ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 24/02/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21152

    Çevre Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi uyarınca Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek amacıyla Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacak projelerin incelenmesi, kabulü, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, Kurum Başkanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlara, gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacak çevre koruma amaçlı projeleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Kurum: Özel Çevre Koruma Kurumunu,

    Kurum Başkanı: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,

    Proje Yürütücüsü: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Kurum ile proje sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri veya yürütücüler grubunu,

    Proje Koordinatörü: Projenin teknik ve idari sorumluluğunu Kurum Başkanlığına karşı taşıyan, projenin sözleşme ve protokola uygun olarak yürütülmesini sağlayan ve değerlendirme komisyonunun sekreterya görevini yürüten kişiyi,

    Değerlendirme Komisyonu: Proje çalışmaları ile ilgili her türlü ara rapor, rapor ve nihai raporun değerlendirilmesini yapmak üzere Kurumca teşkil edilen komisyonu,

    ifade eder.

    Projelerin Teklifi ve Kabul Usulü

    Madde 5 - Projelerin teklifi, incelenmesi ve kabulü aşağıdaki usule göre yapılır:

    a) Hangi alanlarda ne tür projelerin yaptırılacağı ilgili daire Başkanlığının teklifi ile Kurum başkanlığınca tespit edilir.

    b) Proje teklifleri, kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, münferiden veya müştereken, Kurumca belirlenen şekil ve esaslara uygun olarak Kuruma sunulur.

    c) Proje teklifi Değerlendirme Komisyonunca incelenir, gerekirse proje teklif sahiplerinden ek bilgiler istenebilir.

    Bu inceleme ve değerlendirmede, araştırmanın yürütüleceği yerlerin tesis, teçhizat ve personel imkanları ile proje sahiplerinin ilgili alandaki bilgi ve tecrübe birikimleri ile becerileri gözönünde tutulur.

    d) Değerlendirme Komisyonu; Kurumun ilgili daire başkanlıkları ile konu ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip Kurumca belirlenecek beş kişiden oluşur.

    e) Kurumca her yıl için tesbit edilen ödenek tahsis sınırlarını aşmayan projelerin yaptırılması, Değerlendirme Komisyonunun kararı, ilgili daire başkanlığının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile kesinleşir.

    f) Kurumca yaptırılmasına karar verilen projelerin yürütücüleri ile, Kurum arasında projenin niteliğine uygun şartları içeren sözleşme imzalanır.

    Birden fazla yürütücünün görev aldığı projelerle çok ortaklı kapsamlı projelerde, yürütücülerden biri Kuruma karşı sorumlu olur.

    Çok ortaklı kapsamlı projede görev alan tüm kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri projenin kendilerince yürütülecek bölümlerine ilişkin sözleşme hükümlerini hem ayrı ayrı hem de müştereken imzalamak zorundadırlar. Bu tür projelerde görev alan kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler proje konusunda daha önce sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimi ile projenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkacak sonuç ve bilgileri birbirlerine ne şekilde aktaracaklarını gerektiğinde ayrı bir protokolla tespit edebilirler.

    g) Proje çalışma faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için projenin bütçesi, süresi ve çalışma takvimini, projede görev alacakların isim ve unvanları adam/ay esasına göre sözleşmeye ek olarak verilir.

    Projelerin İzlenmesi

    Madde 6 - Projelerin izlenmesindeki esaslar şunlardır:

    a) Projenin sözleşmeye ve projede öngörülen esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları ve gerektiğinde yerinde inceleme yoluyla Kurumun proje koordinatörü veya koordinatörce teklif edilen diğer kurum personeli tarafından izlenir.

    b) Gelişme raporları, sözleşmede belirtilen süreler sonunda örneğine uygun olarak Kuruma gönderilir. Rapor sürelerinin tespitinde proje süresi, kapsamı ve çalışma takvimi gözönünde tutulur.

    Gelişme raporlarında, çalışmanın gelişme durumu, termin planı, varılan ara sonuçlar; yapılan ve yapılması düşünülen ara takdim ve yayınlar, projeyle ilgili bilimsel, teknik, idari ve mali her türlü bilgiler yer alır.

    Sözleşmede belirtilen tarihte gelişme raporu gönderilmediği ve kabul edilebilir özür bildirilmediği takdirde proje koordinatörünün teklifi Değerlendirme Komisyonu kararıyla, rapor gelene kadar proje durdurulabilir ve bu süre içinde hiçbir ödeme yapılmaz.

    c) İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma takvimine uygun biçimde yürütülmediği koordinatörce anlaşılan projeler ile ilgili olarak sözleşme ve protokol esasları Değerlendirme Komisyonunca uygulanır.

    Proje yürütücülerinin kusurları veya ihmalleri sonucunda proje olumsuz bir duruma gelmişse koordinatörün teklifi ve Değerlendirme Komisyonunun kararı ve Başkanlık Makamının onayı ile proje sözleşmesinin hiç bir ihtara gerek kalmaksızın fesh edileceği, proje sözleşmesinde belirtilir.

    Zorunlu nedenlerle (ölüm, doğal afet, savaş ve Kurumun sebebiyet verdiği hallerde) yürütülmeleri imkansız hale gelen projeler proje yürütücüsünün başvurusu ve Kurumun kararı ile yürürlükten kaldırılır veya proje süresi uzatılır.

    Projelerin Sonuçlanması

    Madde 7 -Projelerin sonuçlanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a) Sonuçlanan projenin bilimsel ve teknik tüm yönlerini ve sonuçlarını kapsayan kesin rapor, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen en çok 1 ay içinde, beş nüsha olarak Kuruma gönderilir. Genel olarak, bilimsel veya teknik bir çalışmanın takdimi için gerekli tüm unsurları içermesi gereken rapor, koordinatörce tespit edilen formata uygun biçimde hazırlanır.

    b) Kesin rapor, proje koordinatörü tarafından incelenerek, projede öngörülen amaçların ve çalışma takviminin gerçekleşme durumunu ve varılan sonuçları değerlendiren bir mütalaa hazırlanır.

    Proje kesin raporu, bu mütalaa ile birlikte Değerlendirme Komisyonunca incelenir. Gereken hallerde, kesin rapor yürütücüye geri verilerek bilimsel ve teknik muhtevası bakımından veya şekil yönünden geliştirilmesi istenebilir. Sonuçta rapor kabul veya reddedilir.

    c) Proje yürütücüleri, Kurumun iznini almak şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayınlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin Kuruma gönderilmesi zorunludur. Ticari uygulamaların söz konusu olduğu hallerde veya gizlilik gerektiren hallerde, bunlara riayet edilmesi yayın yapanların sorumluluğundadır.

    Mali Hükümler

    Madde 8 - a) Projede uygulanacak mali hükümler için 17/02/1991 tarih ve 20789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Fon İhale Yönetmeliği" ile Kurumun diğer ilgili mali mevzuat hükümleri uygulanır.

    b) Proje yaptırılmasında avans verilip verilmeyeceği ile ödeme usul ve esasları sözleşmede belirlenir.

    İdari Hükümler

    Madde 9 - Projelere uygulanacak idari esaslar şunlardır;

    a) Sözleşmeye bağlanmış projelerde:

    1. Proje yürütücüsünün değiştirilmesi,

    2. Proje ödemelerinin durdurulması, durdurulmuş bir projenin yeniden başlatılması veya projenin iptal edilmesi,

    3. Yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine, proje süresinin uzatılması gibi konular Kurumca karara bağlanır.

    b) Proje yürütücüleri, araştırıcıların ve diğer personelin herhangi bir nedenle ayrılmalarını derhal Kurumun proje koordinatörüne bildirmekle yükümlüdür.

    Çeşitli Hükümler

    Madde 10 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmelik gereğince yapılan sözleşme hükümleri, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Kurumun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmeliği Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar