GREV GÖZCÜLERİNİN ZORUNLU İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 11/09/1988

    Resmi Gazete Sayısı: 19926

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 2822 sayılı Toplu Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 3451 sayılı Kanunla değişik 48 inci maddesi gereğince, kanuni bir grev kararının uygulanması sırasında grev gözcülüğü yapacakların zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını düzeltmektedir.

    Zorunlu İhtiyaçlar

    Madde 2 - Zorunlu ihtiyaçlar, kanuni bir grevin uygulanması sırasında grev gözcülerinin olumsuz hava şartlarından korunması ile insan sağlığının temini ve devamı için gerekli olan yeme, içme lavabo ve tuvalet ihtiyaçlarını ifade eder.

    Zorunlu İhtiyaçların Temini

    Madde 3 - Grev gözcülerinin ikinci maddede belirtilen zorunlu ihtiyaçları, sendika ve işverence bu Yönetmelik hükümlerine göre müştereken ve ayrı ayrı karşılanır.

    İşverenin Sorumluluğu

    Madde 4 - Grev gözcülerinin yeme ve içme ihtiyaçları esas itibariyle işçi sendikasınca karşılanması gerekmekle beraber grev esnasında işyerinde çalışmalar yapılıyor ve çalışan işçilere yemek veriyorsa, nöbeti yemek saatine rastlayan grev gözcülerine de işverence yemek verilir.

    Grev gözcülüğü sırasında tıbbi müdahaleyi gerekli kılacak hastalanma halinde, işverence gerekli acil yardımda bulunulur.

    Grev gözcülerinin lavabo ve tuvalet ihtiyacı için işveren tarafından uygun bir yer gösterilir.

    İşçi Sendikasının Sorumluluğu

    Madde 5 - Grev gözcülerinin olumsuz hava şartlarından korunmaları için gerekli olan şemsiye, yağmurluk ve benzeri kişisel koruyucu malzemeler, greve karar veren ve uygulayan işçi sendikası tarafından temin edilir.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar