YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 08/09/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20629

    Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarından:

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yabancı devlet harp okullarına, Türk Silahlı Kuvvetleri adına muvazzaf subay yetiştirilmek amacıyla gönderilecek askeri öğrencilerin tabi tutulacakları işlemlere ilişkin esaslar ile hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; yabancı devlet harp okullarında öğrenim görecek öğrenciler ile bunlara ilişkin işlemler bakımından Genelkurmay Başkanlığını, ilgili kuvvet komutanlıklarını Jandarma Genel Komutanlığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığını kapsar.

    Hukuki Dayanak :

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 12 nci maddesinin 3565 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir.

    1) Yabancı Devlet Harp Okulu: Yapılan anlaşmalar uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri adına öğrenim için askeri öğrenci gönderilen yabancı ülke harp okuludur.

    2) Tamamlama Eğitimi : Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin, Türk Harp Okullarından mezun olmuş sayılabilmeleri için, karşılığı olan Türk harp okuluna kıyasla eksik görülen konuların öğretim ve eğitimidir.

    3) İntibak süresi : Yurt dışında eğitim-öğretim görülecek harp okuluna başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük süredir.

    Mali Hususlar :

    Madde 10 - Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarındaki barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve öğretim gibi tüm masraflarının karşılanma biçimleri, ilgili ülke ile yapılan anlaşma veya protokol esaslarına göre karşılanır. Öğrencilerin harçlıkları 926 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenir. Bu öğrencilerin emekli kesenekleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde kuvvet komutanlıklarınca Emekli Sandığına gönderilir.

    Yabancı devlet harp okullarına öğrenime gönderilen öğrencilerin okula kaydında ödenen kayıt kabul masrafları devletçe karşılanır.

    Yönergeler :

    Madde 23 - Bu Yönetmelik gereğince yönergelerde düzenlenecek hususlar ile Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bu Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı ülke harp okullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında da bu Yönetmelik hükümler uygulanır.

    Yürütme :

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar