BAYINDIRLIK VE İSKAN ŞURASI İLE TOPLU KONUT ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 02/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25247

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Bayındırlık ve İskan Şurası ile Toplu Konut Şurasının oluşumu ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskan Şurası ile Toplu Konut Şurasının oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/1.md.)

    Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nı,

    Bakan: Bayındırlık ve İskan Bakanı'nı,

    Şura: Bayındırlık ve İskan Şurası ile Toplu Konut Şurası'nı

    Kurul: (Mülga tanım: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/2.md.)

    Gündem: Şura'da ele alınacak konu başlıklarını,

    Genel Kurul: Tabii üyeler, seçimle gelen üyeler ile davetli üyelerden oluşan Kurulu,

    (Değişik tanım: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/2.md.) Sekreterlik: Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Genel Sekreterliğini,

    (Ek tanım: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/2.md.) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,

    (Ek tanım: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/2.md.) Başkan: Strateji Geliştirme Başkanını,

    (Ek tanım: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/2.md.) Bayındırlık Kurulu: Müsteşarın başkanlığında, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların genel müdürleri, Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile Bakan tarafından seçilecek üç Bakanlık müşavirinden meydana gelen Bakanlık bünyesindeki sürekli kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Şuranın Oluşumu, Görevleri, Üyeler

    Şuranın Oluşumu

    Madde 5 - Şura, Bakanın başkanlığında Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur.

    Şuranın Görevleri

    Madde 6 - Şura, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak, Bakanlıkça değerlendirilmek üzere, durum tespiti yaparak orta ve uzun vadeli stratejiler ile uygulama, mevzuat ve diğer sorunları belirlemek, incelemek ve çözüm önerilerini geliştirmek gibi çalışmaları yapar.

    Üyeler

    Madde 7 - Şura üyeleri Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, bayındırlık ve imar ile ilgili alanlarda çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticilerden oluşturulur.

    Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan Şura gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili personel de üye olarak görevlendirilir.

    (Değişik fıkra: 04/05/2004 - 25452 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Şûra üye sayısı üç yüz kişiden oluşur. Bu sayı Bakan onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir. Şûra üyelerinin belirlenmesinde katılımcı kesimler arasında gündeme bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Şura Gündemi, Komisyonlar, Toplantı Çağrısı

    Şura Gündeminin Tespiti

    Madde 8 - (Değişik madde: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/3.md.)

    Şûra toplantısı gündemi, Başkanlığın teklifi üzerine Bayındırlık Kurulunca tespit edilir. Gerekirse, gündemin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kuruluşların görüşleri alınır. Gündem Bakan onayı ile kesinleşir.

    Komisyonların Oluşturulması ve Çalışmaları

    Madde 9 - (Değişik fıkra: 04/05/2004 - 25452 S.R.G. Yön./2.mad) *2* Şûra gündeminin belirlenmesini izleyen otuz gün içinde Şûra üyesi kuruluşlara Sekreterya tarafından yapılan çağrı ile her bir gündem konusuna ilişkin oluşturulan Komisyon üyelerine gerekli duyuru yapılır. Komisyon üyeleri otuz temsilciden fazla olamaz. Gerekli hallerde komisyon üyelerinin sayısı Başkanın teklifi ve Bakan'ın onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir.

    (Değişik fıkra: 04/05/2004 - 25452 S.R.G. Yön./2.mad) *2* (Değişik fıkra: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/4.md.) Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonlar, hazırlanan program gereği toplanarak, çalışmalarını doksan günden az olmamak üzere 150 günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde alt komisyonlar kurabilirler.

    Komisyon toplantılarında kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şura toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Sekreteryaya teslim edilir.

    Şura Toplantısı Çağrısı

    Madde 10 - Şura toplantısına ilişkin çağrı Bakan tarafından yapılır ve komisyon raporlarının hazırlanmasını izleyen otuz gün içinde Şura üyelerine gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Şura Toplantısı, Sonuç Bildirgesi, Kararlar, Sekreterya

    Şura Toplantısı

    Madde 11 - Şura, Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şuranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Açılışın ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere üyeler arasından üç başkan vekili ile dört raportör seçilir ve başkanlık divanı oluşturulur.

    Şura toplantıları her biri üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

    Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları özeti başkanlık divanınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şura Kararına dönüştürülür.

    Şura toplantıları iki günden az, beş günden fazla olamaz.

    Şura toplantılarının dört yılda bir yapılması esas olmakla birlikte, Bakan gerekli gördüğü durumlarda Şurayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    Şura Sonuç Bildirgesi

    Madde 12 - Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

    Tebliğler

    Madde 13 - Şura toplantılarında Bakanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, başkanlık divanınca uygun görülen oturumlarda Şura üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

    Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Bakanlık tarafından yayımlanır.

    Şura Kararlarının Uygulanması

    Madde 14 - Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şura kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer Bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili Bakanlıklara önerilerde bulunulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Sekreterlik ve Görevleri

    Sekreter ve Yardımcılarının Görevlendirilmesi

    Madde 15 - (Değişik madde: 04/05/2004 - 25452 S.R.G. Yön./3.mad) *3* (Değişik madde: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/5.md.)

    Başkanlık tarafından, bir genel sekreter ve gündem ile ilgili birimlerdeki yetkili kişilerden oluşan en az üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Ayrıca sekretarya hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Bakanlığın diğer birimlerinden yeteri kadar personel görevlendirilir. Bu görevlendirmeler Başkanın teklifi ve Bakanın Onayı ile kesinleşir.

    Sekreterliğin Görevleri

    Madde 16 - Sekreterliğin görevleri şunlardır:

    a) Şura üyelerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak,

    b) Şura bütçesini hazırlamak,

    c) Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen Şura gündemini ve Şura toplantı tarihini Bakanın Onayına sunmak,

    d) Davetlerin zamanında yapılmasını, Şura gündemiyle dokümanların Şura üyelerine gönderilmesini sağlamak,

    e ) (Değişik bend: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/6.md.) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, yapmak veya yaptırmak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Bakan emirlerini hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlamak,

    f) Şura konularıyla ilgili komisyonları oluşturarak raporların hazırlanmasını sağlamak ve bu komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek,

    g) Üyelerin hangi komisyonda çalışacakları hususunda görüşlerini almak, komisyonlara dengeli şekilde dağıtımını sağlamak ve Bakanın Onayına sunmak,

    h) Şurada kurulan komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    i) Şuranın; düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

    j) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşülmek üzere çoğaltarak Şura toplantısına sunmak,

    k) (Değişik bend: 09/05/2007 - 26871 S.R.G. Yön/6.md.) Şûranın genel değerlendirmesini yapmak, yaptırmak; Başkanlık vasıtasıyla Bakana bilgi vermek,

    l) Genel kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan Şura kararlarını doküman haline getirmek, Şura üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

    m) Şura kararlarının uygulanması ile ilgili koordineyi sağlamak ve gerekli takibi yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar