TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

    Resmi Gazete Tarihi: 14/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25138

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik ile üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle birlikte satılma zorunluluğu getirilmesi, tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 5 inci maddede belirtilenler dışındaki tüm sanayi malları için uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 14 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

    c) Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu : İmalatçı-üretici veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ait Türkçe bilgileri kapsayan belgeyi,

    d) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı,

    e) (Ek bend:24/02/2004-25383 S.R.G Yön./1.mad; Mülga bend: 31/05/2004 - 25478 S.R.G. Yön./1.mad) *1*

    f) (Ek bend:24/02/2004-25383 S.R.G Yön./1.mad; Mülga bend: 31/05/2004 - 25478 S.R.G. Yön./1.mad) *1*

    ifade eder.

    Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu

    Madde 5 - Aşağıda belirtilen mallar dışında kalan ve piyasada satışa sunulan tüm mallardan ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanımına ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlara ve aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ise bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarıyla satılması zorunludur.

    Servis istasyonlarında, fatura kapsamında değiştirilen yedek parçalar için, tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenme zorunluluğu aranmaz.

    a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,

    b) Kağıt, silgi, kalem ve benzeri kırtasiye malzemeleri,

    c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,

    d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,

    e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,

    f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,

    g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,

    h) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;

    1) Makine yağı, antifiriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler,

    2) Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,

    3) Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,

    4) Temizlik maddeleri,

    5) Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.

    Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir.

    Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

    Madde 6 - Tanıtma ve kullanma kılavuzunda mallarla ile ilgili olarak,malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:

    a) İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,

    b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

    c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

    d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

    e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

    f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

    g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

    h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

    ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

    i) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,

    j) (Mülga bend: 31/05/2004 - 25478 S.R.G. Yön./1.mad) *2*

    k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

    l) (Ek bend:24/02/2004-25383 S.R.G Yön./2.mad) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb.),

    m) (Ek bend:24/02/2004-25383 S.R.G Yön./2.mad; Mülga bend: 31/05/2004 - 25478 S.R.G. Yön./1.mad) *2*

    n) (Ek bent: 08/10/2007- 26667 S.R.G Yön/1.md.) Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun ayrı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler.

    Malının teknik özelliği ve/veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret ve/veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.

    Ceza

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında, Kanun'un idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 8 - 21/12/2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (TRKGM-2001/8)" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik 14/06/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar