İSTANBUL VAKIF YENİ GUREBA HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

    İstanbul Vakıf Yeni Gureba Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1977

    Resmi Gazete Sayısı: 15872

    Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

    Kapsam :

    Madde 1 - 6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanuna 1262 sayılı Kanunla eklenen EK: 2 nci madde ve "Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 21/05/1970 tarih ve 1262 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesi ile aynı kanunla eklenen Ek 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasının gösterir, Yönetmelik'in 7 inci maddesi uyarınca kurulmuş bulunan Yeni Gureba Hastanesi İşletmesinin döner sermaye işlemlerinde bu yönetmelik uygulanır.

    "Bezm - i alem Sultan" tarafından kurulmuş bulunan eski Gureba Hastanesi, Vakfiye şartları içinde yönetilecek olup bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak gerektiğinde Döner Sermaye gelir ve hizmetlerinden yararlandırılır.

    Bu Yönetmelikte, Yeni Gureba Hastahanesi İşletmesi yerine kısaca "İşletme"; Yeni Gureba Hastanesi yerine "Hastahane" ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yerine "Genel Müdürlük" deyimleri kullanılmıştır.

    Yapılacak İş ve Hizmetler :

    Madde 2 - Döner Sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır.

    a) Hastahane klinik, poliklinik ve laboratuarlarında yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve bakımla ilgili işler,

    b) Döner Sermayeye bağlı atölye ve enstitü, Tıbbi Araştırma ve Tarama merkezleri, mesleki yayın ve laboratuarlarında yapılacak iş ve hizmetler,

    Bu iş ve hizmetlere ilişkin fiat ve ücret listeleri Hastahane Başhekimliğince tespit edilip Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

    c) Sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşlar, hastahane işletmesine yardımcı malzeme, cihaz ve alet tamir ve imalat atölyeleri,tıbbi araştırma ve tarama merkezleri, Hastahane tesisleri, Laboratuarlar, Atölye ve Enstitülerin Tıbbi Hizmetlerini geliştirecek yan kuruluşlar kurmak, açmak ve işletmek,

    Bu iş, hizmet ve tesislerin kurulup yapılması, Teknik, Ekonomik ve idari zaruretleri gerekçeleri ile yıllık iş ve Yatırım, Program ve Bütçelerinde gösterilmek suretiyle Hastahanenin teklifi, Genel Müdürlüğün Vakıflar Meclisinden alacağı kararla gerçekleşir.

    d) Sağlık personeli Doktor, Hemşire, Eczacı, Diştabibi ve Tüm Personelin "İŞ İÇİ EĞİTİMİ" için gerekli malzeme ve imkanları temin etmek, mesleki yayınlar yapmak.

    Sermaye :

    Madde 3 - 6760 Sayılı Kanuna 1262 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen EK : 2 nci madde uyarınca teşkil olunan özel fondan, Hastahane işletmesine döner sermaye olarak 500.000. - TL. tahsis edilmiştir.

    Gelir Kaynakları :

    Madde 4 - Döner Sermayeli işletmenin başlıca gelir kaynakları şunlardır :

    a) İkinci madde gereğince yapılacak iş ve hizmetler karşılığı alınan ücret ve karşılıklar,

    b) Özel muayene ve tedavilerle, bunların gerektirdiği tetkik ve tahliller için alınan ücretler,

    c) Çeşitli gelirler,

    d) Her türlü bağış ve yardımlar,

    e) Banka faizleri ve ikramiyeleri,

    Yetkili organ gerekli görürse teklifleri uzmanlar kuruluna incelettirir. Uzmanlar kurulunun gerekçeli raporuna göre ihaleyi dilediğine yapmaya veya kendi görüşünü de katarak nedenlerini kararında belirtmek suretiyle ihaleyi yapmamaya yetkilidir.

    Giderler :

    Madde 5 - Döner sermaye gelirleri ile karşılanacak giderler şunlardır :

    a) İkinci madde gereğince yapılacak iş ve hizmetler için gerekli malzeme ve araç giderleri,

    b) Döner sermaye kadrolarından 657 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre çalıştırılacak personelin aylık ve her türlü kanuni istihkakları,

    c)İşçi ücretleri ile toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları.

    Yönetim ve Örgüt :

    Madde 6 - Döner sermaye yönetimi ita amirinin başkanlığında, sayman ile Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir memurdan meydana gelen üç kişilik bir "Yönetim Komisyonu" tarafından yürütülür.

    İta Amiri :

    Madde 7 - Döner sermaye işletmesinin ita amiri Hastahanenin Başhekimidir.

    Gider Gerçekleştirme Memurları :

    Madde 8 - Döner sermayeden karşılanacak giderler ita amirinin Hastahane personeli arasından yazılı emirle görevlendireceği gider gerçekleştirme memurları (tahakkuk memurları) tarafından gerçekleştirilir.

    Sorumlu Sayman :

    Madde 9 - Mali İşler ve muhasebe işlemleri sorumlu saymanca yürütülür. Saymanın görevi başında bulunmadığı zaman yerine ita amiri tarafından yazılı emirle sorumlu bir memur görevlendirilir. Bu görevli, sorumlu saymanın kanuni yetki ve sorumluluğunu taşır.

    Sorumlu sayman, muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden, alacakların izlenmesinden, vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların iyi saklanmasından tek başına; tesbit edilen kadro üstünde personel çalıştırılmasından, ödenek dışı harcama veya yanlış ödeme yapılmasından, gelir ve gider gerçekleştirme belgelerine ilişkin eksikliklerden, mali işlemlerin mevzuat hükümlerine aykırı yapılmasından, ilgisine göre tahakkuk memuru veya ita amiri ile birlikte sorumludur.

    Madde 10 - Sorumlu saymanlar gider gerçekleştirme belgelerinde (tahakkuk evrakında) aşağıda yazılı hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

    a) Bütçede yeteri kadar ödeneğin bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertiplerine uyması,

    c) Giderlerin bütçeye, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olması,

    d) Maddi yanlışlık bulunmaması,

    e) Gerçekleştirme belgelerine bağlanması gereken yükleme ve gerçekleştirme ile ilgili kağıtların tamam olması,

    f) Hak sahibinin kimliğinin bulunması.

    Madde 11 - Sorumlu sayman yapacağı inceleme sonunda 10 uncu maddede yazılı hususlara uygun görmediği gerçekleştirme belgelerinde yazılı parayı hak sahibine ödemeyerek bu belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.

    Onuncu maddenin (b) ve (c) bentlerinde uygun olmama nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk, ita amirince yazılı olarak üstlenirse sayman ödemeyi yapar. Saymanın (b) ve (c) bentleri dışındaki hususlarla ilgili çevirmeleri kesindir.

    Madde 12 - İta amirliği, gider gerçekleştirme memurluğu (tahakkuk memurluğu) ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi bir arada bir kişi tarafından yapılamaz.

    Veznedar :

    Madde 13 - Döner sermayeye ait paraları alma, ödeme ve bunları kasada saklama işleri kefalete bağlı bir veznedar tarafından yapılır. Veznedarlar mevzuat gereği lüzumlu defter ve kayıtları tutmakla yükümlüdürler.

    Madde 14 - Veznedarlar elde edilen hasılatın 2.000. - liradan fazlasını 24 saat içinde işletmenin Türkiye Vakıflar Bankasında açtırılacak hesabına yatırırlar.

    Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sorumlu saymanlarca kontrol edilerek günlük hesap, veznedarlar ile birlikte müşterek imza sureti ile kapatılır. Vezne ve kasadaki para ile mevzuat gereği tutulması gerekli defter ve kayıtların doğru olarak düzenlenip saklanmasından sorumlu sayman ve veznedarlar müştereken sorumludurlar.

    Bankadaki paralar ita amiri ile saymanın birlikte imzalayacakları çeklerle çekilir.

    Mutemet :

    Madde 15 - Çok zaruri hallerde ve ivedilikle yapılması veya alınması gerekli iş ve hizmet harcamalarında geçerli, birinci derecede ita amirine, ikinci derecede sorumlu saymana karşı sorumlu olmak üzere ita amirinin teklifi ve yönetim komisyonunun kararı ile personel arasından mutemet görevlendirilebilir. Mutemetlere ita amirinin emri ile 2.000 TL.na kadar avans verilebilir.

    Mutemet, avans olarak aldığı paralardan harcanmış olan kısmına ait belgelerle, artan paraları da nakit olarak 10 gün içinde saymanlığa vermek zorundadır. Alınan avansın tümü mahsup edilmeden yeniden avans verilemez. İta amiri veya sayman,mutemet üzerinde bulunan paraların hesabını her zaman isteyebilir. Mutemet bu istekleri derhal yerine getirmek zorundadır.

    Döner sermaye mutemetleri, tahsilatlarını resmi alındılar karşılığı yaparlar ve günlük hasılatı yine alındı karşılığında döner sermaye veznelerine yatırırlar.

    Ambar Memuru :

    Madde 16 - Ambar memuru, kefalete bağlı, saymana karşı sorumlu ve ambarla ilgili işler yapmakla yükümlüdür. Ambar mevcudunun saklanması, korunması, fiş kayıt ve defterinin tutulmasından, giriş ve çıkışların ambar kayıtlarına ve mevzuata uygun yapılmasından sorumludur.

    Madde 17 - Ambar memuru ve veznedarın hasta veya izinli olmaları halinde ita amirinin yazılı emri ile görevleri işletmenin kefalete bağlı diğer memurlarına verilebilir.

    Döner Sermayenin Alım - Satım ve Kiralama İşlemleri İle İlgili Organlar ve Uygulanacak Esaslar:

    Madde 18 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 19 - ( Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 20 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 21 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 22 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 23 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 24 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 25 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 26 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 27 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 28 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 29 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 30 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 31 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 32 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 33 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 34 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 35 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 36 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 37 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 38 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 39 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 40 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 41 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 42 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 43 - ( Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 44 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 45 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 46 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 47 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 48 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 49 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 50 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 51 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 52 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Madde 53 - (Mülga madde: 04/08/1984 - 18479 s. R.G. - 84/8213 Yön./71. md.)

    Değişik Hükümler :

    Madde 54 - Döner sermayeden elde edilecek karların tabi olacağı işlem, muhasebe kayıt usulleri, döner sermaye zararının mahsup şekli, hesap dönemi, bütçenin hazırlanması, görüşülmesi ve uygulanmasına ilişkin işlemler, bilanço ve eklerinin Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilme süre ve şekli gibi bu yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında "Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 21/05/1970 Tarih ve 1262 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesi ile aynı kanunla eklenen EK :2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasını Gösterir Yönetmelik"in 7 ila 29 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

    Madde 55 - Bu Yönetmelikle hüküm veya açıklık bulunmayan hal ve yerlerde, 1262 sayılı Kanunla değiştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilat Kanunun değişik 9 uncu maddesi ile aynı Kanunla eklenen Ek 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasını gösterir yönetmeliğin Vakıf İşletmelerine ait yönetmeliklerin konu ile ilgili hüküm ve esasları uygulanır.

    Madde 56 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 21/05/1970 tarih ve 1262 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesi ile aynı Kanunla eklenen Ek 2 ve 3 üncü maddelerinin Uygulanmasını Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca hazırlanan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Geçici Madde:

    Geçici Madde - Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kuruluştan itibaren üç ay içinde "Yeni Gureba Hastahanesi İşletmesi"ne ait 1977 Mali Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Tasarısı hazırlanacak mevzuata uygun şekilde ilgililerin görüş ve onayına sunulması zorunludur.

    Bu programa ve Bütçe Tasarısına personel şeması, ücret ve kadroları da eklenir.

    Yürütme :

    Madde 57 - Bu Yönetmelik hükümlerini uygulayıcıların yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar