TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 14/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25259

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin tüm Merkez ve taşra teşkilatında, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabii tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    Teşekkül: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ı,

    Merkez: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

    Ünite: Teşekküle bağlı birimleri,

    Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,

    Yönetim Komitesi: Müessese Yönetim Komitesini,

    Onay Mercii: Merkezde Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu, Müesseselerde Müessese Müdürü veya Yönetim Komitesi ve yetki limiti dahilinde belirtilen diğer birim amirleri,

    Satınalma ve İhale Organları : Satınalma ve İhale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen teşekkül ünitelerini,

    Talep Sahibi Ünite: Satınalma veya İhalenin yapılmasını isteyen, talep sahibi birimleri,

    Satınalma ve İhale Komisyonları : Satınalma ve İhale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük merkez ve taşra ünitelerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararı : Satınalma ve İhale Komisyonlarınca verilmiş Kararı,

    Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

    Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

    Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,

    İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilebilen teklifler arasından seçilerek işi hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan işleri,

    Teklif Tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati. Teklif Tarihi aynı zamanda ihale tarihidir.

    Yaklaşık Maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyet,

    İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

    Uygun Teklif: Bedel, nitelik ve şartnamede belirtilen diğer şartlar yönünden Teşekkül lehine en avantajlı teklif,

    Yüklenici: Üzerinde İhale kalan ve teşekkülle sözleşme yapan istekli veya isteklileri,

    Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren sözleşme eki belgeleri,

    Sözleşme: Teşekkül ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    ifade eder.

    İlkeler

    Madde 5 - İdareler, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

    Sorumluluk

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve etkinliği çerçevesinde sorumludur.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Satınalma ve İhale Organları, Görevleri ve Yetkileri

    Satınalma ve İhale Organları

    Madde 7 - Satınalma ve İhale Organları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Merkez;

    1) Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı

    2) İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

    3) Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    4) Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığı

    b) Taşra teşkilatı;

    Satınalma Müdürlüğü

    İşletme Bakım Müdürlüğü

    Satınalma ve İhale Organlarının Yetkileri

    Madde 8 - Satınalma ve İhale Organlarının yetki limitleri günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.

    Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi

    Madde 9 - Yetki limitleri günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu onayıyla değiştirilir.

    Yetki Limitlerinin Aşılması

    Madde 10 - Yetki limitleri hiç bir şekilde aşılamaz, ancak limitlerin üzerindeki alımlar için Genel Müdürlük veya Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir.

    Yetki Devri

    Madde 11 - Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri Teşekkül ünitelerine devredebilir.

    Yetki devri tamamlanmadıkça alımla ilgili hiçbir işleme geçilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Satınalma ve İhale Komisyonları, Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

    Satınalma ve İhale Komisyonları

    Madde 12 - Satınalma ve İhale Komisyonları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu,

    b) Daire Başkanlıkları Satınalma ve İhale Komisyonu,

    c) Müesseseler Satınalma ve İhale Komisyonu.

    Satınalma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu

    Madde 13 - Satınalma ve İhale Komisyonlarının kuruluşu aşağıda belirtilmiştir.

    a) Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu

    Onay Mercii   : Genel Müdür veya Yönetim Kurulu

    Başkan   : Konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

    Üye   : Hukuk Müşaviri veya avukat

    Üye   : Malzeme Yönetim ve Satınalma Dairesi Başkanı

    Üye   : Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    Üye   : Sistem İşletme Daire Bşk

    Üye   : Konu ile ilgili Daire Bşk

    Üye   : Konu ile ilgili Daire Başkanlığından müdür

    şeklinde teşekkül eder.

    b) Malzeme Yönetim ve Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma ve İhale Komisyonları Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler için

    Onay Mercii   : Konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

    Başkan   : Malzeme Yönetim ve Satınalma Dairesi Başkanı

    Üye   : Mal ve Hizmet Alımı Müdürü

    Üye   : Müdür Yardımcısı veya Şef

    Üye   : Konu ile ilgili Daireden Müdür

    Üye   : Konu ile ilgili Daireden Müdür Yardımcısı veya Şef

    şeklinde,

    Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler için

    Onay Mercii   : Malzeme Yönetim ve Satınalma Dairesi Başkanı

    Başkan   : Mal ve Hizmet Alımı Müdürü

    Üye   : Müdür Yardımcısı

    Üye   : Şef veya raportör

    Üye   : Konu ile ilgili Daireden Müdür

    Üye   : Konu ile ilgili Daireden Müdür Yardımcısı veya Şef

    şeklinde teşekkül eder.

    c) Emlak ve İnşaat Daire Başkanlığı Satınalma ve İhale Komisyonu

    Onay Mercii   : Daire Başkanı

    Başkan   : İlgili Müdür

    Üye   : Müdür Yardımcısı

    Üye   : Şef

    Üye   : Konu ile ilgili 2 eleman

    şeklinde teşekkül eder.

    d) Müesseseler Satınalma ve İhale Komisyonu

    Onay Mercii   : Müessese Müdürü veya Yönetim Komitesi

    Başkan   : Müessese Müdür Yardımcısı (Konu ile ilgili Müessese Md. Yardımcısı)

    Üye   : Satınalma Müdürü

    Üye   : Satınalma Müdürlüğünden Şef veya Memur

    Üye   : Muhasebe Müdürü

    Üye   : Konu ile ilgili birim Müdürü

    şeklinde teşekkül eder.

    e) İşletme Bakım Müdürlükleri Satınalma ve İhale Komisyonu

    Bünyelerinde İşletme Bakım Müdürlükleri olan Müesseselerde, İşletme Bakım Müdürlükleri Satınalma ve İhale Komisyonlarının tespiti ve yetki limitleri, bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla Müesseselerin Yönetim Komitelerince belirlenir.

    Satınalma ve İhale Komisyonlarına Katılma Zorunluluğu

    Madde l4 - Satınalma ve İhale Komisyon toplantılarına, Başkan ve Üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; Başkan ve Üyelerin izinli, raporlu, geçici görevli bulunmaları halinde, yetki limitine göre onay merciinin onayı ile yerlerine vekalet eden kişiler toplantıya katılır. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

    Sekreterya

    Madde 15 - İhale ile ilgili büro işlerini yürütme ve ihale evraklarını saklama hizmetidir. Sekreteryayı

    Merkezde;

    a) İhale yetkisi verilmiş Başkanlıklarda ilgili Müdürlük

    b) Malzeme Yönetimi ve Satınalma Başkanlığında ilgili Satınalma Müdürlüğü

    Taşra birimlerinde;

    Satınalma Müdürlüğü yürütür.

    Satınalma ve İhale Komisyonlarının Görevleri

    Madde 16 - Yetki limitleri çerçevesinde yapılan ihaleler ile ilgili gelen teklifleri açmak, değerlendirmek ve karara bağlamaktır.

    Komisyonların Başkan ve Üyelerinin Bulunmaması

    Madde l7 - Komisyon toplantılarına, Başkan ve Üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; Başkan ve Üyelerin bulunmaması halinde vekalet eden kişiler toplantıya katılır.

    Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararları

    Madde 18 - Satınalma ve İhale Komisyonlarında mütalaalar çoğunlukla verilir. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Komisyon, şartnamelere ve yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi incelemeye alır. Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, ilgili onay mercilerinin onayı ile yürürlüğe girer.

    Kararlar, suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, 3 üncü şahıslara verilemez.

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarının Yeniden İncelenmesi

    Madde 19 - Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satınalma ve İhale Komisyon Kararları, ilgili mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu Satınalma ve İhale Komisyonunca yeniden incelenir.

    Satınalma ve İhale Komisyonlarına Yardımcı Alt Komisyon

    Madde 20 - Satınalma ve İhale Komisyonları, vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere, talep ünitesinde oluşturulacak bir Alt Komisyona konuyu inceletebilir. Alt Komisyon Satınalma ve İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere, intikal ettirilen teklifleri inceler. Alt Komisyon, çalışmalarını Satınalma ve İhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler bu mahallin dışına çıkamaz, Alt Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Alt Komisyon elemanlarının müşterek görev ve sorumluluğudur.

    Alt Komisyon firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz. Ancak merkezde ilgili Genel Müdür Yardımcısının, Müesseselerde Müessese Müdürünün Onayı ile firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerden bedeli karşılığında görüş isteyebilir. Yeniden fiyat ve tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belgeyi isteyemez. Firmalardan teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum Alt Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda talep sahibi ünitece bir yazı ile firmalardan istenebilir.

    Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bilgi-belgeler Alt Komisyon raporunda belirtilir. Alt Komisyon, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda firmaların ihale konusuyla ilgili belgeleri incelerken daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları aynı baza irca etme, kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, firmaların talep edeceği avansın getireceği faiz yükü ve benzeri gibi hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari şartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler. Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri gibi konularda Malzeme Yönetim ve Satınalma Dairesi Başkanlığından yazılı görüş alabilir. Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

    Alt Komisyon verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını satınalma organına intikal ettirmek üzere Başkanlığa teslim eder. Alt Komisyonun yazı işleri, bağlı bulunduğu Başkanlıkça yürütülür. Alt Komisyon Başkan ve üyeleriyle, daktilograflar çalışmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi gerçekleri üst komisyona doğru ve aynen yansıtmakla mükellef olup bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranışlardan sorumludurlar.

    Alt Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde talep sahibi ünite kanalıyla Satınalma ve İhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunabilir.

    Alt Komisyonların bağlı bulunduğu Başkanlıklar Alt Komisyonlar tarafından kendilerine intikal ettirilen komisyon raporlarını inceleyerek, raporu ve raporu hakkındaki Başkanlık görüşlerini bir yazı ile Satınalma ve İhale Komisyonuna iletilmek üzere komisyon sekreteryasına gizli olarak gönderir.

    Satınalma ve İhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracakları Hususlar

    Madde 21 - Satınalma ve İhale Komisyonları firmaların ticari durumu ve imkanları, Teşekkülle olan iş ilişkilerini, taahhütlerine karşı bağlılıklarını, genel olarak iş tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini, yerini, ödeme şartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi Teşekkülün menfaatlerini ilgilendiren hususlarını göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasında Teşekküle en yararlı olacak teklifi fiyatı ile birlikte Kararlarında belirtirler.

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarının Muhafaza Edilmesi

    Madde 22 - Alımla ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Satınalma ve İhale Komisyon Kararları, satınalma birimlerince her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece muhafaza edilir. Her ihale ile ilgili Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarından birer suret, üyelere verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Satınalma ve İhale İşleri

    Satınalma ve İhale Esasları

    Madde 23 - Satınalmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Satınalma öncelikle birinci elden yapılır.

    b) Toptan satın alınması gereken mal ve hizmetler satınalma organlarına tanınan muhtelif limitlere dahil edilmek amacıyla bölünemez. Ancak, parça halinde ihale edilmesi Teşekkül lehine olan durumlarda iş gruplara bölünebilir.

    c) Hizmetin özelliği ve tekniği gereği aynı Yükleniciye verilmesi sakıncalı olan işlerde şartnamelerinde bulunması kaydıyla birden fazla hizmetin aynı Yükleniciye verilmesine sınırlama getirilebilir.

    d) Satınalma, toplu ve yıllık iş programına göre yapılır.

    e) Satınalma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılan ihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

    f) Satınalma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satınalmada karlılık, fiyatta en ucuzun değil, gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

    Grup halinde aynı tarihte veya kısa zaman aralıklarıyla yapılan ihalelerde, ihale işlemlerinin zamanında bitirilebilmesine imkan tanımak ve katılımı arttırmak için aynı yer ve günde 5 (beş) den fazla ihale yapılamaz.

    Gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespitinde, fiyat, kalite, teslim müddeti, geri ödeme şartları firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon, diğer maddi külfet ve benzeri esaslar göz önünde bulundurulur.

    İhtiyaç Talep Esasları

    Madde 24 - Ödeneksiz hiç bir ihtiyaç talebi yapılamaz. Şu kadar ki; işin özelliği ve tekniği gereği bir yıldan fazla süreyi aşacağı düşünülen hizmet alımlarında veya teslimatı takip eden yıla sarkacağı anlaşılan mal alımlarında, sonraki yıllara ait ödeneğin temin edileceğinin, ilgili yetkili birimlerce tevsik edilmesi gereklidir.

    Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerce düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihtiyaç talep belgelerine dayanılarak alım organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır.

    Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiğinin anlaşılması halinde alım yapılmaz ve durum talep sahibi üniteye bir yazı ile bildirilir.

    İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması

    Madde 25 - İlgili ünitesince hazırlanan ihtiyaç talep belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakımından yetkili ünitece, ödeneğin tespiti bakımından ise, planlama ve muhasebe birimince incelenerek, yetki limitleri çerçevesinde ilgili merciin, Yönetim Kurulunun yetkisinde olan alımlar için Genel Müdürün onayı ile satınalma organlarına intikal ettirilir.

    İhtiyaç Talep Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

    Madde 26 - İhtiyaç talep belgelerinde, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur. Bu bilgilerin talep eden ünitece verilen (teknik-özel) şartnamelerde bulunması halinde

    1) İhtiyaç bildirilen ünitenin adı

    2) İhtiyaç talep belgesinin tarih ve numarası

    3) İhtiyacın ismi ve niteliği

    4) Proje numarası (varsa) ve tutarı

    5) Ödenek durumu (ilgili dairece onaylanmış)

    6) Miktarı

    7) Geçici teminat

    8) Yaklaşık maliyet

    9) İhale şekli

    10) Şartname satış bedeli

    11) Gerekli görülecek, diğer bilgiler, (varsa kod numarası).

    İhtiyaç talep belgeleri hazırlanırken mal alımlarında ambar stok durumları göz önünde bulundurularak ihtiyaç fazlası mevcudun bulunup, bulunmadığının araştırılması yapılır. Yukarıda belirtilen bilgileri noksan bulunan ihtiyaç talep belgeleri, veya talep yazıları tamamlanmak üzere satınalma organlarınca, ihtiyaç bildiren birimlere iade edilir.

    İhtiyaç Taleplerinin Satınalma Organına İntikali

    Madde 27 - Talepler; ihtiyaç talep belgeleri ile alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre kullanılacak teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, firma listesi bunun gibi belgelerle birlikte bir yazı ekinde satınalma organına aktarılır. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır.

    Yaklaşık Maliyetin Tespiti

    Madde 28 - Yaklaşık maliyet ve dayanakları merkezde talep sahibi Dairece tespit ve muhafaza edilir. Yaklaşık maliyetin hesabında Resmi mercilerce ilan edilen birim fiyatlar, Meslek odaları ve benzeri tarafından tespit edilen fiyatlar, Kurumun kendi alımlarının güncellenmesinden elde edilen fiyatlar, piyasa araştırması gibi hususlar esas alınarak hesaplanır.

    Şartname Hazırlanması

    Madde 29 - Şartname hazırlanma esasları aşağıda belirtilmiştir.

    a) İdari Şartnameler: İdari şartnamelerin tip olarak tüm Teşekkül bünyesinde kullanılmak üzere Hukuk Müşavirliğinin mütalaasından ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmesi esastır. İşin özelliğine göre ilgili Dairelerince bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak özel idari şartnameler hazırlanabilir. Bu durumda yine Merkezde Hukuk Müşavirliğinin, Müesseselerde Avukat mütalaasının alınması zorunludur.

    b) Teknik Şartnameler: Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, özellikle malzeme cinsi, karakteristiği, kod numarası ile varsa Türk ve Dünya Standartları ve normları gibi hususları kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren Ünite tarafından ilgili diğer ünitelerle de işbirliği yapılmak suretiyle hazırlanarak alım organına gönderilir. Sevkiyat öncesi teknik muayene, test veya denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde, bunun nerede ve hangi aşamada yapılacağı ise sevkiyattan önce, veya gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı ve bu konudaki diğer detaylar belirtilecektir.

    İhale konusu ile ilgili teknik resim, (resimler eksiksiz, imzalı ve malzeme normlarını belirtir olacaktır) plan, kroki, proje, yazılım, kopya ve benzeri belgeler de şartnameye eklenir. Teknik Şartnameler; Teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeniyle yapılacak alım ile belli bir marka oto yedeklerinin alımı, imal edilen bir makinede belli bir kısmın sözleşme gereğince belli bir marka olarak kullanılması, zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem veya patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz, dış alımlarla ilgili İdari ve Teknik Şartnameler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Teknik şartnamelere idari şartname hükümleri konulmaz. Teknik şartnamelerin her sayfası talep ünitesi yetkilisi tarafından parafe edilir.

    İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

    Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

    Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

    Madde 30 - Şartnamelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) Satın alınacak malzeme ve hizmetin niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise Türk Standardları Enstitüsü Standardı ve/veya beynelmilel normu,

    b) İşin ve hizmetin yapılma yeri, malzemenin teslim yeri, şekli, şartları, teslim süresi, gecikme halinde uygulanacak cezalar,

    c) İsteklide aranılan şartlar ve belgeler,

    d) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

    e) Fiyat esasları, (Sabit, eskalasyonlu, CIF, FOB, FOT, C+F, ve benzeri),

    f) Malın nereden ve nereye yollanacağı, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı,

    g) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli,

    h) Numune isteniyorsa bu husus,

    i) Muayene, kabul ve tesellüm yeri ve şartları,

    j) Ambalaj şekli,

    k) Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saatin belirtilmesi, teklifler açılırken teklif verenlerin isterlerse hazır bulunabilecekleri,

    l) Tekliflerin ne şekilde verileceğinin belirtilmesi,

    m) Teklif giderleri ve sözleşme akdi ile işin yürütülmesiyle ilgili tüm vergi, resim, harç, Sosyal Sigortalar Kurumu Primi, fon ve masrafların kime ait olacağı,

    n) İhalenin opsiyonu,

    o) Teşekkülümüzün ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbest olduğu,

    ö) İhtilafların çözüm yeri ve şekli,

    p) Sevkiyat ve sigorta işleri,

    r) Yükleniciler tarafından verilen teminatların haciz edilemeyeceği ve ihtiyat-i tedbir konulamayacağı,

    s) Teklife eklenecek ve verilmemesi halinde teklifin reddine sebep olacak belgeler,

    t) Diğer lüzumlu hususların, gösterilmesi zorunludur.

    Şartnamelerin Satılması

    Madde 31 - Teşekkül iştiraklerine diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Yabancı Elçilik, Konsolosluk ve Ataşeliklere şartnameler bedelsiz olarak verilebilir. Şartnameler için belirlenecek fiyatın ihaleye katılacak firma sayısını azaltmayacak seviyede olmasına dikkat edilir. Şartnamelerin bedeli Satınalma organı tarafından tespit edilir ve bu bedel karşılığında satılır. Ancak, özel hallerde katılımı artırmak için ve amili mütehassıs firmalara ücretsiz olarak verilebilir.

    Bedelini muhasebe birimlerine idarenin belirteceği banka hesap numaralarına yatıran firmalara makbuzu karşılığında şartnameler Satınalma organlarınca satılır. İstek halinde firmalara ödemeli olarak da şartname gönderilebilir.

    İhalelere Katılamayacak Olanlar

    Madde 32 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bunu tadil eden kanunlarda ihaleye katılamayacak olanlar için geçerli kriterler aynen geçerlidir.

    Satınalma ve İhale Usulleri

    Madde 33 - Satınalma ve ihale aşağıdaki usullerden birisine göre yapılır.

    a) Doğrudan alım usulü,

    b) Pazarlık usulü,

    c) Açık ihale usulü,

    d) Belli istekliler arasında ihale usulü.

    Doğrudan Alım Usulü

    Madde 34 - Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

    a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

    b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

    c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

    d) On beş milyarı aşmayan ihtiyaçlar ile, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

    e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,

    f) Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

    g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

    h) Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi işletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yapılacak alımlar,

    i) Teşekkülün hak sahiplerine sağlayacağı teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımları.

    Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. İhale yetkilileri doğrudan alımlar için, limitler oluşturarak yazılı usuller ihdas edebilir.

    Pazarlık Usulü

    Madde 35 - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

    a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya çıkan tekliflerden hiç birinin uygun görülmemesi.

    b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

    e) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

    f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 70 milyar Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

    Pazarlık Usulünün Uygulanması

    Madde 36 - Pazarlık, Satınalma ve İhale Komisyonu tarafından, yazılı veya sözlü teklif almak veya bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. (Onay ile ilgili hükümler saklıdır.) Pazarlık sonucunda, anlaşmaya varılan fiyat ve gerekli görülecek diğer hususlar bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak, taraflarca imzalanır.

    Alımın, yetki limitlerine göre ilgili organlarca onaylanarak kesinleşmesinden sonra firma ile sözleşme yapılır. Derhal teslim edilecek mal ve hizmet alımları için sözleşme yapılmayabilir. Alımın, pazarlık usulü ile yapılma gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif edildiğinin, alım yapılan firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

    Açık İhale Usulü

    Madde 37 - Açık ihale usulü, istenen mal ve hizmet alımının şartnamesindeki hususlar esas alınarak, en uygun teklifte bulunan istekliden alınmasıdır.

    Açık ihale usulünde, teklifler yazılı olarak alınır. Fiyat ile ilgili teklif mektubu, (isteniyorsa) geçici teminat belgesi, dosya alındı makbuzu, şartnameler ve istenilen diğer belgeler, birlikte bir zarfa konularak ağzı kapatılır. Zarfın üzerinde dosya numarasının ve hangi işe ait olduğunun açıkça yazılması zorunludur. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın, hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Rakamla yazılan teklif fiyatı ile yazı ile yazılan teklif fiyatı arasında fark var ise, yazı ile yazılan esas alınır.

    İdari ve teknik şartnameye uygun olan alternatif teklifler Satınalma ve İhale Komisyonunca değerlendirmeye alınabilir. Uygun olmayan şartlı teklifler değerlendirme dışı tutulur.

    Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

    Madde 38 - Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji, özel durumlar gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

    Şartnamelerinde (ve ilan edilen hallerde ilânında) belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

    Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

    İhale İlân Süreleri ve Kuralları

    Madde 39 - İlanların (Yönetim Kurulunca belirlenmiş ilana çıkma limiti altında olanlar hariç) Resmî Gazete'de ve mahallen yapılması esas olmakla beraber ihale, alım konusunun mahiyetine ve özelliğine göre gerekli görülecek ilgili diğer yerlerde de ilan olunur. Gazetelerle yapılan ilanların mümkün olduğu kadar Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumu ve Valilikler aracılığı ile yayınlanmasına çalışılır. İlan ile ilgili genel usuller aşağıdaki olmakla birlikte, özel hallerde veya gelişen şartlara göre merkezde Yönetim Kurulu, taşrada en üst organın kararı ile bu usullerde değişiklik yapılabilir.

    Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan alımlarda, yeterlilik ve teklif isteme birlikte ilan edilir.

    Zorunlu ve acil hallerde, Genel Müdürlüğün izni ile ilandan vazgeçilebilir. Ancak, bu zorunlu ve acil hallerin gerekçeleri talep yazısında ve takrirde açıkça belirtilmesi gerekir.

    Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

    1) Yaklaşık maliyeti 15-100 milyar Türk Lirasına kadar olan ihaleler, ihale tarihinden en az 10 gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az birinde (Merkezde Resmî Gazete),

    2) Yaklaşık maliyeti 100 milyar Türk Lirasının üzerindeki ihaleler, ihale tarihinden en az 20 gün önce Resmî Gazetede,

    En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

    (Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ilanlar, son başvuru tarihinden en az 7 gün önce yapılmalıdır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az 15 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. )

    İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde veya gerek görülmesi halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, Genel Müdürlükten izin alınır ve yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine 12 gün eklenir.

    İlanlarda Bulunması Gerekli Hususlar

    Madde 40 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

    a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

    c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

    d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

    e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

    f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

    g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

    h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

    i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

    j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

    k) Teklif ve sözleşme türü.

    l) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

    m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

    n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

    o) İhalenin (ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla, bunları tadil eden kanunlara tabi olmadığı hususları.

    İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale onay merciinin kararı ile, ilan yenilenir veya ihale gününe 7 günden daha fazla bir süre varsa, değişiklik aynı usulle yayınlanır. Her halde, ilgili tüm taraflar değişiklikten haberdar edilir.

    Teklif Zarflarının Verilmesi

    Madde 41 - İlan verme yoluyla veya ilana gidilmeksizin satınalma ve ihalelerde, teklif zarfları haberleşme işlerini yürüten birimlerce, zarflar açılmadan ve üzerine geliş ve teslim ediliş tarihi ve saati de yazılarak kaydı yapılır ve derhal alım organına verilir.

    Alınan teklifler hiçbir şekilde iade edilmez.

    Haberleşme işlerini yürüten birimlerce, üzerinde teklif zarfı olduğunu gösterecek kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar, bir tutanak düzenlenerek, bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım, Haberleşme Şefi, yoksa ilgili memuru tarafından imzalanıp, alım organına verilir.

    Zarfların Açılması

    Madde 42 - Satınalma ve İhale Komisyonları, öncelikle belirtilen gün ve saate kadar kaç teklif mektubunun verildiğini, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir zapta geçer. Zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır.

    Daha sonra zarflar Komisyon Başkanı ve üyelerinin huzurunda birer birer açılarak geçici teminat ve şartnamelerinde istenen diğer belgelerin var olup olmadığı kontrol edilir. Şartname satın alınmamışsa, Geçici teminat yoksa veya uygun değilse, ya da teklifin reddini gerektiren belgelerden bulunmayan varsa (şartnamelerinde belirtilmiş olmak şartıyla) teklif geçersiz sayılır. Aksi halde teklif mektubu paraflanır ve verilen fiyat okunur. (Teklifin okunması, belgelerin nitelik ve nicelik yönünden detaylı incelemesi daha sonra yapılacağından, teklifin uygun olduğu anlamına gelmez.) Bütün teklifler bu şekilde değerlendirilir ve durum bir zapta geçirilerek komisyon üyelerince zabıt imzalanır.

    Komisyonca, üzerinde o alımla ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve alım organına verilir.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 43 - Satınalma ve İhale Komisyonu teklifleri, görev ve yetkileri çerçevesinde Şartnamelerinde belirtilen esaslara göre detaylı incelemeyi yapar. En uygun teklifi belirler.

    En uygun teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde komisyon, şartlara göre ihaleyi açık eksiltme veya pazarlık yapılarak sonuçlandırabilir ya da ihalenin iptal edilerek yenilenmesi hususlarında görüş bildirilir.

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararı yazılarak, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve onay merciine sunulur.

    Zarfların Açılmasından Sonra Yapılacak İndirim Teklifleri

    Madde 44 - Teklifler ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların komisyon huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edilemez. Ancak yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülür ise ihaleye iştirak eden firmalar açık eksiltmeye davet edilir.

    Tekliflerin Eşit Olması Hali

    Madde 45 -Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

    Açık Eksiltmenin Yapılması

    Madde 46 - Açık eksiltme, istenilen işin veya malın, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

    Açık Eksiltmenin Uygulanması

    Madde 47 - Açık ihale usulü ile sonuçlandırılamayan ve açık eksiltme yoluna baş vurulan ihalelerde açık eksiltmeye, ihaleye katılanlardan en uygun fiyatı vermiş olanın fiyatı tavan alınmak suretiyle başlanır.

    Açık eksiltmede, Komisyon Başkanı, firmalara sırayla söz vererek fiyatlarını sorar. Verilen fiyatlar, açık eksiltme listesine yazılır ve verdiği fiyatın karşısı iştirakçi firma yetkilisine imza ettirilir. Bundan sonra isteklilerden fiyatını tekrar düşürmek isteyenler çıkarsa eksiltmeye devam edilir. Eksiltmenin 2 den sonraki turlarında son fiyatını verip, daha fazla indirim yapamayacağını beyan eden isteklilerin bu durumları, eksiltme listesine yazılarak kendilerine imza ettirilir ve ihale mahallinden çıkartılır. İmza etmezlerse, Komisyonca eksiltme listesine şerh verilip imzalanır. Durum Komisyonda bulunanlarca bir tutanakla da tespit edilir.

    Eksiltme işinin uzaması halinde, isteklilerden son tekliflerini, ihale yerini terk etmeksizin, yazılı olarak, bildirmeleri istenebilir daha önce teklif vermekten çekilmiş olanlar, yazılı teklif verme işlemine katılamazlar.

    Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve münakaşalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

    Eksiltmenin Sonuçlandırılması

    Madde 48 - Eksiltmeye istekli kalmadığı ve verilen en son fiyat uygun görüldüğü taktirde, Komisyonca, ilgili merciin onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin, bu teklif sahibine yapılacağı bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.

    Alımın Sonuçlandırılması

    Madde 49 - Satınalma ve İhale Komisyonunun kararının ilgili mercii tarafından onaylanıp kesinleşmesinden sonra ihaleyi kazanan firmaya tebligat yapılarak, sözleşme yapmaya davet edilir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 50 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Tedavüldeki Türk Parası.

    b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

    Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

    Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Sadece trafo tamir bakım ve onarımı için ALL-RİSK Sigorta poliçesinin teminat olarak kullanılması mümkündür.

    Geçici Teminat Miktarı

    Madde 51 - Geçici teminat; teklif tutarının % 3 ünden az olamaz. Geçici Teminat, Banka Teminat Mektubu olarak verilirse, teklif para birimi cinsinden verilecektir.

    Doğrudan alım yapılan hallerde, geçici teminat alınmaz. Ancak idare gerek görürse alımına karar verebilir. Yapılacak alım ve ihalelerde Yönetim Kurulunca belirlenecek bedellere kadar olan işlerde geçici teminat alınmayabilir.

    Geçici Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 52 - Değerlendirmede 2 nci sıradaki teklif sahiplerinin geçici teminatı, siparişin kesinleşmesine (sözleşmenin imzalanmasına) kadar tutulur diğerleri ise değerlendirmeyi müteakip iade edilir.

    İhaleyi kazanan firmanın geçici teminatı ise, kesin teminatın alınmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra iade olunur.

    İhaleyi kazanan firma, Teşekkülün isteği dışında sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa, geçici teminatı nakde çevrilerek, Teşekküle irad kaydedilir.

    Dış Alımlarda Teminat Mektuplarının Niteliği

    Madde 53 - Dış alımlarda geçici ve kesin teminatın bir Türk Bankasından alınması yeterlidir.

    Kesin Teminatın Miktarı

    Madde 54 - Karara bağlanmış olan iç ve dış alımlarda, Taahhütlerin sözleşme şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, alım tutarının en az % 6 sı oranında kesin teminat alınır. Teşekkül dilediği takdirde kesin teminat miktarını, bu sınırın üstüne çıkarabilir.

    Genel olarak geçici teminat alınmayan hallerde kesin teminat da alınmaz. Özel durumlarda yetkili merciinin onayı ile farklı uygulama yapılabilir.

    Kesin Teminatın Değiştirilmesi

    Madde 55 - Alınan kesin teminat, firmanın isteği halinde teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 56 - İhale konusu işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği, taahhüt edilen işin hesabı tamamen tasfiye edilerek, kesin kabul işlemlerinin tamamlandığı veya niteliği itibariyle bir deneme süresi geçirmesi gereken işlerin, bu deneme süresi sonunda isteğe uygun olduğu, firma veya müteahhidin taahhüt ettiği işten dolayı herhangi bir borcunun olmadığı, taahhüt konusu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintileri nedeniyle, Vergi Dairesine herhangi bir borcu olmadığına ait ilişiksiz belgesini getirmesi halinde, sözleşmesinin niteliğine göre kesin teminatın iadesi için öngörülen diğer koşulların yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin teminatın tümü geri verilir. Bu husus malzeme alımı, bakım onarım ve nakliye işlerinde dikkate alınmaz. Ancak, malzeme alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla garanti süresi kadar taahhütname alındıktan sonra kesin teminat iade edilebilir.

    Tip Sözleşmeler

    Madde 57 - İhalelerde Hukuk Müşavirliğinin görüşünü müteakip Genel Müdürlükçe onaylanmış tip sözleşme uygulanır. Ancak, tip sözleşmeye dayalı, özel sözleşme uygulamasını gerekli kılan hallerde hazırlanacak özel sözleşmenin, Merkezde Hukuk Müşavirliği, Müesseselerde varsa avukat görüşünden geçirilmesi zorunludur.

    Hizmet alım sözleşmeleri süresi 1 yılı aşamaz. İşin özelliği ve tekniği, sözleşme süresinin 1 yıldan fazla olmasını gerekli kıldığı hallerde ilgili yetkili mercilerden alınacak izni müteakip, süre 1 yıldan fazla olabilir.

    Sözleşme İmzalama Usul ve Esasları

    Madde 58 - Doğrudan alımlarda veya derhal teslim (sözleşme yapma süresi içinde) hallerinde mal ve hizmet alımlarında (işin garanti süresi bulunmuyorsa) yetki limitlerine göre ilgili onay merciin oluru ile sözleşme yapılmayabilir. Bunun dışında kalan mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılır.

    Sözleşmeler, Merkezde satınalma organlarının Başkanı ile Müdür veya Müdür Yardımcısı, Müesseselerde, Müessese Müdürü veya Müdür Yardımcısı ile Makine İkmal ve Satınalma Müdürü tarafından imzalanır. Makine İkmal ve Satınalma Müdürlükleri ile İşletme Bakım Müdürlükleri yetkisindeki satınalma sözleşmeleri yetki limitleri dahilinde ilgililerce imzalanır.

    Dış alımlarda sözleşmeler, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esas olmakla birlikte, bu firmaların acentası olmayan hallerde, o firmanın Türk Elçiliğinden onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

    İlave veya Eksik İş Verilmesi

    Madde 59 - Malzeme ve hizmet alımlarında, siparişe göre ihtiyacın devam etmesi durumunda, piyasa, fiyat durumu yönünden aynı firma veya firmalardan alınmasında fayda görüldüğü takdirde, tahsisatının sağlanması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, taahhüdün % 50 si tamamlanması şartıyla sözleşme bedelinin % 30 u kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek süre verilebilir. Orman İşletmelerinden satın alınan ham ağaç direklerin nakliyesinde % 30 şartı aranmaz. Ek sipariş verilmesi halinde, ek teminat istenmez. Ancak ek sözleşme düzenlenir. Ek sipariş verilmesi halinde İş Deneyim Belgesi, ana sözleşme ve ek sipariş sözleşmesinin toplamı şeklinde düzenlenir.

    Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Teşekkülce gerek görülmemesi, amaca yönelik bulunmaması veya zorunlu nedenlerle, ihale bedelinin % 30 u kadar eksik iş yaptırılabilir veya sipariş verilebilir. Yukarıda sayılan % 30 ilave ve eksiltme işlemleri için yetki limitleri dahilinde Genel Müdürlükten Olur alınması şarttır.

    Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi

    Madde 60 - Sözleşmenin devri veya sözleşmenin feshi aşağıda belirlenmiştir.

    a) İhalesine karar veren organın yazılı izni olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı, başkasına devredilemez.

    b) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında gecikme 30 günü aştığı takdirde verilmiş bir ceza varsa TEDAŞ bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi fesih etmekte ve kalan işi yüklenici nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.

    Repertuar Hazırlanması

    Madde 61 - Satınalma Organlarınca, iş ilişkisi olan veya ilişki kurulmasında fayda görülen iç ve dış firmalar, iştigal konularına göre sınıflandırılarak, bir repertuar hazırlanır.

    Firmalarla Olan İlişkilerde Gözetilecek Esaslar

    Madde 62 - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, alımlarla ilgili açık ihale zarflarının geciktirilmeden açılmasını sağlamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

    Ceza ve Yasaklamalar

    Madde 63 - Firmalara, ihale şartlarına uymamaları sebebiyle uygulanacak ceza ve yasaklamalar konusunda, (ihale şartı tanımlamaları dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bunu tadil eden kanunların getirdiği/getireceği hükümlere uyulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli hükümler

    Dosyalama İşlemleri

    Madde 64 - Alım organlarınca alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir. Her alım için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır. Dosyalarda; alımla ilgili malzeme talep yazısı veya Oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, alım komisyonu tutanağı ve kararlarının asılları, Yönetim Kurulu, Yönetim Komitesi, takrir ve kararlarıyla makam Olurları sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 65 - Bu Yönetmelikte ve ihale dokümanlarında hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 66 - Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 67 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar