SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YÖNETMELİĞİ

    Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

    Telekomünikasyon Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi: 26/08/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25565

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, sertifika mali sorumluluk sigortasının içeriğine ve bu sigorta ile ilgili branş, genel şartlar, tarife ve talimatlara ilişkin usûl ve esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,

    Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri,

    Sertifika mâli sorumluluk sigortası: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla yaptırmakla yükümlü olduğu sigortayı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Usûl ve Esasları

    Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğü

    Madde 5 - Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine teslim etmeden önce sertifika malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

    Sertifika Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı

    Madde 6 - Sertifika mali sorumluluk sigortası, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının güvenli ürün ve sistemleri kullanma, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütme ve sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla zarar görecek olanlara karşı doğacak hukuki sorumlulukların teminat altına alınmasını kapsar.

    İlgili Branş

    Madde 7 - Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri sertifika malî sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdürler. Sertifika malî sorumluluk sigortası ile ilgili sigorta branşı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

    Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar

    Madde 8 - Sertifika malî sorumluluk sigortası ile ilgili genel şartlar, tarifeler ve talimatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar