TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25115

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların satış işlemlerinde uygulanacak olan esas ve usüllerini düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi, Yüksek Planlama Kurulunun 25/09/1990 tarihli ve 90/T-80 no.lu Kararı ve 26/01/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ana Statüsünün 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)'ı,

    b) Merkez : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    c) Müessese : Sermayesinin tamamı teşekküle ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

    d) Ünite : Teşekküle bağlı birimleri,

    e) Yönetim Kurulu : Teşekkül Yönetim Kurulunu,

    f ) Genel Müdür : Teşekkül Genel Müdürünü,

    g) Yönetim Komitesi : Müessese Yönetim Komitesini,

    h) Onay Merci : Yönetim Kurulunu,

    i) İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla satışın, istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan, sözleşmeden önceki işleri,

    j) İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

    k) Teklif Tarihi : Teklifin verileceği son gün ve saati,

    l) Muhammen Bedel : İhale konusu satışların tahmin edilen bedelini,

    m) Uygun Teklif Bedeli : İhale ve artırmalarda, muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedelin en yükseğini,

    n) Alıcı : Üzerinde ihale kalan ve Teşekkülle sözleşme yapan istekli veya isteklileri,

    o) Şartname : Yapılacak satış işlerinin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren sözleşme eki belge veya belgeleri,

    p) Sözleşme : Teşekkülle Alıcı arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    r) İhale Dosyası : İhaleye esas olmak üzere teknik, idari ve özel şartname, sözleşme taslağı, plan, proje, değer tespit komisyon raporu gibi belge, bilgi ve dökümanları ihtiva eden dosyayı,

    s) Değer Tespit Komisyonu : İhale konusu taşınmaz mallarla ilgili gerekli belge, bilgi ve dokümanları toplayarak mahallinde yapacakları araştırma ve inceleme ile satımda taşınmaz malların değerini tespit eden komisyonunu,

    t) İhale Komisyonu : Taşınmaz Mal İhale komisyonunu,

    u) Satış : Taşınmaz malların satımını,

    ifade eder.

    İhale İlkeleri

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin ihalelerinde açıklık, tam rekabetin ve en uygun bedelin sağlanması esas alınır.

    Sorumluluk

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görevinin yetkisi ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhale Yetkisi, Değer Tespit Komisyonları ve Taşınmaz Mal İhale Komisyonları

    İhale Yetkisi

    Madde 6 - Bu Yönetmelikle satışı yapılacak taşınmaz malların neler olacağının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Değer Tespit Komisyonları

    Madde 7 - Merkezde ve taşrada satılacak taşınmazların değer tespitleri oluşturulacak Değer Tespit Komisyonları tarafından yapılabileceği gibi gerekli görülmesi halinde değer tespitleri Teşekkül dışındaki kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir.

    a) Merkez Değer Tespit Komisyonu

    1) Kuruluşu

    Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığından 1'i başkan olmak üzere 3 eleman, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığından konu ile ilgili 1'er eleman olmak üzere 5 kişiden oluşur. Komisyonda yer alacak kişiler Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının teklifi ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının onayı ile belirlenir.

    2) Görevleri

    İhale edilecek işlerle ilgili belge, bilgi ve dökümanları toplamak, mahallinde noter, tapu, belediye, emlakçı ve mülk sahiplerinden temin edilecek bilgilerle taşınmazın bulunduğu yerdeki pazarlık veya kamulaştırma yoluyla daha önce satın alınan ve bedelleri kesinleşen taşınmaz malların mevkii, yüz ölçümü, cinsi, verimi, arazi yapısı ve gerekli görülen diğer özelliklerinin araştırılarak ihale konusu taşınmaz malların değer tespitini yapmaktır. Bu komisyon aynı zamanda istişari nitelikte olup, gerektiğinde Taşınmaz Mal İhale Komisyonunun talimatı uyarınca verilen teklifleri ve kendi tespitlerini değerlendirerek, bir rapor halinde Taşınmaz Mal İhale Komisyonuna verir.

    b) Müesseseler Değer Tespit Komisyonu

    1) Kuruluşu

    Planlama ve Tesis Müdürlüğü ile Makine İkmal ve Satınalma Müdürlüğünden 1'i başkan olmak üzere 2'şer, Personel ve İdari İşler Müdürlüğünden konu ile ilgili 1 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur ve Müessese Müdürünün onayı ile belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde komisyona merkezden eleman görevlendirilir.

    2) Görevleri

    Müessesece yürütülecek ihale işlemleri ile ilgili belge, bilgi ve dökümanları toplamak, mahallinde noter, tapu, belediye, emlakçı ve mülk sahiplerinden temin edilecek bilgi ve belgelerle, taşınmazın bulunduğu yerdeki pazarlık veya kamulaştırma yoluyla daha önce satın alınan bedelleri, mevkii, cinsi, verim ve arazi yapısını da dikkate alarak yapacakları araştırma sonucu ihale konusu taşınmaz malların değer tespitini yapmaktır. Bu komisyon aynı zamanda istişari nitelikte olup, gerektiğinde Taşınmaz Mal İhale Komisyonunun talimatı uyarınca verilen teklifleri ve kendi tespitlerini değerlendirerek, bir rapor halinde Taşınmaz Mal İhale Komisyonuna verir.

    Taşınmaz Mal İhale Komisyonlarının Kuruluşu, Görevleri ve Yetkileri

    Madde 8 - Taşınmaz mal ihale komisyonları, Merkez ve Müesseseler Taşınmaz Mal İhale Komisyonlarından oluşur.

    a) Merkez Taşınmaz Mal İhale Komisyonu

    1) Kuruluşu

    Onay Mercii : Yönetim Kurulu,

    Başkan : Genel Müdür veya konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

    Üye : Hukuk Müşaviri,

    Üye : Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanı,

    Üye : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı,

    Üye : Proje ve Tesis Dairesi Başkanı,

    Üye : Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanı.

    2) Görevleri

    Teklifleri açmak, teklifler için mütalaa bildirmek,

    Genel Müdürlükten havale edilen ihale konularını, Değer Tespit Komisyonunca hazırlanmış mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüşünü kapsayan protokolü onaylamak üzere Genel Müdürlüğe sunmak,

    Müesseselerce yapılacak ihalelerin gerekli görülenleri hakkında mütalaa bildirmek,

    Genel Müdürlükçe havale edilen ihaleler hakkında görüş bildirmek,

    Gerektiği hallerde taşınmazın bulunduğu yerdeki yöneticilerden, kişi ve kuruluşlardan taşınmaz ile ilgili her türlü bilgiyi doğrudan istemektir.

    Merkez Taşınmaz Mal İhale Komisyonunun sekreteryasını Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı yürütür.

    b- Müesseseler Taşınmaz Mal İhale Komisyonu

    1) Kuruluşu

    Onay Mercii : Yönetim Kurulu,

    Başkan : Müessese Müdürü veya konu ile ilgili Müessese Müdür Yardımcısı,

    Üye : Varsa Hukuk Müşaviri veya Avukat,

    Üye : Makina İkmal ve Satınalma Müdürü,

    Üye : Muhasebe Müdürü,

    Üye : Planlama ve/veya Tesis Müdürü.

    2) Görevleri

    Genel Müdürlükçe uygun görülen ihale işlemlerini yürütmek,

    Değer Tespit Komisyonunca hazırlanmış mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüşünü kapsayan protokolü onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe sunmaktır.

    Müesseselerin Taşınmaz mal ihale komisyonu sekreteryasını Makine İkmal ve Satınalma Müdürlüğü yürütür.

    Komisyonların Toplanma ve Karar Alma Usulleri

    Madde 9 - Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır. Herhangi bir nedenle asıl görevi başında bulunmayan Komisyon üyelerinin yerine, vekalet eden kişiler toplantıya katılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. Komisyon, Şartnamelere ve Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi incelemeye alır. Taşınmaz mal ihale komisyonu kararları istişari nitelikte olup, yetki limitlerine göre ilgili merciilerin onayı ile yürürlüğe girer.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale Hazırlıkları

    Şartname

    Madde 10 - Taşınmaz malların satışları ile ilgili genel ve ortak esasları ihtiva eden tip şartname ve varsa ekleri Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığınca Hukuk Müşavirliğinin görüşü de alınarak hazırlanır. Tip Şartname ve ekleri Yönetim Kurulunun onayına sunulur. İşin özelliğine göre şartname ve eklerinin onaylı suretleri TEDAŞ'ça takdir edilecek bedel karşılığında isteklilere verilir. İhale dosyası bedelsiz olarak da görülebilir.

    Şartnamede:

    a) İşin niteliği, nev'i ve miktarı,

    b) Taşınmaz malların satışında, tapu kayıtlarına göre, yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, binalarda arsa payı, inşaat alanı, kat adedi, yapım tarihi, inşaat tarzı ve sınıfı ve benzeri diğer hususların,

    c) Muhammen bedeli, geçici ve kesin teminat miktarı ve şartları ile geri ödeme durumlarının,

    d) İsteklilerde aranılan şartlar ve bunlara ilişkin belgelerin,

    e) İhalenin yapılacağı tarih, gün, saat ve adresi ile Tekliflerin verileceği yerin,

    f ) Tekliflerin hazırlanması, açılması ve değerlendirilmesi ile ilgili şartların,

    g) İhaleye katılma şartlarının,

    h) İhaleye katılamayacak olanların,

    ı ) Teşekkülün 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest olduğunun,

    j) İhaleye katılacak olanların tebligata esas açık adresleri ve kimlikleri, temsil yetkileri ile ilgili belgeler ve benzeri diğer hususların,

    k) Teklif mektuplarının verilmesi (maktu damga pulunun yapıştırılmış olması), tekliflerin hazırlanması, tekliflerin açılması, idarenin yetkisi, ihalenin onayı ile ilgili hususların,

    l) İhalenin sözleşmeye bağlanması ve sözleşmenin feshi şartlarının,

    m) Devir ve ferağa ait işlemlerin,

    n) İfrazı gereken taşınmazların ifrazının kim tarafından yaptırılacağının,

    o) İsteklinin iflası, ağır hastalığı, ölümü ve tutukluluk hali ile ilgili şartların,

    p) İhtilafların çözüm yeri ve şeklinin,

    r) Vergi, resim, harç ve eğitime katkı payının ve diğer masrafların kim tarafından

    ödeneceğinin,

    s) Taşınmazların özel durumuna göre Şartnamede yer alacak diğer hususların,

    ş) İstekliler tarafından verilen teminatların haciz edilemeyeceği ve ihtiyati tedbir konulamayacağı hususunun,

    t) İhale Opsiyonunun,

    belirtilmesi gerekir.

    Muhammen Bedelin Tespiti

    Madde 11 - Taşınmazların muhammen bedelinin, Değer Tespit Komisyonu marifetiyle tespit edilmesinde; Taşınmaz mal ile ilgili her türlü bilgi ve belge ilgili mercilerden temin edilir. Taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm hususlar göz önünde bulundurularak mahallinde noter, tapu, belediye, emlakçı ve mülk sahiplerinden temin edilecek bilgilerle taşınmazın bulunduğu yerdeki pazarlık veya kamulaştırma yoluyla daha önce satın alınan ve bedelleri kesinleşen taşınmaz malların mevkii, yüz ölçümü, cinsi, verimi ve arazi yapısı itibariyle yapılacak inceleme ve araştırma ile taşınmazın rayiç bedeli tespit edilir. Doğrudan açık arttırma usulü ile yapılan ihalelerde taşınmaz malın tespit edilen muhammen bedeli bulunduğu yerde kolayca görülebilecek bez afiş veya benzeri bir şey kullanılmak suretiyle duyurulur.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 12 - Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

    a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar,

    b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ile ikinci dereceye kadar (2 nci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

    c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların Yönetim Kurullarında görevli olmadıkları Anonim Ortaklıklar hariç),

    d) Teşekkülün Merkez, Bağlı Ortaklıklar ve Müesseselerde çalışan tüm personeli.

    Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması halinde teklifleri geçersiz sayılır.

    Geçici Teminat Miktarı

    Madde 13 - Geçici teminat muhammen bedelin % 3 ünden az olamaz. Tespit edilen Geçici Teminat ilan ve şartnamede açıkça belirtilir.

    Geçici Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 14 - İhale sonucunda 2 nci ve 3 üncü sıradaki teklif sahiplerinin geçici teminatı, sözleşmenin imzalanmasına kadar tutulur. Diğerleri ise ihale kararının onayı veya opsiyon süresi sonunda iade edilir.

    İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, kesin teminatın alınmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra iade edilir. İkinci ve üçüncü sıradaki isteklilerin geçici teminatları ise sözleşmenin imzalanmasına kadar tutulur. İhaleyi kazanan istekli, Teşekkülün isteği dışında sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa ceza olarak geçici teminatı nakde çevrilerek, Teşekküle irat kaydedilir.

    Kesin Teminat Miktarı

    Madde 15 - Taahhütlerin sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak amacı ile ihale bedelinin % 6'sı tutarında kesin teminat alınır. Teşekkül dilediği takdirde bu kesin teminat miktarını bu oranın üstüne çıkarabilir.

    Alınan kesin teminat, isteklinin isteği halinde teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 16 - Teminat olarak aşağıdakiler kabul edilir.

    a) Tedavüldeki Türk Parası,

    b) Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak Hazine Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş bankalar tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen şartları haiz olan Teminat Mektupları,

    c) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

    d) Tahviller, Bonolar ve Menkul Kıymetlerde nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat kabul edilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 17 - Kesin teminat, tüm taahhütlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilerek borçlar ödendikten ve tapu işlemleri alıcı tarafından tamamlanıp tapu devri yapıldıktan sonra iade edilir.

    Teklif İsteme Usulleri

    Madde 18 - Teklif isteme usulü ilan verme yoluyla yapılır.

    İlanların Resmi Gazetede ve mahalli gazetelerde yapılması esas olmakla beraber işin niteliğine göre gerekli görülecek ilgili diğer yerlerde de ilan olunur. Ayrıca uygun görülecek diğer yayın vasıtaları (Belediye Hoparlörü gibi) ile de ilan yapılabilir.

    Yapılacak ilk ilanla ihale günü arasında 30 günden, son ilan ile ihale günü arasında 10 günden az süre olamaz.

    İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale bu Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenerek ilana çıkılır.

    İlanlarda Yer Alacak Hususlar

    Madde 19 - İlanlarda veya isteklilere gönderilecek yazılarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) İhale konusu olan taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

    b) Şartname, sözleşme tasarısı, plan, proje ve diğer evrakların nereden ve hangi şart ve bedelle alınabileceği veya bedelsiz olarak nerede görülebileceği,

    c) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

    d) İhalenin nerede, hangi usulle, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

    e) Doğrudan açık artırma usulü ile yapılacak satışlarda işin muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı,

    f) İsteklilerde aranılan nitelikler ve buna ilişkin olarak istenilen belgelerin neler olduğu,

    g) Teşekkülün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbest olduğu,

    h) Kapalı zarfla teklif usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

    i) Posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar yazılı kayıt yerine ulaştırılmasının şart olduğu, aksi takdirde teklifin işleme ve dikkate alınmayacağı,

    j) Teklif sahipleri veya yetkili kılacakları kişileri zarfların açılması sırasında komisyonda hazır bulunabilecekleri,

    k) İşin özelliğine göre varsa diğer hususlar.

    İhale Usulleri

    Madde 20 - Bu Yönetmelik kapsamındaki satış ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Kapalı zarfla teklif usulü,

    b) Açık arttırma usulü,

    c) Pazarlık usulü,

    Satışın niteliğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine dayanarak yetki limitleri dahilinde onay mercilerince belirlenir. İhale komisyonu usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullere dönüştürüp sonuçlandırabilir.

    Kapalı Zarfla Teklif Usulü

    Madde 21 - Kapalı Zarfla Teklif Usulü ile yapılacak ihaleler aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.

    a) Tekliflerin Hazırlanması, kapalı zarfla teklif usulünde, teklifler yazılı olarak yapılır. Fiyat ile ilgili teklif mektubu, bir zarfın içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu, her sayfası imzalı ve kaşeli şartname ile istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve açık adresi ile teklif mektubunun hangi işe ait olduğu açıkça yazılır.

    Teklif mektuplarının, ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, her bir taşınmaz için olmak üzere teklif edilen fiyatın ayrı ayrı TL. cinsinden hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyecektir.

    Rakamla ve yazı ile yazılan teklif fiyatları arasında fark var ise yazı ile yazılan esas alınır.

    b) Tekliflerin Verilmesi, teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar haberleşme işlerini yürüten birimlerce alınarak zarflar açılmadan kaydı yapılır. Üzerine geliş ve teslim tarihi ve saati ile evrak kayıt numarası yazılır ve ihale ile ilgili birimlere verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar yazılı kayıt yerine ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınma zamanı bir tutanakla tespit edilir.

    Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Haberleşme birimince, üzerinde teklif zarfı olduğunu gösterecek kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar, tutulan bir tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım, haberleşme şefi, yoksa ilgili memur tarafından imzalanıp, komisyon başkanlığına verilir.

    c) Dış Zarfların Açılması, tekliflerin açılma tarihi ve saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu, zarfların açılıp açılmadığı tekliflerin kimlere ait olduğu evrak kayıt numarası da belirtilerek, tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır, hazır bulunan istekliler önünde kayıt sırasına göre önce dış zarf açılacaktır. Geçici teminat yoksa ikinci zarf açılmayacak ve teklif geçersiz sayılacaktır. Dış zarf içerisinde bulunması gereken belgelerde noksanlık varsa teklifin değerlendirmeye alınıp alınmamasına veya noksan belgelerin öngörülecek bir sürede tamamlattırılmasından sonra teklifin değerlendirmeye alınmasına komisyon karar verir. Dış zarfın üzerindeki evrak kayıt numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    d) İç Zarfların Açılması, teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler Başkan ve üyeler tarafından paraflanır ve sonra teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan ve başka şartlar taşıyan veya (a) bendi hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    Zarflar açıldıktan sonra yapılan teklif değişikliği talepleri dikkate alınmaz.

    e) Tekliflerin Aynı Olması, birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı zarfla teklif istenir, bu teklifte de aynı fiyatın çıkması halinde açık artırma yapılır.

    f) İhale Sonucunun Karara Bağlanması, İhale komisyonu, teklif mektuplarını görev ve yetkileri çerçevesinde belirtilen esaslara göre inceler, muhammen bedelin üzerinde olan en yüksek teklifi vermiş olana ihalenin yapılması hususunda mütalaasını bildirir.

    Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu takdirde isteklilerden 15 günü geçmemek üzere ek opsiyon istenir. İhaleye katılanlar bu madde kapsamında alınan 15 günlük ek opsiyon suresi nedeniyle uğradıkları zarar ziyanın Teşekkülümüzce tazmin edilmesi talebinde bulunamazlar.

    Tekliflerin komisyonca uygun görülmemesi halinde ihalenin açık arttırma usulü veya pazarlık usulü ile sonuçlandırılması veya ihalenin iptal edilerek yenilenmesi hususlarında mütalaa bildirir.

    İhale Komisyonu Protokolü yazılarak, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve protokol Onay Merciine sunulur.

    g) Üçten Az Teklif Gelmesi, bu Yönetmelikte belirtilen usullerden herhangi birisi ile yapılan duyurma ve teklif istemelere rağmen belirtilen süre sonunda üçten az firmadan veya şahıstan teklif gelmesi halinde, taşınmazın satışında aciliyet varsa ve teklif fiyatının tespit edilen muhammen bedelin üzerinde olduğu anlaşılmışsa, teklifin üçten az olmasına bakılmaksızın satış yapılabilir. Ancak, bu şekilde satış yapılması sebeplerinin satış kararında belirtilmesi zorunludur.

    Açık Arttırma Usulü

    Madde 22 - Açık arttırma usulü ile yapılacak ihaleler aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.

    a) Açık arttırma usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    Bu Yönetmeliğin konusuna giren işlerden aşağıda belirtilenler Açık Arttırma usulü ile yaptırılabilir.

    1) İhaleyi onaylayacak mercii tarafından satışın nitelikleri nedeniyle, diğer ihale usullerinden biriyle yapılmasında yarar sağlanamayacağına karar verilen satışlar.

    Bu takdirde, ihalenin açık arttırma usulü ile yapılacağı ilanlarda belirtilir.

    2) Kapalı zarfla teklif usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin uygun görülmemesi, ya da ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin aynı veya çok yakın olması yahut da ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlandırılamaması hallerinde Taşınmaz Mal İhale Komisyonunca açık arttırma usulü ile yapılmasına karar verilen işler.

    Kapalı zarfla teklif usulü ile sonuçlandırılamayan ihalelerde, ihalenin açık arttırma usulüyle yapılacağı, sadece bu iş için teklif vermiş olan isteklilere bildirilir.

    b) Kapalı zarfla teklif alma usulü ile sonuçlandırılamayan ve açık arttırma usulüne dönüştürülen ihalelerde arttırmaya kapalı zarfla en uygun fiyat teklifi dikkate alınarak başlanır. Taşınmaz Mal İhale Komisyonu, ilanda belirtilen ihale saati gelince ihaleye katılacakların şartname, geçici teminat ve diğer belgelerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. İhaleye katılamayacakların geçici teminatlarının ve diğer belgelerinin iade edilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanaktan sonra, ihaleye katılamayacaklar ihale yerinden çıkartılır. İhaleye iştirake hak kazanan istekliler şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler, ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

    Kapalı zarfla teklif usulü ile sonuçlandırılamayan ve açık arttırma usulü ile yapılan ihalelerde ihaleye katılanlardan ve değerlendirmeye alınan, en uygun fiyatı vermiş olanın teklifi esas alınmak suretiyle başlanır.

    Bundan sonra istekliler sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma formuna yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar ve ihale yerinden çıkartılırlar.

    Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden son tekliflerini, ihale yerini terk etmeksizin yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

    Açık arttırma usulünde isteklilerin, rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon kararı ile artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

    c) İhale Sonucunun Karara Bağlanması, sözlü veya yazılı verilen son teklifler alındıktan sonra, Komisyonca ilgili merciin onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin, en uygun teklifte bulunan teklif sahibine yapılacağı bildirilir ve bu husus mütalaaya yazılarak imzalanır.

    Açık arttırma usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmaması veya tekliflerden hiç birisinin uygun görülmemesi hallerinde bu ihale, ilgili merciin onayı ile iptal edilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 23 - Satışın özelliğine göre ihaleyi onaylayacak mercii tarafından pazarlık usulü ile ihale edilmesine karar verilen satışlar ile kapalı zarfla teklif usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin uygun görülmemesi, ya da ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin aynı veya çok yakın olması yahut da teklif edilen en yüksek fiyatın muhammen bedelin altında bulunması halinde bu fiyatın artırılması için Taşınmaz Mal İhale Komisyonu kararıyla teklif sahipleri ile pazarlık yapılabilir.

    Pazarlık usulü ile yapılacak ihalede istekli bir kişi olduğu takdirde Komisyon huzuruna alınarak pazarlık yapılır. Birden çok kişi olduğu takdirde pazarlık aşamalarının birbirinden saklı tutulması, gerekiyor ise sırayla tek tek pazarlık yapılmak üzere Komisyon huzuruna alınırlar. Açık pazarlığın olumlu rekabete imkan vereceğinin anlaşıldığı hallerde de hep birlikte oturum yapılır ve sırayla pazarlık yapılır.

    Komisyon toplantısında isteklilerden alınan belge ve teminatlar tamam ise şartname okunarak, şartnameyi aynen kabul ettiklerine dair son bölümüne yazılan bir not pazarlığa başlamadan önce her istekliye ayrı ayrı imza ettirilir.

    Bu işlemlerden sonra Komisyon her istekli ile ayrı ayrı pazarlık eder. Pazarlık sırasında her isteklinin vereceği ilk ve son fiyatlar pazarlık tutanağına yazılır.

    Pazarlık sonucunda anlaşmaya varılan fiyat ve gerekli görülecek diğer hususlar bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak taraflarca imzalanır.

    İhalenin onay merciince onaylanarak kesinleşmesinden sonra istekli ile sözleşme yapılır.

    İhalenin pazarlık usulü ile yapılmasının gerekçesi, pazarlığın ne şekilde yapıldığının ne gibi fiyatlar teklif edildiğinin, üzerine ihale yapılanın niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

    Sözleşme İmzalama Usul ve Esasları

    Madde 24 - İhalelerde Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşünü müteakip TEDAŞ Yönetim Kurulunca onaylanmış tip sözleşmeler uygulanır.

    Sözleşmeler ilgili Daire Başkanı ile ilgili Müdür veya Müdür Yardımcısı tarafından çift imzalı olmak üzere imzalanır.

    Alıcı onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 7 iş günü içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

    İhale kararına yapıştırılması gereken damga pulu ve sözleşmeye ait damga vergisi ve diğer masraflar, sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise alıcı tarafından ödenir.

    Bedel Tahsili

    Madde 25 - Satışa konu taşınmazın bedeli ve Katma Değer Vergisi miktarı taşınmazın devrinden önce satışı yapan ünitece peşin olarak alınır.

    Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi

    Madde 26 - İhale Onay Merciinin yazılı izni olmadıkça sözleşme konusu satışın bir kısmı veya tamamı tapu tescil işlemleri tamamlanana kadar başkasına devredilemez.

    İhaleyi kazanan istekli, Teşekkülün isteği dışında sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa veya sözleşme yapıldıktan sonra isteklinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda Teşekkül sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Sözleşmenin feshi halinde teminatı ceza olarak irat kaydedilir.

    Vergi, Resim ve Masraflar

    Madde 27 - Fiili teslim tarihinden önce tahakkuk etmiş vergi, resim, harç ve benzeri borçlar TEDAŞ'a, teslim tarihinden sonra tahakkuk edecekler alıcıya aittir.

    Tapu devir harcını, alıcı ve satıcı eşit olarak 1/2 oranında ödeyecektir.

    Katma Değer Vergisi alıcı tarafından ödenecektir.

    Sözleşmenin feshi halinde teminatı ceza olarak irat kaydedilir.

    Ancak, tapu devri esnasında 22/08/1997 tarihli ve 23088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının I seri No.lu Eğitime Katkı Payı Tebliğinin 9 uncu Tapu İşlemlerinde Alınacak Katkı Payı maddesi gereğince Eğitime Katkı Payı taraflarca ödenecektir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 28 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) Açık Artırma usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüte düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

    c) İhale işlemlerinde sahte belge ve sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken Teşekküle zarar verecek işlemler yapmak veya hileli yöntemler kullanmak,

    yasaktır.

    İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama

    Madde 29 - İhale safhasında 28 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı da verilebilir. Durum yazılı olarak istekliye bildirilir, Teminatı ceza olarak irat kaydedilir.

    Doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılması yasak olan isteklinin bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılması halinde, üzerine ihale yapılmışsa ihaleden çıkartılarak geçici teminat, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı nakde çevrilerek Teşekküle ceza olarak irat kaydedilir. Bu durumda idare ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale organınca uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalayabilir.

    Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen istekliler hakkında da bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve teminatı ceza olarak irat kaydedilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Bu Yönetmelik Konusu Olmayan İşler

    Madde 30 - 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacak taşınmazlar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

    Madde 31 - Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak satış işlemlerinden doğacak ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Satınalma ve İhale Yönetmeliğine göre ve genel hükümlere göre hareket edilir veya Yönetim Kurulunca alınmış veya alınacak kararlar uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 33 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olan bütün yönetmelik, tamim, sirküler, Yönetim Kurulu kararları, Genel Müdürlük emirleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 34 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar