SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:15/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25584

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4958 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, teşkilat, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin merkez ve taşra teşkilatında çalışan Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Sigorta Müdürü ve Müdür Yardımcısı, kadrolu ve sözleşmeli Avukatlar ile servislerde çalışan personelin, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 9/C maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

    Başkan : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

    Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Yönetim Kurulu : Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    Hukuk Müşavirliği : Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliğini,

    Birinci Hukuk Müşaviri : Sosyal Sigortalar Kurumu Birinci Hukuk Müşavirini,

    Hukuk Müşaviri : Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirlerini,

    Avukat : Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği, Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Avukatlarını,

    Personel : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servislerinde görev yapan şube müdürü, şef, uzman, memur, veri hazırlama işletmeni, daktilograf ve hizmetli personeli, ifade eder.

    İKİNCİ KISIM: Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teşkilat ve Görevleri

    Teşkilat Yapısı

    Madde 5 - Hukuk Müşavirliği; Birinci Hukuk Müşaviri, Merkezde Hukuk Müşavirleri, yeteri kadar Avukat, Şube Müdürü, Uzman, Şef, Takip Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograflar ve Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri ile Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerinde görevlendirilen Avukat ve diğer personelden oluşur.

    Birinci Hukuk Müşaviri, Kurumda veya Kurum dışında en az on yıl fiili hizmeti bulunan Hukuk Müşavirleri veya avukatlar arasından müşterek kararname ile atanır.

    Hukuk Müşaviri; Kurumda veya Kurum dışında en az on yıl fiili hizmeti bulunan avukatlar arasından, Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

    Hukuk İşleri Sigorta Müdür ve Müdür Yardımcısı; Kurumdan veya Kurum dışında avukatlar arasından Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

    Bu teşkilat Birinci Hukuk Müşavirinin gözetim ve denetimi altında çalışır.

    Hukuk Müşavirliğinin Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Başkanlıkça veya Merkez Birimleri tarafından Başkanlık kanalıyla tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa beyan etmek ve hukuki konular ile ilgili işlemleri yapmak,

    b) Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinin her derecede takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

    c) Kurum hizmetlerine ait ilgili birimler tarafından hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarıyla, tip sözleşme tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek,

    d) Bakanlık ile diğer Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınmak üzere gönderilen Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında hukuki görüş bildirmek,

    e) Gerekli görülen hallerde, Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davaları merkezden takip etmek,

    f) Uygulamada birliği temin etmek ve karşılaşılan güçlükleri müştereken halletmek üzere, Başkanlık Makamının onayı alınarak Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisleri Avukatlarını toplantıya çağırmak,

    g) Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinin Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin Hukuk Servisi muamelatını gerektiğinde yerinde incelemek ve denetlemek,

    h) Hukuk Müşavirliği hizmetlerinde performans, kalite ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak.

    Hukuk Müşavirliği hizmetlerinin, Yönetmelik esaslarına uygun olarak ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden kendi görevleri çerçevesinde bütün personel sorumludur.

    İKİNCİ BÖLÜM: Birinci Hukuk Müşaviri

    Birinci Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 7 - Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliğinin üst yöneticisi olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

    b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını düzenlemek, yönetmek, denetlemek, personelin verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

    c) Görev ve yetkileri içindeki konularda, Hukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri arasında işbirliğini sağlamak, denetlemek veya gerektiğinde bu yetkiyi Hukuk Müşavirine devretmek,

    d) Hukuk Müşavirliği personelinin seçimi ve kadrolarının tespiti hususunda Başkana teklifte bulunmak,

    e) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Sosyal Sigortalar Kurumunu temsil etmek,

    f) Başkanlık Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    Birinci Hukuk Müşaviri kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak ve yaptırmak ile yetkilerini kullanmaktan Başkana karşı sorumludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hukuk Müşaviri

    Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Bu Yönetmelik ile Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Birinci Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

    b) Birinci Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirliği iş ve işlemlerini yürütmek,

    c) Görevlendirildiği kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak,

    d) Kendilerine havale edilen konularda hukuki görüş bildirmek, mütalaayı gerektiren işlerde Birinci Hukuk Müşavirinin görüşünü almak,

    e) Birinci Hukuk Müşavirince kendisine verilen benzeri görevleri yapmak.

    Hukuk Müşaviri bu Yönetmelik ile verilen görevleri zamanında düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmak ile yetkilerini kullanmaktan Birinci Hukuk Müşavirine ve Kurum Başkanına karşı sorumludur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hukuk Müşavirliği Avukatları

    Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 9 - Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirince kendilerine havale olunan her türlü dava ve icra takiplerini mevzuata uygun şekilde yürütmek ve deracattan geçirerek sonuçlandırmak,

    b) Dava ve icra takiplerinin devamı sırasında gerekli gördüğü tedbirleri almak,

    c) Kendilerine havale olunan konularda hukuki görüş bildirmek,

    d) Görevlendirildiği kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak,

    e) Takip ettikleri dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri belge ve bilgiyi Hukuk Müşavirliği vasıtası ile ilgili birimden istemek,

    f) Takip ettikleri dava ve icra takipleri sonuçlandığında ilgili birime Hukuk Müşavirliği vasıtası ile bilgi vermek,

    g) İstenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Birinci Hukuk Müşavirine yazılı bilgi vermek,

    h) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

    Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdii olunan iş ve işlemleri gerekirse yerinde yürütmekle de görevlidirler.

    Hukuk Müşavirliği Avukatları, bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri, Birinci Hukuk Müşaviri ve Kurum Başkanına karşı sorumludurlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Hukuk Müşavirliği Şube Müdürlüğü ve Servislerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 10 - Şube Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kendisine bağlı servislerin bütün görev ve işlemlerini genel ve Kurum mevzuatı çerçevesinde düzenlemek ve yönetmek,

    b) Görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak,

    c) Hizmetin yürütülmesinde, personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, astlardan gelen önerileri değerlendirmek, personel ve servisler arasında eşgüdümü sağlamak,

    d) Görev ve yetkileri içindeki konularda Kurum içi ve dışı yazışmaları Birinci Hukuk Müşaviri kanalıyla yapmak,

    e) Çalışmalarda hizmet kalitesini ve tasarrufu arttırıcı önlemler almak,

    f) Hizmet içi eğitimlere eğitici olarak katılmak, eğitim notlarını hazırlamak,

    g) Kendisine bağlı personelin yıllık izin teklifinde bulunmak,

    h) Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliği'nin verdiği görev ve yetkileri kullanmak,

    i) Vekalet ücreti ile limit dışı vekalet ücreti dağıtım bordrosunu hazırlamak,

    j) Çalışma alanına giren konularda Birinci Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yapmak.

    Şube Müdürü, kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

    Personel Şefinin Görev ve Yetkileri

    Madde 11 - Personel Şefinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Personel işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, görevi icabı gereken yazıları yazmak, çözümleyemediği işleri bir üst makama iletmek,

    b) Servisi ile ilgili her türlü evrakı kontrol etmek, yazıları paraflamak,

    c) Kendisine bağlı personelin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek,

    d) Gizlilik dereceli evrakların muhafazası, devir ve tevdii işlemlerini yapmak,

    e) Hukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servislerinin çalışma raporlarını dosyalamak bu raporlarla ilgili belgeleri derlemek, üç ayda bir rapor hazırlamak, yıllık raporlar hakkında ilgili işlemleri yapmak,

    f) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Arşiv Şefinin Görev ve Yetkileri

    Madde 12 - Arşiv Şefinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliği arşivinin ve arşiv kayıtlarının zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini, dosya ve evrakın muhafazasını sağlamak, görevi icabı yerine getirilmesi gereken yazıları yazmak, çözümleyemediği işleri bir üst makama iletmek,

    b) Arşiv personelinin mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol etmek,

    c) Arşiv ve arşiv kayıtları ve fihrist defterlerinin düzgün ve günü gününe tutulmasını sağlamak,

    d) Arşivde saklanması gereken dosyaların konularına göre arşivlenmesini sağlamak,

    e) İstenilen dosyanın arşivden bulunarak ilgilisine teslimini sağlamak,

    f) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Evrak, Tescil, Ayniyat Şefinin Görev ve Yetkileri

    Madde 13 - Evrak, Tescil ve Ayniyat Şefinin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit etmek, havale edilenleri zimmet mukabilinde ilgilisine vermek,

    b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

    c) Gelen ve giden yazışmalar için planına göre defter tutmak,

    d) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek,

    e) İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlemek ve arşive kaldırılmasını sağlamak,

    f) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve gerekli malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,

    g) Serviste çalışan personelin mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol etmek,

    h) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Dava Takip Memurlarının Görevleri

    Madde 14 - Dava ve İcra Takip Memurlarının görevleri şunlardır:

    a) Adli ve idari merciler ile icra dairelerine verilecek dosya ve belgelerin hazırlanmasında avukata yardım etmek, hazırlanan dosyada belgeleri ilgili mercilere intikal ettirmek ve avukata bilgi vermek,

    b) Avukatın talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu avukata bildirmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,

    c) Takip ettikleri dava ve icra takiplerinin icap ettirdiği masrafları karşılamak üzere avans almak, yetki verildiğinde adliye ve icra daireleri veznelerinden para çekmek,

    d) Avukatların talimatı üzerine ara kararların gereğini ve icra işlemlerini yapmak, bunların gerektirdiği masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan avukata bilgi vermek,

    e) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Gelen Evrak Memurunun Görev ve Yetkileri

    Madde 15 - Gelen Evrak Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, bilgi işlem kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek havale edilmek üzere Birinci Hukuk Müşaviri veya ilgili Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgilisine vermek,

    b) Gelen yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

    c) Her ayın ilk haftasında Gelen Evrak Defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak ve ilgilisine vermek,

    d) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Giden Evrak Memurunun Görev ve Yetkileri

    Madde 16 -Giden Evrak Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Giden evrakın bilgi işlem kaydını yapmak, gelen evrak defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

    b) Giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

    c) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Takip, Tekit, Yazışma Servisi Memurunun Görev ve Yetkileri

    Madde 17 - Takip, Tekit, Yazışma Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek,

    b) İşlemi biten dava ve icra dosyalarını esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlemek ve arşive kaldırılmasını sağlamak,

    c) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Veri Hazırlama Kontrol İşletmeninin Görev ve Yetkileri

    Madde 18 - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeninin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Bilgi işleme kaydı gereken bilgileri doğru olarak ve zamanında bir format dahilinde bilgi işleme yüklemek,

    b) Bilgi işleme yüklenmiş bilgilerin alınmasını sağlamak,

    c) Bilgi işlem makine ve malzemelerini usulüne uygun olarak kullanmak,

    d) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Daktilo Memurunun Görev ve Yetkileri

    Madde 19 - Daktilo Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliğince hazırlanan yazı ve taslakların, genelge ve talimatlar dahilinde bilgi işlem makinelerinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,

    b) Bilgisayarları usulüne uygun olarak kullanmak,

    c) Verilen diğer görevleri yapmak.

    Hukuk Müşavirliğindeki Personelin Sorumlulukları

    Madde 20 - Şube Müdürü, Şef, Memur, Dava Takip Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Daktilograflar kendilerine verilen görevleri zamanında, düzenli ve gereği gibi yerine getirmekten Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve bağlı olduğu Şube Müdürü ve Şefe karşı sorumludur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Sigorta Müdürlükleri

    BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinin Teşkilatlanması

    Kuruluş ve Teşkilat

    Madde 21 - Kurum Yönetim Kurulunca karar alınmak ve Bakan onayına sunulmak sureti ile gerekli görülen yerlerde Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri kurulabilir.

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürü ile Yardımcıları, Kurum veya Kurum dışı Avukatlar arasından Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile atanır.

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, kadro ile belirlenen bir Hukuk İşleri Sigorta Müdürü ile yeteri kadar Sigorta Müdür Yardımcısı, Avukat, Muhasebeci, Şef, Dava Takip Memuru, Memur, Veznedar, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Dağıtıcı ve yardımcı personelden oluşur.

    Müdürün mazeretli veya izinli olması halinde Müdürlük işlemleri, Birinci Hukuk Müşavirinin onaylayacağı Müdür Yardımcılarından biri tarafından yönetilir.

    Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 22 - Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına göre hukuki ihtilafları dava ve icra takiplerini hukuki gereklerine göre yürütmek ve sonuçlandırmak, hukuki konularda görüş vermek ve gerekli hukuki işlemleri yapmak, sözleşme tasarılarını inceleyerek düşüncelerini bildirmek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

    Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince akdedilecek sözleşmeler, ilgili Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra imzalanır.

    Lüzumu halinde Hukuk Müşavirliğinden talimat istenir.

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü Avukatları bulundukları il dışındaki davaları da Hukuk Müşavirliğinin talimatı üzerine yerinde takip ederler.

    Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan işlemleri merkezden bulundukları ilden veya yerinden yürütmekle görevlidirler.

    Avukatlar, yıllık izin haricinde herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava, icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk İşleri Sigorta Müdürüne teslim ederler.

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Kadrolu ve Sözleşmeli Avukatlar bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında tam ve doğru olarak yapılmasından sıralı olarak Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Hukuk İşleri Sigorta Müdürüne karşı sorumludurlar.

    Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 23 - Dava, icra ve diğer işler, Hukuk İşleri Sigorta Müdürü veya yardımcıları tarafından ilgililere dağıtılır.

    Çalışma usul ve esasları, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde genelgeler, genel yazılar göz önünde tutularak Hukuk İşleri Sigorta Müdürleri tarafından düzenlenir, yönetilir ve denetlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisleri

    Kuruluş ve Teşkilat

    Madde 24 - Kurum Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki Hukuk Servisleri; Avukatlar, Takip Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf ve yardımcı personelden oluşur.

    Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Avukatları bu Yönetmeliğin uygulanmasında Hukuk Müşavirliğine bağlıdır.

    Birden fazla Avukat çalıştıran Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki kadrolu Avukatlardan Birinci Hukuk Müşavirinin uygun göreceği birisine, servis işlerini düzenlemek, yönetmek ve denetlemek görevi verilir. Görevlendirilen bu Avukata birinci derece imza yetkisi verilebilir. Mazeretli veya izinli olma halinde servis işlemleri görevlendirilen Avukatın teklifi ve Hukuk Müşavirliğinin onayı üzerine diğer avukat tarafından yürütülür.

    Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde vekalet akdine istinaden istihdam edilecek Avukatlarla yapılacak sözleşmelere ilişkin iş ve işlemler Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

    Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Madde 25 - Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri kadrolu ve sözleşmeli Avukatları bu Yönetmelik ile kendilerine verilen dava ve icra takiplerini hukuki icaplara göre yürütmek, sonuçlandırmak, hukuki konular hakkında görüş bildirmek, gerekli hukuki işlemleri yapmak, sözleşme tasarılarını inceleyerek düşüncelerini bildirmek ve verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

    Gerekli hallerde Hukuk Müşavirliğinden talimat isterler.

    Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü Avukatları bulundukları il dışındaki davaları da Hukuk Müşavirliğinin talimatı üzerine yerinde takip ederler.

    Avukatlar yıllık izin haricinde herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava, icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile ilgili Müdüre teslim ederler.

    Kadrolu ve sözleşmeli Avukatlar bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında tam ve doğru olarak yapılmasından sıralı olarak Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

    Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 26 - Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servislerinin çalışmaları bu Yönetmelik hükümleri dahilinde genelgeler ve genel yazılar göz önünde tutularak görevli Avukat tarafından düzenlenir, yönetilir ve denetlenir.

    Sigorta İl/Sigorta Müdürleri ile görevli Avukatın birlikte düzenleyecekleri çalışma şekli ve esaslarını gösteren iş bölümü Hukuk Müşavirliğinin onayına tabidir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: Hukuk Müşavirliği Çalışma Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM: Mütalaalar

    Hukuki Görüş İstenilmesi

    Madde 27 - Merkez birimleri, Hukuk Müşavirliğinden hukuki konular hakkında görüş alınması veya hukuki konularla ilgili bir işlemin yapılması hususunda mütalaaya ihtiyaç duydukları takdirde, Başkanlık kanalı ile talepte bulunabilirler.

    Görüş istenilen yazıda, olay izah edilerek mütalaa istenilen konuların nelerden ibaret olduğu belirtilir, konu hakkında birimin görüşü açıklanır ve olay ile ilgili belgeler ya - zıya eklenir.

    Bu suretle Hukuk Müşavirliğine intikal eden dosya üzerine Müşavirlik, mütalaasını ve yaptığı işlemlerin sonucunu Başkanlık Makamına arz eder.

    Hukuk Müşavirliği mütalaa istenilen konu veya yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belgeye lüzum gördüğü takdirde, ilgili birimden doğrudan isteyebilir.

    Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri dava ve icra takipleri ile ilgili konular dışında, huku ki görüş isteklerini ilgili Daire Başkanlığından talep ederler. İlgili Daire Başkanlığınca konu hakkında mütalaaya gerek görülmesi halinde bu madde de yer alan usullere göre talepte bulunurlar.

    İKİNCİ BÖLÜM: Dava ve İcra İşleri

    İş Dağılımı

    Madde 28 - Dava ve icra takipleri; Merkezde Birinci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinde Müdür veya Yardımcıları, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde görevli Avukat tarafından işin gereği, içeriği ve önemi nazara alınaak Avukatlara tevzi ve tevdii edilir.

    Hukuk Müşavirliğince gerekli görüldüğü takdirde, davanın veya icra takibinin yürütülmesi veya sonuçlandırılması başka bir Avukata verilebilir.

    Davaların açılması

    Madde 29 - urum tarafından bir davanın açılması, Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Başkanlık Makamının emriyle olur. Ancak dava konusu miktara bakılmaksızın;

    a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu sigortalılara veya hak sahiplerine bağlaan gelirler ile daha sonra bu gelirlerdeki artışların peşin sermaye değerlerinin rücuan tazinine,

    b) İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu sigortalılara veya hak sahiplerine gelir tahis edilmemesi halinde bu sigorta ile diğer sigorta kollarından yapılan her türlü masraf ve ödemelerin tahsiline,

    c) Ünite işlemlerinden doğan alacaklara, ilişkin davalar, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin talebiyle açılır.

    Bu konudaki talebin Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine, Sigorta İl/Sigorta Müdürüklerindeki Hukuk Servislerine intikali üzerine, dosyası ve ilgili belgeler çerçevesinde yapıacak inceleme sonucunda, dava açılmasına yeterli delil olmaması halinde veya zamanaşımı gibi sair hukuki sebeplerle davanın

    açılıp açılmaması hususunda tereddüt hasıl olduğu taktirde, durum yazılı olarak dava açılmasını isteyen Makama bildirilir.

    İlgili Makam görüşünde ısrar ederse keyfiyet Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilerek, alınacak talimata göre işlem yapılır.

    Herhangi bir sebeple, Kurum personeli aleyhine açılacak davalar için Başkanlığın izni alınır ve safahatından bilgi verilir.

    Davaların Yürütülmesi

    Madde 30 - Kendisine dava ve icra dosyası verilen Avukat, işi önce zamanaşımı bakımından gözden geçirerek, gerekli önlemleri alır.

    Dava ve icra takiplerinin, dosyanın veriliş tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve gerekli işlemlerin yapılması zorunludur.

    Merkez Avukatları tarafından sonuçlandırılan dava ve icra takipleri, Hukuk Müşavir - liğince gerektiğinde Başkanlık Makamına arz olunur.

    Davaların Yargıtay'da ve Danıştay'da yapılacak mürafaalarında Birinci Hukuk Müşavirinin uygun göreceği Merkez Avukatlarından biri bulunur.

    Ancak, Hukuk Müşavirliğince gerekli görüldüğü takdirde, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü avukatlarınca takip ve sonuçlandırılan davalarda işin özelliği dikkate alınarak ilgili Avukat mürafaada bulunması için Ankara'ya çağrılabilir.

    Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Avukatları, dava nihai karara bağlanınca, kararın kesinleşme şerhine havi onaylı örneği ile emsal nitelikteki mahkeme kararı ile Yargıtay ilamlarını Hukuk Müşavirliğine gönderirler. Gönderilen emsal kararlar Hukuk Müşavirliğinde saklanır ve gerekli görülenler uygulama birliğini teminen teşkilata duyurulur. Kurum Avukatları, bu kararlardan gerekli görülenlerin tebliğ işlemlerinin yapılması ile icra işlemlerini de takip ederler.

    Kurum menfaati olan hallerde ya da Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili, her kamu davasına müdahale talebinde bulunulur.

    İcra İşleri

    Madde 31 - İcra İşlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

    a) Kurum tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açılan icra takipleri her safhada Kurumun kadrolu ve sözleşmeli Avukatlarınca takip edilir ve sonuçlandırılır, limiti Başkanlıkça belirlenen icra takiplerinin safahatından Hukuk Müşavirliğine bilgi verilir.

    b) Kurumca açılan icra ve iflas takiplerinde alacakların tahsilinde kısa sürede olumlu bir sonuca varılamayacağı kanaati hasıl olur ve bu kabil borçlular taksitle ödeme talebinde bulunurlarsa, alacağın takside bağlanabilmesi için, asgari aşağıda yazılı şartların varlığı aranır:

    1) Taksit talebinde bulunan borçlunun iyi niyetli ve samimi olduğuna kanaat getirilmesi,

    2) Borcun def'aten ödenmesi imkanının mevcut olmadığının anlaşılması,

    3) Taleple birlikte ilk taksidin peşin ödenmesi,

    4) Alacağın kat'i ve vadesiz banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, haciz veya temlik ile teminata bağlanması,

    5) Taksit talebi hakkında karar verilinceye kadar kabul anlamına gelmemek kaydıyla taahhüt edilen taksitlerin düzenli olarak ödenmesi,

    6) Borca oranla aylık ödeme miktarının yeterli olduğunun kabul edilmesi,

    7) Taksitlendirme şartlarının ihlali halinde alınmış olan teminatın paraya çevrileceğinin borçluya bildirilmesi.

    Bu şartların varlığı halinde, Başkanlıkça belirlenecek miktarların, altındaki Kurum alacaklarının takside bağlanması Sigorta İl/Sigorta Müdürü, Müdür Yardımcısı, ilgili Avukat ve Servis Şefinden oluşan komisyonda incelenerek karara bağlanır.

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerinde bu komisyon; Hukuk İşleri Sigorta Müdürü, Müdür Yardımcılarından biri ve ilgili Avukattan teşekkül eder.

    Komisyonlarda karar alınamaması halinde ve ünitelerin tereddüt ettikleri hususlarda Hukuk Müşavirliğinden alınacak talimata göre işlem yapılır.

    Kanun Yollarına Başvurma

    Madde 32 - Davalar sonucu verilen kararların kanuni derecaattan geçirilmesi esastır. Kurum aleyhindeki her türlü yargı mercii kararlarına karşı süresi içinde kanun yollarına başvurulur.

    Ancak, Kurum yararı bulunmadığı takdirde temyiz yoluna başvurudan Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin talebi, Hukuk Müşavirliğinin teklifi üzerine Başkanlık Makamının emri ile vazgeçilebilir.

    Temyizden vazgeçilmesi hususunda talimat istenilirken buna ilişkin ünite görüşü ayrıntılı olarak açıklanır ve vakit geçirilmeksizin kararın bir örneği Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

    Kararın düzeltilmesi, yargılamanın iadesi ve yazılı emir ile bozma yollarına müracaat için sebeplerin var olduğunun anlaşılması halinde talimat istenilmek üzere keyfiyet Hukuk Müşavirliğine bildirilir ve müddetlerin korunması için gerekli tedbirler alınır.

    Kurum Başkanının yapacağı yetki devrine ilişkin konulardaki işlemler Birinci Hukuk Müşavirinin onayına bağlıdır.

    Dava veya İcra Takibi Açılmaması

    Madde 33 - Dava ve icra takibinin açılmamasına ilişkin hususlar aşağıda düzenlenmiştir:

    a) Hukuk Müşavirliği bir davanın açılmasında veya icra takibinin yapılmasında fayda görmediği takdirde keyfiyeti gerekçesiyle, ayrıca davanın açılmamasında veya takibin yapılmamasında sorumluluğa gerektirir hususlar varsa bu hususları ve sorumlu şahısları yahut sorumlu şahısların takibinde hukuken veya maddeten imkan yok ise bunları belirterek Başkanlığa arz eder ve gereği Başkanlıkça yapılır.

    b) Merkez Birimleri ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri tarafından bir davanın veya icra takibinin açılması hususunda Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine gelen talimat ve talep üzerine Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerince davanın ve icra takibinin açılmasında imkan ve fayda görülmediği takdirde keyfiyet, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dairesinde Başkanlığa intikal ettirilir, alınacak talimata göre gereği yapılır. İşlem sonucu ilgili Merkez Birimi ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bildirilir.

    c) Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri tarafından bir davanın veya icra takibinin açılması hususunda Hukuk Servislerine gelen talep üzerine Hukuk Servisleri bir davanın ve icra takibinin açılmasında imkan ve fayda görmediği takdirde keyfiyeti bu maddenin (a) bendinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde Müdüriyet Makamına arz eder. İhtilaf halinde konu Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Alınacak talimat doğrultusunda işlem yapılır.

    d) Dava ve icra takibinden sarfınazar veya feragat edilmesi, bunlara ait meblağın terkini, davayı kabul, ihtilafın sulh veya tahkim yolu ile halledilmesi, Başkanlığın teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

    Yönetim Kurulunun ya da Kurum Başkanının yapacağı yetki devrine ilişkin konulardaki işlemler, niteliğine göre, Başkan ya da Birinci Hukuk Müşavirinin onayına bağlıdır.

    Aciz Vesikası

    Madde 34 - Aciz vesikalarına bağlanan takiplerde takip konusu alacak bir numaralı aylık faaliyet cetvelinden düşülerek, aciz vesikaları ile ilgili servise gönderilir.

    İlgili servis tarafından, zaman zaman yapılacak araştırma sonunda borçluların mal edinmeleri veya İcra İflas Kanununun 143 üncü maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılmasını gerektiren bir durumun tespiti halinde, aciz vesikası tespit olunan hususları belirten bir yazı ile birlikte ve gereği yapılmak üzere Hukuk Servisine gönderilir.

    Ancak, aciz vesikasına bağlanan alacak, borçlunun durumu veya alacağın azlığı sebebiyle gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kararı ile terkin olunabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Defter ve Dosyaların Tutulması, Fiş Tanzimi ve Cetvellerin Hazırlanması

    Defter Tutma

    Madde 35 - Hukuk Müşavirliği Merkez, Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde en az birer adet hukuk davaları, ceza davaları, icra takipleri, idari ve vergi davaları defterleri ile bir de takside bağlanan borçlar defteri bulunur. Bu defterler, görevlendirilen memurlar tarafından tutulur.

    Kayıt

    Madde 36 - Davalar ve icra takipleri ait oldukları defterlere sıra numarası ile ve her yıl birden başlayan numara verilmek suretiyle kaydolunur.

    İşlerin İntikali, Dava ve İcra Dosyalarının Tutulması ve İçeriği

    Madde 37 - İşlerin intikali, dava ve icra dosyalarının tutulması ve içeriği hakkında aşağıdaki yol izlenir:

    a) Mahkemeye veya icraya intikal etmiş ve edecek olan ihtilaflı işlerin dosyası, muamele safhasını, işle ilgili kanun ve tüzük hükümleriyle, işin teknik yönlerini ve ünitenin görüşünü bildirir bir yazıya bağlanarak, Merkezde Daire Başkanlıkları tarafından Başkanlık kanalı ile Hukuk Müşavirliğine, taşra ünitelerinde alakalı servis tarafından Hukuk Servisine veya teşkilatı varsa Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine verilir. Dava ile ilgisi olup da dosyada bulunmayan kayıt ve belgelerin onaylı birer örneği dosyaya konulur. Bu kayıt ve belgelerin asıllarının veya ihtilaflı iş dolayısıyla tetkikine gerek görülen diğer evrakın talep edilmesi halinde, bunlar da dizi pusulaları ile birlikte ve imza karşılığında Merkezde Hukuk Müşavirliğine, taşra ünitelerinde Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüklerine ya da Hukuk Servislerine tevdi olunur.

    Hukuk Müşavirliğine, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğüne veya Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisine verilen dosya bilgi, kayıt ve belgelerin yanlış veya noksan olmasından yahut geciktirilmesinden, o işi tevdi eden ünitenin amiri sorumludur.

    b) Hukuk işlerinde görevlendirilen memurlar, dava ve takibin mahiyetine göre gerekli dosyayı düzenler. Dosyada işin avukata tevdiini gösteren belge, avukatın merciine verdiği dilekçe ve layiha örnekleri, karşı tarafın verdiği usuli evrak, duruşma zabıtları veya bu Yönetmelik gereğince avukatın tanzim edeceği yazı ve fişler ve dosyaya konulması gereken sair belgeler bulunur.

    İcra İz Dosyalarının Tutulması

    Madde 38 - Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri avukatları takip etmekte oldukları icra dosyalarındaki her türlü icrai işlemlerin safahatını ünite iz dosyalarına da işlerler. İz dosyasının düzenli ve gereği gibi tutulmasından takibi yürüten avukat sorumludur.

    Masraf belgelerinin suretleri ünite iz dosyasında saklanır.

    Cetvellerin Hazırlanması

    Madde 39 - Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri yürüttükleri dava ve icra takipleri ile ilgili faaliyetlerini 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde 0702-0700 - 007 kod numaralı cetvel düzenlenmek suretiyle bir rapor halinde Hukuk Müşavirliğine bildirirler. Ayrıca 10 Ocak tarihine kadar bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporu düzenlenerek Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

    Cetveller, Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğünde Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde Müdür ile Avukat tarafından imzalanır.

    Fiş Tanzimi

    Madde 40 - Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri avukatları tarafından Başkanlık talimatına istinaden açılan davalara ait (1) numaralı fişle dilekçe ve ekleri iki örnek olarak hazırlanır ve bir örnek Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Diğeri ünite dosyasında saklanmak üzere görevli memura verilir.

    Başkanlığa bildirilecek icra takiplerinin safahatından, aksine talimat verilmedikçe, altı ayda bir bilgi verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve İcra Masrafları, Avans Mahsubu, Tahsilat

    Dava ve İcra Masrafları

    Madde 41 - Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ve takip işleri ile görevlendirilen memurlara, davalar ile icra takiplerinin icap ettirdiği masrafları karşılayacak miktarda Kurum Muhasebe talimatı esaslarına göre avans verilir.

    Avans Mahsubu

    Madde 42 - Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerindeki kadrolu ve sözleşmeli avukatlar ile takip işleri ile görevlendirilen memurlar, dava ve icra takipleri için kendilerine verilen masraf avanslarının vaziyetini bildirir bir listeyi ve müsbit evrakını her ay merkezde Hukuk Müşavirliğine, diğer yerlerde ise Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne vererek, aldıkları avansın mahsubunu sözügeçen talimat dairesinde yaptırırlar.

    Tahsilat

    Madde 43 - İcra Dairelerince tahsil edilen paraların derhal çekilmesi için Hukuk İşleri Sigorta, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince her türlü tedbirler alınır.

    BEŞİNCİ KISIM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Personel Sorumluluğu

    Madde 44 - Hukuk Müşavirliği Merkez ve Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisinde çalışanlar ile sözleşmeli Avukatlar kendilerine verilen işlerde gereken dikkat, basiret ve sürati göstermekle yükümlüdürler. Bu esaslara aykırı hareketlerinden dolayı şahsen sorumlu tutulurlar.

    Yıllık Rapor

    Madde 45 - Her sene Nisan ayında, bir evvelki takvim yılına ait Kurumun hukuk işlerinin genel durumu hakkında Hukuk Müşavirliğince hazırlanacak rapor Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

    Atama ve Nakil

    Madde 46 - Hukuk Müşavirliği teşkilatında görev alacak Hukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Sigorta Müdür ve Müdür Yardımcıları, Avukat, Sözleşmeli Avukat ve diğer personelin tayin, nakil, Kurum veya servis değiştirme işlemleri Birinci Hukuk Müşavirinin uygun görüşü alınarak yapılır.

    Teftiş

    Madde 47 - Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri Hukuk Servisi işlemleri, Birinci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından tetkik edilir ve denetlenir.

    Başkanlıkça gerekli görülen hallerde Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü ile Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü Hukuk Servisi işlemleri Başkanlık Müfettişlerine de teftiş ettirilir.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 48 - 6/11/2001 tarihli ve 24575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar