SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL KURUL TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ VE GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 20/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 24439

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun toplanma, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenler.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 4958 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Başkanlık: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

    Yönetim Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

    Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

    Genel Kurul Başkanı: Bakan veya görevlendireceği kişiyi

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Genel Kurulun Oluşumu ve Temsilcilerin Seçimi, Görevleri, Üyelerin Bildirilmesi

    Genel Kurulun Oluşumu ve Temsilcilerin Seçimi

    Madde 4 - Genel Kurul Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

    a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

    b) Kurum memurlarının en fazla temsil edildiği sendikaca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilecek birer temsilci olmak üzere iki temsilciden,

    c) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, aktüerya, istatistik veya sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

    d) En fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonunca üye sayıları itibarıyla belirlenecek toplam onbeş temsilciden,

    e) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek onbeş temsilciden,

    f) Kurumdan yaşlılık, malûllük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan, Bakanlıkça tespit edilecek en fazla üyeye sahip ilk iki kuruluş tarafından üye sayıları itibarıyla belirlenecek beş temsilciden,

    g) Yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen, Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden,

    oluşur.

    Bu maddenin (d) bendine göre hangi işçi konfederasyonlarının kaç tane temsilci göndereceği, (f) bendine göre hangi kuruluşun kaç tane temsilci göndereceği üye sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

    Genel Kurul üyesi olup, kurumlarında hizmet akdi ile çalışanların akitleri, Kurul toplantısına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden ayrılması dolayısıyla feshedilemez.

    Genel Kurulun Görevleri

    Madde 5 - Genel Kurulun görevleri;

    a) Kurumun üç yıllık bilanço ve faaliyet raporları ve gelecek on yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibarıyla gösterir aktüeryal hesap sonuçları hakkında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporları da göz önünde bulundurulmak suretiyle görüş bildirmek,

    b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine asil ve yedek üyeleri 4958 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki esaslar dahilinde seçmek,

    c) Kurumun görev ve faaliyetleri hakkında görüş bildirmek ve teklifte bulunmaktır.

    Genel Kurula Katılacak Üyelerin Bildirilmesi

    Madde 6 - Bakanlık, olağan toplantıdan en az 60 gün önce bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işçi ve işveren kuruluşları ile diğer kuruluşlara Olağan Genel Kurulun gün, yer ve saati ile gündemini yazı ile bildirerek çağrıda bulunur. Üyelerin isim listesini ister.

    Genel Kurula temsilci gönderecek, İşçi ve İşveren Kuruluşları, Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendika ile diğer kuruluşlar, toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Genel Kurula gönderecekleri üyelerin ve bunların yedeklerinin adlarını iş ve ikametgah adreslerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir liste halinde gönderirler.

    Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendikanın tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilen üye sayıları esas alınır.

    Kurumun en son yayımlanan 3 yıllık bilançoları, faaliyet raporları ve istatistik yıllıkları ile gelecek on yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibariyla gösterir aktüeryal hesapları, Genel Kurul toplantısından en az 10 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulur. Kurumun 3 yıllık bilançoları, faaliyet raporları ve istatistik yıllıkları aynı sürede üyelere de taahhütlü olarak Kurum Başkanlığınca gönderilir.

    Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yukarıdaki süreler yarıya kadar indirilebilir.

    Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması

    Madde 7 - Genel Kurulun Gündemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanır.

    Gündem; yoklamayı, açılışı, Genel Kurul Başkanın konuşmasını, Genel Kurul başkanlık divanı seçimini, heyetlerin teşkilini, konukların konuşmalarını, Kurum Başkanı tarafından faaliyet raporunun okunmasını, komisyonların seçimini, Kurum, Yönetim Kuruluna üyelerin seçimini, Genel Kurul üyelerinin çalışma raporu üzerindeki eleştirileri dilek ve temennilerini, komisyon raporlarının görüşülmesini, Kurum Başkanının dilek ve tenkitlere cevap veren son konuşmasını ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususları kapsar.

    Ancak, Genel Kurul toplantısına katılan üye sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde olmayan bir konunun gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında yer değişikliği yapılmasına Genel Kurul karar verebilir.

    Gündemde olmayan ve Genel Kurulca gündeme alınmayan hususlar müzakere edilemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları

    Genel Kurulun Toplanması

    Madde 8 - Genel Kurul üç yılda bir Haziran ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Bakan gerekli görürse, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısı için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

    Genel Kurul Başkanlığı

    Madde 9 - Genel Kurulun tabii Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uygun gördüğü takdirde görevlendireceği kimse, Genel Kurula başkanlık eder.

    Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı Seçimi

    Madde 10 - Genel Kurul Başkanı toplantıyı açmadan önce yoklama yaptırır. Aranan çoğunluk sağlanmış ise toplantıyı açar. Başkanlık Divanını oluşturacak üyelerin seçimine geçilir. Bu üyeler toplantıya katılan işçi ve işveren temsilcileri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilir.

    Başkanlık Divanı, Genel Kurul Başkanı ile iki işçi, iki işveren temsilcisinden oluşur. Genel Kurul Başkanı aynı zamanda Divanın da başkanıdır.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 11 - Genel Kurulda her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır. Temsilen veya vekaleten oy kullanılamaz.

    Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

    Genel Kurul Başkanın rüçhanlı oy hakkı yoktur. Oylarda eşitlik halinde konu bir daha Genel Kurul Başkanınca oya sunulur, eşitlik yine bozulmaz ise konu reddedilmiş sayılır.

    Toplantıya iştirak edenlerden aleyhte oy kullananlar azınlıkta bile olsa, çekimser kalanlarla birlikte toplam oy sayısı, lehte oy kullananlardan fazla ise konu reddedilmiş olur.

    Oylama sonuçları Genel Kurul Başkanı tarafından toplantıda ilan edilir.

    Genel Kurul Görüşmeleri

    Madde 12 - Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

    a) Genel Kurul üyelerinden, raporlar ve öneriler hakkında konuşmak isteyenler adlarını ve temsil ettikleri iş kolunu Divan Başkanlığa bildirerek söz isterler.

    b) Başkanlık Divanı başvuru sırasına göre söz verir. Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine öncelik tanınabilir.

    c) Genel Kurul Başkanı, görüşmelere başlamadan önce söz alanların adlarını okutur.

    d) Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır.

    e) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan üyelere diğer söz isteyenlerin konuşmalarından sonra söz verilir. Yine yok ise söz hakkı düşer.

    f) Bir konuşmacı söz sırasını diğerine verebilir. Bu durumda sırasını veren üye konuşmacının sırasını alır. Şayet sırasını verdiği kimse söz almak için daha önce kaydını yaptırmamış ise sırasını veren kişinin söz hakkı kalmaz.

    g) Konuşmalar, Divan Başkanlığına veya Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. Şahıslar hedef tutulmaz.

    h) Kısa bir konuşma yapacağını belirten üyeye Divan Başkanı, yerinde konuşma izni verebilir.

    ı) Yazılı konuşma kürsüden okunur veya Genel Kurul Başkanının izni ile üyelerden birine okutturulabilir.

    j) Görüşme sırasında, Yönetim Kurulundan soru sormak isteyenler sorularını yerlerinde sorarlar.

    k) Kürsüden üyenin sözü ancak Genel Kurul Başkanı tarafından ve sadece konudan ayrılmamağa davet için kesilebilir.

    İki defa yapılan davete rağmen konuya değinmeyen veya süresini geçiren üyenin konuşmaktan men edilmesi hususu Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula teklif edilir.

    Ayrıca kaba ve kırıcı sözler söyleyen konuşmacı Genel Kurul Başkanı tarafından temiz bir dille konuşmaya, buna riayet etmemekte ısrar halinde kürsüden ayrılmaya davet edilir.

    l) Divan Başkanlığına gelen yazı ve önergelerde kaba ve kırıcı sözler varsa Genel Kurul Başkanı gereken düzeltmelerin yapılması için sahibine geri verir.

    m) Üyelerden her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını bildirerek önlenmesi talebinde bulunabilirler.

    n) Görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar, bu sebeple çalışma düzeni kurulamaz ise Genel Kurul Başkanı toplantıya ara verileceğini ihtar eder. Buna rağmen bir düzelme olmaz ise Başkanlık Divanının diğer üyeleri ile istişare edilerek Genel Kurul kararı ile toplantı uygun bir saate ertelenebilir.

    Görüşme Süresi

    Madde 13 - Bakan, Başkan ile işçi, işveren ve işçi emeklileri adına konuşan temsilciler hariç, üyelerin konuşma süreleri en çok 20 dakikadır. Ancak Genel Kurul kararı ile bu süre uzatılıp, kısaltılabilir.

    Görüşmelerin Yeterliliği

    Madde 14 - Gündemdeki bir madde hakkında görüşmelerin yeterliliği, üyelerden birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile alınır.

    Yeterliliği teklif edilen konu hakkında en az iki üye dinlenmeden görüşme yeterliliği hakkında karar alınamaz. Konu hakkında aksi görüşün ortaya çıkması halinde bu görüş içinde en az iki üye dinlenmelidir.

    Önerilerin Müzakeresi

    Madde 15 - Bütün öneriler yazılı olarak Başkanlık Divanına verilir.

    Genel Kurul Başkanı, öneriler hakkında görüş ve eleştirilerini bildirmek isteyen üye olup olmadığını tespit ederek görüşme açabileceği gibi önergeyi doğrudan doğruya Genel Kurulun oyuna da sunabilir.

    Görüşme açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

    Görüşmelerin Ertelenmesi

    Madde 16 - Görüşmeler;

    a) Toplantı yeter sayısının bulunmaması,

    b) Gündem maddelerinin bitirilememesi,

    c) Genel Kurulca karar verilmesi,

    hallerinde toplantı ilk çalışma gününe Genel Kurul Başkanınca ertelenir.

    Kararların Saklanması

    Madde 17 - Genel Kurulda alınan kararlar Genel Kurul Başkanı ve Divan Üyeleri tarafından imzalanır, gereği yapılmak ve saklanmak üzere toplantı sonunda, Genel Kurulun tabii başkanı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına tutanak ile teslim edilir.

    Raporların Düzenlenmesi

    Madde 18 - Genel Kurul kararları bir rapor halinde, Bakanlık ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç üç ay içinde gönderilir.

    Komisyonlar

    Madde 19 - Seçilecek Komisyonlar Teşkilat ve Mevzuat Komisyonu, Hesap Tetkik Komisyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ile Dilek ve Temenniler Komisyonu olmak üzere dört adettir.

    Komisyonların adedi görülecek lüzum üzerine Genel Kurulca azaltılabilir veya çoğaltılabilir.

    Komisyonların Oluşumu

    Madde 20 - Her Komisyon iki işçi, iki işveren temsilcisinden oluşur. Hesap Tetkik Komisyonu ile Dilek ve Temenniler Komisyonuna, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanlar ile Kurum temsilcilerinden birer üye katılır. Komisyonlar Başkanlarını kendileri seçer.

    Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri yukarıdaki oranlarda Genel Kurulca çoğaltılabilir.

    Komisyonların lüzum görmesi üzerine konuları ile ilgili olarak oya katılma hakkı olmaksızın Genel Kurul üyelerinden veya Bakanlık, Kurum Başkanlığı yetkililerinden faydalanma hususundaki istekleri imkanlar ölçüsünde yerine getirilir.

    Komisyon Raporları Üzerinde Görüşmeler

    Madde 21 - Hesap Tetkik Komisyonu Raporu en sona alınmak üzere Komisyonlarca hazırlanarak Genel Kurula sunulan raporlar üzerinde görüşme açılır.

    Komisyon raporları üzerinde söz alanlara bu Yönetmeliğin 13 ve 15 inci maddelerinde belirtilen usullere göre Genel Kurulca tayin edilen süreyi geçmemek üzere söz verilir.

    Komisyon raporları üzerindeki görüşmeler bittikten sonra tüm eleştiri ve diğer konular Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kurum Başkanınca topluca cevaplandırılır.

    Yönetim Kuruluna Üyelerin Seçimi ve Süresi

    Madde 22 - (Değişik fıkra: 29/09/2005-25951 S.R.G. Yön/1.mad) Yönetim Kurulunda işçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil edecek birer üye en çok temsil yetkisine sahip işçi, işveren ve Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil eden kuruluşlardan, Genel Kurulda Genel Kurul temsilcileri tarafından seçilir.

    Adaylar Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirilir.

    Seçilen her Yönetim Kurulu üyesi için bir de aynı usulle yedek üye seçilir.

    Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

    Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Seçim dönemi içerisinde herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine Bakanlık tebligatı ile aynı usulle seçilmiş bulunan yedek üye getirilir. Bu şekilde göreve gelen üye yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

    Yönetim Kuruluna Seçilen Üyenin Göreve Başlaması

    Madde 23 - Genel Kurulda Yönetim Kuruluna asıl ve yedek olarak seçilen üyelerin adı, soyadı ve temsil ettiği kuruluş bir yazı ile Genel Kurul Başkanlığınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

    Seçime ilişkin durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yönetim Kurulu Başkanına, seçilen üyelere ve üyelerin bağlı bulunduğu en yüksek kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Bildirimin gecikmesi, seçilen üyelerin göreve başlamasını geciktirmez.

    Genel Kurulda Oylama Usulleri

    Madde 24 - Usul kararları ile Genel Kurulun uygun göreceği konuları incelemekle görevli komisyonların ve vereceği görevleri yapmak üzere teşkil edilecek kurul üyelerinin seçimi için açık oylama yapılır. Birden fazla adayı bulunan Yönetim Kurulu üyeliği ve yedek üyeliği seçimi için gizli oylama yapılır.

    Birden fazla aday bulunmayan Yönetim Kurulu üyeliği ve yedek üyeliği seçimi için Genel Kurul kararı ile açık oylama yapılabilir.

    Genel Kurul üyeleri asil ve yedek üyelik için adaylardan tercih ettiği birer ismi bir kağıda yazarak zarfladıktan sonra Başkanlık Divanı ve Oy Sayım Kurulunun huzurunda üyelik yetki belgelerini de ibraz ederek sandığa atarlar.

    Oyunu kullanan üye, üyeler listesindeki ismi hizasını imzalar.

    Oylama bittikten sonra kaç oy verildiğinin tespitini müteakip, sayıma geçilir.

    Sayım açık olarak ve hazır bulunanların önünde yapılır.

    Yönetim Kurulu üyeliğine, asil üye adayları arasından en çok oy alan seçilir.

    Yönetim Kurulu yedek üyeliğine ise, yedek üye adaylarından en çok oy alanı seçilir.

    Oy Sayma Kurulunun Seçimi ve Çalışma Şekli

    Madde 25 - Oy Sayım Kurulu işçi ve işverenler ile Kurumdan gelir ve aylık almakta olanları temsil eden üyelerden birer üye olmak üzere seçilecek 3 üyeden oluşur.

    Ayrıca, birer üye de gözcü bulundurabilir.

    Oy Sayım Kurulu, sayım işlerini Başkanlık Divanının gözetimi altında yapar.

    Seçim ve sayım sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

    Tutanak, Oy Sayım Kurulu üyeleri, gözcüler ve Başkanlık Divanınca imzalandıktan sonra sonuçlar açıklanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Koordinasyon

    Madde 26 - Genel Kurul hazırlık çalışmalarının başlamasından itibaren, Genel Kurul tamamlanıncaya kadar Kurum Başkanınca belirlenecek bir üst düzey yöneticinin koordinatörlüğünde, Başkanlık, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri merkez birimleri görev alanlarına giren işleri zamanında yürütmekten sorumludur.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 27 - 25/4/1983 tarihli ve 18028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar