TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) VE İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELER, İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) VE İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELER, İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25333

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Merkez ve Taşra ünitelerinde bulunan,

    a) İhtiyaç fazlası (ölü stok)

    b) İhtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve taşıt/iş makinesi yedek parçaları ile,

    c) İhtiyaç fazlası

    d) Ekonomik ömrünü doldurmuş

    e) Hurda, taşıt ve iş makinelerinin değerlendirme işlemlerinin yürütülmesine ait usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Merkez ve Taşra üniteleri ambarlarında kayıtlı veya kayıtsız olarak bulunan,

    a) İhtiyaç fazlası (ölü stok)

    b) İhtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve taşıt / iş makinesi yedek parçaları ile,

    c) İhtiyaç fazlası

    c) Ekonomik ömrünü doldurmuş

    d) Hurda

    taşıt ve iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması, transferi veya satışı sureti ile değerlendirilmesi işlemlerin yürütülmesini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 08/06/1984 tarihli 233 sayılı ve 22/01/1990 tarihli, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 05/02/2001 tarihli, 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 29/06/2001 tarihli, 24447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

    a) TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini

    b) Merkez: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    c) Ünite : TEİAŞ'a bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimleri,

    d) Onay Mercii (Satış Yetkilisi): TEİAŞ satış yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları, yetki limitleri itibariyle; Merkezde; Satış Müdürü, Müstakil Müdür, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu, Taşrada ise; Müdür ve Grup Müdürü,

    e) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine imkan bulunmayan yeni (kullanılmamış), kullanılmış (sağlam), veya onarım ile kullanılabilir durumdaki her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçaları, ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme olarak tanımlanır.

    f) İhtiyaç Fazlası Taşıt ve İş Makinesi: Bulunduğu ünite tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulmayan ve diğer ünitelerce değerlendirilme imkanı bulunan atıl durumdaki her türlü taşıt ve iş makineleri ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi olarak tanımlanır.

    g) İhtiyaç Dışı (kullanılamaz) Malzeme; Normal hizmet süresini doldurarak servis dışı bırakılan veya herhangi bir nedenle yeniden hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkan bulunmayan bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçaları İhtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme olarak tanımlanır.

    h) Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri; 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 2918 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 18/07/1997 tarihli, 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makineleri; ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri olarak tanımlanır.

    ı) Hurda Taşıt ve İş Makineleri; 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 2918 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 18/07/1997 tarihli, 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan ve aynı maddenin (c) bendi hükümlerine göre de onarımla yenilenseler bile tekrar tescili yapılamayan taşıt ve iş makineleri hurda taşıt ve iş makineleri olarak tanımlanır.

    İKİNCİ KISIM : Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarının Kuruluşu

    Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarının Kuruluşu

    Madde 5 - Komisyonların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (kullanılamaz) Malzeme Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun Kuruluşu; Merkezde; Malzemenin ait olduğu Daire Başkanlığı veya Müstakil Müdürlüklerce görevlendirilecek üç ve Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından biri Başkan olmak üzere iki üyeden oluşur.

    Taşra ünitelerinde ise; Ünite amirince görevlendirilecek biri Komisyon Başkanı olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

    1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, malzemeleri tanımalar ve nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları şarttır.

    2) Görevlendirilecek üyelerden birinin Mühendis olması zorunludur. Mühendis elemanı bulunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen de görevlendirilebilir.

    b) İhtiyaç Fazlası Taşıt ve İş Makineleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu; Merkezde; Taşıt ve iş makinesinin ait olduğu Daire Başkanlığı veya Müstakil Müdürlüklerce görevlendirilecek üç ve Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından biri Başkan olmak üzere iki üyeden oluşur.

    Taşra ünitelerinde ise; Ünite amirince görevlendirilecek biri Komisyon Başkanı olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

    1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, malzemeleri tanımalar ve nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları şarttır.

    2) Görevlendirilecek üyelerden birinin Mühendis olması zorunludur. Mühendis elemanı bulunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen de görevlendirilebilir.

    c) 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi esaslarına uygun olarak Ekonomik Ömrünü Doldurmuş veya Hurda Taşıtlar Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun kuruluşu;

    1) Merkezde; Taşıtın ait olduğu Daire Başkanlığı veya Müstakil Müdürlüklerce, Taşra ünitelerinde ise; Ünite Amirince görevlendirilecek biri Makine Mühendisi, biri Muhasebeci olmak üzere 3 (üç) üyenin,

    2) Taşıtın ait olduğu Ünitenin teklifi üzerine, taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki Trafik Şube Müdürlüğünün görevlendireceği Trafik Komiseri veya memurunun,

    3) Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüklerince görevlendirilecek bir Makine Mühendisinin, katılımlarıyla oluşur.

    Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, taşıtın nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları şarttır.

    d) 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi esaslarına uygun olarak Ekonomik Ömrünü Doldurmuş veya Hurda İş Makineleri Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun kuruluşu;

    1) Merkezde; İş makinesinin ait olduğu Daire Başkanlığı veya Müstakil Müdürlüklerce, Taşra ünitelerinde ise; Ünite Amirince görevlendirilecek biri Makine Mühendisi, biri Muhasebeci olmak üzere dört üyenin,

    2) İş makinesinin ait olduğu ünitenin teklifi üzerine, taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüklerince görevlendirilecek bir Makine Mühendisinin, katılımlarıyla oluşur.

    Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, iş makinesinin nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları şarttır.

    Tespit Şekli

    Madde 6 - İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespit şekilleri aşağıda açıklanmıştır.

    a) İhtiyaç Fazlası (ölü stok) Malzemelerin Tespiti ve Değer Takdiri;

    1) Malzemeler: Taşıt ve iş makineleri ile taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçalar dışında kalan ihtiyaç fazlası malzemelerin tespiti ve değer takdiri Form: 1 (Ek - 1) tutanağına, malzemelerin kodu, adı ve karakteristiği, miktarı, (ad, m, kg. ve benzeri), ambar muhasebe birim fiyatı (ait olduğu yıl belirtilerek), takdiri kıymet bedeli, fiili durumunun yeni kullanılmamış (YK), kullanılmış sağlam (KS), onarımla kullanılabilir (OK) olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarınca yapılır.

    2) Yedek Parçalar: Taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parçaların tespiti ve değer takdiri Form: 2 (Ek - 2) tutanağına, yedek parçaların kodu, ait olduğu taşıt veya iş makinesinin markası, tipi ve modeli, adı ve karakteristiği, miktarı (ad, m, kg, ve benzeri), ambar muhasebe birim fiyatı (ait olduğu yıl belirtilerek), takdiri kıymet bedeli, fiili durumunun yeni kullanılmamış (YK), kullanılmış sağlam (KS), onarımla kullanılabilir (OK) olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarınca yapılır.

    b) İhtiyaç Dışı (kullanılamaz) Malzeme ve Yedek Parçaların Tespiti;

    İhtiyaç dışı (kullanılamaz) durumda bulunan malzemeler ile taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçaların tespiti Form: 3 (Ek - 3) tutanağına, malzeme veya yedek parçaların kodu, adı ve karakteristiği, miktarı (Ad, m, kg, ve benzeri), bulunduğu yer belirtilerek Tespit Komisyonlarınca yapılır.

    c) İhtiyaç fazlası Taşıt ve İş Makinelerinin Tespiti;

    Bulunduğu ünite tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulmadan ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin tespiti Form: 4 (Ek - 4) tutanağına, taşıt ve/veya iş makinesinin plaka ve kod no.su, cinsi, markası, modeli, motor no, şasi no, ambar birim fiyatı, fiili durumunun yeni kullanılmamış (YK), kullanılmış sağlam (KS), onarımla kullanılabilir (OK) olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek Tespit Komisyonlarınca yapılır.

    d) Ekonomik Ömrünü Doldurmuş veya Hurda Taşıt ve İş Makinelerinin Tespiti;

    Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespiti, standart form Makine - Taşıt İhraç Tutanağı'na (Ek - 5), ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar için (Ek - 5/a), ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri için (Ek - 5/b), hurda taşıtlar için (Ek - 5/c), hurda iş makineleri için (Ek - 5/d), örnek form Makine - Taşıt İhraç Tutanağı esas alınarak, Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarınca yapılır.

    Değer Takdir Şekli

    Madde 7 - Malzemelerin değer takdiri; malzemelerin cinsi, satış üstünlüğü, hal - i hazır durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır. Ambar birim fiyatı tutanaklara yazılırken, birim fiyatının hangi yıla ait olduğu belirtilir.

    Taşıt ve İş makinelerinin değer takdiri; taşıtın veya iş makinesinin hal - i hazır durumu ve piyasa rayici göz önüne alınarak yapılır.

    Ancak teknolojisi, dizaynı, işlevi ve özelliği açısından farklılık arzeden malzemeler, taşıt ve iş makineleri ile yedek parçaların değer takdiri; Malzeme, taşıt ve iş makineleri ile yedek parçaların bulunduğu ünite tarafından Genel Müdürlük Makamından alınacak olur ile TEİAŞ içinden oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir. Kurulacak komisyon en az beş üyeden oluşur. Komisyon başkanlığını ilgili ünite müdürü yapar. Komisyon üyeleri ise ilgili üniteden ihtisas sahibi üç kişi, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından bir müdür, Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir müdürden oluşur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Derleme ve Değerlendirme

    Tutanakların Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi

    Madde 8 - Merkez ve Taşra üniteleri bu Yönetmeliğin İkinci Kısım çerçevesinde düzenlenen tutanakları en geç her yılın Ocak ayı sonuna kadar Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderir.

    İkmal edilen bu işlemlerden sonra merkezde yapılması gereken işlemleri Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı yapar.

    Tutanakların Birleştirilmesi

    Madde 9 - Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, Merkez ve Taşra ünitelerinden gelen tutanakları, içeriğine göre derleyip düzenleyerek ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçalar ile ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerine ait tüm bilgileri bir kitap haline getirerek TEİAŞ bünyesinde dağıtımını her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirir.

    Kitabın İncelenmesi ve Malzeme Talep Şekli

    Madde 10 - Merkez ve Taşra üniteleri; malzeme kitabında yer alan malzemeleri yerinde görüp tetkikini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili tahsis taleplerini her yılın Nisan ayının sonuna kadar Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirir.

    Üniteler Arası Tahsis İşleminin Kesinleşmesi

    Madde 11 - Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, üniteler arası tahsis taleplerini değerlendirmeye tabi tutarak tahsis talimatını, malzemenin bulunduğu ünite ile talepte bulunan üniteye yazılı olarak her yılın Mayıs ayının sonuna kadar bildirerek tahsis işlemini kesinleştirir. Tahsisi kesinleşen malzemenin muhasebeleştirilmesi ambar birim fiyatı üzerinden, yoksa takdiri kıymet bedeli üzerinden yapılır. Malzeme tahsisi yapılan ünite Haziran ayının sonuna kadar tahsisi yapılan malzemeyi teslim almak zorundadır. Ancak, zorunlu nedenlerle olabilecek gecikmeler ilgili ünitece Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirildiği takdirde teslim alma süresi talep doğrultusunda uzatılabilir. İlgili üniteler, tahsise konu malzemelere ait ikmal işlemleri tamamlandıktan sonra teslim - tesellüm evraklarının birer suretini Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Satış

    BİRİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Satış

    Satış Müsaadesi Alınması

    Madde 12 - İhtiyaç fazlası (Ölü stok), ihtiyaç dışı (Kullanılamaz) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makineleri için satış müsaadesi alınması hususları aşağıda belirlenmiştir.

    a) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzeme ve Yedek Parça listelerinin Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Stok Kontrol Müdürlüğünce incelenmesi sonrasında oluşturulan Malzeme Kitabında yer alan malzemeler ile yedek parçalardan;

    İç transferlerle değerlendirilenler ve ileride kullanılabileceği tahmin edilerek, satışı uygun görülmeyenler düşüldükten sonra geri kalan satışa esas malzemeler ile yedek parçalar Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Stok Kontrol Müdürlüğünce yeniden incelemeye alınır.

    İnceleme sonucu yeni İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme ve Yedek Parça ile İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzeme ve yedek parça listeleri oluşturulur.

    1) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme ve Yedek Parçalar; Satışına karar verilen malzemeler ve yedek parçalar Stok Kontrol Müdürlüğünce en geç Haziran ayının sonuna kadar, malzeme ve yedek parçaların bulunduğu ünitelere gönderilir. İlgili üniteler söz konusu malzeme ve yedek parçalara yetki limitlerine kadar olanlara satış oluru vererek, yetki limitlerini aşması halinde Genel Müdürlükten Olur alarak satışlarını gerçekleştirir.

    Söz konusu malzemelerden TEİAŞ merkezinde bulunanların satışı Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Satış Müdürlüğünce, taşra ünitelerinde bulunanların satışı ise satış yetki limitleri dahilinde ilgili Müdürlük ve Grup Müdürlüklerince gerçekleştirilecek olup satışı yapılacak malzemeler yetki limitleri üzerinde olması halinde sözkonusu satışlar için Genel Müdürlükten Olur alınarak gerçekleştirilir.

    2) İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzeme ve Yedek Parçalar; Merkez ve Taşra Ünitelerinde İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) durumda bulunan malzeme ve yedek parçalar Stok Kontrol Müdürlüğünce en geç Haziran ayının sonuna kadar malzeme ve yedek parçaların bulunduğu ünitelere gönderilir. Bu malzemeler için Satış Müsaadesi alınması gerekmez. Bu malzeme ve yedek parçalar Bakanlar Kurulunun 20/03/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Kararı gereği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satışı suretiyle devredilir.

    Teslim ve tesellümün sonuçlanmasının sonrasında satışı yapan ilgili ünitece fatura kesilir. Bilgi ve belgeler ile kesilen fatura suretlerinin istatistiki bilgi bakımından Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmesi zorunludur.

    Merkez ve Taşra Üniteleri piyasaya satışını ve satış yolu ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devrini yapacakları malzeme ve yedek parçalardaki bu uygulamalarını her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen yetki limitleri çerçevesinde yaparlar. Yetki limitleri aşılması halinde Genel Müdürlükten Olur alınır.

    b) Ekonomik Ömrünü Doldurmuş veya Hurda Taşıt ve İş Makineleri için Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü

    1) Yurt dışından temin edilerek Teşekkülümüze hibe edilen taşıt ve iş makineleri için Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından

    2) Taşıt ve iş makinelerinin Amerika Birleşik Devletleri İhtiyaç Dışı Malzeme Programı yardımından temin edilenleri için Hazine Müsteşarlığından Olur alıp ilgili ünitelere gönderir.

    Söz konusu taşıt ve iş makineleri ile Ünitelerce satışı istenilen diğer taşıt ve iş makinelerinin satış yoluyla değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri en son Haziran ayının sonuna kadar Satış Müdürlüğüne intikal ettirir.

    Satış Müdürlüğü ise ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin satış yoluyla değerlendirilmesi için;

    Makine - Taşıt İhraç Tutanağı üzerine Makam Onayı alıp Yönetim Kurulu Olur Kararını,

    Makine - Taşıt İhraç Tutanağı'nda yer alan taşıt ve iş makineleri için düzenlenen Bakanlık form liste Onayı alıp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makam Olurunu alarak ilgili ünitelere gönderir.

    İlgili üniteler, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı'nca kendilerine gönderilen bu belgeler ile;

    Taşıtın tescilini yapan ilgili Trafik Şube Müdürlüğüne başvurarak taşıta ait Trafikten Çekme Belgesi veya Hurda Belgesini alarak, taşıtın trafik kayıtlarından düşürülmesini

    Taşıtın bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurarak taşıtın vergi kayıtlarından düşürülmesini ve temin ettikleri bu belgeleri Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

    Tüm bu işlemlerin tamamlanmasından sonra ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili ünitesince yetki limitleri dahilinde satışı yapılır.

    Satışın Duyurulması

    Madde 13 - İlgili ünite; Yetki limitlerine göre verecekleri gerekli Onay a müteakip satışına karar verilen malzeme ile taşıt ve iş makinelerinin piyasaya satışını Tespit ve Değer Takdir Komisyonunca belirlenen tahmini bedeline göre Resmi ve Mahalli Gazetede tahmini bedelin çok düşük olması ve ilan bedelinin de bu bedeli aşması durumunda ise belediye hoparlöründen ilan edilmek suretiyle 3 üncü şahıslara duyurur.

    Satış Komisyonunun Kuruluşu

    Madde 14 - Satış yerine göre Satış Komisyonları aşağıdaki şekilde kurulur.

    TEİAŞ merkez ünitelerinde yapılacak satışlarda satış komisyonu; Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından bir Komisyon Başkanı olmak üzere iki, ilgili üniteden İki ve Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından bir üye olmak üzere tek sayıda toplam beş üyeden yetki limitine göre Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Genel Müdürlük onayı ile oluşur.

    Taşra ünitelerinde yapılacak satışlarda Satış Komisyonu; Biri Komisyon Başkanı, Biri Muhasebe biriminden olmak üzere satışın onay merciinin belirleyeceği ve uygun görev ünvanlarındaki üç üye olmak üzere toplam tek sayıda beş üyeden ilgili Müdür ve Grup Müdürünün onayı ile oluşur. Yetki limitinin aşılması halinde yetkiyi veren merciden yetki alınarak komisyon oluşturulur.

    Komisyon Üyelerinin Görev ve Yetkileri

    Madde 15 - Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Satışı yapılacak malzemeleri ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerini yerinde görüp incelemek.

    b) Satış için yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını incelemek.

    c) Seçilen satış şekline göre satış prosedürünü uygulamak.

    d) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp değerlendirmek.

    e) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini onay makamına teklif etmek.

    f) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde geçici satış kararını vermek.

    g) Geçici satış kararı ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için onay merciine göndermek.

    Satış Şekilleri

    Madde 16 - Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satış şekilleri;

    a) Açık satış usulü,

    b) Belli istekliler arasında satış usulü,

    Açık satış usulü ve/veya belli istekliler arasında satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf ve teklif fiyat ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi halinde açık artırmaya gidilir.

    Açık Artırma; Satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için fiyat teklifinde bulunan firmalar arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine en uygun teklifte bulunana satışıdır.

    Açık Artırma; Tekliflerin üç yada fazla olması halinde bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen satış usulü ile yapılan ihalelerden bir gün sonra aynı saatte kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan fiyatı en yüksek üç firmaya duyuru yapılarak çağrılır ve en yüksek fiyat üzerinden en az üç tur açık artırma yapılır. Komisyon, açık artırma turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve satışı sonuçlandırır. açık artırma yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

    Açık Artırma; Satışın üçten az teklif gelmesi nedeniyle iptal edilip satışın ikinci kez yapılması ve yine üçten az teklif gelmesi halinde tekliflerin üç olmasına bakılmaksızın yukarıda belirlenen yöntemle firmalar çağrılarak açık artırma işlemi gerçekleştirilir.

    Açık Artırmalarda, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, artırmanın doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler Komisyon Kararı ile açık artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

    Üçten Az Teklif Temin Edilmesi Hali

    Madde 17 - Bu yönetmelikte belirtilen usullerden herhangi birisi ile yapılan satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerine üçten az teklif gelmesi halinde teklifler açılmadan firmalar çağrılarak imza karşılığında iade edilir ve satış ihalesi iptal edilir. Ancak, ikinci kez çıkılan satışta da yapılan duyurma ve teklif istemelere rağmen belirtilen süre sonunda yine üçten az firmadan teklif gelmesi halinde satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin özellikleri belirtilerek, firmalarca talep edilmemesinin gerekçeleri yazılarak, teklif sahibi firma veya firmaların teklifi değerlendirmeye alınarak satış gerçekleştirilir. Bu şekilde satış yapılması nedenlerinin ise Satış Komisyonu kararında açıkça belirtilmesi zorunludur.

    Satış Limitleri

    Madde 18 - Satış yetki limitleri, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen alım yetki limiti kadar olup, söz konusu limitlerin aşılması halinde, yetkiyi veren merciden Olur alınır.

    Geçici ve Kesin Teminat Miktarının Tespiti ve Alınması

    Madde 19 - Satışı yapılacak malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin teklif edilen bedelinin %3'ü kadar Geçici Teminat, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat alınır. Bu Geçici ve Kesin Teminat oranları Satış Dokümanlarında belirtilir.

    Genel ve Katma Bütçeli İdareler ile İl Özel İdareleri, Belediyeler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan Teşebbüs, Teşekkül, Müessese, Bağlı ortaklık ve İşletmeleri ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan teminat istenmez.

    Fiyat tekliflerine göre veya yapılacak açık artırma için ilk üç sırada yer alan firmalar, tekliflerin üçten az olması ile iptal edilip yapılan ikinci ihaleye katılan firmaların geçici teminatları; verdikleri teklif fiyatlarının satışa konu malzemelerin Takdiri Kıymet Bedellerinin üzerinde ve piyasa fiyatlarına göre uygun olması durumunda veya ilk üç sırada yer alan teklif fiyatları arasında çok fark olmaması ayrıca teminatlarının tutulmasının TEİAŞ lehine karlılık kaydetmesi durumu göz önüne alınarak Geçici Satış Kararının verilmesine kadar veya opsiyon süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir.

    Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi satışın yapıldığı ünitece sağlanır.

    Kesin teminat, satış şartnamesine konu olan satışın uygun bir şekilde sonuçlanmasını müteakip iade edilir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 20 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Tedavüldeki Türk Parası.

    b) Bankalar ve bankacılık yetkisine haiz özel finans kurumları tarafından verilen şartsız teminat mektupları.

    c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

    Teminat mektupları dışındaki nakit para şeklindeki teminatlar İhale Komisyonlarınca teslim alınamaz. Bu tür teminatların banka ve muhasebe vezne birimlerine önceden makbuz karşılığı yatırılması zorunludur.

    Bedel Tahsili

    Madde 21 - Satışa konu İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin bedeli teslimattan önce satışı yapan ünitece peşin olarak alınır. Satışı üzerinde kalan firma ve kişi herhangi bir nedenle satış bedelin bir kısmını ödememesi halinde kalan miktara o anda yürürlükte olan günlük ticaret işlerinde kanuni Temerrüt faiz oranı uygulanır.

    Satışı üzerinde kalan istekli satışa konu malzemeyi kısmen veya tamamen, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinesini kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen süre içinde teslim almaması durumunda ödenen mal bedeli iade edilmeden önce kat - i teminatı TEİAŞ a irad kaydedilir ve satış dosyası kapatılır.

    İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme ve Yedek Parçalar ile Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş makinesini satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar sözleşmeyi süresi içinde imzaladığı, bedelini peşin yatırdığı ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin teminat alınmaz.

    Fiyatların Düşük Olması Durumu

    Madde 22 - Satış Komisyonu, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satılmasına karar verilmiş bulunan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için üçüncü kişiler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların piyasa rayiç bedeline uygun olup olmadığına karar verir.

    Bu kararda; malzemenin hal - i hazır durumları, bulundukları bölgedeki satış olanakları az ise, başka bölgelerde satışa çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesi, üçüncü kişilere yapılan duyurma ve bildirmenin yeterli düzeyde olmadığı ve benzeri açıklayıcı diğer bilgilere yer verilir.

    Elde edilen fiyatlar uygun görülmez ise satış, iptal edilir. İkinci satışta da fiyatların uygun görülmemesi halinde bu husus kararda belirtilerek yetki limitleri dahilinde onay mercilerinin tasvibine sunulur ve Onay Merciinin vereceği karara göre satışların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı hususunda gerekli işlemi yapılır.

    Kesin Satış Kararı

    Madde 23 - Satış Komisyonunca verilmiş geçici satış kararları yetki limitleri dahilinde onay mercilerinin Onayı ile kesinleşir.

    Satış Kararının Uygulanması

    Madde 24 - Kesinleşen kararların uygulanması ve sonuçlandırılması satışı yapan ünite tarafından yapılır.

    Satışı yapan üniteler, kesin satışına karar verilen malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerine ait teslim - tesellüm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip fiili teslimat sonuçlarını, bilgi ve belgeleri ile birlikte kesilen fatura suretlerini Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderir.

    Satışa Katılamayacak Olanlar

    Madde 25 - Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde satışa katılamazlar.

    a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) TEİAŞ'ın satış yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    d) TEİAŞ'ın satış konusu işle ilgili her türlü satış işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

    f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç şirketleri.

    TEİAŞ bünyesinde bulunan; vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler satışa katılamazlar.

    Bu yasaklara rağmen satışa katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun değerlendirme aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmış ve/veya hiçbir malzeme teslimatı yapılmamışsa teminatı gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

    Yasak Fiil veya Davranışlar

    Madde 26 - Satışlarda aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek.

    e) Bu Yönetmeliğin 25 inci madde kapsamında olmak.

    Yukarıda belirlenen unsurların birinin işlenmesi ve tutanakla tesbit edilmesi halinde Merkezde Satış yapan ünitenin talebi üzerine Hukuk Müşavirliğince, taşrada ise Avukat ya da satış birimi tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Geçici teminatları TEİAŞ'ca gelir kaydedilir.

    Taşrada Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması halinde Hukuk Müşavirliğine ve Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Satışı Yapılamayan Malzemeler ile Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleriyle Yedek Parçaların Yeniden Değerlendirilmesi

    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna Satış

    Madde 27 - En az 2 (iki) kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için ünitesince 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre hurda işlemi yapıldıktan sonra yetki limitlerine göre gerekli olur alınarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satışı yapılır.

    Satışı İvedilik Arzeden Malzemelerin Satışı

    Madde 28 - İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve İhtiyaç dışı (kullanılamaz) olarak tefrik edilen malzemelerden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devredilebilenler haricindeki gerek niteliği patlayıcı, yanıcı, zamanla özelliği yok olabilecek malzemeler vesaire gerekse miktarı ve yer darlığı nedeniyle satışı ivedilik arzeden malzemeler; malzemenin bulunduğu ilgili ünite tarafından Makamdan Olur alınması üzerine yetki limitleri dahilinde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulacak Komisyon tarafından satılır.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Ünitenin Sorumluluğu

    Madde 29 - İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin elden çıkarılıncaya kadar bakımlı bulundurulmasından bu malzeme ve yedek parçalar ile taşıt ve iş makinelerini zimmetinde bulunduran üniteler sorumludur.

    Kar ve Zarar

    Madde 30 - Bu Yönetmelik kapsamındaki malzemenin satışı sonucu satılan malzemenin kaydı değeri ile satış fiyatı arasındaki fark arızi satış karları ve zararları hesabına aktarılır.

    Yönetmelik Kapsamında Satış

    Madde 31 - Üniteler; mülkiyet sahalarında bulunan her türlü ağaç ve ağaç türevleri, ağaç meyveleri fındık, fıstık, elma, kayısı ve benzeri ile Toplu İş Sözleşmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü esaslarına göre TEİAŞ'ça zorunlu olarak işçilere verilen ancak, her ne sebeple olursa olsun ambarlarda kalan her türlü koruyucu giyim eşyasının satışlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.

    Düzenleme

    Madde 32 - Genel Müdürlük teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile gerektiğinde bu yönetmelikte günün şartlarına göre istenilen düzenleme yapılır.

    Sabit Kıymetler

    Madde 33 - TEİAŞ Yönetim Kurulunun 29/01/2003 tarihli ve 4 - 30 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren Sabit Kıymetler Yönetmeliği kapsamındaki malzemelerin satışı Sabit Kıymetler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılır.

    ALTINCI KISIM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 34 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mülga TEAŞ Yönetim Kurulunun 24/11/1995 tarihli ve 38 - 371 sayılı Kararı ile uygulamaya konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve halen sonuçlandırılmamış satışlar satışa çıkarılan tarihteki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar