SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25434

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları, alt kademelere devredebileceği yetkileri ile diğer hususları düzenler.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    b) Kurul: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    c) Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,

    d) Üye: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesini,

    e) Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

    ifade eder.

    Toplantı Günleri

    Madde 5 - Yönetim Kurulu önceden belli edeceği gün, yer ve saatte haftada en az bir defa olağan toplanır.

    Başkanın isteği veya en az iki üyenin müzakere konularını gösteren müşterek yazılı talepleri üzerine en geç üç gün içinde Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu toplantının 24 saat önce üyelere duyurulması şarttır.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 6 - Yönetim Kurulu, bir başkan ile yedi üyeden oluşur.

    Kurum Başkanı, Yönetim Kurulunun üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu asgari beş üye ile toplanır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Kurum Başkanına vekalet eden Genel Müdür başkanlık eder.

    Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    Gündem

    Madde 7 -Gündem, Başkan tarafından düzenlenerek toplantıdan en az 48 saat önce üyelere dağıtılır.

    Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel, Eğitim ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı gündemleri 24 saat önce üyelere dağıtılır.

    Gündemde, toplantı gün ve saatleri ile görüşülecek konuların özetleri gösterilir.

    Üyelerin, Kurulda görüşülerek karara bağlanması gereken tekliflerinin yazılı olması gerekir. Bu teklifler, Kurul kararıyla acil görülen hallerde derhal, diğer hallerde ise gelecek ilk olağan toplantı gündemine alınır.

    Gündemde yer almayan bir konunun görüşülmesi, o toplantıya katılanların oy çokluğu halinde mümkündür.

    Toplantıya Katılım

    Madde 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

    Üyelerden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını, ilgili mevzuat uyarınca alacakları tabip raporu ile belgelemeleri gereklidir.

    Mazeretlerini bildirmeksizin veya hastalıklarını belgelemeksizin toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden, Yönetim Kurulu kararıyla üç güne isabet eden miktar kesilir.

    Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört hafta veya toplantı sayısının % 20 sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

    Yönetim Kurulu üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri ile izinleri ve kullanma tarihleri toplantı yeter sayısının altına düşmemek kaydıyla, Kurul kararı ile düzenlenir. Bu fıkra uyarınca alınacak Kurul kararları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin kısıtlayıcı hükümlerine tabi değildir.

    Görüşme

    Madde 9 - Başkan, Kurul görüşmelerini idare eder. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır.

    Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde konuyla ilgili yetkililer toplantıya davet edilerek dinlenir.

    Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde oylamaya geçilir.

    Her üye oyunu açık olarak belli eder. Çekimser oy kullanılamaz.

    Karara aykırı görüşü olan üyeler, dayandıkları gerekçeleri belirtmek zorundadırlar.

    Toplantıda farklı görüşlerin ortaya çıkması sebebiyle karara bağlanamayan veya üyelerce incelenmesi gerekli görülen konular, bir sonraki toplantıda karara bağlanır. Ancak, bu süre Yönetim Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatılabilir.

    Karar

    Madde 10 - Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasını takiben, karara bağlanan ve yazılan kararlar, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içinde üyelere imzalattırılır.

    Toplantıda alınan karara karşı oy kullanan üyeler, gerekçelerini açıklayan karşı oy yazılarını, karara dercedilmek üzere en geç bir hafta içinde verirler.

    Karar metinlerinde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz. Bu metinlerde geçen paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile de belirtilir.

    Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

    Kararların imzalı birinci nüshaları, karar tarih ve sayısına göre ciltlenir.

    Kararların ikinci nüshaları, tasdiki gereken ekleri de alınmak suretiyle, karar tarih ve sayısına göre arşivlenerek üç yıl süreyle saklanır.

    Kararların saklanması için gerekli tedbirler Yönetim Kurulu Başkanlığınca alınır.

    Kararların Gönderilmesi

    Madde 11 - Tasdik veya tasvip için üst makamlara gönderilecek tasdikli karar örneklerinde karşı oy yazılarının belirtilmesi gereklidir.

    Kararı uygulayacak birimlere gönderilecek tasdikli karar örneklerinde de karşı oy yazıları bulunur.

    Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği imzaya yetkili Kurum personeli tarafından mühürlenmek ve imzalanmak suretiyle tasdik edilir ve tasdikli örnekler ilgili makamlara imza karşılığı verilir.

    Yetki Devri

    Madde 12 - Yönetim Kurulu, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen devredilebilir nitelikteki yetkilerinden uygun gördüklerini alacağı kararla alt kademelere devredebilir.

    Ancak, yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

    Yönetim Kurulu Büro İşlemleri

    Madde 13 - Yönetim Kurulunun büro işlemleri, görevlendirilecek yeteri kadar kurum personeli ile yürütülür.

    Görevli personelin çalışma usul ve esasları Başkan tarafından belirlenir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 14 - 28/10/2000 tarihli ve 24214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar