TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından

    Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2004

    Resmi Gazete No: 25475

    BİRİNCİ BÖLÜM:Dayanak, Kapsam, Kuruluş, Tanımlar ve Amaç

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İnşaat Mühendisleri Odasının işlevine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    TMMOB / Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini

    Oda: İnşaat Mühendisleri Odasını,

    Şube: İnşaat Mühendisleri Odası Şubesini,

    Üye: İnşaat Mühendisleri Odası Üyesini,

    Birlik Delegesi: TMMOB Genel Kurulunun İnşaat Mühendisleri Odası Delegesini,

    Delege: İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurul Delegesini tanımlamaktadır.

    Odanın Amaçları

    Madde 5- Oda; Halkın ve Ülkenin yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak, geliştirmek amacı ile;

    a) Dünya ve Ülkemizdeki inşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek, sertifika vermek, yetkin mühendis olmalarını sağlamak,

    b) İnşaat mühendisliği öğreniminin çağın gereklerine, ülkenin gereksinmesine göre gelişmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için başta üniversiteler olmak üzere, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışma yapmak,

    c) İnşaat mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanması sırasında etkin çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliği içinde bulunmak,

    d) Ülkemizin koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba göstermek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının belirlenmesi konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite güvence sistemlerinin ve belgelendirme kuruluşlarının oluşturulmasına katkı koymak, gerektiğinde bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak,

    e) Halkın barınma sorununun çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerinin sağlanması doğrultusundaki araştırmalara müdahil olmak, bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara öneri götürmek ve ortak çalışma yapmak,

    f) İnşaat mühendisliği ile ilgili projelerin, yürürlükte olan yönetmelik, şartname ve standartlar açısından mesleki hizmetlere uygunluğunu denetlemek, proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, konu ile ilgili olarak yönetmelik hazırlamak, serbest proje bürolarının çalışmalarını denetlemek, bu amaçla yönetmelik hükümlerini uygulamak,

    g) Yapı üretiminin iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak, İş Güvenliği Mühendisliğinin oluşması için çaba göstermek,

    h) Oda ve inşaat mühendisliği ile ilgili yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına ve yasama organına öneriler götürmek,

    i) İnşaat mühendisliği alanındaki gelişmeleri, yapılan yatırımları, projeleri tartışmaya açarak meslektaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek,

    j) İnşaat mühendisliği ile ilgili kitapların, yönetmelik, şartname ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, oda çalışmalarını süreli ve süresiz yayınlarla üyelere ve kamuoyuna duyurmak,

    k) İnşaat mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek,

    l) İnşaat mühendislerinin mesleklerini uygulamaları sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak,

    m) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

    n) Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışma yapmak.

    o) İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleğin etkin ve yaygın olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak, diğer yandan inşaat mühendisliği arz-talep dengesinin rasyonel bir temele oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının nicelik ve niteliksel programlanmasının yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

    p) Ülkedeki tüm inşaat mühendisliği hizmetlerinin, Türkiye vatandaşı olan inşaat mühendisleri tarafından yapılması doğrultusunda uğraş vermek,

    r) Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde şube ve temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak,

    s) İnşaat ihalelerinde sözleşme ve şartnamelerde yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak,

    t) İnşaat mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi ve eğitimlerinin sağlanması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM:Üyeler

    Üyeler

    Madde 6-İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden;

    a) Asil üyeler: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde inşaat mühendisliği veya yüksek mühendisliği mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunanlardan Oda'ya kayıt yaptıranlar, Oda'nın asil üyeleridir. Oda kayıtlarında ve meslek icrasında lisans eğitimi esastır. Oda'ya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

    b) Geçici üyeler: Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, inşaat mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Oda'ya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar ve Odanın organ seçimlerinde oy kullanamazlar; ancak, Oda asil üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

    c) Onur üyeleri: İnşaat mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Oda'nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda'nın çalışmalarına katılmak isteyen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelik, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

    d) Öğrenci üyeler: İnşaat mühendisliği fakülte yada bölümü öğrencilerine, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Oda ya da Şube Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

    Üyelik

    Madde 7- Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

    a) Türkiye'de inşaat mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, inşaat mühendisi veya inşaat yüksek mühendisleri, Oda'ya üye olmak zorundadırlar.

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendislerinin Oda'ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Oda'ya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu inşaat mühendisleri ve inşaat yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz.

    c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

    Kimlik Belgesi

    Madde 8- Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olanlardan, bu yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan inşaat mühendisi ve inşaat yüksek mühendisleri, Oda'ya başvurarak kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlarla, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamaz.

    Ünvan Kullanımı

    Madde 9- Oda üyeleri, kendilerine kanunla verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanırlar.

    Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 10- Oda'ya kayıtlı her üyenin;

    a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin öngördüğü hükümlere uyması,

    b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,

    c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması,

    d) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Oda'nın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumaya özen göstermesi,

    e) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla mesleki bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

    f) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

    g) Adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Oda'ya bildirmesi,

    h) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

    gerekmektedir.

    Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.

    Üyelikten Ayrılma

    Madde 11- Üyelikle ilgili bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılır. Zorunlu askerlik görevi dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan yada herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten ayrılabilir.

    Yeniden Başvuru

    Madde 12- Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Oda'ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gerekir.

    Yabancı Mühendislerin Çalıştırılması

    Madde 13- Kurum ve kişilerin, çalıştıracakları veya getirecekleri yabancı uyruklu inşaat mühendislerini Türkiye'de çalıştırabilmeleri için bunların sayısını, kimliğini, bitirdikleri üniversite, fakülte veya bölümü, eğer yurt dışından bir eğitim kurumu mezunu ise denklik belgesini, şimdiye kadar yaptıkları işleri, ne kadar süreyle ve hangi iş için bağlantı yaptıklarını, Türkiye'de verecekleri ücretleri, belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri gerekir.

    Çalışma izni verilen kişinin taahhüt ettiği iş dışında çalıştığı saptandığı takdirde geçici üyelik kaydı silinir, çalışma izninin iptali için gerekli işlemler yapılır, kendisi ve çalıştırdığı kurum hakkında yasal işlem başlatılır.

    Yabancı Mühendisler İçin Geçici Üyelik Zorunluluğu Bulunmayan Koşullar

    Madde 14- Yabancı uyruklu inşaat mühendisleri Türkiye'de bir aydan fazla çalışmak üzere kaldıkları takdirde Oda'ya başvurarak geçici üyelik kaydını yaptırarak yükümlülüklerini yerine getirirler. Jüri üyesi, yarışmacı olarak gelenlerin ve Türkiye'de bir aydan az kalanların geçici üyelik kaydı yaptırmaları gerekmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Oda Organları Görev ve Yetkileri

    Karar, Yürütme ve Danışma Organları

    Madde 15-a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Onur Kurulu,

    d) Denetleme Kurulu,

    e) Danışma Kurulu,

    f) Genel Sekreterlik.

    g) (Ek bent : 05/10/2006 - 26311 S.R.G Yön/1.mad) Yetkin Mühendislik Kurulu.

    Yardımcı Organlar

    Madde 16- Odanın yardımcı organları şunlardır

    a) Uzmanlık kurulları

    b) Geçici danışmanlar ve uzmanlar,

    c) Çalışma programı yürütme kurulları,

    d) Eğitim ve belgelendirme kurulları

    e) Kongre, konferans, sempozyum ve benzeri yürütme kurulları,

    f) Yayın kurulları

    g) Yardım fon komitesi

    Genel Kurul

    Madde 17- Oda Genel Kurulu, iki yılda bir Şubat ayının ikinci yarısı içinde Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve yerde, Oda delegeleri ve doğal delegelerin çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

    (Değişik fıkra : 05/10/2006 - 26311 S.R.G Yön/2.mad) Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulundaki Oda temsilcileri ile Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu ve Yetkin Mühendislik Kurulu üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleri olup, seçilmiş delegelerin tüm yetkilerine sahiptir.

    Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 18- Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Toplum ve ülke çıkarlarını ön planda tutarak, sektörü ve üyeleri ilgilendiren konularda kararlar almak,

    b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarımızın genişletilmesi için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak, Oda ve üye ile ilgili konularda yönetmelik çıkarmak ya da mevcut Odaya ait yönetmelikleri değiştirmek,

    c) Oda Yönetim Kurulunca, şube açılması veya kapatılmasına ilişkin önerileri karara bağlamak,

    d) Oda Yönetim Kurulu çalışma raporu ile oda denetleme raporlarını incelemek ve haklarında karar vererek, Yönetim ve Denetleme Kurullarını aklamak,

    e) Oda Yönetim Kurulu çalışmalarını inceleyerek gelecek dönem çalışmalarını yönlendirici kararlar almak.

    f) Oda Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem gelir ve gider bütçesini, sürekli ve geçici ücretli kadrolarını inceleyip, değiştirerek yada olduğu gibi onaylamak,

    g) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarını ve Denetleme Kurulu üyelerine verilebilecek yıllık ücretleri Oda Genel Sekreteri ve Şube Sekreterlerine verilecek aylık ücretleri tespit etmek,

    h) Oda'nın alacağı ya da satacağı taşınmazlarla ilgili kararlar almak veya Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

    i) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleriyle, Birlik Yönetim Kurulu için 3 aday üye, Birlik Denetleme Kurulu için 1 ve Yüksek Onur Kurulu için 1 aday seçmek,

    j) Oda'ya kayıtlı üyenin %2'si oranında 100 kişiden çok olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna gidecek asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl için seçmektir.

    k) (Ek bent : 05/10/2006 - 26311 S.R.G Yön/3.mad) Yetkin Mühendislik Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmektir.

    Genel Kurul Duyurusu

    Madde 19- Oda Genel Kurulunun gündemi, günü, yeri ve saati Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılıp, en az 15 gün önce günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ve Oda yayın organında ilan edilir.

    Genel Kurul Gündeminde Yer Alması Zorunlu Olan Maddeler

    Madde 20- Oda Genel Kurulu gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur.

    a) Başkanlık divanı seçimi,

    b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

    c) (Değişik bent : 05/10/2006 - 26311 S.R.G Yön/4.mad) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Yetkin Mühendislik Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    d) Seçimler

    Genel Kurulun Açılışı ve Divan Seçimi

    Madde 21- Toplantı; TMMOB gözlemcisinin salonda bulunduğu saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun görevli bir üyesi tarafından açılır. Toplantı açıldıktan sonra bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurulca başka bir karar alınmazsa açık oyla seçilir. Genel Kurul toplantısında, TMMOB ve Oda Genel Kurul ile ilgili iç düzenleme hükümleri uygulanır.

    Kimlik Belgesi Bulundurma Koşulu

    Madde 22- Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye ya da delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartı ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

    Genel Kurulda Karar Alma

    Madde 23- Oda Genel Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Divan Başkanının tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız bu yönetmeliğin değiştirilmesi için görüşmelere katılan delegelerin 2/3 çoğunluk kararı gereklidir.

    Genel Kurul Tutanakları

    Madde 24- Oda Genel Kurulunun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlar tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir. İmza altına alınmış aday tutanağı yetkili seçim kuruluna iletilir.

    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

    Madde 25- Oda Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlarda yapılır,

    a) Son Olağan Genel Kurul için saptanan delege sayısının en az 1/5 (beşte biri) nin noterden alınmış imza beyannameleriyle birlikte, aynı konu için, ayrı ayrı dilekçelerle, Oda Yönetim Kuruluna yapacakları başvuru ile,

    b) Oda Denetleme Kurulunun Oda hesap işlerine ilişkin olarak, gerek görmeleri halinde oybirliğiyle alacakları karar ile,

    c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

    d) Oda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye sayısındaki eksilmeler nedeniyle çoğunluğun yitirilmesi durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesinin alacakları kararla,

    Oda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçim için yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin tamamı yeniden seçilir.

    Olağanüstü Genel Kurulun Gündemi

    Madde 26- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır ve sadece toplantıya neden olan konular görüşülerek karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez.

    Yönetim Kurulu

    Madde 27- Oda Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil üyeden oluşur, ayrıca 7 (yedi) yedek üyesi vardır.

    Yönetim Kurulunun İşleyişi ve Görev Bölümü

    Madde 28-

    a) Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda üyeler aralarından üye tam sayısının oy çokluğu ile bir Başkan, bir ikinci Başkan bir sekreter üye ve bir sayman üye seçilerek görev bölümü yapılır.

    b) Oda Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır, toplantıları Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde 2. Başkan yönetir.

    c) Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır, oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

    d) Her ne sebeple olursa olsun, aralıksız 3 ay içinde üç normal toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. 15 günde bir yapılan toplantılar normal toplantı olarak kabul edilir.

    e) Bir toplantı, bir veya daha fazla oturumlar halinde olabilir.

    f) Oturuma katılma normal oturum süresinin yarısından fazlasında bulunma anlamındadır.

    g) Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının toptan istifası halinde yerleri yedeklerle doldurulmakla beraber, ilk toplantıda yönetim kurulu görev bölümü yenilenir.

    h) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üye kalmadığı hallerde Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya ikinci Başkan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafında olağanüstü toplantıya çağrılır.

    Bu toplantıda Oda Yönetim Kurulu üyeleri tamamen yeniden seçilir. Yeniden seçilenler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

    Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 29- Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda Yönetim Kurulu, yasa, yönetmelik ve genel kurul kararlarına uygun olmak şartı ile Oda politikasına ilişkin kararları alır ve yürütür. Bağlı birimlere gerekli direktifleri verir ve denetler.

    b) Yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde üyelerinin hak ve yetkilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

    c) Odayı Başkan temsil eder. Başkan olmadığı zaman ikinci Başkan veya gerektiğinde seçecekleri kişi veya kişiler aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında temsil edilmesini sağlar.

    d) İnşaat mühendisliği mesleğinin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak veya yaptırarak hazırlanan raporları Genel Kurulun onayına sunar.

    e) Üyelerin mesleki onur ve çıkarlarını korur, bu konuda önlem alır ve gerekli girişimlerde bulunur.

    f) İnşaat mühendislerinin çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurar ve gerekli girişimlerde bulunur.

    g) Mesleki alanda her türlü yayın yapar ve hakem görüşü alınmak koşuluyla teknik kitap bastırır.

    h) Kamuya ya da özel sektöre ait işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve müşavirlik gibi görevler için üyeler arasından aday saptar, görevlendirir.

    i) Üyelerinin gerek kamu kuruluşları ile, gerekse diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak hukuki ve etik esasları hazırlar, bunlara uymayı sağlar ve uygulamayı kontrol eder, mesleki hizmetler için konulan şartname ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

    j) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçen dönemin kesin hesaplarını, yeni dönemin gelir ve gider bütçelerini hazırlar, geçici ve sürekli ücretli kadrolarını, çeşitli kurulların oturum ücretlerini, Genel Kurula önerir. Bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte delegelere yetecek kadar çoğaltır ve Genel Kuruldan en az 15 gün önce bütün delegelere gönderir.

    k) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini, gündemini 17 nci madde de belirtilen tarihten 15 gün önce delegelere bildirir, ayrıca Oda yayın organları ve gazete ile ilan eder , toplantı için gerekli bütün işlemleri tamamlar.

    l) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

    m) Oda ile Birlik arasında ilişki ve işbirliğini sağlar

    n) Gerektiğinde Onur Kurulunu toplantıya çağırır.

    o) Onur Kurulunca alınan kararların onaylanması için gerekenleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Onur Kuruluna verilmek üzere Birlik Yönetim Kuruluna yollar.

    p) Birlik Genel Kuruluna seçilen asil ve yedek delegeler ile, Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu aday listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında yollar.

    r) Yardımcı organların program ve çalışma konularını saptar.

    s) Şubeler ve Temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlar, bu amaçla toplantılar yapar, Oda Genel Kurulunca onaylanan yeni dönem bütçesinin uygulamasını denetler, Şube ve temsilcilik ödenek ve harcamalarını izler ve gerekli öneri ve uyarılarda bulunur.

    t) Bu Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma yapar.

    u) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçer ve gözlemcinin Genel Kurula katılmasını sağlar.

    Yürütme Kurulu, Başkan, İkinci Başkan, Sekreter Üye, Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

    Madde 30- a) Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

    Yürütme Kurulu Odanın, Başkan, ikinci Başkan, sekreter üye ve sayman üyeden oluşan dört kişilik bir kuruludur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar gereğince ve onun toplanmadığı zamanlar Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Oda işlerini yürütmekle görevlidir. Yürütme kurulunun görev ve yetkileri her çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

    Yürütme Kurulu gerektiği zamanlar toplanarak Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler içerisinde kararlar alır.

    b) Başkan ve ikinci Başkanın Görevleri:

    Başkan, Oda'yı idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını yasalara, bu yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurul kararlarına uygun olarak yürütür. Oda Başkanı Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

    İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

    c) Sekreter Üye Görev ve Yetkileri:

    Başkan ve ikinci Başkan bulunmadığı zamanlarda Odayı temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını yürütür ve denetler. Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda Genel Sekreterlik görevini yürütür.

    d) Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri:

    Sayman Üye, Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Oda muhasebe ve mali işlemlerini yürütür ve Yönetim Kurulu adına kontrol eder.

    Oda Onur Kurulu

    Madde 31- Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre için seçilen 5 (beş) asil üyeden oluşur. Ayrıca 5 (beş) yedek üyesi vardır. Onur Kuruluna seçilebilmek için en az meslekte 10 yılını geçirmiş olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şarttır.

    Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 32- Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda Yönetim Kurulunca kurula aksettirilen konular hakkında, araştırma ve soruşturma yapmak suretiyle karara bağlamak,

    b) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

    c) Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturmaya gerek olmadığı yönünde verilen kararlara yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak.

    Onur Kurulunun Çalışma Şekli

    Madde 33- Onur Kurulu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun toplanır ve karar verir.

    Denetleme Kurulu

    Madde 34- Denetleme Kurulu Oda Genel Kurulunca iki yıl süre için seçilen dokuz asil üyeden oluşur. Ayrıca dokuz yedek üyesi vardır.

    Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 35- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda ve Şubelerin, hesap ve işlemlerinin TMMOB ve Odanın mali işler yönetmeliklerine uygunluğunu denetlemek, hazırlayacağı raporun bir kopyasını dosyasında saklamak, birer kopya da denetlenen organa, bilgi bakımından TMMOB Yönetim Kuruluna ve denetlenen organa iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna vermek,

    b) Odanın hesap işleri ile Oda Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni dönem bütçeleri ve personel kadroları hakkındaki değerlendirmeleri, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek,

    c) Kesin zorunluluk halinde oy birliği ile alınacak kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

    Denetleme Kurulunun Çalışma Şekli

    Madde 36- Denetleme Kurulu, Oda Denetleme Kurulu Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.

    Danışma Kurulunun Üyeleri

    Madde 37- Danışma Kurulunun sürekli üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) (Değişik bent : 05/10/2006 - 26311 S.R.G Yön/5.mad) TMMOB Yönetim Kurulundaki Oda temsilcisi, Birlik Onur ve Denetleme Kurullarına seçilen Oda adayları, Oda Onur, Denetleme Kurulları, Yetkin Mühendislik Kurulları, Oda Yönetim Kurulu ve Genel Sekreteri, Şube Yönetim Kurulları Başkan ve Sekreterleri,

    b) Danışma Kuruluna seçilebilme niteliğini sahip adaylardan Oda Genel Kurullarına iki yıl süreyle seçilecek 15 üye,

    c) Görev başındaki Oda Yönetim Kurulundan önceki Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile en az bir dönem görev almış Oda Genel Sekreterleri.

    Danışma Kurulu yönetmeliği ile çağrılı üye sıfatıyla farklı üye ve gruplar Danışma Kuruluna ilave olarak dahil edilebilir. Danışma Kurulunda oy kullanma hakkına sadece sürekli üyeler sahiptir.

    Danışma Kurulunun Görevleri

    Madde 38- Danışma Kurulu; Odanın dönem çalışma programlarını ana çizgileri ile incelemek, Oda politikasına ilişkin ana sorunlarda, yönetmelik tasarısında ve değişikliklerinde, Genel Kurula sunulacak dönem çalışma raporları ve benzeri konularda yönetim kurullarına ışık tutmak, tavsiyelerde bulunmak ve başka yönetmeliklerce ya da Genel Kurulca kendisine verilecek işleri görmek üzere kurulmuştur. Genel Kurulda ana yönetmelik dışındaki yönetmelik değişiklik ve tasarılarının sonuca bağlanması yetkileri Danışma Kuruluna verilebilir.

    Danışma Kurulunun Çalışma Şekli

    Madde 39- Danışma Kurulu, Danışma Kurulu Yönetmeliği hükümlerine uygun toplanır ve karar verir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Şube ve Temsilcilikler

    Şubeler

    Madde 40- Bir bölgede çalışma gösteren inşaat mühendislerinin mesleki çalışmaları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, Oda Genel Kurulundan en az dört ay önce temsilcilik için şube görüşü de alınarak, bölgedeki üye sayısı, iş potansiyeli, gelir-gideri ve benzeri Oda yönetimince gözlenerek, Oda Genel Kuruluna sunulur ve Genel Kurul kararıyla Şube açılabilir. Kurulan Şubeler Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun 2/3'nün oylarıyla kapatılabilir. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur, taşınmaz mal edinemezler, Açılan Şubeler için Oda Yönetim Kurulu yedi kişilik bir kurucu kurul atar. Yeni kurulan Şubelerin ilk Genel Kurulları diğer Şube Genel Kurullarının yapıldığı tarihte yapılır.

    Kayıt İşlemleri

    Madde 41- İnşaat mühendisleri, iş yerlerinin bulunduğu bölgedeki Şubeye kaydolurlar. Her üye, nakil ve işyerini değiştirmesi halinde adresini bir ay içinde Oda'ya bağlı bulunduğu Şubeye bildirir.

    Bir üyenin Şube Genel Kurullarında oy kullanabilmesi için, en az bir ay önceden kaydını yaptırmış veya kaydını oy kullanacağı Şubeye aktarmış olması gereklidir. Adres değişikliklerini Oda ve Şubesine bildirmeyenlerin mevcut adreslerine yapılan tebligat, o üyeye yapılmış sayılır.

    Tüm kayıt ve Şubeler arası nakil işlemleri Oda merkezi tarafından yapılır.

    Şube Organları

    Madde 42- Şube Organları şunlardır:

    a) Şube Genel Kurulu,

    b) Şube Yönetim Kurulu,

    Şube Genel Kurulu

    Madde 43- Şube Genel Kurulu iki yılda bir Ocak ayının üçüncü Cumartesi günü Şubeye kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

    Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 44- Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

    a) Toplum ve ülke çıkarlarını ön planda tutarak, TMMOB Kanunu, Yönetmelikleri ile, Oda Yönetmelik ve ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla, Şube ve üyelerini ilgilendiren konularda karar almak,

    b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarının genişletilmesi için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak.

    Şube Yönetim Kurulu asil ve yedekleriyle, Şubelerine kayıtlı üyenin (Değişik ibare:028/01/2011-27803 S.R.G Yön/1.md.) %0,7'si oranında Oda Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için seçer. Delege sayısının tespitinde kesirli sayılar bir üst sayıya tamamlanır. Delege sayısı beşden az ise beşe tamamlanır.

    Şube Genel Kurulunun İlanı

    Madde 45- Şubelerin Genel Kurul gündemleri, günü, yeri ve saati Oda Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılıp, en az 15 gün önce günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

    Şube Genel Kurulu Gündeminde Yer Alması Zorunlu Olan Maddeler

    Madde 46- Şube Genel Kurulu gündeminde, Başkanlık divanının seçimi, çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Oda Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması ile seçim maddelerinin yer alması zorunludur.

    Açılış ve Divanın Seçimi

    Madde 47- Toplantı Oda gözlemcisinin salonda bulunduğu saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı, ya da Yönetim Kurulunun görevli bir üyesi tarafından açılır. Toplantı açıldıktan sonra bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık divanı, Genel Kurulca başka bir karar alınmazsa açık oyla seçilir.

    Kimlik Belgesi Bulundurma Koşulu

    Madde 48- Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Oda tarafından kontrol edilen ve onaylanan, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartı ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

    Şube Genel Kurulunda Karar Alma

    Madde 49- Şube Genel Kurulları kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

    Şube Genel Kurulu Tutanakları

    Madde 50- Şube Genel Kurulunun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa geçirilir. Başkan, Başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından imzalanan karar tutanakları Yönetim Kuruluna verilir. İmza altına alınmış aday tutanağı yetkili seçim kuruluna iletilir.

    Şubelerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

    Madde 51- Şubelerin Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlarda Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

    a) Son Olağan Genel Kurulda saptanan üye sayısının en az 1/5 (beşte biri)nin noterden alınmış imza beyannameleriyle birlikte, aynı konu için, ayrı ayrı hazırlayacakları dilekçelerle, Oda Yönetim Kuruluna yapacakları başvuru ile,

    b) Oda Denetleme Kurulunun Şube hesap işleri ile gerek görecekleri durumlarda Oda Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile,

    c) Oda Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak, Şube Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla alacağı karar ile,

    d) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısında boşalmalar nedeniyle çoğunluğun yitirilmesi durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesinin başvurusu ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile, şubeyi olağanüstü toplantıya çağırır. Bu toplantıda Şube Yönetim Kurulu üyeleri tamamen yeniden seçilir. Yeniden seçilen Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

    Şube Olağanüstü Genel Kurulu Gündemi

    Madde 52- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Sadece toplantıya neden olan konular gündeme alınır ve görüşülerek karar verilir.

    Şube Yönetim Kurulu

    Madde 53- Yönetim Kurulu yedi asil üyeden oluşur. Ayrıca yedi yedek üyesi vardır.

    Görev Bölümü ve Şube Yönetim Kurulunun İşleyişi

    Madde 54-

    a) Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından üye tam sayısının oy çokluğu ile bir Başkan, bir Sekreter üye ve bir Sayman Üye seçilir.

    b) Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Başkan bulunmadığı takdirde Sekreter Üye yönetir.

    c) Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir, oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

    d) Her ne sebeple olursa olsun, aralıksız 3 ay içinde üç normal toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. 15 günde bir yapılan toplantılar normal toplantı olarak kabul edilir.

    e) Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan istifası halinde, yerleri yedeklerle doldurulmakla beraber, ilk toplantıda Yönetim Kurul görev bölümü yenilenir.

    Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

    Madde 55- Şube Yönetim Kurulu başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Şube Yönetim Kurulu, yasa, yönetmelik, Genel Kurul ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak şartı ile kararlar alır ve yürütür. Bağlı temsilciliklere gerekli direktifleri verir ve denetler.

    b) Şube Yönetim Kurulu kararları, Oda Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olamaz. Çelişme halinde Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınarak uygulanır. Çelişmenin sürmesi durumunda konu ilk danışma kuruluna götürülür, nihai kararı Genel Kurul verir. Uyuşmazlık çözülünceye kadar Oda Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

    c) Yasa ve yönetmeliklerin tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde üyelerinin hak ve yetkilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

    d) Başkan olmadığı zaman Sekreter Üye veya gerektiğinde seçecekleri Şube Yönetim Kurulu üyesi ile Şubeyi temsil eder.

    e) İnşaat Mühendisliği mesleğinin ilerlemesi, yükselmesi ve gelişmesi ile ilgili gerekli incelemeleri yapar veya yaptırır ve hazırlanan raporları Genel Kurulun ve Oda Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

    f) Üyelerinin mesleki onur ve çıkarlarını korur bu konuda önlem alır ve gerekli girişimlerde bulunur.

    g) İnşaat mühendislerinin çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurarak, gerekli girişimlerde bulunur.

    h) Kamu veya özel işlerde bilirkişilik, (kamulaştırma bilirkişiliği hariç) hakemlik, jüri üyeliği ve müşavirlik gibi görevleri yapmak üzere üyeleri arasından adaylar saptar. Kamulaştırma bilirkişiliği için saptadığı adayları Oda'ya bildirir.

    i) Üyelerinin gerek kamu kuruluşları ile, gerekse diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde, ortaklaşa uyulacak hukuki etik esasları hazırlar, bunlara uymayı sağlar ve uygulamayı kontrol eder. Mesleki hizmetler için konulan şartname ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

    j) Oda Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla, gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

    k) Temsilciliklerin birbirleriyle ve Şube ile ilişki ve işbirliğini sağlar.

    l) Onur Kuruluna verilmesi gereken üyeler hakkında karar alarak Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

    m) Şubenin amacını aşmamak üzere yayın yapar.

    n) Odanın, Şubenin etkinlik alanı içinde sahip olduğu taşınmaz malları Oda adına idare eder. Oda delegeliğine seçilen listeyi zamanında Oda merkezine yollar.

    Şube Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri

    Madde 56-a) Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

    Yürütme Kurulu Başkan, Sekreter Üye ve Sayman Üyeden oluşan üç kişilik bir kuruldur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar gereğince ve onun toplanmadığı zamanlar Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Şube işlerini yürütmekle görevlidir. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri her çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

    Yürütme Kurulu gerektiği zamanlar toplanarak Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler içerisinde kararlar alır.

    b) Başkanın Görevleri:

    Başkan, Şubeyi etkinlik alanı içinde özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Şube çalışmalarını yasalara, bu yönetmeliğe Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Şube etkinlik alanını ilgilendiren konularda demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

    c) Sekreter Üyenin Görev ve Yetkileri:

    Başkanın yokluğunda, Sekreter Üye Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını yürütür ve denetler.

    d) Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri :

    Sayman Üye, Oda Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ve Oda Yönetim Kurulu Kararları gereğince, şube muhasebe ve mali işlerini şube yönetimi adına düzenler, yürütür ve kontrol eder.

    Temsilcilikler

    Madde 57- İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendislerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolaylaştırmak, İnşaat Mühendisliğinin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendislerin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini korumak amacı ile Şubelerinin bulunmadığı il ve ilçelerde Oda Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler kurar.

    Temsilciliklerin Kuruluş, İşlev ve İşleyişi

    Madde 58- Temsilciliklerin kuruluş, işlev ve işleyişinde, ayrıca atama ve görevden alma işlemlerinde Temsilcilikler Yönetmeliği esas alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Mali Hükümler

    Oda Bütçesi

    Madde 59- Şube ve temsilcilik bütçeleri de dahil olmak üzere Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca onaylanan bütçenin uygulama dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır. Oda bütçesi merkezi tek bütçedir. Bütçenin yürütülmesinde ve bütçe fasılları arasında aşma olması halinde fasıllar arası aktarma yapmaya Oda Yönetim Kurulu tam yetkilidir

    Harcama Yetkileri ve Gelir Aktarımı

    Madde 60- Her çalışma dönemi başında Yönetim Kurulu; Yürütme Kurulu üyelerinin Genel Sekreterin ve Şube Yürütme Kurulu üyelerinin bir defada ödeyebileceği para harcaması konusunda yetkilerini saptar.

    Her Şube gelirlerinin %20 sini aylık periyotlar halinde Oda'ya göndermeye mecburdur. Bu periyotlarda aksama olması halinde Oda Yönetim Kurulu kararı ve Oda Yürütme Kurulundan iki üyenin imzası ile Şubelerin banka ve nakitlerinden para çekmeye tam yetkilidir.

    Oda Gelirleri

    Madde 61- Oda gelirleri şunlardır:

    a) Giriş Ödentisi: Odaya asil veya geçici kayıt yaptıranlardan giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisi Oda Genel Kurulunca saptanır.

    b) Üye Yıllık Aidatı: Yönetim Kurulunun bütçe ile birlikte teklifi ve Oda Genel Kurulunun kabul edeceği miktarda ödenti alınır.

    c) Kamu kuruluşları, özel veya tüzel kişilere yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler,

    d) Oda Yönetim Kurulunca her yıl ücreti belirlenen belgelerden elde edilen gelirler,

    e) Para cezaları,

    f) Her türlü yayın geliri,

    g) İştiraklerden sağlanan kârlar,

    h) Her türlü bağış ve yardımlar,

    ı) Sair gelirler.

    Birlik Payı

    Madde 62- Oda her yıl bütçe giderler cetveline, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödenmek üzere "Birlik Payı" adıyla bir ödenek koyar.

    Şube Bütçesi ve Giderleri

    Madde 63- Şubeler her türlü tahsilatı Oda adına yaparlar ve gelirlerinin tamamı Odaya aittir. Şube giderleri Oda Genel Kurulunca kabul edilerek Şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şubelerin Oda adına yaptığı tahsilatın tamamı gereği halinde Oda tarafından ödeneklerde kısıntı yapılmadan kullanılır. Şubeler Genel Kurulunca saptanan gider ödeneklerini aşamazlar.

    Bütçe fasılları arasında aşma olması durumunda Oda Yönetim Kurulundan onay almak zorundadır. Şubeler gelir fazlasını bloke edemezler. Şubeler her ay sonunda şube gelir ve giderlerini, yaptıkları tahsilatı bir cetvel halinde Odaya bildirirler. Şube hesapları Oda Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yılda en az iki kez olmak üzere denetlenir.

    ALTINCI BÖLÜM:Genel Hükümler

    Oda Seçimleri

    Madde 64- Genel Kurul Gündemi Oda Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce saptanır ve bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. İlanda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin hususlar belirtilir.

    Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılacak delegeler ve doğal delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü saatini, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, ilçe seçim kuruluna iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Birliğin ve Odanın ilan tahtasında üç gün süre ile ilan edilir. Askı süresince, asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları Oda aracılığıyla ya da doğrudan ilçe seçim kuruluna yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Genel Kurul toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

    Şubelerin Seçimleri

    Madde 65- Şube Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati Oda Yönetim Kurulu tarafından en az on beş gün önce saptanır ve bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. İlanda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin hususlar belirtilir.

    Şubeler en az on beş gün önceden, Genel Kurula katılacak Oda kütüğüne kayıtlı üyelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, gündemini, yerini, gününü, saatini çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu başkanlığına iletir. Üye listelerine, itiraz doğrudan görevli hakime yapılır. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler Şubenin ilan tahtasında üç gün süre ile ilan edilir. Genel Kurul toplantı tarihinin, görüşmeleri cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

    Kurullara Seçilebilme

    Madde 66- Oda ve Şube Genel Kurullarında yapılacak seçimler için her üye, kendisini yada onayını almak şartıyla başka bir üyeyi aday gösterebilir. Seçim süresi biten her üye aynı göreve yeniden seçilebilir. Oda üyeleri, Oda Yönetim Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden yalnız birine seçilebilirler. Aynı kurula aday olan üyelerin aldıkları oylarda eşitlik olması halinde Oda sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

    Delege Ödeneği

    Madde 67- Oda ve Birlik Genel Kuruluna katılan delegeler ve doğal delegelere yolluk ödenir. Ödenen bu yolluklar, bağlı Şubelerce karşılanır.

    İnşaat Mühendisleri Odasına Ait Diğer Yönetmeliklerin Bu Yönetmelikle Çelişmesi

    Madde 68- İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak çıkarılacak diğer yönetmeliklerin bu yönetmelikle çelişmesi halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Tarif Edilmemiş Durumlar ve TMMOB Yönetmelikleriyle Çelişme Hali

    Madde 69- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TMMOB yönetmelikleri geçerlidir. Bu yönetmelik hükümleri TMMOB Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle çelişmesi halinde TMMOB Ana Yönetmeliği uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 70- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 71- Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar