MİLLİ KÜTÜPHANE KULLANICI HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliği

    Kültür Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24931

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kullanıcı ve araştırmacıların Milli Kütüphaneden yararlanma esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Kütüphaneden yararlanma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/1.mad) *1* Bu Yönetmelik; 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkındaki Kanuna 6568 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 1 gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Bakanlık; Kültür ve Turizm Bakanlığı, *2*

    Başkanlık; Milli Kütüphane Başkanlığını,

    Kütüphane; Milli Kütüphaneyi,

    Salonlar; Kütüphanedeki çeşitli okuma salonları ile toplantı-konferans ve sergi salonlarını,

    (Mülga tanım: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/2.mad) *3*

    (Mülga tanım: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/2.mad) *3*

    (Değişik tanım: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/1.md.) Kütüphane Materyali; kitap, süreli yayın, yazma ve nadir eser, mikrofilm, mikrofiş, disk, disket, compact disk (CD), DVD, plak, bant, harita, levha, pul, para, resim, heykel, tablo, fotoğraf, gravür, kupür, röprodüksiyon, video kaset, rozet, milli piyango bileti, ilan, pankart, figür, afiş, kartpostal ve benzeri arşiv malzemelerini

    ifade eder.

    Kütüphane Koleksiyonundan Yararlanma

    Madde 5 - (Değişik madde: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/3.mad) *4* Kütüphaneden yüksek öğretim elemanları, üniversite ve yüksekokul öğrencileri ve mezunları, odaya kayıtlı meslek sahipleri, devlet memurları, ordu mensupları, emekliler, görme özürlü kullanıcılar ve araştırmacılar yararlanabilir. Yabancı uyrukluların kütüphaneden yararlanması; Başkanlıkça araştırma yapabilecekleri konusunda verilen olumlu görüş ve izne bağlıdır. Ancak, Türk üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler diğer üniversite öğrencilerine uygulanan kurallara tabidir.

    Kullanıcı Giriş Kartları

    Madde 6 - Kütüphaneden yararlanmak isteyen kullanıcılar "Kullanıcı Giriş Kartı" almak zorundadırlar.

    (Değişik fırka: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/4.mad) *5* Yüksek öğretim elemanlarına, devlet memurlarına, ordu mensuplarına, odaya kayıtlı meslek sahiplerine, emeklilere, araştırmacılara ve öğrenim durumuna bakılmaksızın görme özürlü kullanıcılara "Sürekli Kullanıcı Giriş Kartı" verilir. Bu kartlar devamlı kullanılır. Ancak, Başkanlığın gerekli gördüğü durumlarda (kartların biçiminin değişmesi veya kütüphane kullanım sisteminde yapılacak yenilikler ve benzeri) kartlar yenilenir.

    Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine ve mezunlarına "Yıllık Kullanıcı Giriş Kartı" verilir. Bu kartlar her yıl yenilenir.

    (Değişik fırka: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/4.mad;Değişik fıkra: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/2.md.) *5* Bu maddedeki şartları taşımayan ancak bir günlüğüne kütüphaneden yararlanmak isteyen kullanıcılara bir defaya mahsus olmak üzere Günlük Giriş Kartı verilir. Üyelik koşullarını taşımadığı halde uzun süreli kütüphaneden yararlanmak isteyen kullanıcılar ise Başkanlığa bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuruları uygun görülürse en fazla altı aylık süre için Geçici Kullanıcı Giriş Kartı alabilirler. Bu kartların süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir aya kadar uzatılabilir.

    Kullanıcı Giriş Kartı Alma Şartları

    Madde 7 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/3.md.)

    Sürekli ve Yıllık Kullanıcı Giriş Kartı almak isteyenlerin, şahsen başvurmaları ve ilgili oldukları kurum ve kuruluştan alınmış resmi kimlik belgelerini göstererek, kullanıcı giriş formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir.

       Yanlış beyanda bulunanların kullanıcı giriş kartlarına el konulur. El konulan kartlar bir tutanak ile Başkanlığa iletilir ve Başkanlık onayı ile bir yıl süreyle iptal edilir. Kartı iptal edilen kullanıcılara, iptal etmeye neden olan olayın tekrarı halinde bir daha kullanıcı giriş kartı verilmez.

       Geçici Kullanıcı Giriş Kartı almak isteyenlerin, ilgili oldukları kurum ve kuruluştan alınmış resmi kimlik belgelerini, yabancı uyrukluların ise özel izin belgelerini ve pasaportlarını göstermeleri zorunludur.

       Kaybedilen kullanıcı giriş kartlarının yenilenebilmesi için kartın kaybolduğunun belgelenmesi gereklidir.

    Kütüphaneden Yararlanma Saatleri

    Madde 8 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/4.md.)

    Kütüphane, Ulusal-dini bayram günleri gibi genel tatil günleri dışında hafta içi her gün 09:00 ile 22:00, hafta sonu ise 09:30 ile 21:00 saatleri arasında kullanıcılara açıktır. Ancak, Kitap Dışı Materyaller Bölümü, Atatürk Belgeliği Bölümü, e-Kültür Kafe Bölümü ile İbn-i Sina El Yazması ve Nadir Eserler Okuma, Müzik Dinleme, Harita Okuma, Konuşan Kitaplık Salonlarından ve Bilgi İşlem Merkezinden hafta içi mesai saatlerinde yararlanılır.

       Depolardan materyal çıkarılması ise ancak hafta içi her gün 09:30-12:00 ve 13:30-17:00 saatleri arasında mümkündür. Bu saatler dışında okuyucular, faydalanmak istedikleri kitap ve süreli yayınları, Pazartesi-Cuma günleri en geç 16:30'a kadar, kütüphaneye gelerek, e-posta veya telefon ile ayırtabilirler.

    Kütüphane Materyalinden Yararlandırma

    Madde 9 - Kütüphanede hizmet veren görevliler, kütüphane koleksiyonunu ve kütüphaneyi kullandırmada ve tanıtmada kullanıcılara yardımcı olmakla yükümlüdürler.

    Dr. Müjgan Cunbur Okuma Salonu

       Madde 10 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/5.md.)

    Basma kitaplardan Dr. Müjgan Cunbur Okuma Salonunda yararlanılır. Kullanıcılar, sistematik ve alfabetik kart katalogları veya on-line katalogdan belirledikleri bibliyografik künyeleri materyal istek fişlerine doldurup banko görevlilerine ileterek kitap isteğinde bulunabilirler.

    Adnan Ötüken Danışma Kaynakları Salonu

    Madde 11 - Adnan Ötüken Danışma Kaynakları Salonunda ansiklopedi, sözlük, bibliyografya ve benzeri danışma kaynakları bulunur ve bu eserlerden bu salonda yararlanılır. Fotokopi çekimi ve benzeri işlemler dışında hiçbir materyal salon dışına çıkarılamaz.

    Süreli Yayınlar Okuma Salonu

    Madde 12 - Süreli Yayınlar Okuma Salonunda gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan yararlanılır. Kullanıcılar, Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Kataloğundan, Sistematik ve Alfabetik kart kataloglarından veya on-line katalogdan (bilgisayar terminallerinden) belirledikleri bibliyografik künyeleri materyal istek fişlerine doldurup banko görevlilerine ileterek süreli yayın isteğinde bulunabilirler. Ciltlenmemiş durumda olan gazete ve dergilerden ancak hafta içi mesai saatleri içerisinde yararlanılabilir. Fotokopi ve mikrofilm çekimi ve benzeri işlemler dışında hiçbir materyal salon dışına çıkarılamaz.

    İbn-i Sina El Yazması ve Nadir Eserler Okuma Salonu

    Madde 13 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/6.md.)

    Kütüphane koleksiyonunda bulunan el yazması, nadir eserler ve Arap harfli Türkçe kitaplardan İbn-i Sina Okuma Salonunda yararlanılır. Bu salondaki materyallerden hafta içi 09:30-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yararlanılabilir, eserlerin korunması hususunda görevlilerin uyarılarına uyulması zorunludur. Mikrofilm çekimi dışında hiçbir kütüphane materyali salon dışına çıkarılmaz.

       Teknik işlemleri tamamlanmamış eserler veya yıpranmış belgeler kullanıcıya verilmez.

    Müzik Dinleme Salonu

    Madde 14 - Plak, bant, makara bant, kaset, video kaset, CD gibi göze ve kulağa hitabeden kütüphane materyalinden yararlanılan salondur. Bu salon, yalnızca izleme ve dinleme amaçlı kullanılır.

    Kitap Dışı Materyaller Bölümü

    Madde 15 - Kitap Dışı Materyaller (örneğin; plak, bant, tablo, afiş, video kaset, CD ve benzeri) ve güzel sanatlar ile ilgili danışma kaynakları bu bölümde kullanıma sunulur. Kullanıcılar, bilgisayarlardan buldukları bibliyografik künyeleri istek fişlerine doldurup bölüm görevlilerine ileterek kitap dışı materyal isteğinde bulunabilirler. Fotokopi ve mikrofilm çekimi ve benzeri işlemler dışında hiçbir materyal bölüm dışına

    çıkarılamaz.

    Tablo, gravür, figür, heykel ve tezhip türündeki materyaller ancak Başkanlığın izniyle kullanıma sunulur.

    Harita Okuma Salonu

    Madde 16 - Harita koleksiyonundan Harita Okuma Salonunda yararlanılır. Harita okuma masaları yalnızca bu amaçla kullanılır. Harita üzerinden kopya çekilemez. Fotokopi ve mikrofilm çekimi ve benzeri işlemler dışında hiçbir materyal salon dışına çıkarılamaz.

    Konuşan Kitaplık Salonu

    Madde 17 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/7.md.)

    Görmeyen kullanıcıların koleksiyondan yararlanabilmesi için Braille harfli yayınlar ile elektronik ortama kaydedilmiş sesli eserler konuşan kitap salonunda hizmete sunulur.

    Özel Okuma, Çalışma Odaları ve e-kültür kafe *8*

    Madde 18 - (Değişik madde: 10/07/2004 - 25518 S.R.G Yön/7.mad) *8* Araştırmacıların özel olarak çalışması gerektiği hallerde yararlandığı alanlardır. Bu odalardan Başkanlığın izni doğrultusunda yararlanılır.

    e-kültür kafe, kullanıcıların internetten yararlanmaları amacıyla kurulmuştur. Kullanıcılar Başkanlık tarafından belirlenen kurallar dahilinde e-kültür kafeden yararlanabilirler.

    Bilgi İşlem Merkezi

    Madde 19 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/8.md.)

    Kullanıcılar, kütüphane koleksiyonunda mevcut olan compact diskler (CD) ve abone olunan bilgi bankalarından, bilgi işlem merkezi aracılığıyla yararlanabilirler. Kullanıcılar istedikleri takdirde araştırdıkları konu ile ilgili bilgilerin sonuçlarını bilgisayar çıktısı veya CD ortamında alabilirler. Verilen bilgisayar çıktısı veya CD'ler çoğaltılıp ticari amaçla kullanılmaz.

    Kütüphane Materyalinin Ayırtılması

    Madde 20 - Kütüphane materyali üzerinde çalışması bitmeyen ve bu materyalden ertesi gün de yararlanmak isteyen araştırmacının yararlandığı materyal bir sonraki gün için o araştırmacı adına ayırtılır.

    Ödünç Verme

    Madde 21 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/9.md.)

    Kullanıcılar Kütüphane materyalinden yalnız Kütüphane içerisinde ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ve kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde yazılı başvuru ile istenen materyaller, Başkanlık onayından sonra en fazla on beş gün süre ile ödünç verilir. Bu süre, taşra için iki aya, yurt dışı için üç aya kadar uzatılabilir. Ayrıca, kitap istek formu doldurulup imzalanmak suretiyle Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, birim amirleri ve Milli Kütüphane personeline on beş gün süreyle ödünç kitap verilir. Bu süre, uygun görüldüğünde bir katı kadar uzatılabilir. Yazma ve nadir basma eserler kütüphane dışına ödünç verilmez. Tablo, gravür, figür ve benzeri kıymetli kitap dışı materyaller Bakan onayı olmadan ödünç verilmez ve yurt dışına çıkarılmaz. Görme özürlü kullanıcılar, materyal teslim tutanağına kaydedilmek ve görme özürlü olduğunu belgelemek kaydıyla sesli kitapları on gün süreyle ödünç alabilirler.

    Fotokopi ve Mikrofilm İşleri

    Madde 22 - (Değişik fıkra: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/10.md.) 15/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 38 inci maddesinde sayılan haller dışında ticari amaçla fotokopi ve benzeri çoğaltma yapılmaz. Yerli ve yabancı araştırmacıların, üniversitelerin ve diğer bilimsel kuruluşların mikrofilm istekleri Kütüphanenin mikrofilm bölümünce karşılanır. Mikrofilm istekleri, 25/9/1986 tarihli ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük hükümlerine göre yerine getirilir.

    (Değişik fıkra: 10/07/2004 - 25518 S.R.G Yön/9.mad;Değişik fıkra: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/10.md.) *9* Yazma ve nadir eserlerden, gazetelerden ve nadir haritalardan çoğaltma yapılmaz. Nadir haritalar hariç, bu eserlerden ancak mikrofilm çekilebilir. Uzmanlar tarafından fiziki durumları bakımından mahsur görülen eserlerin mikrofilmleri de çekilmez. Bu materyallerin mikrofilm arşivinde kopyaları mevcutsa, talepler bu kopyaların kullanılması suretiyle karşılanır.

    Şer'iye sicil defterlerinden, bir defterin tamamının mikrofilmi veya mikrofilmden fotokopisi verilemez. Bir defterden en çok 25 poz mikrofilm veya filmden baskı fotokopisi verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin resmi istekleri bu kapsamın dışında tutulur.

    Mikrofilm ve fotokopiler çoğaltılıp ticari amaçla kullanılamaz.

    Giriş ve Çıkış Denetimi

    Madde 23 - Kullanıcıların Kütüphaneye giriş ve çıkışları denetime bağlıdır. Denetimin amacı, kullanıcı giriş kartı almamış olanların Kütüphaneye girmesini ve Kütüphane materyalinin dışarıya çıkarılmasını önlemek ve Kütüphaneden yararlanan kullanıcılara ilişkin istatistik verileri sağlamaktır.

    Giriş Kuralları

    Madde 24 - Girişte uyulması gereken kurallar şunlardır:

    a) Kullanıcılar Kütüphaneye girişte palto, manto, kaban, mont, şapka, çanta ve paketlerini vestiyerdeki görevliye vermek, gerektiğinde kontrol ettirmek ve görevli personelin uyarılarına uymak zorundadırlar.

    b) Kullanıcı Giriş Kartını sahibinden başkası kullanamaz. Başkasının kartını kullanan kullanıcıların ellerinde bulundurdukları karta el konulur. El konulan kartlar bir tutanak ile Başkanlığa iletilir ve Başkanlık Makamının onayı ile bir yıl süreyle iptal edilir. Kartı iptal edilen kullanıcılara, iptal etmeye neden olan olayın tekrarı halinde bir daha kullanıcı Giriş Kartı verilmez.

    c) (Ek bend: 10/07/2004 -25518 S.R.G. Yön/10.mad) Kullanıcılar Başkanlık Makamının izni olmadan fotoğraf makinesi, kamera, ses kayıt cihazı ve benzeri cihazlarla Milli Kütüphaneye giremezler.

    Çıkış Kuralları

    Madde 25 - Kütüphaneden çıkışta uyulması gereken kurallar şunlardır:

    Her kullanıcı Kütüphaneden çıkışta yanında bulundurduğu kitap, süreli yayın ve benzeri malzemeyi, Kütüphaneye ait olup olmadığının denetimi için ilgili görevliye göstermek zorundadır.

    Diğer Kurallar

    Madde 26 - Kullanıcıların kütüphanede uyması gereken diğer kurallar şunlardır:

    a) (Değişik bend: 10/07/2004 - 25518 S.R.G Yön/11.mad;Değişik bent: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/11.md.) *10* Kafeterya dışında hiçbir yerde yemek yenilmez, çay ve benzeri içecek içilmez, yüksek sesle konuşulmaz ve cep telefonu ile görüşülmez, salonlarda grup çalışması yapılmaz. Cep telefonlarının fotoğraf çekme, ses kaydetme ve kamera özellikleri salonlar ve kullanıcıya kapalı alanlarda kullanılmaz.

    b) Kütüphaneye gelen kullanıcıların, okuma salonları, genel katalogların bulunduğu alanlar ve kafeterya dışında kalan bölümlere, yanında bir görevli bulunmadıkça geçmesi yasaktır.

    Katalog Fişlerinin ve Bilgisayarların Kullanılması

    Madde 27 - Katalog fişlerinin çizilmesi, karalanması, üzerine yazı yazılması, işaret konulması, yırtılması ve yerlerinden çıkarılması kesin olarak yasaktır. Kullanıcılar, fiş kataloğu kutularını yerlerinden çıkarıp oturdukları yerlere götüremezler.

    Kütüphane veri tabanına erişim ve benzeri amaçlarla kullanılan bilgisayarlara zarar vermek veya yerlerini değiştirmek yasaktır. Bilgisayarlar ve veri tabanı ile ilgili karşılaşılan sorunlar görevlilere bildirilecektir.

    Kütüphane Hizmeti Dışında Kullanım

    Madde 28 - Kütüphane binasında, kütüphanenin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla yapılmış olan "Konferans Salonu", "Yunus Emre Salonu", "Sergi Salonu", "Fuaye" ve "Büfe"ye bağlı bölümlerin, Kütüphane faaliyetleri dışındaki hizmetlerdeki kullanımı ve kamuya açılması Bakanlığın iznine tabidir.

    Cezai Hükümler

    Madde 29 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/12.md.)

    Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan, görevlilerin uyarılarını dikkate almayan, kütüphanenin çalışma disiplin ve düzenine aykırı davranışlar gösteren kullanıcıların giriş kartlarına el konulur. El konulan kartlar bir tutanak ile Başkanlığa iletilir. Başkanlık onayı ile uygun görülen süreyle iptal edilir.

       Herhangi bir nedenle kartı iptal edilen kullanıcılara, iptal etmeye neden olan olayın tekrarı halinde bir daha kullanıcı giriş kartı verilmez.

       Ayrıca, hizmete sunulan her çeşit kütüphane materyalinin, araç ve gerecin kaybolmasına veya kırılıp bozulmasına sebep olan kullanıcılar ile adlarına salon tahsis edilen kuruluşların kütüphane materyallerine ve malzemesine vermiş oldukları zarar 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca kendilerine ödettirilir.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 30 - Bu Yönetmelik ile, 04/02/1985 tarihli ve 18656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Atatürk Belgeliği Bölümü

       Ek Madde 1 - (Değişik madde: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/13.md.)

    Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan günümüze kadar gelen döneme ilişkin Atatürk ve Cumhuriyet Tarihine dair olan her türlü belge kullanıcıların hizmetine sunulur.

       Kullanıcılar, veri tabanında yaptıkları arama sonucunda materyal istek fişlerini doldurarak görevli personel vasıtasıyla materyale ulaşabilirler.

       Koleksiyondaki materyallerden hafta içi 09:00 -12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yararlanılabilir.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - (Değişik madde: 10/07/2004 - 25518 S.R.G. Yön/13.mad) *12* Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar