OTOMATİK FREKANS TARAMA ÖZELLİKLİ TELSİZ CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19041

    Ulaştırma Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 2813 sayılı Telsiz Kanununun 13 üncü ve 23 üncü maddeleri kapsamına giren telsiz alıcı/verici ve alıcı cihazlarından otomatik frekans tarama özelliği bulunanların frekans bantlarını tespit etmek, bu cihazları kullanmaya yetkili kuruluşlar ile kurma ve kullanma esaslarını belirlemek ve ülke çapında yürütülmesini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak ve kullanılacak otomatik frekans tarama özellikli telsiz alıcı/verici ve alıcı cihazlarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

    a) "Otomatik frekans tarama" önceden programlanmak suretiyle, bir telsiz alıcısı veya alıcı/vericisi üzerinde mevcut alma kanallarından bir kısmını veya tamamını verilen sürelerle taramak suretiyle üzerinde haberleşme yapılan kanalı bulma özelliğini veya istenen iki frekans arasındaki bölgeyi bir veya iki yönde süpürmek suretiyle tarama özelliğini,

    b) "Monitör Sistemi"; Her türlü elektromanyetik yayını tespit ederek, yerini ve teknik özelliklerini belirlemeye yarayan sistemleri,

    c) "Kestirme cihazı"; bir elektromanyetik yayın kaynağından yayılan sinyalleri alarak, kaynağın yönünü ve gerektiğinde yerini tespit etmeye yarayan cihazları,

    d) "Seyrüsefer sistemi"; Haberleşme maksadı dışında, kendisi veya başka kaynaklar tarafından yapılan elektromanyetik yayınları almak suretiyle yön ve mesafe tahmini yaparak, deniz ve hava taşıtlarının rota tayinine yarayan elektronik sistemleri,

    e) "Elektronik güdüm sistemi"; Kendisi veya başka kaynaklar tarafından yapılan elektromanyetik yayınları alıp değerlendirerek, içinde bulunduğu insanlı veya insansız aracın rotasını tayin ve hareketini bu rotaya göre otomatik olarak düzenleyen sistemleri,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Otomatik, Frekans, Tarama Özelliğinin Bulunabileceği Bandlar ve Kullanıcılar

    Bantlar

    Madde 4 - Otomatik frekans tarama özelliği, aşağıda gösterilen frekans bantları içinde, belirlenen kullanma maksatlarıyla ilgili yönetmeliklerde gösterilen standartlara uygun olarak imal veya ithal edilecek telsiz alıcı/verici veya alıcılarında bulunabilir:

    a) 30-300 kHz, Alçak frekans bandında:

    (1) Deniz telsiz haberleşme sistemlerinde,

    (2) Seyrüsefer sistemlerinde,

    (3) Monitör sistemlerinde,

    (4) 150 kHz'in üzerindeki telsiz alıcılarında.

    b) 300-3000 kHz, Orta frekans bandında:

    (1) Deniz telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemlerinde,

    (2) Su altı tarama cihazlarında,

    (3) Hava telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemlerinde,

    (4) Monitör ve kestirme cihazlarında,

    (5) Telsiz alıcılarında.

    c) 3-30 MHz yüksek frekans bandında;

    (1) Kara, deniz ve hava telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemlerinde, sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmiş kanalların taranmasında,

    (2) Frekans analiz cihazlarında,

    (3) Monitör kestirme cihazlarında,

    (4) Telsiz alıcılarında.

    (d) 30-300 MHz Çok yüksek frekans bandında:

    (1) Kara, deniz ve hava telsiz haberleşme ve seyrüsefer sistemlerinde, sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmiş kanalların taranmasında,

    (2) Su altı tarama cihazlarında,

    (3) Monitör ve kestirme cihazlarında.

    e) 300-3000 MHz Ultra yüksek frekans bandında:

    (1) Elektronik ölçüm sistemlerinde,

    (2) Elektronik güdüm ve seyrüsefer sistemlerinde,

    (3) Monitör ve kestirme cihazlarında,

    (4) Telsiz alıcılarında,

    (5) Kablosuz (cordless) ve hücresel (celluar) telefon sistemlerinde.

    f) 3-30 GHz. Süper yüksek frekans bandında:

    Elektronik mesafe ölçüm, elektronik güdüm, monitör ve elektronik kestirme, uzay araştırmaları özel cihazlarında.

    g) 30-300 GHz. En yüksek frekans bandında;

    (1) Elektronik ölçüm sistemlerinde,

    (2) Elektronik güdüm ve seyrüsefer sistemlerinde,

    (3) Monitör ve elektronik kestirme cihazlarında,

    (4) Uzay araştırmaları sistem ve cihazlarında,

    (5) Sismik araştırma sistem ve cihazlarında.

    Kullanıcılar

    Madde 5 - Otomatik frekans tarama özellikli cihazlar; yalnız kendi görevleri özelliği ile ilgili frekans bantlarında imal veya ithal edilmiş olmak kaydı ile, ancak aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilir.

    a) Telsiz Genel Müdürlüğü

    b) Emniyet Genel Müdürlüğü

    c) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

    d) Basın ve Yayın Kuruluşları

    e) Bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşlar

    f) Sadece sisteme veya hizmete tahsis edilmiş frekans kanallarının taranması kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar.

    Kurma ve Kullanma İzni

    Madde 6 - Otomatik frekans tarama özellikli tüm telsiz haberleşme cihazları ile diğer elektromanyetik cihazlar izne tabi olup, bunlarla ilgili müracaat, cihazın kullanma amacı yönünden tabi olduğu yönetmelikte gösterildiği şekilde yapılır. Bu cihazlar için, yıllık kullanma izni alınması ve kullanma ücreti ödenmesi zorunludur.

    Yasak ve Tahditler

    Madde 7 - Otomatik frekans tarama cihazları aşağıdaki yasak ve tahditlere tabidir. Bunlara riayet etmeyenlerin izinleri iptal edilir. Cihazları mühürlenir ve ayrıca 2813 sayılı Telsiz Kanununun 32 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    a) Yasaklar:

    (1) Bu yönetmelikte belirlenen esaslar ve izin verilen kullanma amacı dışında cihaz kullanılamaz.

    (2) Genel telsiz standartları ilgili yönetmelikte belirlenen şartlara uymayan tarayıcı cihazlar imal veya ithal edilemez.

    (3) Cihazlarda izin alınmadan tadilat yapılamaz.

    (4) Kullanma izni belgesi olmayan cihazlar kullanılmaz.

    b) Tahditler:

    (1) Otomatik frekans tarama özellikli telsiz cihazı kullanıcıları çalışmaları esnasında elde ettikleri milli güvenliği ilgilendiren konulardaki bilgileri Güvenlik makamlarına bildirmek zorundadırlar.

    (2) Cihazların izin verilen amaçla kullanılması esnasında elde edilen amaç dışı bilgiler başkalarına verilemez.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar