POLİS KOLEJİNE GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

    Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 06/04/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23309

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı , Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Kolejine alınacak aday öğrencilerle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu yönetmelik , Polis Kolejine alınacak aday öğrencileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik , 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 19 uncu maddesi ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Bakan : İçişleri Bakanını,

    b) Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatını,

    d) Polis Koleji: (Değişik bend: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/1.mad) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Koleji veya Polis Kolejlerini.

    e) MEB : Milli Eğitim Bakanlığını,

    f) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    g) (Değişik bend: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/1.mad) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini;

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Polis Kolejine Giriş İle İlgili Esaslar

    Öğrenci Kaynağı

    Madde 5 - (Değişik madde: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Kolejin öğrenci kaynağı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarını bitiren öğrencilerdir.

    Alınacak Öğrenci Sayısı

    Madde 6 - (Değişik madde: 25/05/2002 - 24765 S.R.G./Yön.;Değişik madde: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/2.mad)

    Koleje alınacak bayan ve erkek öğrenci sayısı Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ile Kolejin kapasitesi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tespit edilir. Bayan öğrenciler eğitim ve öğretimlerini Ankara Polis Kolejinde yaparlar.

    Adayların Nitelikleri

    Madde 7 - (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.

    c) (Değişik bend: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/2.mad;Değişik bend: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/3.mad) İlköğretim okulunu 3.00 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,

    d) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

    e) (Değişik bend: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/3.mad) Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almamış olmak.

    f) Öğrenime ara vermemiş olmak.

    g) Herhangi bir okuldan, ahlaki veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak.

    h) (Değişik bend: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/3.mad) Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.

    i) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Başvuru ile İlgili Esaslar

    Başvuru Yeri ve Zamanı

    Madde 8 - Polis Koleji aday tespit sınavına katılacak adaylar başvurularını., tespit edilecek tarihler arasında halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine yaparlar.

    Başvuru Şekli

    Madde 9 - (Değişik madde: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/4.mad)

    Başvurular aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir;

    a) Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için:

    Polis Koleji Aday Tespit Sınavına katılmak isteyen adaylar, halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine Polis Kolejleri Giriş Sınavı Kılavuzlarında belirtilen esaslara göre başvururlar.

    b) Polis Koleji Giriş Sınavı için:

    Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Ancak aday tespit sınavı öncesi Koleje başvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir. Bu adaylar, okumakta oldukları okulun bulunduğu ilin il emniyet müdürlüğüne, nüfus cüzdanı aslı veya onaylı örneği ile başvururlar.

    Kayıt Bürosunca Yapılacak İşler

    Madde 10 - (Değişik fıkra: 25/05/2002 - 24765 S.R.G./Yön.;Mülga 1. fıkra: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/7.mad)

    (Mülga 2.fıkra: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/7.mad)

    (Değişik fıkra: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/3.mad) Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucunda başarılı adayların kimlik bilgileri ve adresleri, Polis Koleji Müdürlüğünce ilgili İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir. İl Emniyet Müdürlüklerinde kurulacak kayıt bürolarınca, Kolejde yapılacak sınavın tarihi, yeri ve saati adaylara tebliğ edilir. Tebligat sonuçları ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce, Kolej Müdürlüğüne bildirilir. İl Emniyet Müdürlüklerince Polis Koleji Giriş Sınavına katılacak adaylar hakkında gerekli arşiv araştırması yaptırılarak neticeleri, Polis Koleji Giriş Sınavından önce Polis Koleji Müdürlüğüne bildirilir. Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonucunun açıklanma tarihi ile Polis Koleji Giriş Sınavının başlama tarihi arasındaki sürenin kısa olması durumunda adayların arşiv araştırmaları Polis Koleji Müdürlüğü tarafından merkezde Bakanlık veya Genel Müdürlüğe yaptırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Giriş Sınavları İle İlgili Esaslar

    Giriş Sınavının Şekli ve Yeri

    Madde 11 - (Değişik 23/03/2001 - 24348 s. R.G./Yön.) Polis Kolejine öğrenci alımı, "Polis Koleji Aday Tespit Sınavı" ve "Polis Kolejine Giriş Sınavı" olarak iki ayrı sınav şeklinde gerçekleştirilir.

    a. Polis Koleji Aday Tespit Sınavının Şekli ve Yeri;

    (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Polis Koleji Aday Tespit Sınavı, MEB veya ÖSYM tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte tespit edilen merkezlerde, ortak hazırlanacak olan protokolde yer alan esaslara göre yapılır..

    b. Polis Koleji Giriş Sınavının Şekli ve Yeri;

    Polis Koleji Giriş Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, Polis Koleji Müdürlüğünde oluşturulacak, sınav komisyonu tarafından mülakat, beden eğitimi ve yazılı sınav olarak üç aşamalı şekilde yapılır.

    c. Sınav Komisyonunun Oluşturulması;

    (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olan adayların katılacağı Polis Koleji Giriş Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek en az üç rütbeli personel ile Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen personelden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır Adayların sayısı dikkate alınarak sınav komisyonu sayısı arttırılabilir.

    Adaylar Hakkında Yapılacak Tahkikat

    Madde 12 - (Değişik madde: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.)

    Polis Koleji Giriş Sınavını kazanan adaylar hakkında, bilgi toplama ve işlem büroları ile mahalli zabıtaca gerekli güvenlik soruşturması yapılır

    Mülakat

    Madde 13 - (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Mülakatta adayın; konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilir. Bu hususlarda yeterli görülen aday, mülakatta başarılı sayılır. Mülakatta başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına girerler.

    Mülakattan önce haklarında, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadıkları değerlendirilerek, aykırı bilgi ve belge bulunan adaylar başarısız sayılır.

    Mülakat sınavının sonucunda sınav komisyonuna yapılan itirazlar kabul edilmez.

    Beden Eğitimi Sınavları

    Madde 14 - Beden eğitimi sınavları , mülakat sınavını yapan komisyonlar tarafından sınav merkezlerinde uygulamalı olarak yapılır.

    Beden eğitimi sınavları;

    Genel Müdürlükçe önceden tespit edilen ve adayın bedeni kabiliyeti ile fiziki yapısını değerlendirecek şekilde yapılır.

    Beden eğitimi sınavında yetersiz puan alarak başarısız duruma düşen adayların sınav giriş kartı iptal edilir. Bunlar yazılı sınava alınmazlar.

    Beden eğitimi sınavında başarılı olan adaylara yazılı sınav yeri ve zamanı ilanen tebliğ edilir.

    Yazılı Sınavlar

    Madde 15 - (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) Polis Koleji Aday Tespit Sınavı soruları sınavı yapacak kurumca, Polis Kolejine Giriş sınavında sorulacak olan yazılı sınav sorularının ağırlıkları ise Polis Koleji Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürce onaylanan matematik, fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil konularında test usulü ile yapılır.

    Test soruları Polis Koleji Müdürlüğünce ilköğretim okullarının öğrenim programları dikkate alınarak Kolejin öğretmenleri veya sınavı yapacak olan kuruma hazırlatılır.

    Sınavlar tüm sınav merkezlerinde aynı gün ve saatte yapılır.

    Polis Koleji Aday Tespit Sınavı cevap kağıtları, sınavı yapacak olan Kurumca, Polis Kolejine giriş sınavı yazılı sınav aşamasının cevap kağıtları ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen Değerlendirme Komisyonunun sorumluluğunda optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilir.

    (Ek fıkra: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/4.mad) Polis Kolejine Giriş Yazılı sınav sonuçları Polis Koleji Müdürlüğünde herkes tarafından görülebilecek bir panoya asılarak ve Polis Koleji ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitelerinden yayınlanarak ilanen tebliğ edilir. Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 48 saat içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar Polis Koleji Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Sınav Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 24 saat içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Başarı Listesinin Tanzimi

    Madde 16 - (Değişik: 23/03/2001 - 24348 s. R.G./Yön.) Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak bayan ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere başarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.

    Puanların eşitliği halinde, sırası ile beden eğitimi, matematik, fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır.

    (Değişik fıkra: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/5.mad) Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur'a ile belirlenir.

    Başarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.

    (Ek fıkra: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/5.mad) Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda sınavı kazanan adayların kolejlere yerleştirilme işlemleri Sınav Değerlendirme Komisyonunca sağlık raporlarının sonuçlarına göre intibak eğitiminin son günü yapılır. Yerleştirme işlemi adayların Polis Kolejinde yapılan sınav sonucu düzenlenen başarı listesindeki sıraları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılır. İntibak eğitiminden sonra kendisine sıra gelen yedek adaylar tercihlerine bakılmaksızın kontenjanı boş kalan koleje yerleştirilir.

    Giriş Sınav Evrakının Saklanması

    Madde 17 - Giriş sınavlarının yapılması , yazılı sınav sorularının saklanması , basımı ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji Müdürlüğünce yürütülür.

    Yazılı sınava ait hususlarda "ÇOK GİZLİ" gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler uygulanır.

    (Ek fıkra: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/6.mad) Sınav evrakı Polis Koleji Müdürlüğünce bir yıl süre ile saklanır.

    Giriş Sınavına Katılma Masrafları

    Madde 18 - Bu yönetmelikte belirtilen giriş sınavlarına katılacak adayların ; sınav yerlerine ve Koleje gidiş , geliş ve ikamet masrafları kendilerince karşılanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kayıt Esasları

    İntibak Eğitimi

    Madde 19 - (Değişik madde: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/5.mad)

    Koleje girmeye hak kazanan adaylar, Genel Müdürlükçe tespit edilecek takvime göre Polis Kolejinde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır. İntibak eğitiminde adayların beslenme, barınma ve sağlık kurulu raporları giderleri ile bu süre içerisindeki tedavi giderleri Polis Koleji Müdürlüğünce sağlanır.

    Bu süre içinde adaylara sağlık kurulu raporu aldırılır ve Genel Müdürlük Sağlık Kurulu Komisyonunca muayeneleri yaptırılır. Muayenelerde Polis Koleji öğrencisi olması uygun görülenler, 16 ncı madde hükümlerine göre Koleje geçici kayıt yaptırmaya hak kazanır. Eğitim öğretim dönemi başladığı tarihten itibaren üç gün içinde geçici kayıt için gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır.

    Geçici Kayıt

    Madde 20 - (Değişik: 23/03/2001 - 24348 s. R.G./Yön.) İntibak eğitiminden sonra, Kolejin eğitime başlama tarihinden en çok bir hafta öncesine kadar, adaylar memleketlerine gönderilir.

    (Değişik fıkra: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/6.mad) Kolejde hazır bulunma tarihi, öğrencilere tebliğ olunur.

    Kolejde eğitime başlayacak öğrenciler ;

    a. EK-1 ve EK-2 'de ki Yüklenme ve Kefalet Senetlerini,

    b. Nüfus Cüzdan ve Diplomalarının Asıllarını ,

    getirmek zorundadır.

    (Mülga son fıkra: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/7.mad)

    Kesin Kayıt

    Madde 21 - (Değişik madde: 23/03/2001 - 24348 s. R.G./Yön.)

    (Değişik fıkra: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön.) İntibak eğitimine alınan adayların, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendine göre yapılan tahkikatlarında eksiklik varsa müracaat ettikleri il emniyet müdürlüklerine tamamlattırılır. Bu tahkikat belgeleri ile birlikte aynı maddenin (e) bendinde belirlenen yaş şartını taşıyıp taşımadıklarının tespiti için nüfus müdürlüklerinden Polis Koleji Müdürlüğünce nüfus kayıt örnekleri istenir.

    Giriş şartlarını taşıyan öğrencilerin kesin kayıtları Polis Koleji Müdürünün teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yurtdışında Öğrenim Görenler

    Madde 22 - Yurtdışında öğrenim görenlerden , bu yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek adayların öğrenim derecelerin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Bürolarınca yapılır.

    Yaş Tashihi

    Madde 23 - İlköğretim okulunun beşinci sınıfından sonra hangi sebeple olursa olsun yaş tashihi yapmış olanların , tashihten önceki yaşları geçerli sayılır. Bu sınıftan önce yapılan yaş tashihlerinde , düzeltilmiş yaşa itibar edilir.

    Seviye Tespit Sınavı

    Madde 24 - (Değişik madde: 23/03/2001 - 24348 S.R.G./Yön.;Mülga madde: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/7.mad)

    Özel Durumlar

    Madde 25 - (Değişik: 25/05/2002 - 24765 s. R.G./Yön. ; Değişik madde: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/7.mad)

    Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olanların, eceli ile vefat edenlerin veya vazife malullerinin çocuklarına Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınavında aldıkları puanın % 5'i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 26 - 09/06/1985 Tarihli ve 18779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Polis Kolejlerine Giriş Yönetmeliği" ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ve bunlara bağlı olarak yayımlanan genelge ve açıklamalar , yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 29/06/2005-25860 S.R.G. Yön/8.mad)

    Polis Koleji sayısının birden fazla olması durumunda; sınav için ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi, Polis Koleji Giriş Sınavı için adayların çağrılması, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirmenin yapılması, intibak eğitiminin düzenlenmesi, aday öğrencilerin raporlarının aldırılması, adayların kolejlere yerleştirilmesi ve gerektiğinde yedek adayların çağrılması Ankara Polis Koleji Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

    Yürürlük

    Madde 27 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik , yayım tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    EK - 1

    YÜKLENME SENEDİ

    2000-2001 Öğretim yılında Polis Koleji'ne kabul edilen ..../..../198..............................

    .................. doğumlu, ........

    ......

    ..

    oğlu,

    . 'nın babası, vasisi, kefili sıfatı ile ;

    Polis Koleji'ne kabul edildiği anda;

    Nişanlı veya evli olmadığını,

    Marazi hastalıklardan, (Sara, Uyku halinde dolaşma, Uykuda horlama, Yatağına ve üzerine işeme)

    Polis Koleji'nde okuduğu süre içerisinde;

    Nişanlanmayacağını ve evlenmeyeceğini,

    Polis Koleji'nde uygulanmakta ve bu öğrenci okulda olduğu sürede uygulanacak olan her türlü Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve emirlere aynen ve tamamen uyulacağını,

    Polis Koleji'nden;

    Koleje girmek için ilgili makamlara verilen belgelerden herhangi birinin doğru olmadığı anlaşıldığı,

    Sağlık Kurulu Raporuna dayanan hastalıklar dışında üst üste iki öğretim yılı devamsızlıktan veya derslerden başarısızlıktan belgeli duruma düşmesi,

    Kolejin dört yıllık normal öğretim süresi içinde bir yıldan fazla sınıfta kalması, (Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencinin İlişiği Kesilir.)

    Türlü sebep ve bahanelerle okulu terk etmesi veya öğrenimine ara vermesi, okula devam edemeyecek duruma düşmesi,

    Öğrenim, eğitim, disiplin yönünden işlediği suçtan ötürü veya ahlak bakımından yetkili makamların veya Kolej Disiplin Kurulunun kararı ile okuldan ilişiğinin kesilmesi,

    Hallerinde Polis Koleji'ne girdiği günden, ilişiği kesildiği güne kadar yapılan bütün masrafların yüzde elli fazlası ve kanuni faizleri ile birlikte herhangi bir ihtara ve kanuni kovuşturmaya lüzum hasıl olmaksızın def'aten ödemeyi;

    Polis Koleji'ni bitirdikten sonra öğrenim süresi kadar (Tatiller dahil) mecburi hizmetini bitirmeden herhangi bir sebeple meslekten ilişiği kesilirse Polis Koleji'ne girdiği günden, Polis Koleji'ni bitirdiği güne kadar yapılan bütün masraflardan eksik kalan mecburi hizmetine düşen miktarın yüzde elli fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte def'aten ödemeyi;

    Zimmetine tahakkuk ettirilecek tazminatın faizi mebdeinin Devletçe ihtiyar olunan masrafların sarf tarihi olacağını; (Bu sene için 4 yıllık masraf ....................) ...............................Türk Lirasıdır.)

    Bu yüklenme senedinde yazılı bütün maddeler hakkında meydana gelecek anlaşmazlıklar halinde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu kabul ve taahhüt ederim.

    ADRES :      ADI VE SOYADI:      İMZA:

                         /

    ./2000

    NOT : Bu yüklenme senedi Noter'den tasdik edilecek, Yüklenme Senedine öğrencinin babası yada vasisi imza atacaktır.

    EK - 2

    KEFALET SENEDİ

    Polis Koleji Öğrencisi olarak kayıt-kabul olunan

    .

    ....

    oğlu

    ..... tarafından verilen yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek tazminatın faizi mebdeinin Devletçe ihtiyar olunan masrafların sarf tarihi olacağını (Bu sene 4 yıllık masraf (............) ............................Türk Lirasıdır.) ve bu parayı müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi, çıkacak ihtilaflardan dolayı Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

    AÇIK ADRES:            MÜTESELSİL KEFİL

    Not: Bu kefalet senedine, yüklenme senedinde imzası bulunan öğrencinin babasına kefil olan kişi imza atacaktır.

    Mevzuat Kanunlar