TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ (TTA) ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri (Tta) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği (Değişik başlık : 28/08/2010 - 27686 S.R.G. Yön/1.mad)

    Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25328

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin sicil raporlarını doldurmaya, mesleki ehliyetlerini, genel durum ve davranışlarını tesbite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde : 28/08/2010 - 27686 S.R.G. Yön/2.mad)

    Bu Yönetmelik Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik;

    a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve,

    b) 13/09/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Sicil raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Form Doldurulacak Personel

    Madde 5 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik eki raporlarında;

    a) Yönetici Durumundaki Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Başeksper, Teknik Şef, Şef, Muhasebeci, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi, Tuzla Memuru ünvanını haiz personel için,

    b) Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu, yukarıda belirtilen ünvanlı pozisyonlar dışında kalan pozisyonlarda istihdam edilen personel için,

    doldurulur.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönetim Kurulunun 27/06/2002 tarihli ve 589 sayılı Kararıyla kabul edilen ve halen uygulanmakta olan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği ve buna ilişkin düzenlemeler yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    **TEKEL TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ CETVELİ için R.G. ye bakınız.**

   

    Mevzuat Kanunlar