POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

    Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 25/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25149

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetimine, işletilmesine, mali ve idari işlemlerine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

    Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

    Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

    Başkan Yardımcısı : Polis Akademisi Başkan Yardımcısını,

    Dekan : Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanını,

    Yönetim Kurulu : Polis Akademisi Yönetim Kurulunu,

    Öğretim Elemanı : Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları,

    Döner Sermaye İşletmesi: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

    ifade eder.

    Faaliyet Alanları

    Madde 4 - Döner sermaye işletmesinin, faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

    a) (Değişik bend: 06/03/2011 - 27866 S.R.G Yön/1.mad) Emniyet Teşkilatı ile tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları her türlü hukuki, idari, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alanlarda; bilimsel görüş ve proje hazırlamak, seminer, kurs, sertifika ve eğitim programları düzenlemek, sınav ve diğer faaliyetleri yapmak,

    b) Güvenlikle ilgili her türlü bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarının yayınlanmasını, basımını, uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

    c) Polis Akademisinin faaliyetleriyle üretilen ve ilgili mevzuat ile kurum dışı kullanımında sakınca görülmeyen her türlü yazılı, görsel ve işitsel eserleri basılı veya elektronik ortamda bedeli karşılığında diğer gerçek ve tüzel kişilere satmak, kiralamak,

    d) Polis Akademisi bünyesinde yakın savunma salonu, atış poligonu, yüzme havuzu, spor tesisleri gibi eğitim amaçlı yerleri işletmek.

    e) (Ek bend: 06/03/2011 - 27866 S.R.G Yön/1.mad) Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerin eğitim, öğretim ve diğer görevleri ile ilgili faaliyetlerine destek sağlamak.

    Döner sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sermaye, Gelir ve Giderler

    Sermaye

    Madde 5 - Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 10 000 000 000 (onmilyar) liradır. Bu miktar Genel Müdürün önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine artırılabilir.

    Sermaye Kaynakları

    Madde 6 - İşletmenin sermaye kaynakları;

    a) Genel bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerden,

    b) İşletme faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

    c) Bağış ve yardımlardan,

    d) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

    e) Faaliyetlerle ilgili diğer gelirlerden,

    oluşur.

    Bağış ve yardımlar, sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir. İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

    Döner sermaye işletmesinin zararları Geçmiş Yıllar Zararları Hesabında ertesi yıllar karlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.

    Gelirler

    Madde 7 - Döner sermaye işletmesinin gelirleri şunlardır;

    a) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet satışından elde edilen gelirler,

    b) Bağış ve yardımlar,

    c) Diğer gelirlerdir.

    Giderler

    Madde 8 - Döner sermaye giderleri şunlardır;

    a) (Değişik bend: 06/03/2011 - 27866 S.R.G Yön/2.mad) 4 üncü maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere, mal, hizmet ve bina alım giderleri, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre alınacak taşıtların alım giderleri, hizmet binalarının yapım, bakım, onarım ve kira giderleri, tanıtım, kurs ve eğitim giderleri, ek ders, harcırah, telif, tercüme, haberleşme ve ilan giderleri, bilgisayar donanım, ekipman, yazılım ve danışmanlık giderleri, sigorta giderleri, tüketim malzemesi ile ders araç ve gereç alımı giderleri,

    b) 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince yapılacak ek ödemeye ait giderler,

    c) Döner sermaye işlerinde kullanılacak her türlü demirbaş, mefruşat, kırtasiye, haberleşme giderleri ve döner sermaye faaliyet alanına giren işlerle ilgili diğer giderler,

    d) (Değişik bend: 06/03/2011 - 27866 S.R.G Yön/2.mad) Münhasıran döner sermaye işletmesi tarafından kullanılan binaların elektrik, su ve yakıt giderleri,

    e) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere yapılan bilimsel araştırma ve bu araştırma sonuçlarına ilişkin yapılacak basım ve yayım giderleri.

    Ücret Tarifesinin Tespiti

    Madde 9 - Bu işletmede üretilen mal ve hizmetlerin ücret tarifesinin tespitinde, maliyet fiyatlarının altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatları göz önünde tutulur. Ancak, sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında piyasa fiyatları yanında özellikle kamu yararı dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları, ilgili birim yöneticilerinin teklifi alınarak yönetim kurulunca tespit edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yönetim

    Yönetim

    Madde 10 - Döner sermaye işletmesi hizmetleri, yönetim kurulu, yürütme kurulu, ita amiri, işletme müdürü, tahakkuk memuru, sayman, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet ve diğer görevliler tarafından yürütülür.

    Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, Polis Akademisi Yönetim Kuruludur. Bu işletmenin ita amiri başkandır. Başkan, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile diğer birim yöneticilerine devredebilir.

    Yönetim kurulu, uygun gördüğü ölçüde kurulacak yürütme kuruluna yetkilerini devredebilirler.

    Yürütme kurulu, yönetim kurulunun belirleyeceği bir başkan yardımcısı, üç öğretim elemanı ve bir saymandan oluşur. Yürütme kurulunun başkanı, başkan yardımcısıdır. Kurul, başkan dahil en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ertelenen kurul en geç on beş gün içinde yeniden toplantıya çağrılır.

    Kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylamada eşitlik olması halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

    İşletme Müdürü ve Görevleri

    Madde 11 - Döner sermaye işletme müdürü, başkan tarafından atanır. İşletme müdürünün görevleri şunlardır:

    a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

    b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

    c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

    d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

    e) Canlı demirbaşlar ile diğer demirbaşlar ve malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

    f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

    Tahakkuk Memuru

    Madde 12 - Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlerin, tahakkuk işlemleri, ita amirince veya ita amirince uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devrettiği kişiler tarafından, yetki kademesinde kendilerinden sonra gelen ve yönetici niteliğindeki kişiler arasından görevlendirilecek tahakkuk memurları tarafından yerine getirilir.

    Tahakkuk Memurunun Görevleri

    Madde 13 - Tahakkuk memurları gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

    a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

    c) Gelirlerin ve giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

    d) Maddi hata bulunmaması,

    e) Verile emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

    f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

    g) Gelir ve giderler için gerekli defter, fatura, fiş ve diğer belgelerin mevzuata uygun şekilde hazırlanması

    Döner Sermaye Saymanı

    Madde 14 - Döner sermaye işletmesinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakanlığınca kurulacak döner sermaye saymanlığınca yürütülür.

    Döner sermayenin mali işleri ve muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak sayman ile saymanlık personeli tarafından yürütülür. Saymanın geçici ve sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, saymanlık görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

    Sorumlu Saymanın Görevleri

    Madde 15 - Saymanın başlıca görevleri şunlardır:

    a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yaptırmak,

    b) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,

    c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

    d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

    e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

    f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

    g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

    h) İşletme borçlarının zamanında ödenmesini, alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

    i) Aylık mizanları, izleyen ayın 9 una kadar Maliye Bakanlığına göndermek,

    j) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir gider belgelerini Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini Maliye Bakanlığına göndermek,

    k) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, 02/06/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

    l) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak,

    m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

    Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

    Madde 16 - Sayman verile emirlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

    a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

    c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

    d) Maddi hata bulunmaması,

    e) Verile emirlerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

    f) Hak sahibinin kimliği,

    g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

    Sayman, yaptığı inceleme sonunda yukarıdaki esaslara aykırılığını tespit ettiği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (d), (e), (f), (g) bentlerinde yazılı esaslara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

    Bu maddenin (b) ve (e) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

    Saymanın Sorumlulukları

    Madde 17 - Sayman bu Yönetmeliğin 15 ve 16 ncı maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

    Birleşemeyecek Görevler

    Madde 18 - İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.

    Veznedar

    Madde 19 - Döner sermaye saymanlığınca yapılacak tahsilat ve kasadan yapılacak ödemelere ilişkin işlemler Maliye Bakanlığı tarafından atanacak kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

    Veznedarın görevinin başında bulunmadığı zamanlarda veznedarlık görevi saymanlığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

    Veznedarın Görevleri

    Madde 20 - Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

    b) Tahsil edilen paralar ile, ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

    c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

    d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

    e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak.

    Veznedarın Sorumlulukları

    Madde 21 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin eksilmesi ve zarara uğramasından doğrudan doğruya sorumludur.

    Vezne İşlemleri

    Madde 22 - Kasadan yapılacak ödeme miktarları ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında veya muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden birisinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

    Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler sayman tarafından imzalanan çek veya gönderme emri ile bankadan yapılır.

    Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

    Madde 23 - Döner sermaye işletmesinden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

    Ayniyat Memuru

    Madde 24 - Döner sermaye işletmesinde ayniyat işleri, saymana karşı sorumlu olan ve kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru, ilgili amirin teklifi üzerine başkan tarafından atanır.

    Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev, işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

    Ayniyat Memurunun Görevleri

    Madde 25 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

    b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

    c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

    d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

    e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

    f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

    Ambar Memuru

    Madde 26 - Döner sermaye işletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.

    Ambar memuru ayniyat memurlarına ilişkin usule göre atanırlar. Görevden ayrı kalınan hallerde de aynı esaslar uygulanır.

    Ambar Memurunun Görevleri

    Madde 27 - Ambar memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

    b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek.

    c) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak,

    d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

    e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

    f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

    g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek, sevki sağlamak,

    h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

    i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

    j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

    Ambarın Sayımı

    Madde 28 - Döner sermaye işletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayıma tabi tutularak sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları, ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

    Sayman Mutemetleri

    Madde 29 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir.

    Tahsil İşlemleri

    Madde 30 - Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, sayman mutemetleri kasa defterine kaydedilir.

    Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

    Saymanlıkça para tahsil edildikten veya mutemetçe bankaya para yatırıldıktan sonra mutemetçe tutulan sayman mutemedi kasa defterine "............... ............... numaradan ............... numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılmış, defter kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan ............... lira ............... tarihli ve ............... sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasına da "............... numaradan ............... numaraya kadar olan alındılar kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam ............... lira ............... tarihli ve ............... sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

    Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir.

    Devir ve Teslim

    Madde 31 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir-teslim işlemlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de 03/12/1974 tarihli ve 15081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Avans İşlemleri

    Madde 32 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktar kadar avans verilebilir.

    Bir iş için verilen avans, yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

    Her mutemet aldığı avansa ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içinde saymana vermekle yükümlü olup, işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın, en geç mali yılın son günü kapatmak zorundadır.

    Mali yılın bitimine kadar fiilen harcandığı halde belgeleri saymanlığa verilmeyen veya verilmesine rağmen mali yıl sonuna kadar saymanlıkça incelenmemesi nedeniyle mahsubu yapılmayan avans tutarları, mali yılı izleyen bir ay içinde mahsup edilir. Mahsuba ilişkin harcama belgeleri avansın verildiği tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki bir tarihi taşıması gerekir. Avans artıkları bu süre sonunda mutlaka tahsil edilir.

    Kredi İşlemleri

    Madde 33 - Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına milli bankalar nezdinde kredi açılabilir.

    Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden, sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

    Adına kredi açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

    Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi, saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

    Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

    Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına, bir daha kredi açılmaz.

    Kayıt Usulleri

    Madde 34 - Döner sermaye saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları, 13/06/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bütçe İşlemleri

    Hesap Dönemi

    Madde 35 - Döner sermaye işletmesinin bütçe dönemi mali yıldır.

    Bütçe ve Uygulama

    Madde 36 - Döner sermaye işletmesinin bütçe tasarısı, saymanın önerisi alınarak işletme müdürü tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında döner sermaye işletmesinin yönetim veya yürütme kuruluna sunulur. Bütçe, başkanın onayı ile kesinleşir.

    Döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar yönetim veya yürütme kurulu kararı ve başkanın onayı ile yapılır.

    Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler birinci fıkrada öngörülen usullere uygun olarak yapılır.

    Mali Denetim

    Madde 37 - Döner sermaye işletmesinin mali işlemleri, gelirleri ve giderleri, Sayıştay ve Maliye Bakanlığınca denetlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Alım Satım ve İhale İşleri

    Madde 38 - Döner sermayeli işletmelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira ve taşıma işleri 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    Hüküm Bulunmayan Konular

    Madde 39 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Mevzuata Aykırı Ödeme

    Madde 40 - Yönetmeliğin önceki maddelerinde öngörülen ödemelerden mevzuata aykırı olarak yapıldıkları sonradan anlaşılanlar, ilgililerden genel hükümlere göre tahsil edilir.

    Yürürlük

    Madde 41 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar