçeleri bir yazı ile Genel Müdürlükçe bildirilir.

    Kütüğe Kaydı:

    Madde 31 - Bir çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı verildiğinde, Genel Müdürlük;

    a) Çeşidin ismini,

    b) Çeşidin Türkiye'de tescilli olduğunu gösterir belgeyi,

    c) Çeşidin Tohumluk Tescil ve Sertifıkasyon Merkezince onaylanmış Özellik Belgesini,

    d) Hakların verildiği kişi veya kişilerin veya kurulsun adı ve adreslerini,

    e) Islatıcıların isim ve adreslerini,

    f) Çeşit Koruma Hakkı için müracaatta, dokümanların gönderilmesi için müracaatçı adresini,

    g) Hakkın verildiği gün, ay ve yıl olarak tarihini,

    h) Bu Yönetmelikçe uygun görülen hakların verilmesine ilişkin kararı ve yukarıdaki bilgileri,

    Bu amaçla hazırlanmış kütüğe kaydeder. Varsa görsel materyali muhafaza eder.

    Çeşit Koruma Hakkının İlanı:

    Madde 32 - Genel Müdürlükçe, Çeşit Koruma Hakkı verildiğinde Resmi Gazetenin ilanlar bölümünde ilan olunur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşit Koruma Hakkının Devri

    Çeşidin Koruma Hakkının Bir Başka Islahçıya Devredilebilirliği:

    Madde 33 - Çeşit Koruma Hakkını bir başka ıslahçıdan devir alma müracaatına Kanunen hak kazanan ıslahçı aynı zamanda bu hakkını devretme yetkisine de sahip olur.

    Çeşit Koruma Hakkının Kanuni Yolla Devri veya Veraset Yoluyla İntikali:

    Madde 34 - Çeşit Koruma Hakkı, 17 nci maddede belirtilen şartlara bağlı olarak kanuni yollarla devredilebilir veya veraset yoluyla intikal edebilir.

    Yabana Ülke Temsilcisine Devri:

    Madde 35 - Çeşit Koruma Hakkının bir yabancı ülke temsilcisine devri sözkonusu olduğunda kanuni yol takip edilir.

    Çeşit Koruma Hakkının Devredilemediği Durum:

    Madde 36 - Mahkeme kararı olanlar hariç, noterlikçe onaylı muvafakat olmadıkça Çeşit Koruma Hakkı devredilemez.

    Lisansdan Faydalanma Hakkı:

    Madde 37 - Çeşit Koruma Hakkı verilen bir başka kişi, kişiler veya kuruluşa bu haklarla ilgili noter onaylı lisans verirse, lisans, lisansı alan hak sahibinin bu haklardan faydalandığı oranda faydalanma hakkına sahip kılar. Kamu için lisans aranmaz. Makamın yetki verme onayı yeterli sayılır.

    Çeşit Koruma Hakkının Devir Sonrası İşlemi:

    Madde 38 - Çeşit Koruma Hakkı bir kişiye, kişilere veya bir kuruma devredildiğinde veya intikal ettiğinde o kişi, kişiler veya kuruluş bu hakları aldıktan sonraki 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak hakları kazandığım, hakların ne şekilde alındığını belirterek bildirir. Bu müracaatla ilgili belge ve dokümanlar noter onaylı olmalıdır. Genel Müdürlük hakların devredilmesini uygun görürse; kaydı düzeltir ve o kişinin, kişilerin veya kuruluşun ismini bu hakların sahibi olarak kayda geçer.

    Eski ve Yeni Sahiplerine Değişikliğin Bildirilmesi:

    Madde 39 - 38 nci maddeye göre Genel Müdürlük Çeşit Koruma Hakkını elde ettiğini belirten kişinin, kişilerin veya kuruluşun adını; Çeşit Koruma Hakkı sahibi olarak kaydederse, ismi kütüğe kaydedildikten sonraki 15 gün içinde eski ve yeni hak sahiplerine değişikliğin yapıldığını yazılı olarak bildirir.

    Devir Talebinin Yeterli Görülmediği Durum :

    Madde 40 - Genel Müdürlük Çeşit Koruma Hakkının devredildiğini veya intikalini belirten kişinin talebini yeterli görmezse, devir talebinde bulunan taraflara; Genel Müdürlüğün talebi yeterli bulmadığını ve gerekçelerini belirten yazıyı gönderir.

    Çeşit Koruma Hakkının Süresi:

    Madde 41 - Bu Yönetmeliğe konu olan çeşit ile ilgili, Çeşit Koruma Hakkının süresi, bu hak için yeterli olan müracaatın kabul edildiği gün, ay ve yıldan başlayarak müracaatçının isteği doğrultusunda en çok 20 yıllık bir süre içinde geçerlidir.

    Çeşit Korunma Hakkının Geçerliliği:

    Madde 42 - Bir çeşit ile ilgili hakkın geçerli olması için, Çeşit Koruma Hakkı sahibinin 43 üncü maddeye uyması gerekir.

    Çeşide Ait Üretim Materyalinin Gen Kaynağı Merkezine Gönderilmesi:

    Madde 43 - Bir çeşit ile ilgili, Çeşit Koruma Hakkı verildiğinde Genel Müdürlük hak sahibine yazılı bilgi verdikten sonra Genel Müdürlüğün uygun gördüğü süre içinde çeşide ait belirli miktarda üretim materyalini belirlenen Gen Kaynağı Merkezine masrafları tamamen hak sahibine ait olmak üzere gönderilmesini isteyebilir.

    Çeşidin Muhafazası:

    Madde 44 - 43 üncü maddeye göre Çeşit Koruma Hakkı sahibi tarafından gönderilen çeşide ait üretim materyalinin depolanması ve muhafazası Gen Kaynağı Merkezince sağlanır.

    Üretim Materyalinin Amaçları Dışında Kullanılmaması:

    Madde 45 - Bu hükümlere uygun olarak üretim materyalinin gönderilmesi ve depolanması materyalin mülkiyetini değiştirmez ve bu materyal, bu Yönetmelik ve Kanunun amaçlan dışında hiçbir birim tarafından kullanılmaz.

    Üretim Materyalinin Kolleksiyon İçin Kullanılamayacağı:

    Madde 46 - Gen Kaynağı Merkezinde depolanan ve muhafaza edilen materyal Gen Bankası Kolleksiyonun bir parçasını teşkil etmez ve bu kolleksiyonun amaçları için kullanılamaz.

    Üretim Materyali Örneğinin ilgili Yere Konmasının Sağlanması;

    Madde 47 - 42 nci maddeye Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili şarta bağlı olarak bir bitkinin örneği gönderildiğinde, Genel Müdürlük örneğin herbaryuma veya Milli Gen Merkezine konmasını sağlar.

    Şartlara Bağlı Çeşit Koruma Hakkı

    Madde 48 - Bakanlık kamu yararı için uygun gördüğünde çeşidin Çeşit Koruma Hakkını ve bu Hakkın devrini kısıtlayabilir, üretim materyalinin satışı için üretilmesini belirli şartlara bağlayabilir.

    Şarta Bağlı Çeşit Koruma Hakkının Duyurulması:

    Madde 49 - Bakanlık 48 nci maddedeki şartları ileri sürdüğünde;

    a) Genel Müdürlük, ilgili taraflara şartlarını içeren bir yazıyı gönderir.

    b) Genel Müdürlük, bu şartların Resmi Gazetede yayınlanmasını sağlar,

    c) Genel Müdürlük bu şartları, çeşit bazında kütüğe kaydeder.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Çeşit Koruma Hakkının İptali

    Çeşit Koruma Hakkının İptali:

    Madde 50 - Çeşit Koruma Hakkı sahibi;

    a) Belirlenen ücretin ödenmesi gerektiğine ilişkin yazıyı aldıktan sonraki bir ay içerisinde ücreti ödemezse,

    b) 48 inci maddedeki şarta bağlı Çeşit Koruma Hakkı kararına uymazsa,

    c) Mahkeme tarafından iptal kararı varsa,

    d) İstendiğinde herbaryuma bitki ve üretim materyalini göndermezse,

    e) Çeşit Koruma Hakkını alan kişi veya kuruluş bu hakkını ülke çıkarı ve menfaatlerini zedeleyecek şekilde yurt dışındaki kişi veya kuruluşa devrederse,

    Bu çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı Genel Müdürlükçe iptal edilir.

    İptalin Duyurulması:

    Madde 51 - Bu bölümde uygun olarak Genel Müdürlük, bir çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı iptal ederse; iptal kararının alınmasından sonra hak sahibine iptalin gerekçelerini içeren bir yazı gönderir.

    Çeşit Koruma Hakkının İptali İçin Başvurma:

    Madde 52 - Menfaatleri Çeşit koruma Hakkının verilmesi ile etkilenen herhangi bir kişi, kişiler, kuruluşlar bu bölüme uygun olarak bu hakların iptali için Genel Müdürlüğe başvurabilir.

    Çeşit Koruma Hakkına İtirazın Kabul Edilme Durumu:

    Madde 53 - Genel Müdürlük 54 üncü maddeye göre Çeşit Koruma Hakkı iptal müracaatını dikkate alır. Çeşit Koruma Hakkım iptal etmeme kararı verilirse Genel Müdürlük müracaatçıya karar ve gerekçelerini içeren bir yazı gönderir.

    Çeşit Koruma Hakkının İptal Edilmemesi:

    Madde 54 - Bu bölüme uygun olarak Çeşit Koruma Hakkı;

    a) İptalin tekrar incelenmesi için Mahkemeye başvurma süresinin sona ermesi,

    b) Mahkemeye başvurulmuşsa, Mahkemece Çeşit Koruma Hakkı talebinde bulunanın lehinde karar verilmesi veya iptal talebinden vazgeçmesi, hallerinde yürürlüğe girer.

    Hakkın Geri Alınması Talebi:

    Madde 55 - Çeşit Koruma Hakkının sahibi her hangi bir zamanda Genel Müdürlüğe yazılı olarak müracaat edip, bu hakkının geri alınması talebinde bulunabilir.

    İptalin Kütüğe Kaydolması

    Madde 56 - Çeşit Koruma Hakkının iptali kararı yürürlüğe girdiğinde veya Çeşit Koruma Hakkı geri alındığında veya mahkemeden Çeşit Koruma Hakkının iptali ilamının tebliğinde, Genel Müdürlük iptali, kütüğe kaydeder ve yayınlar.

    Çeşit Korama Hakkının Kısıtlamadığı Durumlar:

    Madde 57 - Bir çeşit ile ilgili, Çeşit Koruma Hakkının yürürlükte olmasına rağmen bu hakkın kısıtlamadığı durumlarda herhangi bir kişi;

    a) Tohumluk ticareti amacı dışında, o çeşidin bitkilerini üretebilir, yetiştirebilir ve kullanabilir.

    b) O çeşidin tohumluk amacı dışındaki ürünlerini yiyecek olarak kullanılmak üzere satabilir.

    c) O çeşidin tohumluk amacı dışındaki ürünlerini yeni bitki yetiştirmek, üretmek dışındaki kullanımlar için satabilir.

    d) O çeşidin tohumluk amacı dışındaki üretim materyalini, o çeşidin bitkilerinin üretimini içermeyen herhangi bir şekilde yiyecek, yakacak, yem, lif, yağ gibi kullanımlar için satabilir.

    e) O çeşidin tohumluk amacı dışındaki bitkilerini, üretim materyalini, meyvesini, sapını, samanını satabilir.

    f) Koruma altındaki çeşidin bitkilerini ve üretim materyalini diğer bir çeşidin ticari üretimi için tekrarlı olarak kullanmamak kaydıyla bu kişi koruma altındaki çeşidi yeni bir çeşit ıslah etmek, geliştirmek üzere elde edeceği yeni çeşidin ilk kaynağı olarak kullanabilir ve kullanma gayesine uygun olarak her türlü tasarrufta bulunabilir.

    Koruma Altına Alınan Çeşitlerin Bitkilerinin Üretim Materyali Olarak Kullanımı:

    Madde 58 - 57 nci maddenin (b) ve (c) bentlerinde verilen, koruma altındaki çeşide ait satışla ilgili Çeşit Koruma Hakkını ihlal etmeden satın alman veya elde edilen bitkilerden veya üretim materyalinden;

    a) Satış için bitkilerinin üretimi, yetiştirilmesi veya bu bitkilerden elde edilecek üretim materyalinin üretim gayesi ile kullanımı,

    b) Elde edilen bitkilerden veya üretim materyalinden satış için bitki üretimi veya satış için bu bitkilerin; üretim materyali elde etmek maksadı ile kullanımı,

    Bu Yönetmelikle yürürlükte olan Çeşit Koruma Hakkı kapsamına girer.

    Üretim Materyalinin Kullanılması:

    Madde 59 - 57 nci maddenin (d) bendinde sözü edilen koruma altındaki çeşide ait üretim materyalinin satış hakkı ile ilgili Çeşit Koruma Hakkını ihlal etmeden, elde edilen veya satın alınan çeşide ait üretim materyalinden;

    a) Satış için bitkilerin üretim materyalinin üretilmesi ve satış için bu bitkilerin üretim materyalinden elde edilecek üretim materyalinin üretimi gayesi ile kullanımı,

    b) Elde edilen bitkilerin veya üretim materyalinin üretilmesi, satış için bitkilerin üretim materyalinin üretilmesi, satış için bitkiler elde edilebilecek üretim materyalinin üretimi amacı ile kullanılması,

    Bu Yönetmelikle yürürlükte olan Çeşit Koruma Hakkı kapsamına girer.

    Üretim Materyalinin Diğer Amaçlarla Kullanılması:

    Bu Yönetmelikle yürürlükte olan Çeşit Koruma Hakkı kapsamına girer.

    Üretim Materyalinin Diğer Amaçlarla Kullanılması:

    Madde 60 - 57 nci maddenin (d) bendinin kapsamını sınırlamadan, üretim materyalinin çimlenmesine izin verip daha çok gelişmeden bunların yemek, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında, imalatında kullanılması, bitkilerin üretimini içeren kullanım şekli olarak tanımlanmaz.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşit Koruma Hakkında Kamu Yararının Korunması

    Kamu Talebinin Karşılanması Yükümlülüğü:

    Madde 61 - 48 inci maddeye göre şarta bağlı Çeşit Koruma Hakkına sahip olan kişi veya kuruluş şartlara bağlı kalarak, kamunun makul ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için her türlü tedbiri alacaktır.

    Kamu Talebinin Karşılanması:

    Madde 62 - Çeşit Koruma Hakkına sahip çeşidin bitkilerine önemli bir talep olmamakla birlikte; çeşidin üretim materyaline kamunun ihtiyaç ve talebi varsa veya başka herhangi bir durumda; bu çeşidin üretim materyalinin belli bir sınıf ve kademede kamu yararına, Çeşit Koruma Hakkına sahip kişi veya kuruluş tarafından kamuya hibe edilmesi durumlarında, kamu talebi karşılanmış sayılacaktır.

    İhtiyaçların Karşılanması Yükümlülüğünün Talebi:

    Madde 63 - Bir çeşit ile ilgili, Çeşit Koruma Hakkının verilmesinden itibaren 5 yıldan sonraki herhangi bir zamanda kişi, kişiler veya kuruluşlar, hak sahibinin çeşitle ilgili 61 inci madde hükümlerine uymadığını, bunun sonucu olarak da kendi çıkarlarının etkilendiğini düşünürlerse, Genel Müdürlükten, bu çeşitle ilgili olarak 61 inci maddedeki yetkisini kullanmasını yazı ile talep edebilirler.

    Yükümlülük Talebi Müracaatının İçeriği:

    Madde 64 - Çeşit ile ilgili 63 üncü maddedeki kişi, kişiler veya kurlusun talebi;

    a) Hangi nedenlerle hak sahibinin çeşitle ilgili 61 inci madde hükümlerine uymadığını düşündüğünü,

    b) Bunun sonucunda kendi çıkarlarının ne şekilde etkileneceğini,

    c) 61 inci maddeye göre yazışmaların yapılabilmesi için bir adres, içermelidir.

    Kamu Yararına Uyma Zorunluluğu:

    Madde 65 - Bir çeşit ile ilgili 63 üncü maddedeki talep, Genel Müdürlüğe yapılırsa, Genel Müdürlük o çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı sahibine talebin kopyasını bir yazı ile gönderir. Yazının tebellüğ tarihinden sonraki 30 gün içinde yazılı olarak Çeşit Koruma Hakkı sahibinin o çeşitle ilgili olarak 61 inci madde hükümlerine uyduğunu veya uygun bir zaman içinde uyacağım, gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirmesini ister.

    Yükümlülük Talebi Müracaatına Verilecek Cevap:

    Madde 66 - Genel Müdürlüğe bir çeşit ile ilgili olarak 63 üncü maddedeki talep yapıldığında; Genel Müdürlük talebi ve 64 üncü maddenin (b) bendindeki hak sahibinin cevabını dikkate alarak yetkisini kullanıp kullanmayacağına karar verir. O çeşit ile ilgili hak sahibine ve 64 ünü maddenin (c) bendine uygun olarak verilen adresteki talebi yapana, kararın gerekçelerini belirten bir yazı gönderir.

    Kamu Yararının Zedelenmesi Durumu:

    Madde 67 - Genel Müdürlük çeşit ile ilgili olarak kamu yararının zedelendiği kanısına varırsa, zorunlu lisans verilecek konulan ve lisansın geçerlilik süresini belirleyerek, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde adı geçe konularda ve geçerlilik süresinde zorunlu lisans almak isteyenlerin Genel Müdürlüğüne müracaat etmesini sağlayacak bir ilan verir. Bu ilan çeşidin tanımını da ihtiva eder. Genel Müdürlük tüm müracaatları dikkate almadan yetkisini kullanmaz.

    Lisans Verilmesi:

    Madde 68 - Genel Müdürlük, lisans vermeyi uygun bulduğu kuruluşu belirler ve ilgili taraflara yazılı olarak bildirir.

    Zorunlu Lisans:

    Madde 69 - Genel Müdürlük bir çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı sahibi adına zorunlu lisans verirse, zorunlu lisans şart ve süresi, normal iş ilişkilerinde hak sahibinin koyacağı şart ve süre gibi olmalıdır.

    Zorunlu Hallerde Üretim Materyalinin Sağlanması:

    Madde 70 - Genel Müdürlük, bir kuruluşa zorunlu lisans verirse ve bu kuruluşun o çeşidin bitkilerinin üretim materyalini makul fiyatla veya parasız olarak bulamayacağına kanaat getirirse, hakların sahibi adına, bu kuruluşa Gen Kaynağı Merkezinde depolanmış olan o çeşidin üretim materyalini sağlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşit Koruma Haklarının İhlali

    Hakların İhlali:

    Madde 71 - 57 ve 62 nci maddelerdeki haklar saklı kalarak;

    a) Hak sahibi tarafından çeşidin bitkilerini satmak üzere lisans verilmemiş bir kişi o çeşidin bitkilerini satar veya satma gayesi ile bulundurursa,

    b) Hak sahibi tarafından çeşidin üretim materyalini satmak üzere lisans verilmemiş bir kişi o çeşidin üretim materyalini satar ve satma gayesi ile bulundurursa,

    c) Hak sahibi tarafından çeşidin bitkilerini satmak üzere lisans verilmemiş bir kişi o çeşidin bitkilerini satmak üzere üretirse,

    d) Hak sahibi tarafından çeşidin üretim materyalini üretmek üzere lisans verilmemiş bir kişi o çeşidin üretim materyalini satma gayesi ile üretirse,

    e) O çeşit ile ilgili olarak lisans verilmiş bir kişi lisansında belirtilen şart ve sürelere uymazsa,

    f) Bir kişi kayda geçmiş bir çeşidinin ismini, ismi kayıtlı çeşit dışında bir çeşidin, bir bitki veya aynı konuda herhangi bir şeyin ismi olarak kullanırsa,

    O çeşit ile ilgili, hak sahibinin haklarını ihlal etmiş olur.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşit Koruma Hakkı Danışma Komitesi

    Danışma Komitesi:

    Madde 72 - Bu Yönetmelikle Çeşit Koruma Hakkı Danışma Komitesi adı altında bir Komite oluşturulmuştur. Bakanlıkça istendiğinde bu Komite Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tüm teknik, hukuki ve ticari konularda danışmanlık yapar.

    Danışma Komitesinin Teşkili:

    Madde 73 - Danışma Komitesi;

    1 - Bakanlığın konu ile ilgili Müsteşar Yardımcısı,

    2 - Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri,

    3 - Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,

    4 - Tohumculukla ilgili Daire Başkanları ve Şube Müdürleri,

    5 - Tarımsal araştırmalardan sorumlu ilgili Daire Başkanı,

    6 - Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdüründen, Teşekkül eder.

    Toplantılara gerektiğinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcisi ile özel sektör dernek temsilcisi çağırılır.

    Çeşit Koruma Hakkı Danışma Komitesi Bakanlığın gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Kayıtların İncelemesi

    Kayıt ve dokümanların Kopyalarının Temini:

    Madde 74 - Bir kişi veya kuruluş kendi Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili kayıtların ve dokümanların kopyasını yazılı başvurusu olmak kaydıyla ücreti mukabilinde Bakanlıktan alabilir.

    Çeşit Koruma Hakkı İle İlgili İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:

    Madde 75 - Genel Müdürlük Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili konularda, üniversitelerle, kamu ve özel her türlü kuruluşla, yurt dışındaki konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

    Yazışma:

    Madde 76 - Genel Müdürlük konu ile ilgili her türlü yazışmayı usul ve esaslar çerçevesinde yapabilir.

    Müracaatta Yalan Beyan:

    Madde 77 - Hiçbir kişi veya kuruluş Genel Müdürlüğe yapılan müracaat evraklarında bilerek yalan beyanda bulunamaz. Bulundukları takdirde ilgili kanunlara göre cezalandırılırlar.

    Çeşit Hakkında Yalan Beyan :

    Madde 78 - Bir kişi veya kuruluş yalan yere,

    a) Kendisini başka bir kişi veya kuruluşa ait çeşit ile ilgili Çeşit Koruma Hakkı sahibi olarak,

    b) Bir başka çeşidi, Çeşit Koruma Hakkının verildiği çeşit olarak tanıtmayacak, bu yolla menfaat sağlamayacaktır.

    Cezalandırma:

    Madde 79 - Bir kuruluşun karıştığı herhangi bir olayla ilgili olarak 77 ve 78 inci madde hükümlerinin ihlali halinde; şahısların bağlı oldukları kuruluşun menfaatleri gereği işe karıştıkları ispatlanamazsa, bu fiil bir kuruluş adına, kuruluşun idari, teknik elemanı, sahibi, ortağı tarafından işlenirse fiil kuruluş tarafından işlenmiş sayılır.

    Bu kişi veya kuruluşlara Kanunlarda ön görülen cezalar uygulanır.

    ONUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

    Ücretler:

    Madde 80 - Bu Yönetmelik hükümlerinde bahsi edilen ücretler her yıl Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetenin ilanlar bölümünde ilan olunur.

    Ücretler teknik hizmetleri yürüten kurlusun döner sermayesine ödenir.

    Kanuni Dayanak:

    Madde 81 - Bu Yönetmelik 308 sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine 23.21994 tarih ve 3976 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmüne göre hazırlanmıştır.

    İdari Hizmetlerin Yürütülmesi:

    Madde 82 - Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili idari hizmetler Genel Müdürlükçe yürütülür. Teknik

    Hizmetlerin Yürütülmesi:

    Madde 83 - Çeşit Koruma Hakkı ile ilgili teknik hizmetler Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce yürütülür.

    Çeşit Koruma Hakkı Verilmesinde Karar Mercii:

    Madde 84 - Çeşit ile ilgili, Çeşit Koruma Hakkının hangi çeşitlere verileceğine teknik olarak Çeşit Koruma Hakkı İnceleme Komisyonu karar verir.

    Ödüllendirme:

    Madde 85 - Çeşit Koruma Hakkı için kamu kuruluşlarındaki ıslahçılar, Çeşit Koruma Hakkı Danışma Komitesi kararınca, Bakanlığın uygun göreceği bir şekilde ödüllendirilebilirler.

    Yürürlük:

    Madde 86 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme:

    Yürütme

    Madde 87 - Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar