ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Çevre Ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Dayandığı Kanun Tarih-No: 01/05/2003-4856

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25348

    ***24/02/2012 tarih ve 28214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usullerini belirtmektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki ana hizmet birimlerinin, danışma ve denetim birimlerinin ve yardımcı birimlerin kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ KISIM: Ana Hizmet Birimlerinin Teşkilat ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 4- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevre ile ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek.

    b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek.

    c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak.

    d) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak.

    e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak.

    f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

    g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

    h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek.

    ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek.

    j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale planları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

    k) Su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

    l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

    m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak.

    n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak.

    o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.

    p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek.

    r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri için acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak.

    s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.

    t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek.

    u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

    v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek.

    y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kuruluş

    Madde 5- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder.

    a) Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı

    b) Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    c) Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    d) Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    e) Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    f) Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    g) (Ek bent: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\1.mad) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı

    Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı

    Madde 6- Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Çevre kirliliği ile ilgili her türlü ölçüm, analiz ve kontrolleri yapmak, ölçüm yapacak laboratuvarları belirlemek, laboratuvarlar ve ölçüm istasyonları kurmak kurdurmak ve denetimlerini yapmak, kamu ve özel kuruluşlara ait laboratuvarlarla ilgili akreditasyon çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek, çevre ile ilgili ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarları ile işbirliği yapmak,

    b) Bakanlığın ilgili birimleri ile Çevre Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde yıllık denetim programlarını hazırlamak,

    c) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti denetlemek,

    d) Tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde çevre denetimleri yapmak,

    e) Faaliyet-Tesis Bilgi Formlarındaki bilgiler ışığında istatistik ve envanter çalışmaları yapmak,

    f) Ölçüm ve denetim görevlilerinin eğitimi için gerekli çalışmaları yapmak,

    g) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    h) Çevre ile ilgili her türlü izne ve denetime esas teşkil edecek laboratuvar hizmetlerini vermek,

    ı) Görevleri ile ilgili konularda araştırma ve proje çalışmaları yapmak,

    j) Standart taslaklarına, ilgili birimlerle işbirliği yaparak Bakanlık görüşünü vermek,

    k) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    Madde 7- Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak; gerektiğinde müdahale etmek; bu konuda yönetim ve acil müdahal planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak,

    b) Isınma, endüstriyel faaliyetler ve motorlu taşıt kullanımı sonucu atmosfere verilen bütün kirletici emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek, denetlemek,

    c) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Gürültü Kontrolü Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde valilikler tarafından yapılacak çalışmaları izlemek, il mahalli çevre kurulu çalışmalarını çevre politikaları ve stratejileri doğrultusunda yönlendirmek,

    d) Hava kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

    e) Kurulacak tesisler için hava alıcı ortam özelliklerine göre hava kirliliği ve gürültü yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

    f) Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin korunması ve gürültünün azaltılması amacıyla ülke şartlarına ve çevreye uygun teknolojileri belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarının tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

    g) (Değişik bent: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\2.mad) Sınır ötesi hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,

    h) Mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek,

    ı) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak,

    j) Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı görev alanına giren konularda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak,

    k) Motorlu kara taşıtlarını işletenlerin, egzoz emisyonlarının Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek,

    l) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

    m) Enerji tasarrufu ve enerjinin etkin kullanılması, binalarda ısı ve ses yalıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarda bulunmak,

    n) Fosil yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

    o) (Değişik bent: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\2.mad) Yasaklanacak ve kullanımı kısıtlanacak kontrole tabi olan yakıtların ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

    p) Etkili bir hava yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek,

    r) (Mülga bent: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\2.mad)

    s) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    t) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    Madde 8- Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Atıkların nihai bertarafına kadar insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesini önleyici çalışmalar yapmak, atık yönetim esaslarını belirlemek,

    b) Etkili bir atık yönetimi için gerekli hedef, politika ve ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, ilgili teknik ve idari standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek,

    c) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai bertaraf edilmesi konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve temiz teknolojilerin kullanılması konusunda ilgili taraflarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

    d) Atıklarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlamak,

    e) Atıkların taşınması ile ilgili önlemleri almak,

    f) Atıkların ithali, ihracı ve transit geçişi ile ilgili ilkeleri belirlemek, uygulamaların denetimini yapmak,

    g) Atıklar ile ilgili uluslararası çalışmaları izlemek, ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    h) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    Madde 9- Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Yer üstü ve yer altı sularının ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale planları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını belirlemek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak, aldırmak

    b) Kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

    c) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek,

    d) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek,

    e) Su ve toprak kirliliğine neden olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek,

    f) Yer üstü ve yer altı sularına ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak,

    g) Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği uyum çalışmaları yapmak, diğer uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    h) Su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

    ı) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

    j) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak,

    k) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak,

    l) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek,

    m) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

    n) Toprak varlığı ve arazi kullanımı konusunda koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesi, iyileştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalar yapmak,

    o) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    Madde 10- Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, kimyasal güvenliği sağlamak üzere politika ve stratejiler ile eylem planlarını tespit etmek; bu çerçevede araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak; bunların uygulama usul ve esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamak, uygulatmak, izlemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

    b) Kimyasal güvenlik kapsamında uluslar arası çalışmaları ve gelişmeleri izlemek, bu konuda görev verilmiş olan bakanlık birimleri, kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    c) Kimyasallarla kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin görüş vermek,

    d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

    Madde 11- Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Denizlerin korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef, ilke ve politikalar belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak,

    b) Denizlerin korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak araştırmalar ve projeler yapmak veya yaptırmak,

    c) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek,

    d) Deniz kıyısına deşarj ve derin deniz deşarjı ile ilgili tesislere/faaliyetlere izin vermek, izlemek, denetlemek ve konuyla ilgili arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak,

    e) Deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak; bu çerçevede acil müdahale planları yapmak, yaptırmak,

    f) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde deniz ve kıyı ortamına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetleri belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak,

    g) Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak, aldırmak,

    h) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı

    Madde 11/A - (Ek madde: 28/07/2010 - 27655 S.R.G Yön\3.mad)

    İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) İklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

    b) Ozon tabakasını incelten ve iklim değişikliğine neden olan maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmalarını yapmak,

    c) Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolüne ilişkin olarak ulusal stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

    ç) İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokoller kapsamında yapılan müzakereleri yürütmek, ülkemize verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    d) İklim değişikliği kapsamında azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    e) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında proje ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapmak,

    f) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik mevcut iktisadi araçların ülkemiz ilgili mevzuatıyla uyumlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını yapmak,

    g) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek, raporlamak ve denetlemek,

    ğ) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak,

    h) Görev alanı ile ilgili ulusal, bölgesel, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    ı) Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

    i) Daire Başkanlığının çalışma konuları ile ilgili mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

    j) İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, protokoller ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktası görevlerini yerine getirmek.

    İKİNCİ BÖLÜM: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 12- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak,

    b) Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak,

    c) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak,

    d) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını yürütmek ve koordine etmek,

    e) Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

    f) Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek, gerekli çalışmaları yapmak,

    g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kuruluş

    Madde 13- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder.

    a) Altyapı Yatırımları ÇED Dairesi Başkanlığı

    b) Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı

    c) ÇED ve Plan İzleme-Kontrol Dairesi Başkanlığı

    d) Çevre Envanter Dairesi Başkanlığı

    e) Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

    Altyapı Yatırımları ÇED Dairesi Başkanlığı

    Madde 14- Altyapı Yatırımları ÇED Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Altyapı yatırımları ile ilgili projelerinin özelliklerine göre ÇED sürecinin başlatılması, komisyon kurulması, özel format verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında sekreterya hizmetlerini yapmak,

    b) Bakanlığa sunulan altyapı yatırımları ÇED raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,

    c) Projelerin yerinde tetkikini yapmak,

    d) Halkın katılımı toplantılarına iştirak etmek,

    e) ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesinde yer alan altyapı projeleri için ÇED gereklidir kararı verilen projelerle ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak,

    f) Çalışma alanı ile ilgili yurt dışı ve yurt içi gelişmeleri izlemek,

    g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı

    Madde 15- Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Endüstriyel projelerinin özelliklerine göre ÇED sürecinin başlatılması, komisyon kurulması, özel format verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında sekreterya hizmetlerini yapmak,

    b) Bakanlığa sunulan endüstriyel yatırımları ile ilgili ÇED Raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,

    c) Projelerin yerinde tetkikini yapmak,

    d) Halkın katılımı toplantılarına iştirak etmek,

    e) ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesinde yer alan endüstriyel projeleri için ÇED gereklidir kararı verilen projelerle ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak,

    f) Çalışma alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek,

    g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÇED ve Plan İzleme-Kontrol Dairesi Başkanlığı

    Madde 16- ÇED ve Plan İzleme - Kontrol Dairesi Başkanlığının görevleri

    şunlardır;

    a) ÇED Yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrasında izlenmesi ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

    b) Çevre Düzeni Planlarının uygulanmasını izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

    c) Ülke, Bölge, Havza ve Sektör Çevre Yönetim Plan uygulamalarını izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

    d) Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) ile ilgili işlerin izleme ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

    e) Yeterlik Belgesi ile ilgili işlemleri yapmak ve takibini sağlamak,

    f) Görevleriyle ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

    g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Çevre Envanter Dairesi Başkanlığı

    Madde 17- Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Türkiye Çevre Envanteri ve Çevre Durum Raporlarını il, bölge ve ülke ölçeğinde hazırlamak,

    b) İl Müdürlükleriyle ve diğer kurum-kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, İl, Bölge ve Ülke Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanterini hazırlamak,

    c) Türkiye'nin çevre değerleri ve kirlilik haritalarını hazırlamak,

    d) Avrupa Çevre Ajansı çalışmalarını yürütmek,

    e) Çevre Enformasyon Sistemini kurmak, geliştirmek ve çevreyle ilgili kullanılabilir bilgileri elde etmek için Coğrafi Bilgi Sistemleri ve benzeri uzmanlık sistemlerinden yararlanarak derlenen bilgi ve verileri işlemek, analizini yapmak,

    f) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak çevre göstergelerini tespit etmek ve hesaplarını yaparak raporlamak,

    g) Çevre Enformasyonu Sisteminde kullanılmak üzere, çevre konularında gerekli anket ve istatistik yöntemlerini belirlemek, veri toplama ve anket çalışmalarını yapmak,

    h) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

    Madde 18- Planlama ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Çevre Düzeni Planlarını, ilavelerini, revizyonlarını, değişikliklerini genel çevre koruma ilkeleri ve Bakanlığın genel hedefleri doğrultusunda yapmak, yaptırmak, onaya sunmak,

    b) Merkezi ve/veya mahalli kamu kurum ve kuruluşlardan gelecek (a) bendinde zikredilen türdeki plan tekliflerini incelemek kabul veya red etmek ve üzerinde her türlü çalışmayı yaparak veya yaptırarak düzeltmek, düzelttirmek ve onaya sunulacak hale getirilmesini sağlamak,

    c) Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçek planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere doğrudan ve/veya Bakanlık taşra birimleri aracılığı ile mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek,

    d) Çevre Düzeni Planları ile ortaya konan veya konacak hedef, kavram ve stratejilerin uygulanması için gereken detay ve boyutlarda ilave politikalar ve yaklaşımlar üretmek, üretilmesini sağlamak,

    e) Plan bütününde veya alt ölçeklerde (veya birden fazla Çevre Düzeni Planı bütününde) uygulamaya yönelik yönetim birimlerinin oluşturulmasını planlamak, planlattırmak,

    f) Bölgelerde yönetim sonuçlarını takip edecek çalışmalar yapmak ve elde edilen sonuçlara göre Çevre Düzeni Planlarında değişiklik, ilave veya revizyon teklifinde bulunmak,

    g) Çevre Düzeni Planları, ana ilke ve stratejileri belirlenmiş alanlarda hedeflere ulaşmayı sağlayacak ilave politika ve yaklaşımları belirleyen yönetim planları çalışmalarını yapmak,

    h) Planlama çalışmalarının yürütülmesinde gerekli olan her türlü araştırma ve çalışmayı yapmak, yaptırmak,

    ı) ÇED değerlendirmeleri için gönderilen plan dokümanlarını ve planları incelemek, planlama açısından yatırımın uygunluğu konusunda ÇED Dairelerine görüş vermek;

    j) ÇED Dairelerinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde plan iptali veya değişikliği yapmak,

    k) Stratejik Çevresel Değerlendirme çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve buna bağlı olarak yapılan uygulamaları izlemek,

    l) Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Gündem 21 çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

    m) Kıyı Alanları Yönetimi çalışmalarını yürütmek,

    n) Çevre koruma hedefleri doğrultusunda Bakanlığın diğer birimlerince geliştirilecek mekansal ve organizasyonel yönetim ilke ve hedeflerinin planlarda yer almasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

    o) Planlama çalışmalarını yürütmekle sorumlu oldukları havzalarda, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülecek koruma ve yatırım amaçlı yer seçimi ve tespit çalışmalarına katılmak ve plan kararlarının yer seçimi ve tespit çalışmalarına yansıtılmasını sağlamak,

    p) Çalışma alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, gerekli projeleri teklif etmek ve yürütmek,

    r) Çalışma alanına giren konularda gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak ve izlemek,

    s) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 19- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman içi mer'a ıslahı, sosyal ormancılık faaliyetlerine ait plan ve projeler ile bu plan ve projelerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak,

    b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi sağlayacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak,

    c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak,

    d) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

    e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kuruluş

    Madde 20- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder.

    a) Planlama Dairesi Başkanlığı

    b) Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı

    c) Erozyon Kontrolu ve Mera Islahı Dairesi Başkanlığı

    d) Özel Ağaçlandırma ve Projeler Dairesi Başkanlığı

    e) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

    Planlama Dairesi Başkanlığı

    Madde 21- Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlüğe; Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasını ve planlarını hazırlamak,

    b) Kalkınma planlarında ve/veya yıllık programlarda öncelikli olarak yer alması gerekli görülen hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların mevcut ilmi araştırmalara göre tespitini yapmak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra Bakanlığa sunmak,

    c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için insan gücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, program bütçe harcamalarında projeler arası ve/veya içi karakteristik, yer değişikliği, parasal aktarmaları sağlamak,

    d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek,

    e) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında ortaya çıkan aksaklıkları Genel Müdürlük düzeyinde veya Genel Müdürlükler arası düzeyde giderici tedbirleri tespit ederek Genel Müdürlük Makamına sunmak, organizasyon ve metot çalışmalarını yürütmek,

    f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Genel Müdürlük görüşünü belirlemek,

    g) Genel Müdürlüğün ulusal planlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile öncelikli araştırma konularını belirleyerek Bakanlığa teklifte bulunmak ve sonuçlanan araştırmaların uygulamaya aktarılmasını sağlamak ve takip etmek,

    h) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile ilgili yazışmaları yapmak,

    ı) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda yürürlükte olan her türlü mevzuatın uygulanmasını sağlamak, Makamca

    uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,

    j) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek,

    k) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Genel Müdürlük hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

    l) Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje tekliflerinin incelenmesini sağlamak, Genel Müdürlükçe uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Genel Müdürlük birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

    m) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Genel Müdürlüğe intikal eden dış kaynaklı proje, öneri ve taslaklarını Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı ile işbirliği halinde Genel Müdürlük politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek, Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak amacı ile Genel Müdürlük birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak,

    n) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği halinde Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına bilgi işlem alanında her türlü yazılım ve donanım desteği vermek, otomasyon sistemlerinin işletilmesini sağlamak,

    o) Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin hizmet sağlamak,

    ö) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren envanter, aylık ve yıllık uygulama sonuçlarına ait verileri, istatistiki bilgileri, uluslararası tanımlara ve sınıflandırmalara göre toplamak ve değerlendirilmesini sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,

    p) Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını sağlamak,

    r) Eğitim amacıyla Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

    s) Genel Müdürlük hizmet içi eğitim programlarını planlamak, koordine etmek, gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek,

    ş) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak yayın konusunda kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    t) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak; yaygın ve örgün eğitim programlarında Genel Müdürlüğün faaliyet alanlarının yer alması için kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek,

    u) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına Genel Müdürlüğün faaliyetlerini katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek,

    ü) Genel Müdürlük ile diğer kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında imzalanacak her türlü protokollere ait iş ve işlemleri yürütmek,

    v) Kuruluş ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

    y) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı

    Madde 22- Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bozuk, gerektiğinde verimli orman alanlarında ve ağaçlandırma amacıyla tahsis edilen yerlerde ağaçlandırmalar yapmak veya yaptırmak,

    b) Kavakçılığı geliştirme hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerle, hızlı gelişen türlerin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    c) Uygun türlerin bulunduğu bozuk orman alanlarını ekosistemi bozmadan en az emek ve masrafla verimli hale getirmek; kendilerinden beklenen ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilecekleri bir yapıya kavuşturulması için çalışma yapmak ve yaptırmak,

    d) Uygulamaları yerinde incelemek, teknik açıdan izleyip denetlemek, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına ait yıllık programları ve yersel dağılımları tespit etmek,

    e) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Dairesi Başkanlığı

    Madde 23- Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Orman alanlarında veya orman rejimine alınacak erozyona maruz sahalarda; toprak aşınma ve taşınmalarının durdurulması, sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelanların ve çığların önlenmesi amacıyla dere, çay ve ırmakların su toplama havzalarında erozyon kontrolu çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

    b) Havza amenajmanı çalışmaları ile ilgili planları yapmak veya yaptırmak, uygulamak,

    c) Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    d) Şehirlerin düzenli ve planlı gelişmesini sağlayacak, çevre ve hava kirliliğini asgariye indirecek, bozulan tabii dengeyi yeniden tesis edecek, boş duran toprak kaynaklarını üretime sokacak olan çok amaçlı yeşil kuşak projelerini uygulamak,

    e) Erozyon kontrolu, havza rehabilitasyonu, yeşil kuşak ve mera ıslahı çalışmalarına ait yıllık programları ve yersel dağılımları tespit etmek, ettirmek, uygulamaları incelemek,

    f) Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporları ile ilgili Genel Müdürlük görüşlerini bildirmek,

    g) Görev alanına giren konularla ilgili müracaatları incelemek/incelettirmek,

    h) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Özel Ağaçlandırma ve Projeler Dairesi Başkanlığı

    Madde 24- Özel Ağaçlandırma ve Projeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünce yapılacak veya takip edilecek her türlü etüt, proje ve revizyonları yapmak/yaptırmak, merkeze gelen etüt, proje ve revizyonları incelemek/incelettirmek ve onaylamak,

    b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda proje dispozisyonunu geliştirmek, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak ve yaptırmak, birim fiyat tespitinde koordinasyonu sağlamak ve birim fiyat cetvelini yayımlamak/yayımlatmak,

    c) Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların ağaçlandırma ve erozyon kontrolu amaçlı çalışma yapılmak üzere Bakanlık adına tahsis edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    d) Gerçek ve tüzel kişilerle kamu kuruluşlarından gelecek özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel fidanlık, özel imar-ihya, özel enerji ormanı ve mera ıslahı taleplerinin etüt ettirilmesini, gerekirse projelendirilmesini sağlamak, özel ağaçlandırma yapacaklara mevzuatı gereğince mevcut veya teşkil edilecek kaynaklardan verilecek teşvik ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

    e) Orman rejimine giren alanlarda, özel ağaçlandırma talebinde bulunanlara saha tahsisi yapılmasına dair iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, ormanlık

    alanlarda, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak olan özel ağaçlandırma çalışmalarının tüm kayıtlarını tutmak veya tutturmak,

    f) Etüt-proje ve özel ağaçlandırma yıllık programlarını yapmak ve bütçelerini hazırlamak,

    g) Proje uygulamalarını kontrol etmek veya ettirmek,

    h) Görev alanına giren konularla ilgili müracaatları incelemek/incelettirmek,

    ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

    Madde 25- Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bakanlık kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü orman ağaç ve ağaççıklarının fidan, çelik ve tohumlarının üretim, tahsis ve dağıtımını yapmak ve yaptırmak,

    b) Fidanlıkların, tesisi, idaresi, işletilmesi ve hizmetine ihtiyaç duyulmayanların kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    c) Tohum kaynaklarının tespiti, tesisi, korunması, iyileştirilmesi ve çoğaltılmasını sağlamak,

    d) Her türlü orman ağaç ve ağaççığı fidanı, tohum, çelik ve diğer üretim mataryellerini yurt içinden ve gerektiğinde yurt dışından sağlamak; seçim, deneme ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, bu hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve kurdurmak, mera ıslahı için gerekli tohum ve diğer üretim mataryellerini temin etmek,

    e) Orman ağaç ve ağaççığı tohum ve fidanlarının ithal ve ihracatında Bakanlığı ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek,

    f) İhtiyaç halinde tıbbi ve aromatik bitkilerle, süs bitkileri üretimini yapmak ve yaptırmak,

    g) Orman ağaç ve ağaççığı fidanları ve diğer üretim materyallerinin ihracat ve ithalatı ile yurt içi üretimlerine yönelik karantina iş ve işlemlerini yürütmek,

    h) Orman ağaç ve ağaççığı ile park bahçe tanzimi amaçlı fidan üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere teknik destek sağlamak ve sertifika vermek,

    ı) Genel Müdürlük çalışmaları ile ilgili mekanizasyon tekniğini geliştirmek, buna uygun makine ve ekipmanları temin etmek, işletmek ve yedek parçalarını sağlamak, dağıtımlarını, bakım ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak,

    j) Uygulamaları yerinde incelemek, denetlemek, fidanlık çalışmaları ile ilgili yıllık programları ve yersel dağılımları yapmak ve yaptırmak,

    k) Daire Başkanlığı ile ilgili plan, program ve bütçeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

    l) Görev alanına giren konularla ilgili müracaatları incelemek/incelettirmek,

    m) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 26- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla; kalkınma havzalarında, etüt, araştırma, plan ve projeler hazırlamak ve bunları uygulamak, her türlü kredi ve yardım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    b) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak ve bu hizmetleri yürütmek,

    c) Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması, ısınma ve ısıtmada kullanılan oduna alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi ve buna yönelik teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması konusundaki projeleri desteklemek,

    d) Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,

    e) Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

    f) Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmaz mallarını kamulaştırmak,

    g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kuruluş

    Madde 27- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder:

    a) Planlama Dairesi Başkanlığı

    b) Ferdi Krediler Dairesi Başkanlığı

    c) Kooperatifler Dairesi Başkanlığı

    d) Pazarlama ve Yerleşim Dairesi Başkanlığı

    Planlama Dairesi Başkanlığı

    Madde 28- Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlüğün görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

    b) Uzun vadeli ve kalkınma planları ile yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve önlemlerle ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, buna göre ortaya çıkan aksaklıkları ve alınacak önlemleri Genel Müdürlüğe sunmak,

    c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve dengeli yürütülmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde Genel Müdürlük bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak, ödenek tahsislerini yapmak, bütçe uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek,

    d) Orman köyleri kalkınma havzaları için bölge, il veya ilçe bazında yapılacak kalkınma planlarının esaslarını milli plan ilkeleri ve hükümet programları doğrultusunda belirlemek, planları yapmak, yaptırmak, değerlendirmek, onaylamak ve uygulamaları takip etmek,

    e) Uygulamalarla ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

    f) Genel Müdürlüğün organizasyon ve metot konuları ile ilgili çalışmalar yapmak bu hususta teklifte bulunmak, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

    g) Bölgesel ve ülke bazında dış ve iç kaynaklı plan ve sektörel projeler yapmak, yaptırmak, uygulamaları izlemek, sonuçları değerlendirmek,

    h) Orman köylerinin ve orman köyleri kalkınma havzalarının tespiti işlemlerinin yapılmasını ve onaylanmasını sağlamak, öncelik sıralarını belirlemek,

    ı) Genel Müdürlüğün perspektif çalışma programlarını yapmak,

    j) Diğer ülkelerdeki orman köyleri için uygulanmakta olan kalkınma model ve esasları konusunda inceleme ve araştırma yapmak, sonuçlarını değerlendirmek,

    k) Genel Müdürlüğün hizmetlerine yönelik her türlü etüt, envanter ve istatistik çalışmalarının programlanması için ilgili kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

    l) Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil işlerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak,

    m) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Ferdi Krediler Dairesi Başkanlığı

    Madde 29- Ferdi Krediler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Orman köyleri kalkınma planlarında önerilen konularla ilgili proje çalışmalarının esas ve prensiplerini tayin ve tespit etmek, proje modellerini geliştirmek, örnek işletmeler kurdurmak ve bu konularla ilgili uygulamaların koordinasyonunu sağlamak,

    b) Yıl içi uygulamaları ile ilgili ferdi kredi üst limitlerini belirlemek,

    c) Tip projeleri yapmak, yaptırmak, kontrol etmek ve onaylamak, sektörel projelerin uygulanmasını sağlamak,

    d) Diğer kuruluşlarca orman köyleri kalkınma havzalarında yapılacak ferdi kredi çalışmalarına katılmak, yardımların orman köylülerine yönlendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

    e) Belirlenen esaslar çerçevesinde ferdi krediler için tahsis edilen global ödeneğin iller itibariyle dağılımını yapmak,

    f) Kredilerin kullanılmasına ait esas ve usulleri tayin ve tespit etmek, onaylanmış projelere ilişkin kredi işlemlerini yapmak,

    g) Orman köylülerine verilecek ferdi kredilerle sağlanacak üretim artışını tespit etmek,

    h) Odun hammaddesinin ekonomik kullanımı ile yerine ikame edilecek maddeler konusunda gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak,

    ı) Kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını takip ve kontrol etmek,

    j) Ayni ve nakdi kredi yardımlarında kullanılacak mal ve malzemelere ilişkin idari ve teknik şartnameleri düzenlemek. Ayni olarak verilecek mal ve malzemelerin satın alınması için ihale izni vermek, satın alma ve ihalelerin onay işlemlerini yürütmek,

    k) Kredilerin geri dönüşümlerini izlemek ve bu konuda doğacak ihtilaflarla ilgili işlemleri yapmak,

    l) Ferdi kredilerle ilgili olarak personelin hizmet öncesi ve hizmet içi mesleki eğitim işlerine yardımcı olmak,

    m) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kooperatifler Dairesi Başkanlığı

    Madde 30- Kooperatif Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Orman köylerinin teşkilatlanma modellerini belirlemek üzere gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,

    b) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına, kooperatif ve kooperatif birliklerinin yasal düzenleme çalışmalarına, kuruluş öncesi etütlerine ve kuruluş çalışmalarına yardımcı olmak,

    c) Genel Müdürlükçe desteklenebilecek kooperatif ve kooperatif birliklerinin uygulayacakları proje konularını belirlemek amacıyla yapılacak etütleri yönlendirmek ve değerlendirmek. Yapılacak projelerle ilgili esas ve prensipleri tayin ve tespit etmek, proje modellerini geliştirmek,

    d) Kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin uygulayacakları kalkınma planları ve Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usul hükümleri ile uyumlu projelerin hazırlanmasını veya hazırlattırılmasını sağlamak,

    e) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmasını sağlamak,

    f) Yıllık çalışma programında yer alan kooperatif yatırım projelerinin inceleme ve değerlendirilmesini yapmak, onaylanmalarını sağlamak,

    g) Kooperatif ve kooperatif birliklerinin uygulayacakları projelerin inşaat ve tesislerle ilgili bölümlerinin incelenmesini yapmak veya yaptırmak ve onaylanmalarını sağlamak,

    h) Kooperatif ve kooperatif birliklerine yapılacak her türlü kredi ve yardımların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

    ı) Kredi yardımı yapılması planlanan kooperatif ve birliklerin idari, mali, hukuki durumunu yansıtan belgeleri incelemek, Orman Köylüleri Kalkınma

    Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller ile tamimlere uygunluğunu belirlemek,

    j) Kooperatif ve kooperatif birliklerinin kredi olurlarını hazırlamak, kredi olur ve kredi ödeneğinin gönderilmesini sağlamak. Olur gereğince ve amaca uygun olarak kullanılıp, kullanılmadığını izlemek, olur esaslarından veya amaçtan uzaklaşmaları halinde gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak. Gerektiğinde ilgili kuruluşlara bildirmek,

    k) Yıllık çalışma programına alınan kooperatif kredilerine ilişkin ödenek ihtiyaçlarını programlamak ve tahsisini takip etmek. Yıl içerisinde kredi ödeneğini aktarma ve tenkis işlemlerini yürütmek,

    l) Kredi yardımı yapılacak kooperatiflerle daha önce kredilendirilen kooperatifler ve 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesi gereğince orman ürünleri üretiminde çalıştırılacak kooperatiflerin idari, mali ve hukuki yönden denetimini yapmak veya yaptırmak; uygun olanları Orman Genel Müdürlüğüne bildirmek,

    m) Kooperatif veya birliklerine kullandırılan kredilerin geri dönüşümleri ile icra takiplerine ilişkin esasları tespit etmek,

    n) Kooperatif ve birliklerine kullandırılan kredilerin geri dönüşümlerini izlemek, icra işlemlerini takip etmek ve bu konularda doğacak ihtilaflarla ilgili işlemleri yürütmek,

    o) Kooperatifçilikle ilgili personelin hizmet içi eğitimlerinin yaptırılmasında görev almak, orman köylülerinin, kooperatif yöneticilerinin ve ortaklarının kooperatifçilikle ilgili konulardaki eğitimlerine yardımcı olmak,

    p) Kooperatif ve kooperatif birliklerinin tesislerinin işletilmesi aşamasında gerekli kontrolleri yapmak, yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

    r) Kooperatifler Dairesi Başkanlığınca, kooperatif ve kooperatif birliklerine yapılan proje uygulamaları, kredi yardımları ve uygulamaları, geri dönüşüm ve icra durumları ile ilgili istatistiki çalışmalar yapmak,

    s) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Pazarlama ve Yerleşim Dairesi Başkanlığı

    Madde 31- Pazarlama ve Yerleşim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Orman köylülerine verilen kredilerle kurulmuş olan ferdi ve kooperatif tesislerinde üretilen ürünlerin pazarlanmasında karşılaşılabilecek güçlükleri gidermek amacı ile çalışmalar yapmak, bu konuda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    b) Ürünlerin sınıflandırılması, kalite ve standardizasyonu konularında kooperatif ve birliklerine yardımcı olmak,

    c) Ürün fiyatlandırması ve piyasa şartları konusunda araştırmalar yapmak,

    d) Ürün satışını arttırmak amacıyla reklam konusunda rehberlik etmek, merkezi ve bölgesel sergiler düzenlenmesine yardımcı olmak,

    e) Ürünlerin dış ülkelerde pazarlanması imkanlarını araştırmak,

    f) Belirli görevler için eleman yetiştirmek üzere hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer memurların hizmet içi, işçilerin ise mesleki eğitim işlerini yürütmek. Yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarını hazırlamak, bu konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Orman köylülerinin, kooperatif yöneticilerinin ve ortaklarının kooperatifçilikle ilgili konularda eğitimlerine yardımcı olmak,

    g) Genel Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini, ormancılıkla ilgili konular üzerine yazılmış veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin telif ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arz edilmiş meslek içi eserlere ilişkin bilgi alışverişini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek,

    h) Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullere göre kredilendirilen tarımsal kalkınma kooperatifleri ve birliklerinin yapacakları inşaat ve tesislere ait proje, metraj, keşif ve proforma fatura evraklarını inceleme ve onaylama işlemlerini yürütmek, uygulamaları izlemek,

    ı) Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılmasında fayda görülmeyen veya doğal afetler sonucu onarımı mümkün görülmeyen bina ve tesislerin terkin işlemlerini

    yapmak,

    j) Yerinde kalkınması mümkün olmayan orman köylerinin tespitini yapmak veya yaptırmak,

    k) Bulundukları yerlerde kalkındırılması mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakımından bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan orman köylülerinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 13/B maddesi gereği başka bir yere nakil ve yerleştirilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak. 6831 sayılı Orman Kanununun 2/A maddesine göre orman rejimi dışına çıkarılan yerlerin, imar ihya işlerini yaptırmak, buralara nakledilecek orman köylerine tahsis işlemlerini yürütmek, bu konuda koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    l) Bakanlar Kurulunca başka yere nakledilmeleri kararlaştırılmış olan orman köylerinin bırakacakları taşınmazların kamulaştırılmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, sonuçlandırmak, bu konuda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    m) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 32- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire yerlerinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek,

    b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,

    c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak,

    d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    e) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak,

    f) Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    g) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

    h) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    ı) Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

    j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Kuruluş

    Madde 33- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder;

    a) Mesire Yerleri Dairesi Başkanlığı

    b) Milli Parklar Dairesi Başkanlığı

    c) Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

    d) Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı

    Mesire Yerleri Dairesi Başkanlığı

    Madde 34- Mesire Yerleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Orman ve orman rejimine giren veya Genel Müdürlüğün hüküm ve tasarrufu altındaki sahalarda mesire yeri statüsüne uygun potansiyel alanları belirlemek, etüt ve envanterlerini yapmak, ayırmak, tescil etmek, devir veya iptal işlemlerini yapmak,

    b) Genel plan, program ve politikalara uygun olarak bütçe tekliflerini hazırlamak,

    c) Kuruluşları tamamlanan mesire yerlerinin planlanması için gerekli olan haritaları ve gelişme planları ile mevcut gelişme planlarından yenilenmesi gerekenlerin, revizyonlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak,

    d) Gelişme planlarının araziye aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak, uygulamaları denetlemek,

    e) Çevresel etki değerlendirme raporlarını incelemek, değerlendirmek ve görüş vermek,

    f) Mesire yerlerinde yapılacak her türlü yapı ve tesisin, mimari ve inşaat projelerini yapmak ve yaptırmak, projeleri tetkik ve kontrol etmek,

    g) Gelişme planları doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerini yapmak, bunların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulamaları denetlemek,

    h) Uygulama projelerinin; keşif ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, proje uygulamalarına ilişkin her türlü rapor ve benzeri teknik dokümanları düzenlemek, incelemek, onaylamak,

    ı) Yatırım programlarına uygun iş programlarını hazırlamak, ödeneklerini dağıtmak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, dönem ve yıllık gerçekleşmeleri takip etmek,

    j) Mesire yerlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi, tanıtılması, kaynak ve kaynak değerlerinin korunmasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak, uygulamaları kontrol ve takip etmek,

    k) Ziyaretçilere verilecek hizmetler ile bu yerlerden faydalanma esaslarını belirlemek,

    l) Mesire yerlerindeki büfe, kır kahvesi, kır gazinosu, satış ünitesi, giriş kontrol ünitesi ve benzeri tesislerin işletilmeleri ile ilgili esasları ve ücret tarifelerini belirlemek,

    m) Hizmet seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi için, araştırma, anket, istatistik, kurs, seminer, eğitim ve benzeri çalışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

    n) İdari ve kaynak bütünlüğünü sağlamak amacıyla kamulaştırma tekliflerini hazırlamak,

    o) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ve bu hususlarda verilecek kredilere ilişkin yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarının hazırlayacakları çevre projeleri ve ekli keşif özetlerinin uygun olup olmadığına dair görüş bildirmek,

    p) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Milli Parklar Dairesi Başkanlığı

    Madde 35- Milli Parklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) İl Müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerinden alınan yatırım talepleri doğrultusunda oluşturulan potansiyel alanları belirlemek, etüt ve envanterlerini yaparak kaynak değerlerini tespit etmek, ayırmak, ilan etmek ve kuruluşlarını gerçekleştirmek,

    b) Kuruluşu tamamlananların uzun devreli gelişme planı ve diğer gerekli planları ile mevcut planlarda ihtiyaç duyulan revizyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

    c) Uzun devreli gelişme planları ile yönetim planları doğrultusunda; gereken ölçeklerdeki ağaç röleveli (1/1000, 1/500, 1/200 vb) halihazır haritaları ve plankoteleri temin etmek, gerektiğinde yaptırmak, uygulama imar planlarını ve açık alan düzenlemesi ve peyzaj projelerini yapmak veya yaptırmak ve bunlara ilişkin keşif, metraj, fizibilite, rapor ve benzeri teknik dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak, mesleki kontrollük yapmak, kurum dışında yaptırılan bu hizmetlere ilişkin gerekli teknik incelemeyi

    yapmak,

    d) Uzun devreli gelişme planları ile yönetim planları doğrultusunda; uygulama programlarını yapmak, program etaplarını belirlemek, bunlara ilişkin teknik çalışma gruplarını oluşturmak, uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmalarının teknik dokümanlarını hazırlamak veya hazırlattırmak,

    e) Uygulama imar planları ve projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin gerçekleştirilmeleri ile bunların bakım, onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    f) Planları doğrultusunda sahanın kaynak değerlerine ilişkin izleme çalışmalarını (flora ve faunaya ilişkin tespit ve inceleme çalışmaları, erozyon, kirlilik izleme ve benzeri) yapmak veya yaptırmak,

    g) Diğer özel yasalar ile belirlenecek koruma statüleri (özel çevre koruma, sit alanları ve benzeri) ile turizm merkezlerine ilişkin görüş vermek, çevre düzeni planlarına veri temin etmek,

    h) Çevresel etki değerlendirme raporlarını incelemek, değerlendirmek ve görüş vermek,

    ı) Korunan alanlar dahilinde diğer kurumlarca hazırlanacak her ölçekteki (1/1000, 1/5000, 1/10000 ve 1/25000) planlara ilişkin görüş vermek,

    j) Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile ilgili her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    k) Bütçe tekliflerini genel plan, program ve politikalara uygun olarak hazırlamak,

    l) Yatırım bütçesine uygun iş programlarını hazırlamak ve buna göre ödeneklerini dağıtmak, uygulamaları izlemek, değerlendirmek, dönem ve yıl sonu gerçekleşmeleri takip etmek,

    m) Büfe, kır gazinosu, kır kahvesi, satış ünitesi, giriş kontrol ünitesi ve benzeri tesislerin işletilmeleri ile ilgili esasları ve ücret tarifelerini belirlemek,

    n) Uygulama planlarına uygun olarak rafting, safari, traking, dağcılık, paraşütçülük ve benzeri sportif faaliyetlerin uygulanması ve işletilmesine ilişkin esas, usul ve fiyatlarını tespit ederek takip ve kontrolünü yapmak,

    o) Korunan alanlardaki ormanlık sahalarda; altyapı uygulamaları, planlarının öngördüğü faaliyetler veya iklim şartları nedeniyle oluşabilecek durumlara ilişkin her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak veya yaptırmak,

    p) Kamulaştırma taleplerinin incelenmesi ile idari ve kaynak bütünlüğünü sağlamak amacı ile yapılacak olan kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

    r) Planların uygulanması için gerekli olan Hazine ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin İdaremize tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

    s) Korunan alanlarda her türlü konuya ilişkin gerçek ve tüzel kişiliklerle doğabilecek hukuksal sorunların çözümüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

    t) İzin ve irtifak haklarıyla ilgili iş ve işlemler ile takip ve kontrolünü yapmak,

    u) Hizmet seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi için araştırma, anket, istatistik, eğitim ve benzeri çalışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    v) Daire Başkanlığınca yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin veri tabanı oluşturmak,

    y) Diğer kurumlar veya sivil toplum örgütleri ile birlikte yürütülecek, ulusal veya uluslararası düzeyde, korunan alanlara ilişkin proje önerileri oluşturmak,

    z) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

    Madde 36- Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Yurt sathında, av ve yaban hayvanları ile yaşama ortamlarının ve avlakların etüt ve envanteri ile mevcut envanter sonuçlarına göre avlakların avlanma planlarını yapmak ve yaptırmak,

    b) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma statüsü verilen sahalar hariç, orman içi sularda su ürünlerinin etüt envanter ve planlamalarına ait iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, stok ve yıllık üretim kapasitelerini tayin etmek ve ettirmek,

    c) Yurt sathında av ve yaban hayvanlarını korumak, ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında avcılığın ve avlanmanın düzenlenmesini sağlamak,

    d) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyonu Kararı taslağını hazırlamak, kararın alınması ve yayınlanmasını takiben basım ve dağıtımını sağlamak,

    e) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    f) Av ve yaban hayvanlarını korumak ve geliştirmek için yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları tefrik ve tesis etmek, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    g) Avlakların tescili, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    h) Yerli ve yabancıların avlanmasıyla ilgili esasları belirleyerek av turizmi çalışmalarını düzenlemek,

    ı) Bakım ve tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı kurtarma merkezleri tefrik ve tesis etmek,

    j) Uluslararası sözleşmeler ve ilgili kararnameler gereğince av ve yaban hayvanları ile bunlara ait her nevi parçanın ihraç ve ithal izinleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

    k) Uluslararası mevzuat ve CITES sözleşmesi gereğince av ve yaban hayvanları ile bunlara ait her türlü parça ve ürünün ithal ve ihraç izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunları denetlemek,

    l) 2873 sayılı Kanun kapsamında koruma statüsü verilen sahalar hariç, orman içi sularda sportif olta balıkçılığı esaslarını belirlemek, düzenli ve kontrollü balıklandırma faaliyetlerini yürütmek,

    m) Av ve yaban hayatı ile ilgili uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, uygulamaya aktarılması ve revizyonunu sağlamak,

    n) Ülkemizin ikili ve bölgesel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, av ve yaban hayatı ile ilgili işbirliği yapılabilecek konuları belirlemek, izlemek

    ve değerlendirmek,

    o) Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin satış esas ve usulleri ile fiyatlarını belirlemek ve kontrolünü sağlamak,

    p) Genel plan, program ve politikalara uygun yıllık bütçeleri hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

    r) Hizmet seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi için, araştırma, anket, istatistik ve benzeri çalışmalarla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

    s) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapmak, yaptırmak ve bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

    t) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı

    Madde 37- Doğa Koruma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Ulusal mevzuat ve uluslararası koruma sözleşmeleri kapsamında belirlenen yörelerdeki tavsiye, ilke ve prensipler çerçevesinde koruma ve kullanma esaslarını tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak,

    b) Koruma altına alınan canlı türleri (flora, fauna) ile hassas ekosistemlerin korunması konusunda tedbirler almak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    c) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirmesiyle ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,

    d) Doğa korumaya ilişkin her türlü teknik, idari ve mali iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak,

    e) Uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemizdeki sulak alanların statüsünü belirlemek. Sulak alanların korunması ve geliştirilmesi için yönetim ilke ve politikaları belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,

    f) Ulusal seviyede biyolojik çeşitlilik bileşenlerinin belirlenmesi, korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili strateji, politika, prensip ve kriterleri oluşturmak,

    g) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yerine getirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek, sözleşmenin gerektirdiği çalışmaların yapılmasını sağlamak için kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirmek,

    h) Görev alanına giren konulara yönelik bilgilendirme, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

    ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM: Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 38- Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Çevre ve Orman Bakanlığının çevre ve ormancılık politikası amaçlarına ve ulusal planlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Sektör Ana Planları Özel İhtisas Komisyonu Raporları kapsamında ülkenin öncelikli Çevre ve Ormancılık Araştırma alanları (ARA) ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

    b) Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

    c) Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık içi ve Bakanlık dışı kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, Araştırma Müdürlüklerinin Uluslararası Ormancılık Araştırma Kurumları Birliği (IUFRO) ve diğer uluslararası kuruluşlar ile iş birliğine yardımcı olmak, araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli görülecek dış kaynak sağlama konusunda çalışmalar yapmak,

    d) Ormancılık Araştırma Müdürlüklerince yürütülen araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

    e) Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

    f) Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin çıktı ve sonuçlarını değerlendirmek, sonuçların uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, demonstrasyon ve benzeri düzenlemelerin, araştırma sonuç raporlarının ve diğer yayınların yayınlanmasını sağlamak,

    g) Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin görev ve çalışmalarına ilişkin olarak; bütçe, personel, her türlü araç, makine, ekipman ile arazi ve laboratuvar alet ve malzemeleri, arazi, arsa, bina ve tesisler ile her türlü inşaat işleri ve diğer destek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

    h) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 39- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, Makamca uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,

    b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlık iştigal alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

    c) Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık heyet ve elemanlarının seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini ve çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri imkanlardan yararlanılmasını sağlamak,

    d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin ziyaretlerinin programlanmasını temin etmek, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek,

    e) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak,

    f) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü

    sağlamak,

    g) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje, öneri ve taslaklarını, Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek,

    h) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak,

    ı) Çevre problemlerinin finansman yönünden çözümünü sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde dış kaynağın sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,

    j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 40- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Çevre ve ormancılık konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek,

    b) Eğitim amacıyla çevre ve orman ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

    c) Yukarıda belirtilen konuları tanıtmak ve benimsetmek amacıyla film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,

    d) Kamu ve özel kuruluşlarla çevre ve ormanla ilgili yayın konusunda işbirliği yapmak,

    e) Çevre ve orman ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak; yaygın ve örgün eğitim programlarında çevre ve orman konularının yer alması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek; çevre ve orman eğitiminde kullanılacak film, video, slayt ve benzeri eğitim malzeme ve araçlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak,

    f) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre unsurlarını katmak için ortak çalışmalar yapmak; gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek,

    g) Ülkemizin çevre ve orman değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre ve orman eğitimi konusunda; uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek,

    h) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Danışma ve Denetim Birimlerinin Teşkilat ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 41- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın bağlı kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığı amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM: Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 42- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

    b) Kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

    c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

    d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek,

    e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan aksaklıkları Bakanlık düzeyinde veya bakanlıklar arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek Bakanlık Makamına sunmak, organizasyon ve metot çalışmalarını yürütmek,

    f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün belirlenmesine yardımcı olmak,

    g) Yerel yönetimlerin desteklenmesi amacıyla ve kuruluşların hazırlayacakları ve yürütecekleri çevre koruma ve iyileştirme projelerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    h) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ile bu hususlarda verilecek kredilere, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü hizmetlerine, milli parkları koruma ve geliştirme hizmetlerine ve orman köyleri kalkınma hizmetlerine ait finansman ve harcama işlerini yürütmek,

    ı) Bakanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve benzeri hizmetleri yürütmek.

    Kuruluş

    Madde 43- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu, aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder;

    a) Planlama ve Projeler Dairesi Başkanlığı

    b) Program ve Bütçe Dairesi Başkanlığı

    c) Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

    d) Finansman Dairesi Başkanlığı

    Planlama ve Projeler Dairesi Başkanlığı

    Madde 44- Planlama ve Projeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

    b) Uzun vadeli planlarda, kalkınma planlarında öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların bilimsel, teknik ve ekonomik değişim ve gelişim esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na göndermek,

    c) Çevre ve ormancılık projelerini teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak, uygulamalarını takip etmek ve bu amaçlara uygun gerekli düzenlemeleri yapmak, koordinasyonu sağlamak,

    d) Bakanlığın bağlı ana hizmet birimleri ile gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği halinde bölgesel/havza planlarının geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,

    e) Geliştirilmiş planlama ve projelendirme tekniklerinin uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

    f) Bakanlık teşkilatının kuruluş ve işleyişinin iyileştirilmesi konularında gerekli reorganizasyon çalışmalarının uygun olarak yapılması amacıyla görüş tespit ederek Makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

    g) Uluslararası kuruluşların destek imkanları ve ülkeler arası teknik yardımlaşma çerçevesinde Bakanlıkça uygun görülen projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak,

    h) Bakanlığın görev alanına giren çevre ve ormancılık konularında, Bakanlık içi ve Bakanlık dışı kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlamak, bu konularda mevcut ulusal ve uluslararası sözleşme, karar ve projelerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,

    ı) Kurul Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Program ve Bütçe Dairesi Başkanlığı

    Madde 45- Program ve Bütçe Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Kalkınma planlarında belirtilen ilke, politika ve hedeflere uygun olarak yıllık programlarda yer alması gerekli Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile ilgili ilke, politika, hizmet ve tedbirleri belirlemek, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

    b) Yıllık yatırım programlarının hazırlanmasında genel hedefleri tespit etmek ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak, yıllık yatırım ve çalışma programlarını hazırlamak,

    c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlığa ait bütçeleri, plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

    d) Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili finansman planlamasını yapmak,

    e) Finansman kaynaklarını, şartlarını ve maliyetlerini belirlemek, finansman kullanım esaslarını tespit etmek,

    f) Bakanlık bütçesi ve yatırım programı ile ilgili konularda gerekli eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

    g) Bakanlığımız bütçelerine ait ek ödenek, ödenek aktarma ve benzeri değişiklik tekliflerinin uygun görülenleri ile ödenek serbest bırakma, özel gelir ve özel ödenek kaydı işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak,

    h) Bakanlığın faaliyet alanındaki Devlet sabit sermaye yatırımlarının girdilerinin uygulama öncesi ve sonrası durumlarını takip etmek, yapılan harcamaların sektöre olan teknik, ekonomik, sosyal etkilerini değerlendirmek ve ekonomik analizleri yapmak,

    ı) Bakanlık ve bağlı kuruluşuna ait yatırım uygulama raporlarının hazırlanmasını sağlamak, ilgili Bakanlığımız birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara intikal ettirmek,

    j) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ile bu hususlarda verilecek kredilere, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu hizmetlerine, milli parkları koruma ve geliştirme hizmetlerine ve orman köyleri kalkınma hizmetlerine ait finansman ve harcama işlerini yürütmek,

    k) Kurul Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

    Madde 46- Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    b) Bakanlık görev alanına giren konularda kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik taslaklarının ilgili birimlerin görüşünü de almak suretiyle hazırlanmasına yardımcı olmak ve bunları gerçekleşinceye kadar takip etmek,

    c) Diğer bakanlıklardan gelen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik tasarılarının Bakanlık ilgili birimlerinin de görüşünü alarak Bakanlık görüşünü hazırlamak,

    d) Bakanlığımızın veya diğer bakanlıkların koordinatör tayin edildiği kanun teklifleri ile ilgili olarak, toplantılar yapmak suretiyle Hükümet görüşüne esas olacak görüşün hazırlanmasını sağlamak,

    e) Kurul Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    Finansman Dairesi Başkanlığı

    Madde 47- Finansman Dairesi Başkanlığı görevleri şunlardır;

    a) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ve bu hususlarda verilecek kredilere ilişkin iş ve işlemler ile yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarının hazırlayacakları çevre projeleri ve araç-gereç taleplerine ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,

    b) Finansman Dairesi Başkanlığınca özel ödenek tertibinden yapılacak harcamalar aşağıdaki kalemlerden oluşur;

    1- Çevre kirliliğini önleyici araştırma faaliyetleri ile ilgili giderler,

    2- Çevrenin temizlenmesi için yapılacak faaliyetlerle ilgili giderler,

    3- Çevre kirliliğini önlemeye yönelik eğitim faaliyetleri ve personel yetiştirilmesi ile ilgili harcamalar,

    4- Çevre kirliliğinin giderilmesi veya önlenmesi ile ilgili teknoloji ve projelerin satın alınmasına ilişkin harcamalar,

    5- Proje yarışmaları düzenlenmesi nedeniyle yapılacak masraflar ile verilecek ödüllere ilişkin giderler,

    6- Çevre kirliliğini önleyici, iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan araç ve gereçlerin satın alma bedelleri,

    7- Hayvan ve bitki ıslahı için yapılacak çalışmalara ait giderlerle çevre kirliliğini önlemeye yönelik ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili giderler,

    8- Arıtma tesisi yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek krediler,

    9- Çevre kirliliğini önleme ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyet ve tesisleri desteklemek amacıyla verilecek krediler,

    10- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına yapılacak aktarmalar,

    11- Arıtma tesisi yapımını desteklemek, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için yapılacak faaliyet ve tesisleri desteklemek amacı ile kredi vermek.

    c) Kurul Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hukuk Müşavirliği

    Görevleri

    Madde 48- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 18/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plana ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,

    f) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bakanlık Müşavirleri

    Görevleri

    Madde 49- Bakanlık Müşavirlerinin görevleri şunlardır;

    a) Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak,

    b) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    Görevleri

    Madde 50- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır;

    a) Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

    b) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: Yardımcı Hizmet Birimlerinin Teşkilat ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM: Personel Dairesi Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 51- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak,

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

    c) Eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    d) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 52- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    ı) Sürekli evrakı zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek,

    m) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

    Görevleri

    Madde 53- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarının bilgi işlem planlamasını yapmak ve uygulamak,

    b) Bakanlığın bağlı kuruluşlarına bilgi işlem alanında her türlü yazılım ve donanım desteği vermek, otomasyon sistemlerinin işletilmesini sağlamak,

    c) Bilgi işlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin ve yetkin hizmet sağlamak,

    d) Bakanlığın uygun gördüğü durumlarda uluslararası bilgi akışı ihtiyacını karşılamak için, Bakanlığın faaliyet alanına giren, çevre ve orman envanter ve yıllık uygulama sonuçlarına ait verilerin, uluslararası tanımlara ve sınıflandırmalara göre toplanması ve değerlendirilmesini sağlamak,

    e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Savunma Sekreterliği

    Görevleri

    Madde 54- Savunma Sekreterliğinin görevleri şunlardır;

    a) Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapmak,

    b) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Özel Kalem Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 55- Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Bakanın özel ve resmi yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

    d) Bakanca verilen benzeri görevleri yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM:Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

    Madde 56- 3/12/1992 tarihli ve 21424 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile 2/5/1997 tarih ve M-152 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı Merkez Teşkilatının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 57- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 58- Bu Yönetmelik Hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar