TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 31/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25275

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 01/09/2005-25953 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - (Değişik madde: 01/09/2005-25953 S.R.G. Yön/3.mad)

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2'deki cetvellerinde gösterilmiştir.

    Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 19/04/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK - 2 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar