TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 01/05/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25095

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı görülen adayların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilme usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavı kazanan adayların, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına kabul edilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

    c) Teftiş Kurulu Başkanlığı : Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    d) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    e) KPSS : (Kamu Personel Seçme Sınavı) : 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavı,

    f) Giriş Sınavı : TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını,

    g) DPB : Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kamu Personel Seçme Sınavına İlişkin Esaslar

    Kamu Personel Seçme Sınavı Usul ve Esasları

    Madde 5 - KPSS usul ve esasları, yer ve zamanı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda DPB ve ÖSYM tarafından ortaklaşa belirlenerek ÖSYM tarafından uygulanır.

    Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçlarına Göre Kurumca Yapılacak Sınava Çağrılacak Adaylarda Aranan Şartlar

    Madde 6 - TMO Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına, ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye katılan ve 100 tam puan üzerinden Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilecek puan türünde 70 ve daha yukarı ağırlıklı puan alan adaylardan, Türkiye'deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakülteleri ile en az 4 akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen Fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilirler.

    Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı şartları taşımaları ve Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir), sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmalarına elverişli olması ve denetim elemanlığının gerektirdiği yapı ve niteliklere sahip olmaları, erkek adaylar için askerlik hizmetlerini yapmış olmaları veya tecilli olmaları, herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin veya iş sözleşmelerinin bulunmaması, 05/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde özel şartları belirlenmiş olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına daha önce 2 defadan fazla girmiş olmamaları koşullarını taşımaları zorunludur.

    Duyurma

    Madde 7 - KPSS'ye girmiş olan adaylardan, TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları, içeriği ve değerlendirme yöntemi, sınav gününden en az iki ay önce başlamak üzere Türkiye genelinde yayın yapan en az iki günlük gazetede ve Resmi Gazetede ilan olunur.

    Başvurular

    Madde 8 - (Değişik madde: 25/05/2004 - 25472 S.R.G. Yön./1.mad) *1* KPSS'ye girmiş olan adayların TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuruları, sınav ilanlarında açıklanan tarihler arasında Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. KPSS Sınav Sonuç Belgesi yanında, adayların istenen belgeler ile birlikte dolduracakları Sınava Başvuru/İş İstem Formunu son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

    Sınav Başvuru/İş İstem Formları Ankara'da TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından, diğer yerlerde ise TMO Şube Müdürlüklerinden sağlanabilir.

    Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Kurumca Yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Çağrılması

    Madde 9 - KPSS Sınav Sonuç Belgesinin doğruluğu kontrol edilir.

    6 ncı maddede yer alan şartları taşıyan adaylardan başvurusu kabul edilenler, ÖSYM tarafından yapılan KPSS'de aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanırlar. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına açıktan atama izni alınmış Müfettiş Yardımcısı kadrosu kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere tespit edilen sayıda aday çağrılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Madde 10 - TMO Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, 9 uncu maddeye göre, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylara, sınavların yeri, tarihi ve diğer şartlarını gösteren bir Sınav Giriş Belgesi verilir.

    Giriş Sınavı Sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 05/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 11 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 12 - 04/07/2001 tarihli ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar