TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 12/05/2004

    Resmi Gazete No: 25460

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ'ın ihtiyacı için ürettiği mal ve/veya hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç gereçlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Genel Müdürlüğünce üretilen mal ve/veya hizmetin satışı ile araç ve gereç kiralama işlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

    b) Merkez: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ Genel Müdürlüğünü,

    c) Ünite: TEİAŞ'ın Merkez ve Taşra Teşkilatına bağlı müstakil birimleri,

    d) İmalat Ünitesi: Genel anlamı ile imalat ve hizmet görevini yürüten laboratuar, Grup Müdürlüğü ve Müdürlükleri,

    e) Hizmet: TEİAŞ içindeki Üniteler ile TEİAŞ dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler için yapılan montaj, demontaj, araştırma, müşavirlik, mühendislik, imalat, işletme, bakım, mesleki eğitim ve benzeri işleri,

    f) Talep Sahibi: TEİAŞ dışında, Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişileri,

    g) Mal: TEİAŞ'ın kullanımı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünleri,

    h) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli her türlü Taşıt ve İş Makinesini,

    ı) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin götürülebilmesi için kullanılan her türlü elektrikli veya elektriksiz cihaz, tezgah, makine ve benzeri teçhizatı,

    j) Kiralama: TEİAŞ'a ait araç ve gereçlerin kısa süreli olarak bedeli mukabili talep sahibinin hizmetine sunulmasını,

    k) Satış: TEİAŞ tarafından yapılan her türlü mal ve hizmetin bedeli mukabili talep sahibinin kullanımına sunulmasını veya verilmesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:İlkeler

    Talep ve Talebin Karşılanması

    Madde 5- TEİAŞ'ın ihtiyacını karşılamak üzere üretilen mal ve/veya hizmetlerin satışı ile TEİAŞ'ın sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması, TEİAŞ dışından talep geldiği takdirde TEİAŞ faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.

    Taleplerin karşılanmasında aşağıda belirtilen öncelik sırası izlenir.

    a) Resmi daireler,

    b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

    c) Belediyeler, özel idareler ve köyler,

    d) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili olan özel ve tüzel kişiler,

    TEİAŞ dışından gelen mal ve hizmet ile Araç-Gereç kiralama talepleri, ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

    Talebin karşılanması konusunda ilgili birim amiri Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca tespit edilen ihale yetki limitleri kadar yetkilidir. Yetki limitleri açısından işin bölünmemesi esastır.

    Talep, talep sahibi ile ilgili birim arasında, bu Yönetmelikte esasları belirlenen sözleşmenin imzalanmasından sonra karşılanır.

    Mutabık kalınan mal ve/veya hizmetin satışı ile araç-gereçin kiralanmasında, bunlara ait tahmini keşif bedellerinin talep sahibi tarafından yatırılması esastır. Yatırılan bu bedel avans niteliğindedir.

    Hizmete katılan TEİAŞ personelinin ulaşım, konaklama ve beslenme giderleri talep sahibi tarafından karşılanır.

    TEİAŞ a ait ünitelere mal ve hizmet satışı ile kiralama işleri maliyet bedeli üzerinden yapılır.

    Talepten Vazgeçme

    Madde 6- Talep Sahibinin, aşağıda sıralanan zorunlu sebepler dışında, talebinden kısmen ya da tamamen vazgeçmesi halinde, yatırılan avans irad kaydedilir. Ancak, zorunlu sebepler TEİAŞ ca kabul edilebilir bir belgeye dayandırılmalıdır.

    İş yerini veya hizmetin yapılacağı yeri etkileyen;

    a) Doğal afet (yangın, su taşkını, deprem, sel, kasırga),

    b) Talep Sahibinin çalışmasına veya işte kullanacağı malzemeleri sağlamasına engel olması kaydıyla harp, ambargo, kısmi veya genel seferberlik, sabotaj, salgın hastalıklar,

    c) Sorumluluğu Talep Sahibine ait olmayan yasal grevler,

    d) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve kararnamelerdeki değişikliklerden doğan imkansızlıklar,

    e) Hükümet tasarrufları,

    f) İşte kullanılacak malzemelerin yüklü bulunduğu nakil aracının yanması, batması veya kazaya uğraması,

    zorunlu sebeplerdir.

    Fiyatlandırma

    Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamında satışı veya kiraya verilmesi işlemi yapılacak malzemelerle ilgili satış ve kiraya verme temel birim fiyatları her yıl Ocak ayı içinde ilgili ünite elemanlarının katılımı ile oluşacak komisyon tarafından belirlenir. Gerektiğinde TEİAŞ tarafından üretimi yapılan malzemelerin girdilerinde oluşacak artışlar nedeni ile bu malın temel birim fiyatı ilgili ünitenin teklifi ile güncellenir ve bir genelge ile duyurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Mal Satışı

    Mal Satışı

    Madde 8- Mal satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır.

    a) Mal satış bedelinin tespit edilmesinde ilgili birimlerce, her yıl sonu itibariyle bir sonraki yıl uygulanacak satışa esas temel fiyatlar, malzeme, mühendislik, işçilik, araştırma, geliştirme, amortisman, sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan toplam üretim maliyetine genel giderler dahil edilmek suretiyle mal satış bedeli bulunur. Bu bedel en az %25 kar ilave edilerek tespit edilir.

    Tespit edilen temel fiyatlar yıl içinde ilgili satış sözleşmesindeki formül ve esaslara göre eskale edilerek satış fiyatı bulunur ve satışta Mal Satış Sözleşmesi tanzim ve imza edilir.

    b) Mal satışında TEİAŞ dışından gelen talepler karşılanabilecek ise ilgili üniteler tarafından fiyatı, ödeme ve teslim şartlarını belirleyen bir sözleşme taslağı düzenlenerek talep sahibine gönderilir.

    TEİAŞ tarafından hazırlanan teklif talep sahibi tarafından kabul edildiği taktirde taraflar arasında sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin her türlü masrafları talep sahibine ait olacaktır.

    c) Hazır malın satışında sözleşme imzalanmasına gerek olmadan yürürlükteki bedelin tamamı alınarak satış işlemi yapılabilir.

    1) Hazır Malın Satış Tarihindeki Satış Bedeli;

    D İn

    S = So ---------

    D lo

    S = Rayiç satış bedeli

    So= Onaylanmış en son baz bedeli

    D Io= Verilen mal ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin ilk ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık Endeks Bülteni Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeks (T) toplam satın endeks değeri.

    D In= Mal ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken malın sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık Endeks Bülteni Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeks (T) toplam satın endeks değeri. eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

    d) İmalatı gereken malın satışında malın talep edildiği tarihteki satış bedelinin %30 u avans olarak alınır, kalanı ise malın teslim edildiği tarihte tahsil edilir. Avans bedeli yatırılmasından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra imalata başlanır.

    İmalat için sözleşme yapıldıktan sonra teslim tarihine kadar geçen süre içinde malın baz fiyatında Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapıldığı takdirde teslim tarihi satış fiyatı sözleşmenin yapıldığı tarihteki baz fiyat esas alınarak hesaplanır.

    1) İmalatı gereken malın satış bedeli;

    1.1) Sözleşme anında alınacak avans.

    1.1.1) Sözleşme anında alınan avans miktarı. (mevcut listedeki baz bedelden oluşturulan satış bedeline göre)

    SA= S X A

    SA= Avans Miktarı.

    A = Avans Yüzdesi (%30)

    S = Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği yeniden oluşturulan satış bedeli.

    1.1.2) Sözleşme anında alınan avans miktarı (Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği yeniden oluşturulan baz bedelden oluşan satış bedeline göre)

    SYA= SY X A

    SY = Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği yeniden oluşturulan satış bedeli

    SYA= Avans Miktarı.

    A = Avans Yüzdesi.

    1.2) İmalat sonrası malın tesliminde alınacak bedel;

    D lT

    SR = S X % (100 - A) ---------

    D ln

    veya

    D lr

    SYT = SY X % (100 - A) ---------

    D ln

    ST = Malın tesliminde alınacak bedel

    SYT= Malın tesliminde alınacak bedel

    DIT= Malın teslimin yapıldığı tarihte geçerli olan Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici fiyatları aylık endeks bülteni toptan eşya fiyatları genel endeks (T) toplam satır endeks değeri.

    eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

    Malın Satış Bedeli;

    SS= SA + ST

    veya

    SYS= SYA + SYT olacaktır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Hizmet Satışı

    Hizmet Satışı

    Madde 9- Hizmet satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıda belirtilen usullerle yapılır.

    a) Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesinde İlgili birimlerce, hizmet satışına esas temel fiyat, personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta masrafları ile sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan bedele genel giderler dahil etmek suretiyle maliyet bedeli bulunur. Bu bedel %25 kar ilave edilerek tespit edilir.

    1) Hizmetin satış tarihindeki hizmet satış bedeline etki eden bedellerin tespiti;

    D In

    H= Ho ----

    D Io

    H= Rayiç hizmet bedeli

    Ho= Onaylanmış en son hizmet bedeli

    D Io= Verilen mal ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin ilk ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık Endeks Bülteni Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeks (T) toplam satır endeks değeri.

    D In= Mal ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken malın sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık Endeks Bülteni Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeks (T) toplam satır endeks değeri.

    eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

    Özel ihtisas gerektiren hizmetler için yukarıdaki kurallara bağlı kalınmaksızın fiyatlar ilgili ünitelerce tespit edilir.

    b) Hizmet talebinin karşılanmasında, karşılıklı mutabakat sağlandığı takdirde yapılacak olan hizmet keşif bedelinin tamamının, peşin olarak talep sahibi tarafından yatırılması esastır. Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel, talep sahibi tarafından yatırılmadıkça hizmete başlanmaz. Ancak, mesai harici ve tatil gününe rastlayan acil hizmetlere ait tahmini veya gerçek bedel tatili takip eden ilk iş günü yatırılır.

    Hizmet satışı sonunda düzenlenecek Hizmet Satış Bedeli Sözleşmesi (Ek Form- 1) ilgili birim tarafından hazırlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Araç-Gerecin Kiraya Verilmesi

    Araç - Gerecin Kiraya Verilmesi

    Madde 10- Araç-Gereçlerin çalışma ve tahsis birim fiyatları ile rayiç kira bedelleri aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

    a) Kira bedelinin hesaplanmasında Bayındırlık Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri esas alınmıştır. Kiraya verilecek araç ve gereçlerden Bayındırlık Bakanlığı Genel Fiyat Analizinde mevcut olanlar için, çalışma saati birim fiyatı Fç, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan Birim Fiyatlar Cetvelinden alınacaktır. Tahsis günü birim fiyatı ise FT aşağıdaki formülle bulunacaktır. Genel fiyat analizinde (Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatlar Cetvelinde) bulunmayan araç, gereç ve iş makinelerinin çalışma saati temel birim fiyatı Fç ile tahsis günü temel birim fiyatı FT ve her halde kiraya esas temel fiyatı KT aşağıdaki formüllerle hesaplanarak bulunacaktır.

    1) Temel birim fiyatların hesaplanmasında;

    1.1) Çalışma saati temel birim fiyatının hesaplanması;

    FÇ= 1.66 (A/N.n) + [0,08 (N+1)A]/2 (N.n) + 0,02 (A/n)

    1.2) Tahsis günü temel birim fiyatının hesaplanması;

    FT= A [1 + 0,04 (N + 1)]/360.N

    1.3) Kiraya esas temel birim fiyatının hesaplanması;

    KT= Fç + FT

    Formülleri kullanılır.

    2) Kira bedelinin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır:

    Ko= Fç x Si + FT x GT

    Bu formülde;

    Fç: Çalışma birim fiyatı (TL./saat),

    FT: Tahsis birim fiyatı (TL./gün),

    KT: Kiraya esas temel fiyatı (TL.),

    A : Araç-Gereç TL. olarak değerini,

    Si: Araç-Gereç kiralama süresindeki çalışma saati,

    N : Amortisman süresi (yıl),

    n : Yıllık çalışma saati,

    GT: Tahsis edilen gün sayısı (24 saatten az tahsisleri 1 gün sayılır.)

    Ko: Kira bedeli

    ifade eder.

    3) Araç-Gereç TL. olarak (A) değeri taşıt veya iş makinesinin öncelikli olarak imalatçı firmasından, Devlet Malzeme Ofisi satış listesinden ve benzeri veya bulunamıyorsa eşdeğer bedeli öğrenilerek kiraya verilen birimce tespit edilip formülde dikkate alınacaktır. Özel cihaz ve gerecin yıllık çalışma saati özelliğine göre bulunur. Yıl içindeki uygulamalarda Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda eskalasyon formülü kullanılacaktır.

    İlgili birimler, kiraya esas temel fiyatları belirler. Bu temel fiyatlara genel giderleri dahil etmek suretiyle TEİAŞ ın dışındaki birimlere en az %25 kar ilave edilerek uygulanır.

    4) Kira Tarihindeki Kira Bedelinin Tespiti;

    D In

    K= Ko ----

    D Io

    K= Rayiç kira bedeli.

    Ko= Onaylanmış en son kira bedeli

    D Io= Verilen mal ve hizmetin maliyetinin baz (temel) fiyatının hesaplandığı dönemin ilk ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık Endeks Bülteni Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeks (T) toplam satır endeks değeri.

    D In= Mal ve hizmetin verildiği veya imalatı gereken malın sözleşmesinin yapıldığı tarihte geçerli olan Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya ve Tüketici Fiyatları Aylık Endeks Bülteni Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeks (T) toplam satır endeks değeri.

    eskalasyon formülüne uygun olarak eskale edilir.

    Araç ve Gereçlerin Kiralanması

    Madde 11- Araç ve gereçlerin kiraya verilmesinde, teslim eden ile teslim alan arasında TEİAŞ üniteleri için tutanak (Ek Form-3) diğer talep sahipleri için ise Kira Sözleşmesi tutanak (Ek Form-2 ve Ek Form-3) düzenlenir.

    Yukarıda yazılı tutanak ve sözleşmede, araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa TEİAŞ ca saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, lastikler, akü, takım ve avadanlıklar ve benzeri belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim edilme ve teslim alınma yeri sözleşmesinde belirtilir. Araç ve gereçlerin teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilmesi ile ilgili tüm masraflar talep sahibine aittir.

    Araç ve gereçlerin nakliyesinde veya işletilmesi sırasında meydana gelen herhangi bir hasar veya arıza durumunda talep sahibi tarafından hiçbir teknik müdahale yapılamaz ve derhal kiralayan TEİAŞ ın ilgili ünitesi haberdar edilir.

    Kiraya verilen araç - gereçlerin bedelinin 1,25 katı nakit veya süresiz kesin teminat mektubu kiracıdan alınır.

    TEİAŞ kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisine haizdir. Kiraya verilen araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise, kiracı ikaz olunur. İkazlar yerine getirilmediği takdirde kira sözleşmesi feshedilerek araç ve gereçler TEİAŞ tarafından geri alınır ve yatırılmış olan bedeller geri ödenmez, irad kaydedilir.

    Kira Bedellerinin Hesaplanması

    Madde 12- Kira süresi; Araç-Gereç ait olduğu iş yerinden ayrıldığı saatten başlamak üzere işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine döndüğü ana kadar geçen sürenin gün ve saat hesabıyla toplamıdır.

    Tahsis bedeli; Araç-Gereç ait olduğu iş yerinden ayrıldığı günden başlamak üzere işin bitiminde yine ait olduğu iş yerine döndüğü ana kadar geçen süredeki gün sayısının tahsis birim fiyatı ile çarpımından hasıl olan bedeldir.

    Çalışma bedeli; Araç kira süresi içerisindeki fiili çalışma süresindeki saat sayısının çalışma birim fiyatı ile çarpımından hasıl olan bedeldir.

    Kiraya Verilen Araç - Gerecin Kontrolü

    Madde 13- Talep Sahibine kiraya verilen araç, operatörü veya sürücüsü ile birlikte kiralanır, gereçlerin kullanıcısı ile verilip verilmemesi TEİAŞ'ca belirlenir. Kiralanmış bulunan araç ve gereçlerin TEİAŞ usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımının gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, Araç-Gereç kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde üst makama haber vermek suretiyle, aracı veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilir.

    Aynı iş yerinde birden fazla Araç - Gerecin kiraya verilmesi halinde TEİAŞ gerekirse kullanıcılar dışında bir nezaretçide bulundurabilir.

    Kiraya verilen Araç - Gereçlerin kullanıcıların, yardımcılarının veya kontrol nezaretçilerin tahakkuk eden ücretleri ve harcırahları kiracıya aittir. Bu giderler kira bedeline dahil değildir. Bu görevlilerin kiracı nezdinde bulundukları süredeki bütün sosyal haklarından TEİAŞ sorumludur. Araç-Gereçlerin her türlü işletim gideri ile kullanıcısı tarafından yapılacak her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

    Zarar, Ziyan ve Yıpranma

    Madde 14- Kiracıya teslim edilen araç ve gereçlerin normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınması sebebiyle gereken tamirat giderleri TEİAŞ a anormal işletme ve her türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar, ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere verilebilecek her türlü zarar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya aittir.

    Kiraya verilen gereçler için ise; her hangi bir nedenle meydana gelecek hasar ve arızanın giderilmesi için yapılacak masraflar ile genel giderler kiracıya aittir. Ancak arızanın tamiri mümkün değilse alınan teminat TEİAŞ a gelir kaydedilerek gereç kiracıya bırakılır.

    Araç ve gereçlerin geriye alınışında normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınmalar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir

    nedenle oluşan hasar ve zarar tespit edilir ve kiracı bunu kendi imkanları ile gideremezse, araç ve gereç TEİAŞ ca tamir ettirilir. Bu amaçla TEİAŞ tarafından yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından ödenir.

    Kiraya Verilme Süresi

    Madde 15- Araç ve gereçler TEİAŞ birimlerince uygun görülen süre için kiraya verilebilirler. Ancak Transformatörler altı aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu sürelerden daha az sürelerde kiralanması halinde, altı aylık kira bedeli peşin olarak tahsil edilir. Altı aydan uzun süreyle kiralanmalarda, kira bedeli yine altışar aylık süreler için peşin olarak tahsil edilir. Ancak ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde, kira bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.

    İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör ve benzeri teçhizat iki ay önceden haber verilmek suretiyle TEİAŞ ca geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süreleri için alınmış olan bedel geri verilir.

    Araç ve Gerecin Teslim Alınması

    Madde 16- Kiraya verilen araç ve gereçler kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte TEİAŞ ca teslim alınmakla sözleşme son bulur. Ancak acil ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçler sözleşme bitim süresinden önce geri alınabilir. Bu taktirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve saatinde son bulur. Kiracı geri alma nedeniyle zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

    Sigorta

    Madde 17- TEİAŞ iş yeri dışında hizmet satışı veya kiralama söz konusu ise işin gereği karşılaşılabilecek her türlü riske karşı sigortaları (All Risk Sigortası, Personel Sigortası, nakliye sigortası ve benzeri) hizmeti alan kurum, kuruluş veya özel ve tüzel kişilere yaptırmakla yükümlüdür. Ancak zorunlu hallerde, hizmeti alan kurum, kuruluş veya özel ve tüzel kişilerden masrafları alınmak kaydı ile sigortaları TEİAŞ yaptırır.

    Elemanı ile kiralanan araç veya gerecin lehdarı TEİAŞ olmak üzere, rayiç bedeli üzerinden sigortalanması ve masrafları kiracıya aittir.

    ALTINCI BÖLÜM:Son Hükümler

    Sorumluluk

    Madde 18- Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerle ilgili her seviyedeki uygulayıcı ve yöneticiler Yönetmelik esaslarının aynen uygulanmasından sorumludur.

    Yürürlük

    Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20- Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar