MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 17/11/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25292

    ***20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 70. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 04/03/2009- 27159 S.R.G Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    b) (Değişik bent: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./1. md.) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra veya cumartesi ve pazar günleri de öğretim yapılabilen özel akşam liselerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları, Öğretim Süresi ve Çalışma Saatleri

    Okulun Amacı

    Madde 5 - (Değişik madde: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./2. md.)

    Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlamaktır.

    Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları

    Madde 6 - Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

    Öğretim Süresi

    Madde 7 - Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi kadardır.

    Çalışma Saatleri

    Madde 8 - (Değişik madde: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./3. md.)

    Bu okullarda öğretime, hafta içinde en erken saat 17:00'da başlanır. Cumartesi ve pazar günleri ise daha erken saatte de başlanabilir.

    Günlük ve haftalık çalışma saatleri, birinci fıkradaki hüküm dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi

    Aday Kayıt Şartları

    Madde 9 - (Değişik madde: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./4. md.)

    Bu okullara kayıt ve kabulde öğrencilerin; ilköğretim okulundan mezun ve on sekiz yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.

    Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar

    Madde 10 - Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

    a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,

    b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen

    sınıflara kayıtları yapılır.

    Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

    Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.

    Okulu Bitirme Süresi

    Madde 11 - Okula kayıt yaptıran öğrenciler;

    a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,

    b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,

    1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,

    2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,

    3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı

    sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.

    Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.

    Adaylardan İstenen Belgeler

    Madde 12 - (Değişik madde: 05/04/2005 - 25777 S.R.G. Yön/4.mad)

    Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

    a) (Değişik bent: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./5. md.) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    b) İki adet vesikalık fotoğraf,

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    d) (Değişik bent: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./5. md.) Askerlik durum beyanı,

    e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi

    istenir.

    İKİNCİ KISIM : Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet

    BİRİNCİ BÖLÜM : Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

    Öğrenci başarısının tespiti (Değişik başlık: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./6. md.)

    Madde 13 - (Değişik madde: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./6. md.)

    Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.

    Ancak merkezî sistemle yapılan sınavlar dışındaki öğrenci başarısının değerlendirilmesiyle ilgili diğer hususlarda, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

    Sınavların Yapılması

    Madde 14 - (Mülga madde: 05/04/2005 - 25777 S.R.G. Yön/7.mad)

    Sınavlara Katılamayanlar

    Madde 15 - (Mülga madde: 05/04/2005 - 25777 S.R.G. Yön/7.mad)

    Sınıf Geçme

    Madde 16 - (Mülga madde: 05/04/2005 - 25777 S.R.G. Yön/7.mad)

    Sorumluluğun Kalkması

    Madde 17 - (Mülga madde: 05/04/2005 - 25777 S.R.G. Yön/7.mad)

    Diploma

    Madde 18 - Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin İşleri ve Kılık-Kıyafet

    Disiplin İşleri

    Madde 19 - Okulda öğrenci disiplin işlerinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

    Kılık - Kıyafet

    Madde 20 - Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

    Denetim

    Madde 21 - Bu okullarda denetim, "Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü" ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük, Yürütme

    Madde 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 23 - 28/1/1993 tarihli ve 21479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 11/08/2011 - 28022 S.R.G. Yön./7. md.)

    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Yürürlük

    Madde 24 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar