İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI (KAMULAŞTIRMA VE DÜZENLEME) ÖDENEKLERİNİN PROJE DÜZENLEMESİ, TAHSİS, HARCAMA, MAHSUP VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 17/08/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 18138

    İmar ve İskan Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Gelişme merkezleri, yeni yerleşme alanları, tarihi ve turistik bölgeler ile sanayi alanlarının nirengi ağları ve halihazır haritalarının yapımı veya bu alanların mevcut haritalarının revizyonu İmar Planı uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) işleri, harita ve hava fotoğraflarının ivedilikle sağlanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2 - 1 inci maddede sözü edilen işlerin yapımı ile hizmetler için ödenek tahsisi, harcama ve denetimi bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

    Ödeneğin Kullanma Şekli

    Madde 3 - Harita ve Nirengi şebekelerinin yapımı, İmar Planı uygulamaları işleri, Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihale veya emanet sureti ile yapılır. Gerektiğinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya ilgili belediyesine yaptırılır.

    Ödeneğin Tahsisi

    Madde 4 - Ödeneğin nerelerde ve ne miktar kullanılacağı, yılı içindeki birim fiat esasına uygun olarak hazırlanan keşfe göre Bakanlık Onayı ile tespit edilir.

    Hizmetlerin Yürütülmesi

    Madde 5 - Yapılacak nirengi, harita ve imar planı uygulaması işleri:

    a) Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce emenaten veya ihale sureti ile yapıldığında adı geçen Genel Müdürlük bünyesinde kendi elemanlarından teşkil edilecek satınalma ve ihale Komisyonunca İller Bankası Genel Müdürlüğünde uygulanan usullere göre yürütülür.

    b) Sözkonusu İşler İller Bankası aracılığıyla yaptırıldığında Bankanın kendi usullerine göre ve iki Genel Müdürlük arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre yapılır.

    c) Belediyelere yaptırılması halinde yapım için gerekli olan ödenek, bu işlere ait Keşif ve İhale Dosyalarının hazırlanarak İmar ve İskan Bakanlığınca onanmasından sonra ilgili Belediyesine aktarılır.

    İller Bankası ve Belediyelerce yapılan veya yaptırılan işlerde kesin kabulden sonra arta kalan paranın kullanma şekli Bakanlıkça verilecek talimata göre belirlenir. Eksik kalan miktar Bakanlıkça bu Kuruluşlara ödenir.

    Denetim

    Madde 6 - İşin teknik ve mali denetimi Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.

    Madde 7 - İller Bankası Genel Müdürlüğünce emaneten yapılan işler için alınan her türlü tüketim malzemelerinden arta kalanlar, işin bitiminde Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

    Harita ve Hava Fotoğraflarının Satın Alınması

    Madde 8 - Alınacak harita ve hava fotoğraflarının bedeli ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına peşin olarak ödenir.

    Madde 9 - Harita Genel Müdürlüğü ve diğer Kamu Kuruluşlarından alınacak basılı harita ve hava fotoğrafları bedeli bu ödenekten karşılanır.

    Madde 10 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 06/02/1975 gün ve 15141 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şehir ve Kasabaların Harita ve İmar Planı Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" ile "İmar Planlarının Uygulanmasına İlişkin Teknik Şartname" hükümleri gözönünde bulundurulur.

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Geçici Madde 1- (Ek madde: 29/09/2000 - 24185 s. mük. R.G. Yön/1. md.)

    Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden durumlarda, sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak koşuluyla, elektrik üretim ve iletimiyle görevli kamu kurum ve kuruluşları tarafından, mülkiyeti özel sektöre ait mobil ve yüzer elektrik santrallerinden geçici şekilde elektrik alınmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu husus Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belgelendiği takdirde, bu santrallerin konumlanacağı alanlara ait imar planları hazırlanarak onay için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na sunulur. Bakanlık tarafından uygun görülen imar planları 15 gün içinde onaylanır. Tesislerin mimari, statik ve tesisat avan projelerine göre inşaat ruhsatları 15 gün içinde ilgili idare tarafından verilir.

    Madde 12 - Bu Yönetmeliği İmar ve İskan Bakanı yürütür.

    Madde 13 - Bu Yönetmelik 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay'ın görüşü alınarak yürürlüğe konmuştur.

    Mevzuat Kanunlar