İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

    Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği (Değişik başlık: 02/08/2009 - 27307 S.R.G Yön./1 mad.)

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 07/09/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20984

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam:

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1'inci maddesi ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114'üncü maddesinin son fıkrası, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30'uncu maddesine göre düzenlenmiştir.

    Atama Şartları

    Madde 3 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/2.mad)

    İcra müdür ve yardımcısı olarak atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) (Değişik bent: 02/08/2009 - 27307 S.R.G. Yön./3 mad.) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

    c) (Değişik bent: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/1.mad.) Hukuk fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

       d) (Değişik bent: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/1.mad.; Değişik bent: 02/08/2009 -27307 S.R.G. Yön./3 mad.) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

    f) (Değişik bent: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/1.mad.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması aranır.

    Sınav İlânı

    Madde 4 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/3.mad)

    Yazılı sınavlar, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca mutat usullerle ilan olunur.

    Bu ilanda;

    a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,

    b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,

    c) Başvuruda aranacak şartlar,

    d) Başvuru yeri ve şekli,

    e) Sınav yerleri ve zamanı,

    f) Sınav konuları,

    belirtilir.

    Başvuru Mercii ve Şekli

    Madde 5 - (Değişik madde: 28/02/1998 - 23272 S.R.G.; Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/4.mad ; Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    İcra müdür ve yardımcılığı sınavına girmek isteyenlerin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden temin edecekleri Ek-1 sayılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunu doldurarak 3 üncü Maddenin (c) bendinde belirtilen belgelerin sureti ile birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar Bakanlığa veya bulundukları yer ağır ceza merkezindeki Cumhuriyet başsavcılığına başvurmaları gerekir.

       Başvurular, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda da kabul edilebilir.

       Başvuru ile ilgili diğer hususlar sınav ilanında belirtilir.

    Başvuru formunun incelenmesi

    Madde 6 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/5.mad;Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/2.mad.)

    Başvuru formu, ilgilinin yazılı sınava girebilmesi için aranan şartları taşıyıp taşımadığının tespiti açısından incelenir.

       Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları reddedilir ve bu durum kendilerine bildirilir.

       Yazılı sınava girme şartlarını taşıyanlara ilişkin gerekli bilgiler, protokolde belirtilen sürede ve istenilen koşullara uygun olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine iletilir. Fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgililere gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlara Dair Esaslar

    Sınav Şekilleri:

    Madde 7 - Sınavlar, yazılı ve sözlü sınav (Değişik ibare: 02/08/2009 -27307 S.R.G. Yön./2 mad.) şeklinde iki kademede yapılır.

    (Ek fıkra:28/02/1998 - 23272 Sayılı R.G.) Sınavlarda gizlilik esastır.

    Sınavın Açılma Zamanı

    Madde 8 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/6.mad)

    İcra müdür ve yardımcılığı ihtiyacını karşılamak için Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en çok üç kez sınav açılabilir.

    Yazılı Sınavın Amacı, Şekli, Yeri ve Zamanı:

    Madde 9 - (Değişik madde: 28/02/1998 - 23272 Sayılı R.G.;Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/3.mad.)

    Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından katılanların genel yetenek ve genel kültürleri ile öğrenim ve meslekleriyle ilgili alan bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılır.

       Yazılı sınav yeri, tarihi, soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmesinde gözetilecek hususlar, sınavın süresi, puanlama ve değerlendirme, kazananların belirlenmesi, sınav sonucunun Bakanlığa ve adaylara bildirilme şekli, açıklanma süresi ve sonuca itiraz gibi yazılı sınava ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir. Sınav masrafı başvuru sırasında adaylardan alınır.

    Sınav Kurulunun Kuruluş ve Görevleri:

    Madde 10 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Yazılı sınav konuları, sınavın değerlendirilmesi ve mülâkata çağrılacakların belirlenmesi

    Madde 11 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/7.mad;Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/4.mad.)

    Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

       a) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

       1) Türkçe,

       2) Matematik,

       3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

       4) Türkiye Coğrafyası,

       5) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

       b) Alan bilgisi konuları:

       1) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı,

       2) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği,

       3) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu,

       4) Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü,

       5) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği.

       Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

       Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülâkata çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınav (Değişik ibare: 02/08/2009 - 27307 S.R.G. Yön./2 mad.) çağrılır.

    Yazılı Sınav Kağıtlarının Hazırlanması:

    Madde 12 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Yazılı Sınav Sorularının, Not Değerlerinin ve Cevap Anahtarlarının Belirlenmesi:

    Madde 13 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Sınav Sorumluları ve Gözeticiler:

    Madde 14 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Genel Sınav Sorumlularına Verilecek Evrak ve Malzemeler:

    Madde 15 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Yazılı Sınavın Yapılması ve Salon Sorumluları ve Gözeticilerin Görevleri:

    Madde 16 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Genel Sınav Sorumlusunun Görevleri:

    Madde 17 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi:

    Madde 18 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Okunan ve Değerlendirilen Yazılı Sınav Kağıtlarının Açılması:

    Madde 19 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Yazılı Sınavların Ertelenmesi veya İptali:

    Madde 20 - (Mülga madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/19.mad.)    

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

    Madde 21 - (Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/5.mad.)    

    Yazılı sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgilinin bildirdiği adrese gönderilir. Ayrıca Bakanlığın internet sayfasında ilân edilir.

    Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz:

    Madde 22 - (Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/6.mad.)    

    Yazılı sınava katılanlar sınav sonucunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine itiraz edebilirler. İtiraz sonucu ilgililere ve ilgilendirmesi halinde Adalet Bakanlığına bildirilir.

    Yazılı Sınavı Kazananlardan ve İlgili Kurumlardan İstenecek Belgeler:

    Madde 23 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/8.mad Madde ( Değişik madde : 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad)

    23 - İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde;

       a) Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumca onaylanmış sureti,

       b) İki adet fotoğraf,

       c) Mal bildirimi,

       d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

       e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

    ile durumlarını belgelendirerek Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermeleri zorunludur.

       Adayların nüfus ve adli sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.

       Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezaları ile diğer bilgilerini içeren sicil özeti ve varsa son üç yıla ait gizli sicil raporları ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı kurumlarına iade edilir.

    Sözlü sınavın amacı ve sözlü sınav kurulunun oluşumu

       Madde 24 - (Değişik madde: 02/08/2009 - 27307 S.R.G. Yön./4 mad.)

    Sözlü sınav, ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel niteliklere haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılır.

       Sözlü Sınav Kurulu; Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli Bakanlıkça uygun görülen hâkim sınıfına dahil beş üyeden oluşur.

    Mülâkat yeri ve zamanının bildirilmesi

    Madde 25 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/9.mad;Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/25.mad.)

    Bakanlık tarafından belirlenecek mülâkat yeri ve zamanı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sözlü sınava hak kazananların adresine bildirilir.

        Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, Bakanlık internet sitesinde de ilân edilir.

    Mazeret Sebebi ile Mülakata Katılamayanlar:

    Madde 26 - Geçerli mazeretleri sebebi ile mülakata katılamayanların vaki müracaatları üzerine Mülâkat Kurulunca mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir mülakat günü tespit edilir ve kendilerine bildirilir.

    Sözlü sınavda değerlendirme

       Madde 27 - (Değişik madde: 02/08/2009 - 27307 S.R.G. Yön./5 mad.)

    Sözlü sınavda, 11 inci maddede yazılı olan konulardan soru sorulmak suretiyle adayların;

       a) Alan bilgisi,

       b) Genel yetenek ve genel kültürü,

       c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü,

       ç) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati

       değerlendirilir.

       Değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden yapılır.

       Sözlü Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Değerlendirme Formuna ayrı ayrı kaydolunur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

       Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanır.

    Nihai Başarı Listesi:

    Madde 28 - (Değişik fıkra: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/12.mad.) Sınava katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi ile sözlü sınav puanının yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır.

    Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kur'a çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler Mülakat Kurulunca düzenlenecek tutanakta gösterilir.

    Nihai başarı listesinde en yüksek puan alandan başlamak üzere adları yazılı olanlardan, sınav yapılacağına dair ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak kazanmış sayılırlar. Hazırlanan bu liste Kurul Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

    Sınavların Nihai Sonucunun Duyurulması:

    Madde 29 -Madde 29 - (Değişik madde: 02/08/2009 -27307 S.R.G. Yön./6 mad.)

    Sınavların nihai sonucu, sınav bitim tarihinden itibaren en kısa süre içinde Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar:

    Madde 30 - Sınav kazananlarda başvurma formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

    Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Sınav Kağıtlarının Saklanması ve İmhası:

    Başvuru evrakının iadesi ve imhası

       Madde 31 - (Değişik madde: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/13.mad.)    

    Sınavı kazanamayanların evrakı, tebliğden itibaren altı ay içerisinde talep etmeleri halinde iade edilir. Bu süre içinde iadesi talep edilmeyen evrak imha edilir.

    Atama Sırası

    Madde 32 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/10.mad)

    İcra müdür ve yardımcısı ihtiyacı öncelikle sınavları asil olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.

    Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

    Sınava girip başarılı olanların sınavda aranan şartları taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

    Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

    Yedek kazananlar ise; yeniden yapılacak ilk sınavın ilân tarihine kadar ilân edilen kadroların, asîl olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre atanırlar. Bu şekilde atananlardan arta kalanlar, bir hak iddiasında bulunamazlar.

    Sınav Hakkı:

    Madde 33 - (Mülga madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/11.mad)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bölgeler, Atama ve Nakiller

    Bölgeler:

    Madde 34 - İcra Müdür ve Yardımcılarının atama ve nakil yerleri, "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde gösterilen 5 bölgeye ayrılmıştır.

    Bölgelerdeki Hizmet Süreleri:

    Madde 35 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/12.mad)

    Asgari hizmet süreleri beş ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

    (Değişik fıkra: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/14.mad.) Sınavı kazananlar nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgelerdeki yerler ile ikinci bölgelere icra müdür yardımcısı olarak, üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgedeki yerlerden birine icra müdür veya yardımcısı olarak kur'a ile atanabilirler.

    (Mülga fıkra: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/14.mad.)

    Sınavı Kazananların Atanması:

    Madde 36 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/13.mad)

    Atanmanın yapılabilmesi için yazılı sınav ve sözlü sınav da başarılı olmak şarttır.

    Sınavı kazananlar kadro imkanları nazara alınarak beşinci, dördüncü veya üçüncü bölgedeki yerlerden birine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre icra müdür veya yardımcısı olarak, ikinci bölge yerlere de icra müdür yardımcısı olarak kur'a ile atanırlar.

    Hukuk fakültesi mezunları öncelikle üçüncü bölge yerlerdeki icra müdürlüklerine veya ikinci bölge yerlerdeki icra müdür yardımcılıklarına kur'a ile atanabilirler.

    Kur'a ile icra müdürü atananlar ilk olağan nakile hak kazandıklarında kadro ve ihtiyaç durumuna göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

    İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlardan ataması yapılıp da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince atamaları iptal edilenler ile kur'a sonucu atamaları yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları yapılamaz.

    Nakil Zamanı:

    Madde 37 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/14.mad)

    İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro ve ihtiyaç durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği ve mazerete dayalı nakiller her zaman yapılabilir.

    (Değişik fıkra: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/15.mad.) Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra müdürleri, kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

    Olağan Nakiller:

    Madde 38 - (Değişik madde: 28/02/1998 - 23272 S.R.G. ; Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/15.mad)

    Bölgelerde zorunlu hizmet süresini bitirenlerden hâl kâğıtları ve sicilleri olumlu olanlar, sırası ile üst bölgelere naklen atanmaya hak kazanırlar; bu durumda olanlar ile bulunduğu birinci bölgedeki asgari hizmet süresini dolduranlar, kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde, talepleri olmasa da kıdemlerine uygun başka yerlere re'sen atanabilirler.

    Kur'a ile ilk defa veya naklen atandığı bir bölgede zorunlu hizmet süresini bitirenler, alt bölgelerdeki hizmetlerini yerine getirmemiş iseler, hizmet süreleri sonunda alt bölgelere re'sen atanırlar.

    Naklen atama yapılamayan hallerde, üst bölgelerde geçen fazla hizmet süreleri beşinci bölgeden başlamak suretiyle alt bölgelerde, alt bölgelerde geçen fazla hizmet süresi bir üst bölgede geçmiş sayılır.

    Hizmetin gerektirdiği durumlarda bölgelerinde iki yılını dolduranlar aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst seviyedeki bölgelere atanabilirler.

    (Değişik fıkra: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/16.mad.) Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde icra müdür ve yardımcılarından meslekte iki yılını dolduranlar icra müdür yardımcısı olarak; sekiz yılını dolduranlar ise icra müdürü olarak birinci bölge yerlere atanabilirler.

    Atamaların yapılabilmesi boş kadro bulunmasına, ilgilinin atanacağı yerdeki hizmeti yapabilecek yetenek ve kıdemde olduğunun sicil ve hâl kâğıtlarıyla anlaşılmasına bağlıdır.

    En Az Hizmet Süresi Dolmadan Mazeret Sebeplerine Dayanarak Yapılan Nakiller:

    Madde 39 - Bölgelerdeki en az hizmet süresi dolmadan naklen atamaya imkan veren mazeret sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Sağlık sebepleri,

    b) Eş durumu,

    c) Çocukların öğrenim durumları,

    d) (Ek bend: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/16.mad) Doğal afetler.

    Sağlık Durumu:

    Madde 40 - İlgilinin bulunduğu bölgede hizmet etmesi halinde kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık yönünden hayati bir tehlike doğuracağı, Adalet Bakanlığının uygun göreceği resmi bir hastane sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere öncelikle nakledilirler.

    (Ek fıkra: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/17.mad) Hayati tehlike teşkil etmemekle birlikte, tedavi ve kontrolün bir sağlık kurumunda yapılması zorunlu hastalık hallerinde görev yaptığı yerde veya yakın mahallinde tedavi imkanı bulunmadığının belgelenmesi şartıyla ve kadro durumunun elverdiği ölçüde, ilgilinin istekleri değerlendirilebilir.

    (Ek fıkra: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/17.mad) Usulüne uygun sağlık kurulu raporu alınmadan yapılan başvurular dikkate alınmaz.

    Bu suretle yerleri değiştirilenler altı ayda bir mazeretlerin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirirler.

    Sağlık durumu düzelenler hizmet ve kıdem durumlarına uygun bir göreve atanabilirler.

    Eş Durumu:

    Madde 41 - Ayrı yerde bulunan eşlerin, aynı yerde çalışmalarını sağlamak amacıyla nakilleri yapılabilir.

    Eşi başka kurumda çalışan ilgilinin nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşin mensup olduğu meslek ve kurum itibariyle ilgilinin bulunduğu yere veya yakınındaki bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır. Ancak, atanıp göreve başladığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe ilgilisi eş durumu nedeni ile yeniden atanma talebinde bulunamaz. Atamalarda kadro imkanlarına göre eş durumu değerlendirilebilir.

    Çocukların Öğrenim Durumları ve Doğal Afetler

    Madde 42 - (Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/18.mad)

    İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar, kadro durumunun elverişli olması şartı ile öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.

    Yukarıdaki fıkraya göre nakli yapılanlar, çocuklarının öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğrenim dönemi başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

    Çocukların öğrenimini tamamlaması veya öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin atanmadan önceki bölgede en az hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna uygun bir bölgeye atanması yapılır.

    Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlar, o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanabilirler.

    Hizmet Gereği Atama:

    Madde 43 - (Değişik madde: 28/02/1998 - 23272 S.R.G;Değişik madde: 26/11/2005-26005 S.R.G. Yön/19.mad)

    İcra müdür ve yardımcıları;

    a) Haklarındaki adli, idari veya disiplin soruşturması sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

    b) Son iki hâl kâğıdı veya sicil raporunun orta olması ya da son hâl kâğıdı veya sicil raporu orta olmak kaydıyla bulunduğu yerde ikiden fazla orta hâl kâğıdı veya sicil raporu bulunması,

    c) Sicil sonuçlarına göre olumsuzluğunun ortaya çıkması veya bulunduğu yerdeki başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu adalet müfettişi hâl kâğıtları ile tespit edilip başka yere atanmasının teklif edilmesi,

    d) Bağlı bulundukları ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları veya icra hakimleri tarafından, tutum ve davranışları itibarıyla lüzum gösterilmesi,

    hallerinin birinin varlığı halinde, mazeretlerine bakılmaksızın ve hizmet bölgelerindeki zorunlu süre dolmadan aynı bölgedeki diğer bir yere veya alt bölgelere nakledilebilirler.

    Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, eylemlerinin niteliğine göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

    Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar;

    a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az iki yıl görev yapması,

    b) Atandıkları yerdeki son iki yıla ait sicil raporları veya bu süre içinde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hâl kâğıdının iyi veya pekiyi olması,

    c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma dışında disiplin cezası almamış bulunması,

    d) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde kasten işlenen bir suçtan dolayı bir hükümlülüğünün bulunmaması,

    e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması,

    şartıyla kendi isteği ile naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık süreden sayılmaz.

    (Değişik fıkra: 01/07/2008- 26923 S.R.G Yön/17.mad.) Hizmet gereği naklen atananların önceki görev yerinin bağlı olduğu ilin mülki hudutları ile bağlı olduğu adli yargı adalet komisyonunun yargı çevresi içinde bir yere yeniden atanabilmeleri için atamanın yapıldığı tarihten itibaren sekiz yıl geçmesi gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanan İcra Müdür ve Yardımcıları hakkında da uygulanır. Bölgelerde geçirdikleri hizmet süreleri bundan sonraki nakillerinde nazara alınır.

    Yürürlükten Kaldırma:

    Madde 44 - 21/11/1983 tarihli "İcra Memur ve Muavinlerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük:

    Madde 45 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    EK BAŞVURU FORMU "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar