TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25124

    Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

    Madde 1 - 26/07/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar