SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 18/12/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19668

    Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değiştirilen 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 4 numaralı bendine göre silah taşıma ve bulundurma yetkisine sahip olan emekli kamu görevlilerinin bu yetkilerini belgeleyen kimlik kartları ile belgelerin verilmesine dair esas ve usulleri belirlemektedir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, silah taşıma ve bulundurma yetkisine sahip olan emekli subay ve astsubaylar ile diğer emekli kamu görevlilerinin bu yetkilerini belgeleyen ve sahip bulundukları silahların kaydedileceği kimlik kartları ve diğer belgelerin düzenlenmesi, gerektiğinde geri alınması, bu kişilerin mermi ve silah edinmesine dair esas ve usulleri kapsar.

    Dayanak:

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 6136 sayılı Kanunun 2478 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 inci fıkrası hükmüne göre düzenlenmiştir.

    Tanımlar:

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Ateşli Silah: Türk Ceza Kanununun 5435 sayılı Kanun ile değişik 265 inci maddesinde tanımı yapılan memnu silahlardan olmamak kaydıyla, 6136 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 5 inci bendine göre valilerce vesikaya bağlanabilecek nitelikteki tabancayı,

    Kimlik Kartları ve Silah Taşıma İzni: Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca emekli subay ve astsubaylar için verilen emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini, ( örnek 1)

    Silah Taşıma İzin Belgesi: Emekli kamu görevlilerine valiler tarafından verilecek silah taşıma izin belgesini, (örnek 2)

    Şahsi Tabanca Bulundurma Belgesi: Kuvvet Komutanlıklarınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca emekli olan subay ve astsubaylara ait silahların bulundurulmasına yetki veren belgeyi,(örnek 3A/B)

    Silah Vesikası: Valiler tarafından verilen silah bulundurma ve taşıma vesikasını,

    Menşei Belgesi: Emekli olmadan ayrılan subay ve astsubaylara ait zati silahlar için düzenlenen belgeyi,(Bu belge silah taşıma ve bulundurma belgesi yerine geçmez.) (Örnek-4/A-B)

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Emekli Subay ve Astsubaylara İlişkin Esaslar

    Emekli Subay ve Astsubaylara Ait Kimlik Kartlarının Düzenlenmesi

    Madde 5 - Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin

    bendi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay ve astsubaylara silah taşıma ve bulundurma izni, bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca, jandarma subay ve astsubaylarına da Jandarma Genel Komutanlığınca verilir.

    Kanunen zati silah almaya veya taşımaya yetkili olan subay ve astsubaylar Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olarak ayrılmaları halinde, ilişkilerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına işletmek zorundadırlar.

    Emekli olacak şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı, şahsi tabanca envanterinde o şahıs için kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan taşıma izni verilecek olanın emeklilik kimlik kartına işler ve onaylar. Bulundurma izni verilecek tabancalar için bulundurma belgesi düzenler.

    Emekli subay ve astsubayların kimlik kartında bulunacak o konudaki bilgiler, ilgiliye silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi verir. Taşıma ve bulundurma müsaadesi süresizdir. Taşıma ve bulundurma müsaadesinin tespitinde emekli olan şahsın isteği esas alınır.

    Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı yukarıda belirtilen esaslar dahilinde verdikleri taşıma ve bulundurma müsaadelerin düzenleyecekleri listelerle İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) bildirirler.

    Yeniden Silah Satın alma İzni

    Madde 6 - Görevli bulundukları sırada zati silaha sahip olmadan emekliye ayrılan subay ve astsubaylar içişleri Bakanlığından silah almalarında sakınca bulunmadığına ilişkin belge almak kaydıyla, bu belge ile birlikte;

    a. Şahsın silah taşımasına engel bir hali bulunmadığına dair oturduğu yerin garnizon tabibinden, yoksa hükümet tabibinden alınacak belge,

    b. İkametgah belgesi,

    c. Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak sabıka kayıt belgesi ile emekli kimlik kartlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarına, Jandarma subay ve astsubayları da Jandarma Genel Komutanlığına müracaat ettikleri takdirde, kendilerine tabanca satın alma izni verilebilir

    Daha önce zati silahı bulunduğu halde bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen veya silahını satış, devir veya hibe suretiyle elden çıkaran emekli subay ve astsubaylara yeniden silah satın alma izni verilmez.

    Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan emekli subay ve astsubaylara bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

    Silahın Kayıt ve Tescili

    Madde 7 -Bu yönetmelik hükümlerine göre kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından silah taşıma ve bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kayıt edilerek Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir ve İçişleri Bakanlığı Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır.

    Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin bu silahları devir veya satışlarında ya da kanuni yakınlarına miras yoluyla intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder,

    Silahlar İçin Mermi Sağlanması

    Madde 8 - Silah taşıma ve bulundurma yetkisini haiz emekli subay ve astsubaylar, kimlik kartlarında kayıtlı silahları için mermi satın almak istediklerinde bulundukları yerin askerlik şube başkanlığına müracaat ederek mermi satın alma müsaade kağıdı almak zorundadırlar.

    Taşıma müsaadeli tabancalara bir yıl için 25 adet (1 kutu), bulundurma müsaadeli tabancalara ise 3 yıl için 25 adet (1 kutu) mermi satın alma müsaadesi verilir.

    Mermi ihtiyaçları M.K.E. Kurumu satış mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı baş bayi veya bayilerden sağlanır. Hak sahiplerinin, satış yapan müesseselere bizzat başvurmaları ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sivil Emekli Kamu Görevlilerine İlişkin Esaslar

    Sivil Emekli Kamu Görevlilerine Silah Taşıma Müsaadesi Verilmesi

    Madde 9 - Disiplin kurulları veya mahkeme kararı ile meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere;

    a. Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,

    b. Hakimlik, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı veya bu meslekten sayılan görevlerden,

    c. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,

    d. MİT hizmetleri mensuplarından,

    Emekli olanlara, ikamet ettikleri yerin valiliğine müracaatları halinde, valilerce (örnek 2)'deki silah taşıma izin belgesi verilir.

    Bu maddede gösterilen emekli kamu görevlileri, usulüne uygun olarak temin ettikleri silahlarını taşımak istemeleri halinde, ikamet ettikleri yer valiliğine, emekliye sevk ediliş sebebini belirten yazı, ikamet belgesi ve iki adet fotoğraf ekleyerek taşıyacağı silahın özelliklerinin kayıt edildiği dilekçe ile müracaat edip, silah taşıma veya bulundurma vesikası alırlar. Taşıma ve bulundurma müsaadesinin tespitinde emekli olan şahsın isteği esas alınır. Taşıma ve bulundurma müsaadesi süresizdir. Bu vesikalar harçsız düzenlenir.

    Valiler tarafından silah taşıma veya bulundurma izni verilen silahlar ile sahiplerinin kimlikleri bir cetvele kayıt edilerek Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir ve İçişleri Bakanlığı Genel Bilgi Toplama Başkanlığı kayıtlarına geçmesi sağlanır.

    Yeniden Silah Satınalma İzni

    Madde 10 - Silah taşıma veya bulundurma yetkisini haiz olduğu halde görevleri sırasında zati silaha sahip olmadan emekliye ayrılan sivil emekli kamu görevlilerine, zati silahları bulunmadığına dair yazılı beyanları üzerine, silah satın alıp taşımalarında 6136 sayılı Kanunun ve Uygulaması ile ilgili 8/4182 karar sayılı Yönetmelik gereğince herhangi bir sakınca olmadığının anlaşılması halinde Valilerce genel hükümlere göre silah satın alma izni verilebilir.

    Ancak, daha zati silahı olup da adli makamlarca müsaderesine karar verilen ya da bu yönetmelik hükümlerine göre sahip olduğu zati silahını devir, hibe veya satış yapanlara yeniden silah satın alma izni verilmez.

    Bu madde hükmüne göre tabanca satın alan sivil emekli sivil emekli kamu görevlilerine bu yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre işlem yapılır.

    Sivil Emekli Kamu Görevlilerinin Mermi Sağlanması

    Madde 11 - Silah taşıma veya bulundurma yetkisini haiz sivil emekli kamu görevlileri sahip bulundukları silahları için mermi ihtiyaçlarını, 6136 Sayılı Kanunun değişik 7 inci maddesinin 5 no.lu bendi uyarınca 8/4182 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sağlarlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Silah Taşıma veya Bulundurma Yetkisini Kaldıran Haller

    Madde 12 - Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara, silah taşıma veya bulundurma yetkisine sahip olupta bu silahla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali veya kusuru sonucu başkaları tarafından söz konusu ruhsatlı silahla suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara işledikleri suçlar af kanunlarına göre ve bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince silinmiş olsa bile, bu yönetmelik hükümlerine göre ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilmez.

    Kimlik Kartları ile Belgelerin Geri Alınması

    Madde 13 - Bu yönetmelik hükümlerine göre adlarına kimlik kartları düzenlenen ya da silah taşıma ve bulundurma izni verilen emekli kamu görevlilerinin sonradan 12. maddede yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgeler yetkili komutanlıkça veya Valilerce geri alınır.

    Ancak, geri alınan kimlik kartlarının yerine silah kaydı olmayan yenisi verilir.

    Bu madde gereğince silah taşıma veya bulundurma iznine ilişkin kimlik kartları ve belgeleri geri alınan kişilere ait silahların, mevzuata göre silah taşıma veya bulundurma izni verilmesi mümkün olan kişilere devrine müsaade olunur.

    Silahların Devri

    Madde 14 - Bu yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma müsaadesi alanlar kimlik kartlarında veya izin belgelerinde nitelikleri yazılı silahların 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 5 numaralı bendine istinaden 8/4182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma izni verilmesi mümkün olan kişilere devredebilirler.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 15 - 17/02/1982 gün ve 17608 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri İçin Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - Emekli Subay ve Astsubaylara daha önceki Yönetmelik hükümlerine göre vali veya kaymakamlarca verilen silah taşıma ya da bulundurma vesikalarına ait silah dosyaları dizi pusulasına bağlanarak ilgili kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına devredilir.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar