PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi: 05/11/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22454

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmelik, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi ve Patent İşbirliği Antlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Enstitü : Türk Patent Enstitüsünü,

    b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

    c) Araştırma Raporu : Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu,

    d) Ücret Tarifesi 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesini,

    e) Paris Anlaşması : Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine dair 20 Mart 1883 tarihli Mukaveleyi,

    f) Bülten : Resmi Patent Bültenini

    g) (Ek bend: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./2. md.) Patent İşbirliği Antlaşması: 07/07/1995 tarihli ve 4115 sayılı Kanunla katılınan patentlerin uluslararası başvuru sistemini kuran Antlaşmayı,

    h) (Ek bend: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./2. md.) Ön İnceleme Raporu: Patent İşbirliği Antlaşması hükümleri çerçevesinde Uluslararası İnceleme Kuruluşu tarafından hazırlanan inceleme raporunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Patent İle İlgili İşlemler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Patent Başvurusu ve Şekli Şartları

    Patent Başvurusu ve Ekleri

    Madde 5 - Buluşlara patent verilebilmesi için aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunulur:

    a ) Başvuru dilekçesi,

    b ) Buluş konusunu açıklayan tarifname,

    c ) Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

    d ) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

    e ) Özet,

    f ) Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge.

    Başvuru ücretinin miktarı Ücret Tarifesinde belirtilir. Bir patent başvurusunun geçerliliği için, Ücret Tarifesinde öngörülen başvuru ücretinin başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek kalmadan en geç yedi gün içerisinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bu durumda başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./3. md.) Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde belirtilen İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilen tarifname, istem veya istemler ve özetin Türkçe çevirilerinin Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için tanınan bir aylık süre talebine ilişkin ücret, Ücret Tarifesinde belirtilir. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitü'ye öngörülen süre içerisinde verilmemesi ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir. Geri çevrilen başvuru hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./3. md.) Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerinde başvuru yapılması için tanınan 20 ve 30 aylık süreye ek olarak 3 aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için Ücret Tarifesinde belirtilen başvuru ücreti %50 fazlasıyla ödenir.

    Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

    Madde 6 - (Değişik madde: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./4. md.)

    Patent başvuru tarihi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen unsurların Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

    Başvuru Dilekçesi

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 1 ve 2 sayılı eklerinde yer alan patent ve faydalı model başvuru dilekçeleri aşağıda sayılanları içerir:

    a) Buluş başlığı,

    b) Başvuruyu yapan veya yapanlar ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası, ülkesi,

    c) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, vekile ait bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası, ülkesi,

    d) Başvuru sahibi veya vekilinin referans numarası,

    e) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, rüçhan başvurusuna ait bilgiler; Rüçhan ülkesi, tarihi ve numarası,

    f) Buluşu yapan ile ilgili bilgiler; Adı, soyadı, uyruğu, adresi,

    g) Başvuruyu yapan buluşu yapan değilse, başvuru hakkının ne şekilde elde edildiğinin belirtilmesi,

    h) Başvuru önceki tarihli bir patent veya faydalı model başvurusu ya da patent veya faydalı model belgesi ile ilgili ise önceki tarihli başvuru veya belgeye ilişkin bilgiler; Tarihi, numarası, bölünmüş başvuru, ek patent,

    ı) Tarifname,özet ve resimlerin sayfa sayısı, istemlerin sayısı,

    j) Başvuruyu yapanın veya vekilin imzası ve tarih,

    k) Uluslararası tasnif sınıf veya sınıfları.

    Tarifname

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./5. md.) Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

    a) Buluş başlığı : Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

    b) Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu: Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeler zikredilir.

    c) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.

    d) Resimlerin açıklanması: Var ise, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.

    e) Buluşun açıklaması : Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her birinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır.

    Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili her şey çok geniş biçimde açıklanır.

    f) (Değişik bend: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./5. md.) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.

    İstem veya İstemler

    Madde 9 - Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.

    Her istem açık ve öz olarak yazılır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz.

    İstemler buluşun özü gözönünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.

    İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz.

    İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, "tarifnamenin ........................... kısmında anlatıldığı gibi" ya da "resimlerin ................... şeklinde gösterildiği gibi" biçiminde atıflara dayandırılamaz.

    Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler arasına yerleştirilir.

    Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir.

    Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.

    Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkünse, bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır.

    İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten ".........özelliğini kazandırmaktadır," "özelliğini ......... kazanmaktadır", "gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri," sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./6. md.;Mülga fıkra: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/1.mad.)

    Resimler

    Madde 10 - Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.

    Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.

    Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.

    Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır.

    Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz. İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.

    Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kalın ve iyi tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır, renk kullanılmaz.

    Kesitler, referans işaretleri ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.

    Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografik bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırdedilmesini mümkün kılacak bir şekilde olur.

    Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla çizilir.

    Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm'den daha az olamaz. Resimlere harf konması durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır.

    Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir.

    Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak düzenlenir.

    Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz.

    Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilir.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./7. md.) Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın, tarifnameden sonra, istemlerden önce yer alması gerekir.

    Her resim sayfasının kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın numarası belirtilir.

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./7. md.;Mülga fıkra: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/2.mad.)

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./7. md.) Başvuru sahibi dilekçesinde, özetle birlikte yayımlanacak buluşla ilgili önceki tekniğe ait olmayan resim numarasını belirtir.

    Özet

    Madde 11 - Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz. Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./8 md.) Özet; tarifname, istemler ve eğer varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

    Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır.

    Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşur.

    Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler içermez.

    Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir referans işareti izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir.

    Başvuru Harcının ve Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge

    Madde 12 - Başvuru harcının ve ücretinin başvuru sırasında veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi ve söz konusu harcın ve ücretin ödendiğini gösterir belge aslının Enstitüye verilmesi zorunludur.

    Rüçhan Hakkı Belgesi

    Madde 13- Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, başvuru sırasında ya da başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde rüçhan hakkını doğuran başvurunun yapıldığı ülkenin sınai mülkiyet idaresinden alınacak Rüçhan Hakkı Belgesinin ve bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Enstitüye verilmesi zorunludur.

    Bu belgelerin yukarıdaki süre içinde verilmemesi halinde başvuru rüçhansız olarak işleme alınır.

    Terminoloji ve İşaretler

    Madde 14 - Başvuruda aşağıda belirtilen terminoloji ve işaretler kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arzeder.

    a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade edilir ya da ilk önce farklı bir sistem cinsinden ifade edilmiş ise aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilir.

    b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilir, ya da ilk önce farklı bir şekilde ifade edilmiş ise, aynı zamanda derece Celcius cinsinden de ifade edilir.

    c) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetikliğin belirtiliş şekilleri, bunların yanısıra matematik formülleri ve elektriksel birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları göz önünde tutulur. Kimyasal formüller için genel kullanımdaki semboller, atomik ağırlıklar ve molekül formülleri kullanılır.

    d) Sadece teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimler, işaretler

    ve sembollerin kullanılması gerekir.

    Buluşun Bütünlüğü

    Madde 15 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun olmadığı anlaşılan başvurular, Enstitünün bildirimi üzerine, başvuruyu yapan tarafından birden fazla başvuruya ayrılır.

    Bu işlemin yerine getirilmesi için Enstitü tarafından başvuruyu yapana 6 aylık süre verilir.

    Bölünmüş Başvurular

    Madde 16 - 15 inci maddeye göre bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydıyla, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./9 md.) Bölünmüş başvuruyu yapan; başvuruyu yaptığı tarihte, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder.

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./9 md.) Başvuruyu yapan; bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır.

    Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları

    Madde 17 - Paris Anlaşmasına göre rüçhan haklarından yararlanılması, ancak talep edilmesi halinde mümkündür.

    Rüçhan hakkı ile tanınan oniki aylık süre, rüçhan hakkı doğuran başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar, başvuru günü bu süreye dahil değildir.

    Sürenin son günü Türkiye'de resmi tatil gününe veya Enstitünün başvuruların kabulü için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği takdirde, süre takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar uzatılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Patent Başvurusu Sırasında Verilecek Belgelerin Fiziksel Özellikleri

    Suret Sayısı

    Madde 18 - (Değişik madde: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/3.mad.)

    Başvuru sırasında Enstitüye verilecek belgelerin suret sayısı aşağıda belirtilmiştir:

       a) Başvuru dilekçesi, bir nüsha.

       b) Tarifname, iki nüsha.

       c) İstem veya istemler, iki nüsha.

       ç) Resimler, iki nüsha.

       d) Özet, iki nüsha.

    Çoğaltma Açısından Uygunluk

    Madde 19- Başvurunun tüm unsurları yani, başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler, resimler ve özet; fotoğraf, elektrostatik işlemler, foto ofset ve mikrofilm ile doğrudan çoğaltmanın mümkün olacağı şekilde sunulur.

    Sayfalarda herhangi bir delik, buruşukluk ya da katlanma olamaz.

    Her sayfanın sadece bir yüzü kullanılır.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./10. md.) Başvurunun her unsuru; yani tarifname, istem veya istemler, özet ve resimler yeni bir sayfada başlar.

    Başvurunun tüm sayfaları, ele alındığında kolaylıkla çevrilecek ve çoğaltma amacıyla ayrıldıklarında kolaylıkla ayrılıp tekrar bir araya getirilecek şekilde birleştirilebilir olmalıdır.

    Sayfaların Boyutu

    Madde 20 - Başvuruyu oluşturan tüm unsurlar yani başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler, resimler ve özeti oluşturan sayfalar A4 (29.7 cm x 21 cm) boyutlarında olmalıdır.

    Marjlar

    Madde 21 - Tarifname, istem veya istemler ve özet kısmını içeren sayfaların minimum marjı üstten 2 cm., sol taraftan 2.5 cm., sağ taraftan 2 cm., alttan 2 cm.; üstte verilen marjlar için tavsiye edilen maksimum marjlar üstten 4 cm., sol taraftan 4 cm., sağ taraftan 3 cm., alttan 2 cm. dir.

    Resimleri içeren sayfalarda, kullanılabilir yüzey 26.2 cm. x 17.0 cm.'yi geçemez. Sayfalar, kullanılabilir ya da kullanılmış yüzey etrafında çerçeveler içermez. Minimum marjlar üstten 2.5 cm., sol taraftan 2.5 cm., sağ taraftan 1.5 cm., alttan 1.0 cm. dir.

    Sayfaların Numaralandırılması

    Madde 22 - (Değişik madde: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./11. md.)

    Başvuru unsurlarının tüm sayfaları; sırasıyla tarifname, istem veya istemler ve özet olmak üzere birbirini izleyen rakamlar ile numaralandırılır.

    Numaralar, sayfanın üst ya da alt kısmında ortalanacak, ancak marj dışına çıkmayacaktır.

    Satırların Numaralandırılması

    Madde 23 - Tarifnamenin her sayfasının ve istemler kısmının her sayfasının her beşinci satırına numara verilir. Rakamlar sol marjın sağ yarısında bulunmalıdır.

    Metnin Yazılışı

    Madde 24 - Başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ve özet daktilo veya bilgisayar ile yazılır.

    Sadece grafik sembolleri ve karakterleri, kimyasal ya da matematiksel formüller; Çin ve Japon dilindeki belirli karakterler, gerekli olduğunda el ile yazılabilir ya da çizilebilir.

    Metin 1,5 aralık ile daktilo veya bilgisayar ile yazılır.

    Metnin tüm içeriği büyük harfleri 0.21 cm. yükseklikten daha az olmayan karakterler ile koyu, sabit renkte yazılır.

    Metin İçindeki Resimler, Formüller ve Tablolar

    Madde 25 - Başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler ve özet kısmı resim içermez.

    Tarifname, istem veya istemler ve özet kısmı kimyasal ya da matematiksel formülleri içerebilir.

    Tarifname ve özet kısmı tablo içerebilir, istem veya istemler sadece istem veya istemlerin konusu, tabloların kullanımını istenir kıldığı durumda tablo içerebilir.

    Eğer, tablolar ve kimyasal ya da matematiksel formüller sayfa üzerinde dikine bir konumda tatmin edici biçimde sunulamazsa, bunlar sayfa üzerinde yana doğru yerleştirilebilir. Tabloların , kimyasal ya da matematiksel formüllerin yana doğru verildiği sayfalar, tablo ya da formüllerin üst tarafı sayfanın sol tarafına gelecek şekilde yerleştirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Başvurunun Şekli Şartlara ve Fiziksel Özelliklere Uygunluk Açısından İncelenmesi

    Madde 26 - Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun; Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 ila 52 nci maddelerinde ve bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 - 25 inci maddelerinde belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğunu inceler.

    Enstitü başvuru konusunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 10 uncu maddelerine göre patent verilmeyecek konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa başvuruyu yapana karşı görüşlerini bildirmesi için üç aylık süre tanınır.

    Enstitü başvuruyu yapanın karşı görüşlerini inceler ve kesin kararını verir. Bu karar olumsuz ise Enstitü ret gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle başvuruyu reddeder.

    Kanun Hükmünde Kararnamenin 53 üncü maddesi hükmüne göre, başvurunun şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuruyu yapandan, üç ay içinde eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitüye bildirmesi istenir.

    Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla başvuruya ayırabilir.

    Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına itirazın Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, bu Yönetmelikte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tespit edilmesi halinde Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder.

    Enstitü tarafından, bu madde hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuruyu yapana, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için, Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Enstitünün bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde talep yapması gerektiği bildirilir.

    Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, patent verilmesi istenilen buluş konusunun ilk başvurunun kapsamını aşacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir.

    Başvurunun Yayımlanması

    Madde 27 - Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından bültende yayımlanır.

    Yayımlanan başvurular bültende periyodik olarak duyurulur.

    Yayın aşağıda sayılanları içerir:

    a) Başvuru tarihi ve numarası,

    b) Başvuruyu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı,

    c) Buluşu yapanın adı, uyruğu, ikametgahı,

    d) Varsa patent vekilinin adı ve adresi,

    e) Buluş başlığı,

    f) Talep edilen rüçhan hakkının ülkesi, tarihi ve numarası,

    g) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları,

    h) Özet,

    ı) Tarifname,

    j) İstem veya istemler,

    k) Resimler.

    Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Araştırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve Ücretinin Ödenmesi

    Madde 28 - Başvuruyu yapan, başvuru tarihinden veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./12. md.) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre, Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, başvuruyu yapan, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep eder ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder.

    Başvuruyu yapan, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır.

    Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent başvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır.

    Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi

    Madde 29 - Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yetersizliği nedeniyle araştırma raporunun düzenlenememesi halinde, yetersizliğin giderilmesi için üç aylık ve talep halinde ek üç aylık süre tanınır. Bu süreler içerisinde yetersizliğin giderilmediği durumda başvuru reddedilir. Kısmen yetersizlik durumunda araştırma raporu yeterince açık olan istem veya istemler için düzenlenir.

    İncelemesiz Patent Sisteminde Görüşlerin Bildirilmesi

    Madde 30 - Üçüncü kişiler, Kanun Hükmünde Karanamenin 60 ıncı maddesi hükmü uyarınca araştırma raporunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, aşağıda sayılanları da eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir.

    a) Görüş bildirilen başvurunun ve yayınlandığı bültenin tarihi ve numarası,

    b) Görüşü kanıtlayan belgeler,

    c) Görüş bildirenin adı ve adresi.

    İncelemeli Patent Sisteminde İtirazların Bildirilmesi

    Madde 31 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi hükmüne göre üçüncü kişiler, yayınlanan araştırma raporuna karşı, raporun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde itirazda bulunabilirler. Bu itiraza aşağıda sayılanları eklemek gerekir.

    a) İtiraz edilen başvurunun ve yayınlandığı bültenin tarihi ve numarası,

    b) İtirazın dayanağı olan belgeler,

    c) İtiraz edenin adı ve adresi.

    İnceleme Talebinin Yapılması ve Ücretinin Ödenmesi

    Madde 32- Araştırma raporunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi hükmüne göre yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve ücret tarifesinde belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. İnceleme ücreti, yukarıda belirtilen süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. Bu süre içerisinde inceleme talebinin yapılmaması veya ücretin ödenmemesi halinde, başvuru incelemesiz sisteme göre değerlendirilir.

    Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi

    Madde 33 - Başvuruyu yapan, aşağıdaki bentlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, başvuru konusunun faydalı model belgesi verilerek korunmasını talep edebilir.

    a - İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, en geç araştırma raporuna görüş bildirilmesi için Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir.

    b - İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafından yapılan incelemeye cevap olarak sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi için Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürelerin bitimine kadar yapılabilir.

    Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek korunması, ilk başvuru için rüçhan hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk patent başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur.

    Enstitü, Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerine göre yaptığı inceleme sonucunda, başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi amacıyla değiştirmesi için başvuruyu yapana teklif yapabilir. Başvuruyu yapan bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Başvuruyu yapan Enstitü tarafından yapılan bu değiştirme teklifi karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red edilmiş sayılır. Bu durumda işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder.

    Başvuruyu yapan, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmış ise, başvurunun faydalı model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceği ve verilmesi gereken belgelerin neler olduğu başvuruyu yapana bildirilir. Belgelerin verilmesi için başvuruyu yapana üç aylık süre tanınır.

    Başvuruyu yapan bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür.

    Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun değiştirilmesinin kabulü konusundaki Enstitü kararı bültende yayınlanır.

    Patent Başvuru Dosyalarının İncelenme Şartları

    Madde 34 - Patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya aşağıda sayılan sınırlamalar dahilinde ve Enstitü yetkililerinin nezaretinde incelenebilir.

    a) İnceleme ancak Enstitü dahilinde yapılabilir.

    b) İnceleme Enstitünün iç yazışmalarını kapsamaz.

    c) Üçüncü kişiler tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi için yapılan taleplerin kime veya kimlere ait olduğu hususu açıklanmaz.

    d) Zorunlu lisans ve çalışanların buluşları ile ilgili olarak yapılan yazışmalar ve ilgili belgeleri kapsamaz.

    e) Yıllık ücretlerin ödenip ödenmediği konusunda bilgi almak amacıyla başvuru yapanların kimlikleri açıklanmaz.

    f) Patent başvurusu ya da patent dosyalarından bilgi almak amacıyla yapılan taleplerin içeriği ve talep eden kişilerin kimlikleri açıklanmaz.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Patent Başvurusu ve Patent Üzerinde Tasarruflar

    Sözleşmeye Dayalı Lisans

    Madde 35 - (Değişik madde: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/4.mad.)

    Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

       Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

       a) Dilekçe,

       b) Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi,

       c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

       ç) Gerekli hallerde vekaletname.

    Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi

    Madde 36- Kanun Hükmünde Kararnamenin 96 ncı maddesi hükmüne göre, patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyenlere lisans vereceğini bildirebilir.

    Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent sahibinin, Patent Siciline kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi, kendiliğinden geri alınmış sayılır.

    Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. Bu tekliflerin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

    Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur.

    Lisans, Patent Siciline inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına ayrıca lisans verme teklifi yapamaz.

    Lisans verme teklifi üzerine, lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir.

    Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Siciline kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez.

    Patent Başvurusunun veya Patent Hakkının Devri

    Madde 37 - (Değişik madde: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/5.mad.)

    Patent başvurusu veya patent başkasına devredilebilir.

       Devir işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

       a) Dilekçe,

       b) Devreden ve devralan tarafından imzalanmış ve imzaları onaylanmış devir belgesi,

       c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

       ç) Gerekli hallerde vekaletname.

    Patent Başvurusu veya Patent Hakkının Veraset Yoluyla İntikali ya da Rehin Edilmesi

    Madde 38 - (Değişik madde: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./15. md.;Değişik madde: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/6.mad.)

    Bir patent başvurusu veya patent başkasına miras yoluyla intikal edebilir ya da rehnedilebilir.

       Miras yoluyla intikal veya rehin işleminin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

       a) Miras yoluyla intikal işlemi için;

       1) Dilekçe,

       2) Veraset ilamı,

       3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

       4) Gerekli hallerde vekaletname.

       b) Rehin işlemi için;

       1) Dilekçe,

       2) Rehin sözleşmesi,

       3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.

    Kullanma Zorunluluğu

    Madde 39- Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.

    Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./16. md.) Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. Objektif nitelik taşıyan ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki sebeplerdir. Patentin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin bilgi ve belgeler, patent sahibi tarafından patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde Enstitü'ye verilir ve Patent Siciline kaydedilir. Bu işlem için Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir.

    Kullanımın İspatı

    Madde 40 - (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./17. md.) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi odaları, konu ile ilgili diğer meslek kuruluşları veya ilgili başka kurumlarca onaylanmalıdır. İthalat halinde, ithalat belgesi kullanım belgesi yerine geçer.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./17. md.) Birinci fıkrada belirtilen onayın, ayrıca başka bir merci tarafından onaylanmasına gerek yoktur.

    Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı, kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası ve tanzim tarihinin bulunması gerekir.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./17. md.) Kullanım belgesi ve ithalat belgesi Patent Siciline kaydedilir. Bu işlem için Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir.

    Arabuluculuğun Talep Edilmesi İle İlgili Ücret

    Madde 41 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan arabuluculuğun talep edilmesi ücreti, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü tarafından tespit edilir.

    Teminat Miktarının Tespiti

    Madde 42 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 107 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü tarafından tespit edilir.

    Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi ve Teminat Miktarının Tespiti

    Madde 43 - Kanun Hükmünde Kararnamenin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde bahsedilen teminat miktarı, başvuru konusunun nitelikleri, istekler ve iddiaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulguların sonucuna göre her talep için ayrı olarak Enstitü tarafından tespit edilir.

    Unvan ya da Adres Değişikliği

    Madde 44 - (Değişik madde: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./18. md.;Değişik madde: 21/04/2009 - 27207 S.R.G Yön/7.mad.)

    Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanı ya da adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise, bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için, Enstitüye aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulması gerekir.

       a) Unvan değişikliği için;

       1) Dilekçe,

       2) Unvan değişikliğini gösterir belge,

       3) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

       4) Gerekli hallerde vekaletname.

       b) Adres değişikliği için;

       1) Dilekçe,

       2) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

       3) Gerekli hallerde vekaletname.

    Onaylı Suret

    Madde 45 - Verilen patentlerin onaylı suretleri patent sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından talep edilebilir. Bu iş için gerekli harç ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi gerekir.

    Patent Siciline Kayıt ve Hükümleri

    Madde 46 - Patent başvuruları ve patentler, aşağıda sayılanları içerecek şekilde Patent Siciline kayıt edilir.

    a) Başvuru numarası,

    b) Patent numarası,

    c) Başvuru tarihi, saat, dakika,

    d) Yayın tarihi,

    e) Yayın numarası,

    f) Patentin verildiği tarih,

    g) Başvuruyu yapan veya patent sahibinin adı,uyruğu,ikametgahı,

    h) Buluş başlığı,

    ı) Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları,

    j) Rüçhan tarihi, ülkesi,numarası,

    k) İstem veya istemlerin sayısı, tarifname ve resimlerin sayfa sayısı,

    l) Koruma süresi,

    m) Kullanım belgesi,

    n) Yıllık ücretler,

    o) (Değişik bend: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./19. md.) Devir, lisans, unvan ya da adres değişikliği, haciz, intikal ve bunun gibi iradi veya mecburi tasarruflar,

    p) (Ek bend: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./19. md.) Türkçe özet.

    Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, usulüne uygun bir şekilde Patent Siciline kayıt edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

    Ücretlerin Ödeme Süreleri ve Sonuçları

    Madde 47 - Ücret tarifesinde belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, başvuruyu yapan veya patent sahibi veya vekili tarafından ödenir.

    Ücret tarifesinde belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından başvuruyu yapan veya patent sahibi veya vekiline önceden tebliğ edilir.

    Bir işlemle ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde ilgili ücret ödenmemişse, durumun Enstitü tarafından başvuruyu yapana bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

    Bir patentin verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir.

    Yıllık Ücretler

    Madde 48 - (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./20. md.) Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve ücret tarifesinde belirtilen yıllık ücretler, Enstitü'nün bildirimine gerek olmaksızın patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

    Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

    Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Faydalı Model Belgesi Başvuruları

    Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi ve Yayımlanması

    Madde 49 - Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 ila 52 nci maddeleri ve bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen şekli şartlara ve 18 ila 25 inci maddelerinde belirtilen fiziksel özelliklere uygunluğu açısından Enstitü tarafından incelenir.

    Başvuru, şekli şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelendikten sonra, şekli şartlarda eksiklik ve başvuru konusunun Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine göre faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tespit edilirse, işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için,başvuruyu yapana, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmediği, istem veya istemlerde değişikliklerin yapılmadığı veya itiraz edilmediği durumlarda başvuru geri çekilmiş sayılır.

    Enstitü, başvuruyu yapanın görüşlerini ve eğer var ise başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra, kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem veya istemlerin tamamı veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi şeklinde olabilir.

    Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda,korumaya engel olacak bir eksikliğin bulunmadığına veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, işlemin devamı konusundaki kararını başvuruyu yapana bildirir ve başvurunun toplumun incelemesine açılması için, başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya istemler ve varsa resim veya resimler, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümlerine göre yayınlanır. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde tespit edilen şekil ve şartları kapsayacak şekilde ilanedilir.

    Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı

    Madde 50 - Başvuruyu yapan tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya başvuruyu yapana itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra Enstitü, üçüncü kişilerce yapılan itirazları dikkate almaksızın faydalı model belgesi verilmesi hakkında kararını verir ve ücret tarifesinde belirtilen ücretin, üç ay içinde ödenmesini, kararı ile birlikte başvuruyu yapana bildirir.

    Ücret, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmediği veya ödenmesi için ek üç aylık süre talep edilmediği takdirde faydalı model belgesi verilmez ve başvuru geri alınmış sayılır.

    Patentler ve Faydalı Model Belgeleri ile İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği

    Madde 51 - Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.

    (Ek fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./21. md.) Faydalı model belgesinin düzenlenmesi için verilen süreler, incelemeli ve incelemesiz patent verilmesine de uygulanır.

    BEŞİNCİ KISIM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 52 - Bu Yönetmelik 21 Eylül 1955 tarih ve 9109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sınai Mülkiyet Mevzuatının Tatbik Suretini Gösterir Talimatname ve eklerini yürürlükten kaldırmıştır.

    Geçici Hükümler

    Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanması

    Geçici Madde 1- Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvuruları hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır.

    Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

    Kanun Hükmünde Kararnamenin kullanma zorunluluğuna ilişkin 96, 97 ve 98 inci madde hükümleri ile patentin süresine ilişkin 72 nci maddesi hükmü, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş patentlere aynen uygulanır.

    Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvurularına ait birikmiş olan yıllık harç ve ücretlerin toplamı, Enstitünün bildirimine gerek olmaksızın, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vade tarihinde, peşin olarak ödenir.

    Ödenmeyen Ücretler ve Eksik Belgeler

    Geçici Madde 2 - 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili bu Yönetmelik ve 544 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Enstitü tarafından uygulanacak olan "Ücret Tarifesi" tebliğinin yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde ödenmeyen ücretler ve eksik belgeler tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde tamamlanır.

    Yıllık Ücretlerin Ödenmesi

    Geçici Madde 3- Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden düşmüş bulunan patent veya faydalı model belgelerinin ücret tarifesinde belirtilen geçmiş yıllara ait ücretleri, bu ücretlerin iki katı ek bir ücretle birlikte Enstitünün bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ödendiği takdirde patent veya faydalı model belgesi hakkı devam eder.

    Araştırma Raporları

    Geçici Madde 4- Enstitüde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi için gerekli teşkilat kuruluncaya kadar, Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir.

    (Değişik fıkra: 09/12/1998 - 23545 S. R.G. Yön./22. md.) Türkiye'de yapılan başvurunun dayandığı rüçhan başvurusu veya başvuruları için Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca Uluslararası Araştırma Kuruluşu olarak kabul edilen kuruluşlarca veya Enstitü tarafından işbirliği protokolü yapılan diğer kuruluşlarca düzenlenen araştırma raporları Enstitü tarafından işleme alınır.

    İlgili kuruluşlarca düzenlenen bu raporların Enstitü tarafından değerlendirilmesi ile ilgili Ücret Tarifesinde belirlenen ücret, raporun Enstitüye verilmesi sırasında ödenir.

    Raporların İngilizce dışında herhangi bir yabancı dilde hazırlanmış olması durumunda, Türkçe tercümesi raporla birlikte verilir.

    Yürürlük

    Madde 53 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 54 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar