TOPTANCI HALLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 03/10/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22776

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak üzere belediyeler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak olan toptancı hallerinin kuruluşuna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4'üncü maddesine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Toptancı hal: Belediyeler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından birlikte ya da ayrı ayrı kurulan yaş sebze ve meyvelerin toptan alım ve satımının yapıldığı yerleri,

    b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı

    c) Genel Müdürlük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nü,

    d) Mal: Ticaret konusu her türlü yaş sebze ve meyveyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Toptancı Hallerinin Kuruluş Esasları

    Toptancı Hal Kurabilecekler

    Madde 4 - Toptancı halleri; Büyükşehir belediyeleri, Büyükşehir belediye teşkilatı bulunmayan şehirlerde belediyeler ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından birlikte veya ayrı ayrı kurulabilir.

    Kurucularda Aranacak Koşullar

    Madde 5 - Kurucularda;

    a) Gerçek kişi tacirlerin;

    1) T.C. vatandaşı olması,

    2) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,

    3) Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal, dolanlı iflas fiillerinden herhangi birinden hükümlü bulunmaması,

    4) En az 5 milyar TL ödenmiş sermayelerinin bulunması,

    b) Tüzel kişi tacirleri;

    1) Anonim veya limited şirket türünde kurulmuş olması,

    2) Anasözleşmelerinde yeralan faaliyet konularının yaş sebze ve meyve ticaretini kapsaması,

    3) Ödenmiş sermayelerinin en az 5 milyar TL olması,

    4) Kurucularının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin bu maddenin (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmaması,

    koşulları aranır.

    En az 5 milyar TL ödenmiş sermayeye sahip olunduğu 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetkili serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli müşavirler tarafından 12/01/1994 tarihli ve 21816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Ticaret 1994/1 sayılı Tebliğe uygun olarak düzenlenen raporla belgelenir.

    Bakanlık bu maddede yazılı en az ödenmiş sermaye miktarını Devlet İstatistik Enstitüsünün yıllık toptan eşya fiyatları değişim endeksini aşmamak kaydıyla arttırabilir.

    Başvuru İçin Gerekli Belgeler

    Madde 6 - Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

    A) Gerçek veya tüzel kişi tacir olan kurucular;

    a) Gerçek kişi tacirler için ticaret sicili kaydını, tüzel kişi tacirler için şirket ana sözleşmesini ve toptancı hak kurulmasına ilişkin yönetim veya müdürler kurulu karar örneklerini,

    b) Şirketi temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösteren imza sirkülerini,

    c) Üyesi bulundukları ticaret ve sanayi veya ticaret odasından alınacak üye sicil kayıt belgesini,

    d) Yönetmelik ekinde bulunan Tip Proje Esaslarına uygun olarak düzenlenen toptancı hal tesis projesi ile buna ilişkin uygulama planını ve inşaat süresini,

    e) Toptancı hal kurulmasına ilişkin olarak düzenlenecek gerekçeli raporu,

    f) Yerleşim alanı arazisinin belediye imar planında başka hizmetler için ayrılmadığını belirten ilgili yer belediyesinden alınmış yazıyı,

    g) Tip proje esaslarına ve sürelerine uyulacağını belirtir örneği ekli noterden onaylı taahhütnameyi,

    h) Gerçek kişi tacirlerle şirket yönetim kurulu üyelerinin ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerin nüfus kaydı örneklerini,

    i) (h) (Değişik alt bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) alt bendinde sayılan kişilerin sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

    B) Belediyeler;

    Belediyeler (A) bendinin (d), (e) ve (f) alt bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak, toptancı hal açılması konusunda belediye meclisince alınmış bulunan kararın onaylı bir örneğini,

    örneği ekli form ilişiğinde o ildeki Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne vererek başvuruda bulunurlar.

    Teknik İnceleme

    Madde 7 - Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri, hal tesis projelerinin Yönetmelik ekinde bulunan Tip Proje Esaslarına uygun olup olmadığını tespit ettirmek amacıyla Valiliklere iletirler.

    Proje, uygun görülecek bir memurun başkanlığında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile İl veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı teknik elemanlarından Valilikçe oluşturulan bir kurulca incelenerek durum bir raporla

    tespit edilir.

    Bu rapora göre, hal tesis projesinin tip proje esaslarına uygun olduğunun belirlenmesi halinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü kendi görüşlerini de belirterek rapor ve başvuru belgelerinin ikişer örneğini Genel Müdürlüğe iletir.

    Rapor sonucunun olumsuz olması halinde, bu durum, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

    Görüş Alma

    Madde 8 - Bakanlık, toptancı hal kurma başvurusu konusunda ön izin vermeden önce toptancı hal kurulacak yerdeki mesleki kuruluşlar ile varsa üretici birliği ve tüketici derneğinin de görüşüne başvurabilir.

    Başvurunun gerçek ve tüzel kişi tacirlerce yapılması halinde ilgili belediyenin görüşü alınır.

    Değerlendirme Esasları

    Madde 9 - Bakanlık; toptancı hal kurulmasına izin verirken malların üretim miktarını ve potansiyelini, tüketici piyasasının büyüklüğünü, ulaşım imkanlarını, halin coğrafi konumunu, üretici ve tüketici menfaatlerinin korunmasını, serbest rekabet esaslarına uygun fiyat oluşumunu, yörenin nüfus yoğunluğu ile ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyini ve benzeri hususları dikkate alarak, halin amacına uygun olarak çalışıp çalışmayacağını yapacağı değerlendirmede gözönünde bulundurur.

    Yerinde İnceleme

    Madde 10 - Bakanlık yerinde yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre toptancı hal kurma başvurusunu ön izne bağlayabileceği gibi, dosya üzerinde yapılacak incelemeye göre de bu izni verebilir.

    Ön İzin İçin Görüş İsteme

    Madde 11 - Bakanlıkça uygun bulunan başvurular, ön izne bağlanmadan önce bir ay içinde görüşünü bildirmek üzere İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirilir.

    Bu süre içinde görüş bildirilmediği takdirde İçişleri Bakanlığı'nın görüşünün olumlu olduğu kabul edilir.

    Ön İzin

    Madde 12 - Ön izin belgesinin aslı, başvurusu uygun bulunan ilgiliye, birer örneği de, toptancı hal açılacak yerleşim yerindeki Belediye Başkanlığı ile Valiliğe Genel Müdürlükçe gönderilir.

    Ön İznin Geçerlilik Süresi

    Madde 13 - Başvuruları Bakanlıkça ön izne bağlanmış bulunan kurucular, ön izin belgesinin veriliş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl içerisinde tesisin inşaatına başlamak zorundadırlar.

    Belgelenebilen zorunluluk halleri dışında, bu süre içerisinde inşaata başlamayan kurucuların ön izin belgeleri hükümsüz sayılır.

    Bakanlık belgelenebilen zorunluluk hallerinin ortaya çıkması ve bu durumun yazılı olarak bildirilmesi halinde ek süre verebilir.

    Ek süreye rağmen inşaata başlanmadığı takdirde ön izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir ve belge sahibi aradan bir yıl geçmedikçe yeniden ön izin başvurusunda bulunamaz.

    Faaliyet İzni

    Madde 14 - İnşaatı tamamlanan bir toptancı hale faaliyet izni verilebilmesi için kurucuların;

    a) Toptancı hal tesisinin projesine uygun olarak gerçekleştirildiğini belgeleyen 7 nci maddede belirtilen kuruldan alınmış uygunluk raporunu,

    b) İş kapasitesine uygun güç ve donanımda bilgisayar sisteminin kurulduğuna ilişkin 7 nci maddede belirtilen kurulca düzenlenen teknik raporu,

    c) Halin sevk ve idaresinin yürütecek personelin atandığını gösteren belgelerin aslı veya tasdikli birer örneğini

    Bakanlığa vermeleri zorunludur.

    Yukarıdaki bentlerde sayılan hususlar yerine getirilmiş bulunmakla birlikte, Bakanlık, yerinde yaptıracağı inceleme sonucuna göre Tip Proje esaslarına, bu Yönetmelik ile Bakanlığın diğer düzenlemelerine aykırılıkların tespit edilmesi halinde, bu aykırılıklar giderilinceye kadar faaliyet izni verilmesini erteleyebilir.

    Bu incelemeler sonucunda uygun görülen tesisler için "Faaliyet İzin Belgesi" düzenlenerek Bakanlıkça kuruculara verilir. Belgenin birer örneği ilgili Belediye ve Valiliğe de gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Aykırılıkların Tespiti ve Faaliyet İzninin İptali

    Madde 15 - Kurucuların 24/06/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu konudaki mevzuat ve düzenlemelere aykırı hareket ettiklerinin yapılacak inceleme ile tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılır.

    Verimli çalışmadığı tespit edilen ya da kurucuların gerekçeli başvurusu üzerine, toptancı hal faaliyet izinleri Bakanlıkça kaldırılabilir.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapımına başlanmış olup faaliyete geçmemiş bulunan hal tesisleri için ilgililerin başvuruları halinde, bu Yönetmelikte belirtilen belge ve koşullar aranmaksızın Bakanlıkça faaliyet izni verilir.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar