SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN GELİRLERİ İLE ZORUNLU ÖDEMELER İÇİN BULUNDURULMASI GEREKEN NAKİT VE BENZERİ VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Resmi Gazete Tarihi : 01/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı : 25509

    Karar Sayısı : 2004/7489

    **Ekli "Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 20/5/2004 tarihli ve 22205 sayılı yazısı üzerine, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yüksek getiri sağlamak amacıyla, Kurumun gelirleri ile zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    DAYANAK

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Yönetim Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

    Kaynak: Kurum gelirleri ile zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkları,

    Portföy: Kurum kaynakları ile Kurum kaynaklarının değerlendirilmesi için alınan Devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo sözleşmeleri, mevduat, yatırım fonları ve benzeri varlıkların tümünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURUMUN GELİR VE GİDERLERİ, KURUM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    KURUMUN GELİRLERİ

    Madde 4 - Kurumun gelirleri şunlardır:

    a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri:

    1) Prim gelirleri,

    2) Menkul kıymet gelirleri,

    3) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu müessese ve işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler,

    4) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

    5) Gayrimenkul satış ve kira gelirleri,

    6) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesine göre tahsil edilen gelirler,

    7) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form,

    bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

    8) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

    9) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kaynaklar,

    10) Diğer gelirler.

    b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri:

    1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kısa vadeli sigorta kolları primleri,

    2) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

    3) Menkul kıymet gelirleri,

    4) Gayrimenkul kira ve işletme gelirleri,

    5) Sağlık tesislerinde verilen sağlık hizmeti nedeniyle elde edilen her türlü gelirler,

    6) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler, Kurumca hazırlanan standart form, bilgi taşımaya ve kontrole yönelik araç ve sistemler ile teknolojinin gelişmesiyle uygulamaya girecek manyetik, elektronik veya benzeri araç ve sistemlerin satışından elde edilecek gelirler,

    7) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

    8) Diğer gelirler.

    KURUMUN GİDERLERİ

    Madde 5 - Kurumun giderleri şunlardır:

    a) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün giderleri:

    1) Sosyal sigorta giderleri,

    2) Genel yönetim giderleri,

    3) Faiz giderleri,

    4) Diğer giderler.

    b) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün giderleri:

    1) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan sigorta primleri tahsil ve takip hizmetlerine karşılık ilgili Genel Müdürlüğe yapılan aktarımlar,

    2) Sağlık tesisleri giderleri,

    3) Kurum dışından satın alınan sağlık hizmetleri giderleri,

    4) Genel yönetim giderleri,

    5) Faiz giderleri,

    6) İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortasından yapılan sigorta yardımları,

    7) Diğer giderler.

    KURUM KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 6 - Kurum kaynakları, riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre piyasa şartlarında Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve Yönetim Kurulu gözetiminde, Finansman, Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

    Kurum kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

    a) Genel esaslar:

    1) Kurum kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı piyasalar dikkate alınarak değerlendirilmesi esastır.

    2) Risk dağıtımı ve aktüerya dengeler dikkate alınarak piyasa koşulları, fırsat maliyetleri, yatırım araçlarının riskleri ve vadeleri ile Kurum nakit akışının durumuna göre Kurum portföyü oluşturulur.

    3) Yılı bütçe kanunlarında veya diğer kanunlarda, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabir banka olarak gösterilen bankalar nezdinde toplamalarına ilişkin hükümler yer alması durumunda, Kurum kaynakları öncelikle bu kanunların hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

    b) Yatırım araçları:

    Kurum kaynakları; Devlet iç borçlanma senetleri, repo ve ters repo sözleşmeleri, mevduat ve yatırım fonları katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir.

    1) Devlet iç borçlanma senetleri: Kurum, Hazine Müsteşarlığınca ihale, halka arz ve benzeri yöntemlerle kamuya açık olarak ihraç edilen hazine bonosu ile Devlet tahvili gibi Devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapabilir. Kurum, doğrudan ihale yöntemiyle ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini, her ihraçta oluşan ortalama faizden veya teklif vermek suretiyle alır.

    Kurum, Devlet iç borçlanma senetlerinin alımını ve satımını ayrıca bankalardan veya bankalar aracılığıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tahvil ve bono piyasasından da yapabilir.

    2) Ters repo ve repo sözleşmeleri: Kurum, menkul kıymetin geri satış vaadi ile alımını (ters repo) ve geri alım vaadi ile satışını (repo) yapabilir. Kurum bu işlemleri, Türkiye Bankalar Birliğince ilan edilen bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre, ilk on sırada bulunan bankalar içinden en az üç bankadan teklif almak suretiyle doğrudan yapabileceği gibi bankalar aracılığı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde de yapabilir.

    3) Mevduat: Kurum, kaynaklarını bankalar nezdinde açtırılacak Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarında değerlendirebilir. Bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan bankalar içinden en az üç bankadan teklif alınmak suretiyle banka seçimi yapılır. Mevduat tutarı, Kurum portföy değerinin %50'sini geçemez. Her halükarda tek bir banka nezdinde tutulacak Türk Lirası ve döviz mevduat tutarı, portföy değerinin yüzde %10'unu geçemez. Kurum, değişen piyasa koşullarına göre en yüksek getiriyi temin etmek amacıyla %50 oranını %70'e, %10 oranını %20'ye kadar Yönetim Kurulu kararı ile artırabilir.

    Mevduat hesaplarının Türk Lirası veya döviz cinsinden olmalarına ve vadelerine, piyasa koşulları ve fonun nakit akışı dikkate alınarak karar verilir.

    4) Yatırım fonları: Kurum, kaynaklarını 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre bir önceki yıl sonu bilançolarındaki toplam aktif büyüklüklerine göre ilk on sırada bulunan bankalar tarafından kurulmuş yatırım fonları arasından belirlenecek yatırım fonu katılma belgelerine yatırmak suretiyle değerlendirebilir. Yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri, Kurum toplam portföy değerinin % 15'ini geçemez. Her halükarda tek bir kurucu tarafından kurulan yatırım fonu katılma belgelerinin toplam değeri ise Kurum portföy değerinin %3'ünü geçemez.

    c) Kurum portföyünün saklanması: Menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan merkezi saklama kuruluşlarınca saklanır.

    d) Portföy sınırları: Bu Yönetmelikte belirlenen portföy sınırlamaları, ay sonu itibarıyla kontrol edilir. Portföy sınırlarının aşılması halinde takip eden ayda gerekli düzeltme yapılır.

    RAPORLAR

    Madde 7 - Portföy araçlarının 4 aylık dönemler itibarıyla performansına ilişkin bilgiler ve portföyün durumuna ilişkin bilgileri içeren 4 aylık rapor, Finansman, Aktüerya ve Planlama Daire Başkanlığınca hazırlanarak ilgili dönemin son ayını takip eden 30 gün içinde Başkana sunulur. Bunun yanında ilgili Daire Başkanlığınca hazırlanan portföyün yıllık durumunu gösteren yıllık raporlar da yıl sonunu takip eden 30 gün içinde Başkana sunulur.

    YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ SATIN ALINMASI

    Madde 8 - Kurum, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş yatırım danışmanlığı yetki belgesi ve/veya portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar