SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI REKLAM YÖNETMELİĞİ

    Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004

    Resmi Gazete No: 25475

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı,Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı konusunda yapacağı her türlü duyuru ve reklam çalışmaları hakkında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2-Bu Yönetmelik; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen bütün oyunların duyuru ve reklamlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde : 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    (Değişik ibare: 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/2.mad) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

    (Değişik ibare: 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/2.mad) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

    Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı,

    Yönetim Kurulu: Teşkilatın Yönetim Kurulunu,

    Reklam: Teşkilat tarafından tertip edilen oyunların tanıtımını yapmak ve oyunlara katılımı arttırmak amacıyla yapılan her türlü faaliyeti,

    Organizasyon: Ulusal ve uluslararası her seviye ve branştaki resmi müsabaka, gençlik ve spor faaliyetleri ile sportif seminer, gösteri, toplantı gibi geniş halk kitleleri tarafından izlenebilecek faaliyetleri,

    Yayın: Yazılı, görsel ve işitsel basın aracılığıyla yapılacak her türlü duyuru ve reklamın yayınlanmasını,

    Reklam Panosu: Şehir merkezlerinde veya stadyum, stad, spor salonu, kulüp binası gibi geniş halk kitlelerinin rahatlıkla görebileceği yerlerde bulunan billboard, pano gibi reklam materyallerini,

    Afiş: Duyuru ve tanıtım amacıyla hazırlanan resimli veya resimsiz ilanları,

    Ödül: Sporla ilgili alanlarda başarı gösterenlere verilen ayni veya nakdi armağanları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Esas Hükümler

    Reklam Bedeli ve Ödüller

    Madde 5-Verilecek reklamların ve ödüllerin türü ile bedeli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Reklam Çalışmaları

    Madde 6-Teşkilatın ve oyunlarının tanıtımı aşağıda belirtilen şekillerde yapılabilir.

    a) (Değişik Bent : 10/05/2006 - 26164 S.R.G Yön/1.mad;Değişik fıkra: 17/03/2007 - 26465S.R.G Yön/3.md. ) Her türlü ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlara, ulusal federasyonların bağlı olduğu uluslararası spor kuruluşlarına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, Türkiye Milli Paralimpik Komitesine, amatör ya da profesyonel spor kulüplerine, sporculara, federasyonların yıllık programlarında bulunan sportif faaliyetler ile valilikler, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri , (Ek ibare: 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/3.mad) İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, sportif amaçlı dernekler, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin projeleri, gençlik veya gençlik ve spor kulüpleri gençlik ve spor il müdürlükleri, belediyeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarının sporun yaygınlaştırılması ve sporcunun desteklenmesine yönelik sportif faaliyetlerine, Teşkilatın hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla reklam karşılığı mali katkıda bulunulması,

    b) (Değişik bend: 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/3.mad) Teşkilatın veya Bakanlığın adının verilmesi ve bu şekilde tanıtım ve reklamlarının yapılması amacıyla her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması veya yaptırılması, bu tesislerin veya kurumların onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması için reklam verilmesi,

    c) Teşkilatı sembolize edecek amblemli veya Toto yazısı bulunan takvim, top, kalem, bardak, anahtarlık, rozet, şilt veya kupa gibi materyallerin yaptırılması,

    d) Teşkilat amblemli-logolu eşofman, forma, şort, tozluk, ayakkabı, tişört, top gibi sportif malzemeler yaptırılması,

    e) Müşterek bahisle ilgili duyuru ve sonuçların yayınlatılması,

    f) TV filmi, spot, cıngıl,afiş gibi reklam materyallerinin yaptırılması ve yayınlatılması,

    g) Teşkilatı ve oyunlarını tanıtıcı reklam panoları yaptırılarak amatör ya da profesyonel spor kulüpleri, sosyal tesisler, stadyum, stad, spor salonu, şehir merkezi gibi geniş halk kitlelerinin görebileceği yerlere asılması.

    h) Sporla ilgili alanlarda başarı gösterenlere,ulusal ve uluslar arası sportif faaliyetlerde derece alan sporculara, amatör veya profesyonel spor takımlarına verilecek ödüller,

    ı) (Değişik fıkra: 17/03/2007 - 26465S.R.G Yön/3.md.) Yazılı, görsel, işitsel basın yayın organları ile İnternet üzerinden yapılacak sürekli veya süreksiz yayınlara verilecek bilgi, duyuru, reklam, amblem ve logoların kullanımı.

    (Ek fıkra : 09/01/2007-26398 S.R.G Yön/1.mad) (Değişik fıkra : 09/06/2007 - 26547 S.R.G Yön\1.mad) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre her nevi spor saha ve tesislerinin vücuda getirilmesi, yarım kalan tesisin ikmali ve büyük onarımlar için verilen reklam bedelinin tesisin tamamlanmasına yeterli olmaması halinde, reklam alanlarının genişletilmesi kaydıyla, aynı tesise yeniden reklam bedeli verilmesi hususları Genel Müdürlük Tesisler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak proje bedeli esas alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

    (Değişik fıkra: 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/3.mad) Federasyonların ulusal veya uluslararası faaliyetlerine verilecek reklam bedeli, Bakanlık tarafından tespit edilerek Teşkilata bildirilen miktarı aşmamak kaydıyla, yönetim kurulunca belirlenir.

    Sorumluluk

    Madde 7-Bir bedel karşılığı Teşkilatın tanıtımını ve oyunlarının reklamını yapacak veya yaptıracak olan kişi veya kuruluşlar, kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.

    Reklam verilen kişi veya kuruluşların sözleşmeyle belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmediği hallerde Teşkilat tarafından yapılan harcama tutarı geri alınır.

    Denetleme

    Madde 8 - (Değişik madde; 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/4.mad)

    Yönetim Kurulunca uygun görülen her türlü reklam çalışması, Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünce takip edilir ve denetlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - (Değişik madde; 24/01/2012 - 28183 S.R.G Yön/5.mad)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar