POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE HARÇLIK VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 04/06/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17714

    İçişleri Bakanlığından:

    I. BÖLÜM

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 19 uncu maddesine 15/6/1938 gün ve 3452 sayılı Kanunla eklenen fıkraya istinaden parasız yatılı bir devlet okulu olarak kurulan Polis Koleji'nin öğrencilerine, devletin imkanları ölçüsünde her ay harçlık verilmesi esas ve usulünü belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Polis Koleji hazırlık sınıfına kesin kaydı yapılarak öğrenime başlayan öğrencileri kapsar.

    Deyimler

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

    a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    c) Okul Müdürlüğü : Polis Koleji Müdürlüğünü,

    d) Öğrenci : Polis Kolejine kesin kaydı yapılan öğrencileri

    ifade eder.

    II. BÖLÜM

    Harçlıkların Miktarı

    Madde 4 - Öğrencilere her yıl Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin ilgili harcama kaleminde belirtilen miktar üzerinden harçlık verilir.

    Madde 5 - (4) üncü maddedeki esaslar üzerinden, sınıflar arasında, ast sınıftan üst sınıfa doğru kademeli ödeme yapılması Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken kararlaştırılabilir.

    Harçlıklara Müstehak Olanlar

    Madde 6 - Polis Koleji Giriş sınavlarını kazanarak intibak eğitiminden sonra okula kesin kaydı yapılan öğrenciler, kayıt tarihini izleyen aybaşından itibaren harçlık almaya hak kazanırlar.

    Harçlıkların Ödeme Zamanı

    Madde 7 - Harçlıklar her aybaşında peşin olarak ödenir.

    Ödemeye kesin kaydı izleyen aybaşından itibaren başlanır. Ödeme süresi her sınıf için bir öğretim yılıdır. Yaz tatilinde ve bütünlemeye veya engel sınavına kaldığı için yaz tatiline gönderilmeyen öğrencilere harçlık verilmez.

    Öğretim yılının ay içinde sona ermesi halinde, peşin olarak ödenen harçlık geri alınmaz.

    Harçlıkların Geri Alınması:

    Madde 8 - Polis Kolejindeki öğreniminden her ne sebeple olursa olsun ayrılan veya öğrenimine son verilen öğrencilere yapılan harçlık ödemeleri genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

    Harçlıkların Ödeme Usulü:

    Madde 9 - Harçlıklar 4 üncü madde esaslarına göre, Genel Müdürlükçe bildirilecek miktarlar üzerinden vergi ve maliye mevzuatına uygun olarak Okul Müdürlüğünce ödenir.

    III. BÖLÜM

    Yürürlük:

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar