TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 08/08/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18836

    Adalet, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam:

    Madde 1 - Bu yönetmelik, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kanunlara uygun olarak kullanılmasına; Valilerin askeri birliklerden yardım istemesine hükümet komiseri ve yardımcılarının güvenlik kuvvetlerinin görevli askeri birliklerin, düzenleme kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarına; bildirim verilmesine, yasaklama ve erteleme kararlarına ilişkin esas ve usuller ile diğer hususları belirlemek amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 10. 18 ve 37 nci maddelerine göre düzenlenmiştir.

    Tanımlar:

    Madde 2 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında yönetmelikte geçen;

    Kanun: 06/010/1983 tarih ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu

    Yönetmelik: bu yönetmeliği,

    Toplantı yeri: Mahallin en büyük mülki amiri tarafından önceden tespit ve ilan edilmiş, kanuna uygun bildirimde belirtilmiş yetkililer tarafından yasaklanmamış ve ertelenmemiş kapalı ve açık yer toplantısı ve gösteri yürüyüşü yapılan mahalli ile gösteri yürüyüşü yapılan güzergahı,

    En yakın askeri komutan: Valinin istemi üzerine o il için askeri birlik yardımı yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenmiş birlik komutanını

    Mahallin en büyük mülki amiri: İl merkez ilçelerinde valileri ilçelerde kaymakamları,

    Askeri birlik: Kara, Deniz ve Hava kuvvet Komutanlıklarına bağlı birlikler, mülki teşkilata tabi olmayan jandarma iç güvenlik birlikleri ile diğer jandarma birliklerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerini,

    Genel kolluk kuvvetleri: İl içinde görevli veya o ilde geçici olarak görevlendirilmiş polis ve mülki teşkilata tabi jandarma iç güvenlik iç güvenlik birliklerini,

    Güvenlik kuvvetleri: Genel kolluk kuvvetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak kendilerine bu yönetmelik esaslarına göre görev verilen askeri birlikleri,

    Harekat komutası : Vazifenin yerine getirilmesi için birliklerin terkibi, tertiplenmesi, görevlerin verilmesi, hedeflerin belirlenmesi, yönlendirilmesi kontrol ve koordinesi gibi işlemlerin yerine getirilmesi için verilen yetkiyi

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Esas Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yerlerinin Belirlenmesi

    Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahının Belirlenmesi

    Madde 3 - Kanun hükümleri esas alınarak il ve ilçe sınırları içinde açık yer toplantısı yapılacak mahaller gösteri yürüyüşü yapılacak güzergah yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yerleri afiş ve pankart asılacak yerler mahallin en büyük mülki amirince açık ve kesin bir şekilde tespit edilerek krokiye bağlanır ve alışılmış araçlarla ilan olunur. İlan tutanağı dosyasında saklanır.

    Tespit edilen yer güzergah ve bunlara ilişkin krokiler her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde gözden geçirilir. Değişiklik yapılırsa bu değişiklikler birinci fıkrada belirtilen şekilde ilan edilir.

    Kaymakamlarca yapılan tespit ve değişiklikler ile bunlara ilişkin krokiler ilçenin bağlı bulunduğu valiliğe valilerce yapılan veya kaymakamlarca valiliğe gönderilen tespit ve değişikliliklerle bunlara ilişkin krokiler valiliklerce en yakın askeri komutanlığa gönderilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Düzenleme Kurulu

    Kurulun Teşkili

    Madde 4 - Düzenleme kurulu, başkan dahil en az yedi kişiden oluşur. Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü, Kanun ve Yönetmelikteki görevler de dikkate alınarak, başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.

    (Ek fıkra: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön.) Ayrıca, tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri için yetkili organlarının kararı gerekir.Bu husus bildirimde belirtilir ve düzenleme kuruluna ilişkin Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hususlar, tüzel kişilerin düzenleyeceği toplantılarda da aranır.

    Bildirimin Verilmesi ve Eklenecek Belgeler:

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön) Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az 48 saat önce ve çalışma saatleri içinde düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.

    Bu bildirimde toplantının amacı yapılacağı yer başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin açık kimlikleri meslekleri ikametgahları ve varsa çalışma yerlerinin belirtilmesi ve bildirime düzenleme kurulu başkan ve üyelerince sağlanacak

    a) Nüfuz cüzdan örneği,

    b) Adli sicil kaydı,

    c) (Değişik bend: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön) İkamet belgesinin,

    d) (Değişik bend: 22/10/2002-24914 s. R.G./Yön) Fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş olduklarına dair şahsi beyan belgesinin,

    e) (Değişik bend: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön) Düzenleme kurulunda yer alacak yabancılar için, ilgili Valilik kanalıyla, İçişleri Bakanlığından alınan izin belgesi; Kanun'a göre düzenlenen Toplantı ve Gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap edecek, afiş, pankart, resim, filama, levha, araç ve gereçler taşıyacaklar için mahallin en büyük mülki idare amirliğine, toplantıdan en az 48 saat önce bildirimle bulunulduğunu gösteren belgenin,

    f) (Ek bend: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön) Tüzel kişilerce düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri için yetkili organlarının buna ilişkin kararının,

    alınması şarttır.

    Alındı Belgesi:

    Madde 6 - bu yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun düzenlenmiş bildirim ve ekleri için mahallin en büyük mülki amirliğince, düzenleme kurulu başkan veya üyelerine bildirimin alındığı gün ve saati gösteren bir "alındı belgesi" ile toplantının yerini, gününü başlangıç ve bitim saatlerini ve düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını belirleyen önceden hazırlanmış bir talimat verilir.

    Kanuna Uygun Olmayan Bildirimler

    Madde 7 - Kanunda belirtilen hususları kapsamayan veya yanlış bilgi ihtiva eden veya belgeleri eksik olan bildirimler düzenleme kurulu başkan veya üyelerinden birine yazı ile duyurularak düzelttirilir veya tamamlattırılır. Yapılan duyuruya rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde bilirim geçersiz ayılır.

    Noter Kanalıyla İhbar

    Madde 8 - Bildirim kanuni şartları haiz olmasına rağmen mahallin en büyük mülki amirliğince kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmezse düzenleme kurulu bu durumu bir tutanakla tespit eder ve noter vasıtasıyla mahallin en büyük mülki amirine ihbarda bulunur.

    Noter vasıtası ile ihbar yapılmış olsa bile bildirimin kanunun öngördüğü bilgileri taşımadığının, belgelerin eksik veya verilen bilgilerin yanlış olduğunun veya aynı gün saat ve yerde toplantı yapmak üzere daha önce bildirimde bulunulduğunun tespiti halinde durum mahallin en büyük mülki amirliğince düzenleme kurulu başkan veya üyelerine en seri şekilde yazı ile duyurulur.

    Yazılı olarak bildirilmesine rağmen, gerekli görülürse toplantının yapılmayacağı hususu mutad vasıtalar ile halka duyurulur.

    Düzenleme Kurulunun Görevleri

    Madde 9 - Düzenleme kurulunun görevleri şunlardır:

    Toplantının ve gösteri yürüyüşünün bildirimde belirtilen yer gün ve saatte yapılmasını ve bitirilmesini sağlamak

    Toplantının ve gösteri yürüyüşünün bildirimde belirtilen amacına uygun yapılmasını ve amacından sapmasını önleyici tedbirler almak,

    Toplantı ve gösteri yürüyüşünün sükun içinde çevreyi ve katılmayanları rahatsız etmeyecek şekilde geçmesini sağlamak,

    Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılmasına engel olanlarla devamına imkan vermeyecek tertiplere girişenleri toplantıyı amacından saptırmak isteyenleri güvenlik kuvvetlerine bildirmek,

    Suç teşkil eden silah ve patlayıcı maddeleri veya her türlü kesici delici alet veya taş, sopa, demir, lastik çubuk, boğma teli ve zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı yaralayıcı ecza veya diğer her türlü zehir veya her türlü gaz ve benzeri maddeyi toplantı yerine sokmak isteyen kişileri önlemek amacıyla, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı olmak,

    Kanunların suç saydığı veya halkı suç işlemeye özendirici veya kışkırtan ibare veya ifade taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha araç ve gerecin toplantı yerine sokulmasını önleyici tedbirler almak, bunların zabtı ve faillerinin yakalanması için güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek ve yardımcı olmak,

    Halkı suç işlemeye özendirici konuşmaları önlemek veya hükümet komiserince istenmiş ise, konuşmayı kestirmek,

    Toplantının ve gösteri yürüyüşünün amacı dışında veya kanunun suç saydığı sloganların söylenmesini veya ses yayın cihazları ile yayımını önleyici tedbirleri almak bu gibi davranışları güvenlik kuvvetlerine haber vermek ve faillerini yakalatmak,

    Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılacakların toplantı yerine gelişlerinde gerekiyorsa kimliklerinin tespiti ve benzeri faaliyetlerde güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak,

    Toplantının ve gösteri yürüyüşünün kanunlara uygun yürütülmesi amacı ile hükümet komiserince istenen hususları yerine getirmek ve çalışmalarına yardımcı olmaktır.

    Düzenleme Kurulunun Sorumlulukları

    Madde 10 - Düzenleme kurulu, başkan dahil en az yedi üyesini toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamazdan önce toplantı yerinde hazır bulundurmak ve bunların toplantının bittiği, katılanların tamamen dağıldığı hükümet komiserince kendilerine bildirilinceye kadar toplantı yerinde kalmalarını sağlamakla yükümlüdür.

    Düzenleme kurulunun çabalarına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşünde sükun ve düzen sağlanamaz veya toplantı ve gösteri yürüyüşünün amacı dışına çıkacağı anlaşılırsa kurul başkanı toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdirilmesini hükümet komiserinden ister. Böyle bir istekte bulunulması, düzenleme kurulunun o ana kadar kanundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Hükümet komiserince bizzat veya düzenleme kurulu başkanının isteği üzerine toplantı ve gösteri yürüyüşünün sona erdirilmesine karar verilmesi halinde düzenleme kurulu üyeleri bu karara uyarak, yerine getirilmesi için kararın ilanı dahil, her türlü gayreti göstermek zorundadırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hükümet Komiserinin Görev ve Yetkileri

    Hükümet Komiseri Görevlendirilmesi:

    Madde 11 - (Değişik madde: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön)

    Mahallin en büyük mülki amiri, her toplantı ve gösteri yürüyüşü için toplantının yapılacağı saatten 24 saat önce kanunda öngörülen niteliklere sahip bir kişiyi hükümet komiseri olarak görevlendirir. Mülki amir, toplantının niteliğini ve diğer hususları dikkate alarak, en çok iki kişiyi hükümet komiserine yardımcı olarak görevlendirmeye de yetkilidir.

    Hükümet Komiserinin Görevleri

    Madde 12 - Hükümet komiserinin görevleri şunlardır:

    a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamadan evvel toplantı yerine gelerek, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin, yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca toplantı mahallinde bulunup bulunmadığını tutanakla tespit etmek,

    b) Mahallin en büyük mülki amirince emir verildiği veya bizzat gerekli görüldüğü hallerde, toplantıyı teknik ses alma fotoğraf, film ve benzeri araçlarla tespit ettirmek,

    c) Teknik cihazlarla tespit imkanının bulunmaması halinde, toplantının seyrini, konuşmaları, toplantıda kullanılan afiş resim, pankart ve benzerlerini tutanakla tespit etmek veya ettirmek,

    d) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün devamı sırasında münferit olarak suç niteliğindeki olaylar ile halkı suç işlemeye özendirici davranışların önlenmesini güvenlik kuvvetlerinden istemek,

    e)Toplantının ve gösteri yürüyüşünün sükun ve güvenliği için gerekli gördüğü tedbirleri düzenleme kuruluna aldırmak,

    Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca düzenleme kurulu başkanının isteği üzerine veya aynı maddenin 3 üncü fıkrası gereğince bizzat toplantıyı sona erdirmek,

    Kanuna uygun olarak başlayan toplantı veya gösteri yürüyüşünün kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle kanuna aykırı duruma düşmesi durumunda, toplantıyı sona erdirmek, bu kararı düzenleme kurulu aracılığıyla bu mümkün olmazsa bizzat, ilan etmek ve keyfiyeti en seri vasıta ile mahalli mülki amire bildirmektir.

    İrtibat Kurulunun Teşkili

    Madde 13 - İrtibat Kurulu hükümet komiserinin veya yardımcısının başkanlığında düzenleme kurulu başkanının görevlendirdiği en az iki üye ve güvenlik amirinin görevlendirdiği bir güvenlik görevlisinden oluşur.

    İrtibat Kurulunun Görevleri

    Madde 14 - İrtibat kurulunun görevi; mahallin en büyük mülki amiri ile güvenlik kuvvetleri amiri ve düzenleme kurulu başkanı arasındaki her türlü görev irtibatını sağlamaktır.

    İrtibat kurulunun bu görevi, toplantının ve gösteri yürüyüşünün başlamasından bir saat önce başlar ve dağılmasıyla nihayete erer.

    Toplantı Sonu İşlemleri

    Madde 15 - Düzenleme kurulu üyeleri, topluluk toplantı yerinden ayrılıncaya kadar taşkınlıkları yatıştırıcı, kanunsuz hareketleri önleyici davranış içinde bulunmak ve bu konularda güvenlik kuvvetlerine yardım etmek zorundadırlar.

    Topululuk tamamen dağıldıktan sonra hükümet komiseri toplantının bitimini tutanakla tespit eder. Toplantı düzenleme kurulu başkanının isteği üzerine sona erdirilmişse, tutanak düzenleme kurulu başkanı tarafından da imza edilir.

    Kanuna uygun olarak başlayıp biten veya kanuna uygun başlayıp kanunsuz hale dönüşmesi nedeni ile dağıtılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili raporlar bitimi izleyen 24 saat içinde tutanaklar da eklenerek mahalli mülki amirine sunulur.

    Her türlü tutanağın toplantı yerinde tutulması esastır. Ancak, buna imkan bulunmaz ise uygun herhangi bir yerde ilk fırsatta tutanak düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Güvenlik Kuvvetlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Güvenlik Kuvvetlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 16 - Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sükun ve güven içinde geçmesini sağlamak amacıyla güvenlik kuvvetlerinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

    a) (Değişik bend: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön) Düzenleme kurulu üyelerinin, aranan şahıslardan olup olmadığını tespit etmek,

    b) Toplantı yerinde bir gün önceden ve toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılmasından iki saat önce keşif yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün emniyetini bozabilecek nedenleri ortadan kaldırmak,

    c)Toplantıya katılacakların toplantı yerine belirlenen cadde veya sokaklardan güvenlik kuvvetlerinin gözetiminde gelmeleri için gerekli önlemleri almak,

    d)Toplantının huzur ve sükunun bozanları, hükümet komiserinin veya düzenleme kuruluşunun isteği üzerine toplantı yerinden uzaklaştırmak,

    e) Kanuna uygun olarak başlayıp kanuna aykırı duruma dönüştüğüne hükümet komiserince karar verilerek, hükümet komiserince veya düzenleme kurulu aracılığı ile topluluğa ilan edilmesine rağmen dağılmayan topluluğa kanuna uyarak dağılmalarını dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar etmek ve topluluk dağılmazsa zor kullanarak topluluğu belirlenen güzergahtan dağıtmak,

    f) Yukarıdaki durumlar dışında, kendisine karşı fiili saldırı veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kişileri fiili saldırı hali mevcutsa, ihtara gerek duymadan zor kullanmak,

    g) Toplantı veya yürüyüşe ateşli silah veya patlayıcı madde veya her türlü kesici, delici alet veya taş, sopa, demir ve lastik çubuk, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici, boğucu araç veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı ecza veya diğer her türlü zehir veya her türlü sis, gaz ve benzerini neşreden madde veya kanunların suç saydığı ibare veya ifadeleri ihtiva eden afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereç taşıyarak katılanlar veya sloganlar atarak, ses cihazları ile yayın yaparak halkı suç işlemeye teşvik edenler bulunuyorsa bunları olay yerinden uzaklaştırarak toplantı ve gösteri yürüyüşünün devamını sağlamak, ancak bunların sayıları ve davranışları, toplantı ve gösteri yürüyüşünü kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşü niteliği kazandıracak derecede ise, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre hareket etmek,

    h) Kanuna aykırı olarak başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde olayı derhal mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri alıp, topluluğa dağılmalarını, aksi durumda zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunmak ve topluluk dağılmazsa zor kullanarak dağıtmak,

    i)Halka karşı, doğrudan veya ses yükselten veya ileten her hangi bir alet ve ya araç ile söz söyleyerek veya seslenerek veya basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kağıtları duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmeye ve kışkırtmaya kalkışanların bu hareketlerini yasaklamak, yasaklara uymayanları yakalamak,

    j)Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı ve gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydiyle, ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Kuralı dışına çıkanlar ile kapalı yer toplantılarında ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapanların bu hareketlerini yasaklamak, yasaklara uymayanlar hakkında gereken kanuni işlemi yapmak,

    Önceden tespit edilmiş yerler dışında toplantı veya gösteri yürüyüşlerine ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılacak afiş, pankart ve benzerlerini asanları engellemek ve yasaklamak,

    Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında suç işleyenleri, yukarıdaki fıkralarda belirtilen emir ve ihtarların yapılmasına gerek duymadan yakalamak ve haklarında yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre işlem yapmak,

    O yerin yetkili güvenlik Amiri, bölgesinde düzenlenecek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kendisine verilebilecek görevlerin en iyi biçimde yapılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak ve konu ile ilgili olan plan yapmakla yükümlüdür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Askeri Birlikler İle İlişkiler

    Asayiş Harekat Merkezi

    Madde 17 - (Değişik madde: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön)

    Asayiş harekat merkezi, mahallin en büyük mülki amiri başkanlığında, mahallin genel kolluk amir ve komutanları ile askeri birliklerden yardım istenmesi halinde yardıma gelecek olan askeri birlik komutanı veya temsilcisinden oluşur.

    Asayiş harekat merkezi, mahallin en büyük mülki amirinin gerek görmesi halinde toplantıdan 24 saat önce göreve başlar

    Asayiş Harekat Merkezinin Görevleri

    Madde 18 - Asayiş harekat merkezinin görevleri şunlardır.

    a) Hazır bulundurulacak güvenlik kuvveti ile araç ve gereçleri tespit edip planlamak,

    b) Her türlü istihbaratı değerlendirmek,

    c) Askeri birliklerden yardım istenip istenmeyeceğini değerlendirmek,

    d) Diğer resmi kuruluşlarından temin edilecek araç ve gereçleri tespit etmek

    e) Toplantı yerinin krokisine göre kuvvet bulundurulacak yerleri belirlemek

    f) Hassas noktaların koruyucu planını uygulamaya koymak,

    g) Güvenlik kuvvetleri ile askeri birlikler arasındaki koordineyi sağlamak,

    Münferit ve müşterek destek veya müdahale konularında hareket edilecek hususları tespit etmek,

    İrtibat kurulundan alınan bilgileri ve yapılan istihbaratı da dikkate alarak uygulamayı takip etmek, gerekli önlemlerin alınması için önerilerde bulunmak,

    Görevin bittiğini ilgililere duyurmaktır.

    Kuvvetlerin Kullanılması

    Madde 19 - Toplantı düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla öncelik sırasına göre,

    a) O yerdeki polis ve mülki teşkilata tabi jandarma iç güvenlik birlikleri

    b ) Mülki teşkilata tabi olmayan jandarma iç güvenlik birlikleri,

    c) Askeri birlikler (diğer jandarma birlikleri dahil) kullanılır.

    Müdahale-Koruma Görevi

    Madde 20 - Topluluğu dağıtma, belli güzergah dışına çıkmasını önleme, işgal edilen yerlerin kurtarılması gibi müdahale görevinde polis, mülki teşkilata tabi jandarma iç güvenlik birlikleri ile mülki teşkilata tabi olmayan jandarma iç güvenlik birlikleri öncelikle kullanılır.

    Askeri birlikler (diğer jandarma birlikleri dahil) daha ziyade bir yerin veya önemli merkezlerin korunmasında görevlendirilir. Bu birliklere müdahale görevi ancak, polis ve jandarma iç güvenlik birliklerinin yetersiz kalacağının anlaşılması halinde verilebilir.

    Her iki görev karşılıklı veya yakın destek faaliyetlerinde bulunularak yürütülür.

    Askeri Birliklerden Yardım İsteme

    Madde 21 - Vali, il içinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında çıkabilecek olayların emrindeki genel kolluk kuvvetleriyle önlenemeyeceği kanısına varır veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılması sırasında genel kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak ani ve olağanüstü olayların cereyanı karşısında kalırsa, en yakın askeri komutandan yardım yapılmasını ister. İstek, başvurulan komutanlıkça derhal yerine getirilir. Muhtemel olaylar için işlenen kuvvet valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerlerde, cereyan eden olaylar için istenen kuvvet ise olay yerinde hazır bulundurulur.

    Askeri kuvvetlerden yardım istemi yazılı olarak yapılır. Acele durumlarda sözlü olarak yapılan istek sonradan yazı ile teyid edilir. Yardım isteğinde bulunurken,isteğin yapılmasını gerektiren durumlar hakkında kısa ve özlü bilgi verilir.

    Yardıma gelen askeri kuvvetler, vali tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumluluğu altında, onun emir ve talimatına göre İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak yerine getirir.

    Yardım için gönderilen kuvvet değişik birliklerden oluşmuş ise bu birliklerin müşterek görev yapması halinde, bütün birlikler en kıdemli komutanın harekat komutasına girer.

    Kolluk kuvvetleri, ile yardıma gelen askeri kuvvet arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafından sağlanır. Ancak, kolluk kuvvetleri ile askeri kuvvetin belirli görevleri müşterek yapmaları halinde kolluk kuvvetleri müşterek görev yaptığı birliğin veya askeri birliklerin en kıdemli komutanının harekat komutasına girer.

    Kaymakamlar, ilçe içinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında çıkabilecek olayların emrindeki genel kolluk kuvvetleriyle önlenemeyeceği kanısına varır veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılması sırasında genel kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak ani ve olağanüstü olayların cereyanı karşısında kalırsa, askeri birliklerin yardıma gönderilmesini validen ister. Ani ve olağanüstü olayların cerayanı halinde validen yardım istemekle beraber, en yakın askeri komutanlığı da durumdan haberdar eder.

    Yardımın Son Bulması

    Madde 22 - Askeri birliklerin yardımı, yardım isteyen makamca görevin tamamlandığı belirtildikten sonra nihayete erer.

    ALTINCI BÖLÜM : Tebliğ Şartı Aranmaksızın Toplantının Yasaklanması veya Ertelenmesi

    Tebliğ Şartı Aranmaksızın Toplantıların Yasaklanması veya Ertelenmesi Halleri

    Madde 23 - (Değişik madde: 22/10/2002 - 24914 s. R.G./Yön)

    Vali ve Kaymakam;

    a) Milli Güvenlik, Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla,

    b) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı halinde,

    c) Düzenlenen toplantıya ait yasaklama ve erteleme kararının düzenleme kurulu başkanına tebliğ imkanı bulunmaması halinde,

    d) Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının veya başkan dahil en az yedisinin toplantı yerinde hazır bulunmadıklarının tespiti veya toplantı yerine gelmeyeceklerinin kesin olarak anlaşılması durumunda,

    Gerektiğinde, alındı belgesi verilmiş olsa dahi toplantı başlama saatinden geriye doğru 24 saatlik zaman içerisinde, tebligat şartı aranmaksızın, toplantı veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamaya veya iki ayı geçmemek üzere ertelemeye yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Tebliğ Usulleri

    Madde 24 - Mahallin en büyük mülki Amirliğince düzenleme kurulu başkan ve üyelerine yapılacak her türlü tebligat acil hallerde güvenlik kuvvetlerince yapılır.Bu kişilerin bildirimde belirtilen adreslerde bulunmaması halinde tebligat kanunu hükümleri uygulanır.

    Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Yardım Araçları

    Madde 25 - Mahallin en büyük mülki, Amirliğince toplantının güvenliği için, kurum ve kuruluşlardan sağlanan araç-gereç ve ilgili personel toplantı sonuna kadar güvenlik amirinin emrine girer.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu yönetmelik hükümlerini Adalet, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar