OLAYLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLER DOLAYISIYLA YAPILACAK ACİL VE ZORUNLU HARCAMALARIN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22863

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 4178 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin (D) bendi hükmü gereğince yapılacak acil ve zorunlu harcamaların usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 4178 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin (D) bendinde düzenlenmiş bulunan, illerde çıkabilecek olaylara ilişkin acil ve zorunlu ihtiyaçları karşılamak üzere Bakanlar Kurulunca uygun görülecek fonlardan yapılacak aktarmalar İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten, ödeme emri beklemeden İçişleri Bakanı veya Valinin Onayı ile yapılacak harcamalarla, kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan malzeme, araç-gereçlerin satın alma, kira ve kullanma bedelleri ile çalıştırılacak işçi ücretlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak :

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 4178 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin (D) bendine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar :

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununu,

    Bakanlık : İçişleri Bakanını,

    Bakan : İçişleri Bakanını,

    Komisyon : İlgili birimlerin satın alma komisyonları veya vali tarafından oluşturulacak özel ihale komisyonlarını,

    İta Amiri : Bakan, Vali veya bunların yetkili kıldığı kişileri

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhtiyaçların Belirlenmesi, Karşılanması ve Bununla İlgili Harcamalar

    Harcama Çeşitleri :

    Madde 5 - Bu yönetmelik gereğince aşağıdaki harcamalar yapılabilir.

    a) Kanunun değişik 11 inci maddesinin (D) bendinin uygulanmasına yönelik her türlü malzeme, makine, araç-gereç, alet ve ekipmanın satın alınması, kira ve kullanma bedelleri ile bunların işletme, akaryakıt, sigorta masrafları ve taşıma giderleri.

    b) Aynı fıkra hükümlerinin uygulanmasında görev alan güvenlik kuvvetlerinin acil ve zorunlu beslenme ve barınmaları için gerekli harcamalar,

    c) Çalıştırılacak işçilere yapılacak ücret ödemeleri,

    d) Yukarıdaki fıkraların dışında kalmakla birlikte, Bakan veya Valinin uygun göreceği acil ve zorunlu konularla ilgili diğer harcamalar.

    İhtiyaçların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi :

    Madde 6 - Operasyonun yürütülmesinden sorumlu güvenlik kuvvetlerinin amir ve komutanları tarafından, Bakan veya Valiye bildirilen ihtiyaçlar değerlendirilip, Bakan veya Vali tarafından satın alınması veya temin edilmesi uygun görülenler ilgili, komisyona bildirilir.

    İhtiyaçların Tedariki :

    Madde 7 - Karışlanması uygun görülen ihtiyaçların temini işlemleri, öncelikle ilgili birimlerin satınalma komisyonları veya Bakan veya Vali tarafından oluşturulacak özel ihale komisyonları marifetiyle yürütülür.

    Önceden belirlenmesi mümkün olmayan acil ve zorunlu ihtiyaçlar mümkünse mahallinden karşılanır. Ödemeler, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ekindeki belgelere göre yapılır. Ancak, acil ve zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle Bakan veya Valinin talebi üzerine yapılacak harcamalarda Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ekindeki belgeler yerine hangi belgelerin harcama belgesi olarak kabul edileceğinin tayin ve tespiti ita amirine aittir.

    İhalede uygulanacak alım şekli, teminat alınıp, alınmayacağı, ilan, avans ve kredi verilip verilmeyeceği hususları onay belgesinden belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödeme Usul ve Esasları

    Avans ve Kredi İşlemleri :

    Madde 8 - Bakanın veya ilgili Valinin belirleyeceği parasal sınıra kadar olan mal ve hizmetlerin temini için ilgili birim mutemetlerine avans verilebilir veya belirlenen parasal sınırın üzerindeki alımlar için mutemetler adına banka veya saymanlık nezdinde kredi açılabilir. Avans ve kredilerin mahsup süresi avansın verilmesini gerektiren operasyonun bitim tarihinden itibaren 15 gündür.

    Mutemetlerce Avans ve Kredinin Bir Başka Mutemede Devri :

    Madde 9 - Bir mutemet, üzerindeki avans ve kredinin bir kısmı veya tamamını İta Amirinin yazılı izni ile ikinci bir mutemede devredebilir. Avans veya krediyi devreden mutemet, devir alan mutemetten alacağı belgeyi ita amirinin izin yazısıyla birlikte saymana vererek zimmetine devreder. Devralan mutemet de, hesabını operasyonun bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde saymana vermekle yükümlüdür.

    Harcamaların Tahakkuk ve Ödenmesinde Görevliler :

    Madde 10 - Harcamalar, İta Amiri sıfatıyla Bakan, Vali veya bunların yetki vereceği kişilerin yazılı izniyle yapılır.

    Harcamalarda tahakkuk memurluğu görevi, İta Amirine görev ve yetki kademesi bakımından en yakın görevli tarafından yürütülür.

    Ödenek Temini :

    Madde 11 - Harcamalarla ilgili olarak ita amirlerinin yazılı kararı üzerine kesin ve avans şeklindeki ödemeler yapılmakla birlikte, aynı zamanda Bakanlıktan yeterli ödenek talep edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Bütçe Hazırlıkları :

    Madde 12 - İl Valileri, ilgili birimlerin taleplerini değerlendirerek, bütçe hazırlıklarında göz önünde bulundurulmak üzere Bakanlığa bildirir.

    Madde 13 - Kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki diğer harcamaları, kendi bütçelerinden ilgili mevzuatlarındaki usullere göre karşılanmaya devam olunur.

    Denetim :

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan harcamalar, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince denetlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük :

    Madde 15 - Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerine İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar