TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

   

    Yürürlük Tarihi: 07/06/2002

    Sicil no :000301020047

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :

    Kuruluş Amacı

    Madde 1 - Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Makamına ait büro ve sekreterlik hizmetleri ile protokol, ağırlama ve temsil giderleri hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla merkezde Özel Büro Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

    Teşkilat Yapısı

    Madde 2 - Özel Büro Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda gösterilmiştir:

    Müdür

    Büro Şefi

    Uzman

    Uzman Yardımcısı

    Sekreterler

    Memurlar

    Görevleri

    Madde 3 - Özel Büro Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda açıklanmıştır:

    1 - Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve toplantılardan en az 24 saat önce Başkan ve Üyelere dağıtmak,

    2 - Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak gündem maddelerini, birimlerden gelen teklifleri ve eklerini Kurula sunmak, bunlar baklanda alman kararlan yazdırarak tutanakları Başkan ve Üyelere imzalatmak,

    3 - Alınan kararlan ilgili birimlere göndermek,

    4 - Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine imzalattırılan kararların birer nüshalarını Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna göndermek,

    5 - Karar defterinin noterden tasdikini yaptırmak ve imzalanmış Yönetim Kurulu karar tutanaklarını karar defterine yapıştırmak,

    6 - Tespit edilen Yönetim Kurulu toplantı gün ve saatlerini Yönetim Kurulu Üyelerine ve merkez birimlerine duyurmak,

    7 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, Genel Müdür Yardımcılarının, Genel Müdürlük kadrosunda yer alan Müşavir ve Başuzmanların özlük işlerine ait dosyalan tutmak,

    8 - Yönetim Kurulu Başkam, Üyeleri ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından yazılması istenen özel veya resmi yazıların yazılmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

    9 - Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmak üzere büroya gelen yazıların tasnifini yapmak ve paraflanmasından sonra ilgili yerlere teslim ermek,

    10 - Müdürlüğün haberleşme işlerinin mevcut mevzuat ve usullere uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    11 - Şube personelinin özlük işlemlerim yürütmek ve izlemek,

    12 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyelerinin sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

    13 - Makamın ziyaret, davet, ağırlama, rezervasyon (uçak rezervasyonları hariç) ve protokol hizmetlerini yürütmek, bunlarla ilgili malzeme ve benzeri ihtiyaçları karşılamak,

    14 - Yukarıdaki işler ve temsil giderleri için yeteri kadar avans çekmek, yapılan harcamalara göre avansı kapatmak,

    15 - Şubenin kırtasiye, malzeme ve demirbaş ihtiyacını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, hak eden personelin giyim eşyalarını talep ederek dağıtmak.

    Personelin Görev - Yetki - Sorumluluk ve Nitelikleri

    Madde 4 - Özel Büro Şube Müdürlüğünün bünyesinde yer alan her kademedeki yönetici ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özel nitelikler TMO Kadro Tanımlan Kitabı ile düzenlenir.

    Görevlerin Yürütülme Şekilleri - iş İlişkileri

    Madde 5 - Müdürlük, görevlerini oluşturan işlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Prensipleri, TMO Yetki Devri Talimatı ve İmza Yetkileri ve İşbölümü Talimatı ile tespit edilen şuurlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkam ve Üyeleriyle, Merkez Birimleriyle, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluyla ve ilgili Bakanlık ile gerekli iş ilişkilerini kurar, yazışmalar yapabilir.

    Personelin tayin, nakil, tezkiye, terfi, görevlendirme, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile disiplin işlerine ait hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, yürürlükte bulunan 15/05/1986 tarih, 960082 sicil ve 194 yayın no'lu Özel Büro Şube Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun 07/06/2002 tarih, 16/128 - 8 sayılı kararıyla kabul edilen bu Yönetmelik 07/06/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar