TARIM ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    Tarım Şûrası Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:05/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25604

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Tarım Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Tarım Şûrasının oluşumu, hedefleri, işleyişi ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 16 ncı maddesinin (b) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Bakan : Tarım ve Köyişleri Bakanını,

    Şûra : Tarım Şûrasını,

    Kurul : Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulunu,

    Sekreterya : Tarım Şûrası Genel Sekreterliğini ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Şûranın Hedefleri, Kuruluşu, İşleyişi ve Görevleri

    Şûranın Hedefleri

       Madde 5 - Ülke tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık kesimine yönelik hizmetlerde karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesi için, yetkililer ve temsilciler seviyesinde görüşmelerin yapılabilmesine imkan sağlamak ve tarımsal kalkınmaya yönelik stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olacak kararları almaktır.

    Şûranın Kuruluşu ve İşleyişi

    Madde 6 - Şûra istişari bir organdır. Şûranın Başkanı Bakandır. Şûra, tabii üyeler, seçimle gelecek üyeler ve Bakanlık tarafından uygun görülen davetlilerden oluşur.

    a) Tabiî Üyeler :

    1) Bakanlık Yetkilileri; Bakan, Müsteşar ve Yardımcıları,Teftiş Kurulu Başkanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ile bu kuruldan üç Daire Başkanı, Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürleri ile bu Genel Müdürlüklerden birer Genel Müdür Yardımcısı, ikişer Daire Başkanı, üçer Şube Müdürü ile Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı ve iki Şube Müdürü, Bağlı Kuruluşların Genel Müdürleri ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Daire Başkanları ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürü, İlgili Kuruluşların Genel Müdürleri ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Daire Başkanları, Personel Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile iki Bakanlık Müşaviri, yedi coğrafi bölgeden Bakanlıkça seçilecek üçer İl Müdürü ile yirmibeş Araştırma Enstitüsü Müdürü, Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürü.

    2) Şûra Yürütme Kurulu üyeleri,

    3) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Sekreterlik teknik personeli,

    4) Çalışma Komisyonları üyeleri,

    5) Diğer Kurum, Kuruluş ve Kurullarca Görevlendirilecek Personel;

    aa) Başbakanlık'tan: Ekonomik ve Mali İşler Başkanı, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü, İdareyi Geliştirme Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü ve ilgili Daire Başkanı, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü ve ilgili Daire Başkanı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü ve ilgili Daire Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı, Tarım ve Ormancılık Grubu Yürütme Sekreteri, Veterinerlik ve Hayvancılık Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri, Gümrük Müsteşarı, Gümrükler Genel Müdürü, Dış Ticaret Müsteşarı, İhracat Genel Müdürü, İthalat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü, Sigortacılık Genel Müdürü, Yabancı Sermaye Genel Müdürü, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Güney Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı ve bir uzman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Başkanı ve bir uzman, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve iki temsilci, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürü, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı,

    ab) Bakanlıklardan: Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığından Mahalli İdareler Genel Müdürü, yedi coğrafi bölgeden üçer Vali veya Vali Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığından Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Maliye Bakanlığından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Gelirler Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca seçilecek on Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulundan bir Daire Başkanı, Teşkilatlandırma Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve iki Daire Başkanı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Çevre ve Orman Bakanlığından Devlet Meteoroloji Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, ÇED ve Planlama Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığından Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı,

    ac) Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı,

    ad) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı,

    ae) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

    af) Kurullardan: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı, Şeker Kurumu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,

    ag) Özerk Kurum ve Kuruluşlardan: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Ziraat Fakülteleri Dekanları, Veteriner Fakülteleri Dekanları, Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları, Mühendislik Fakülteleri Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığınca belirlenen Toprak Hukuku alanında iki öğretim görevlisi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulları Müdürleri, Ev Ekonomisi Yüksek Okulları Müdürleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Gübre Sanayi Genel Müdürü, Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve iki uzman,

    ah) Meslek Kuruluşlarından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve üç uzman, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve bir temsilci, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Başkanı ve bir temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ve on uzman, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı, Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı, Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Federasyonu Başkanı, İstanbul Haller Müdürü, Ankara ve Antalya Hal Müdürü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Başkanı, Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı, Türkiye Tarım İşçileri Sendikaları Genel Başkanları, Tütün Eksperleri Derneği Başkanı,

    ai) Vakıflardan: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Kaynakları Koruma Vakfı Başkanı, Genel Müdür ve iki uzman, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı, Tarım Sigorta Vakfı Başkanı ve Vakıf Genel Müdürü,

    b) Seçimle Gelecek Üyeler: Türkiye Muhtarlar Derneğince her coğrafî bölgeden seçilen üçer Köy Muhtarı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince seçilecek üç Bölge Birliği Müdürü, Türkiye Ziraat Odaları Birliğince seçilecek Ziraat Odaları Birliği Bölge Başkanları, Bakanlıkça seçilecek tarımsal faaliyetlerle ilgili dernekler, kooperatifler, birlik ve şirketlerinden kırk temsilci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilecek; tarım girdisi ithali, üretimi ve pazarlaması yapan on firma temsilcisi, tarıma dayalı sanayicilerden on firma temsilcisi, tarım ürünü ihracatçısı on firma temsilcisi, Bakanlıkça seçilecek değişik ürün gruplarından tarıma girdi sağlayan, tarımsal üretim yapan, işleyen, ihraç eden on beş kooperatif temsilcisi.

    c) Bakanlık tarafından davet edilen üyelerden oluşur.

    Şûra Yürütme Kurulunun Kuruluşu

    Madde 7 - Şûra Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında; Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dekanlıklarınca görevlendirilecek profesör unvanlı birer öğretim görevlisinden oluşur.

    Şûra Yürütme Kurulunun Görevleri

    Madde 8 - Şûra Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şûra çalışmaları ile ilgili kararları almak,

    b) Şûra gündemine esas teşkil edecek konuları belirleyerek, Çalışma Gruplarını oluşturmak,

    c) Çalışma gruplarının sayısı, toplantı esasları ve sürelerini belirlemek,

    d) Şûranın tarih ve gündemini belirlemektir.

    Şûra Genel Sekreterliği

    Madde 9 - Şûra Genel Sekreterliği, Bakan tarafından görevlendirilen, tarımla ilgili konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış ve en az on beş yıl kamu hizmeti bulunan Bakanlık personeli arasından bir Genel Sekreter ile en az on yıl kamu hizmeti bulunan iki Genel Sekreter Yardımcısı ve yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur.

    Şûra Genel Sekreterliğinin Görevleri

    Madde 10 - Şûra Genel Sekreterliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şûranın oluşumu için Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,

    b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ve çalışma gruplarının oluşturulmasına yardımcı olmak,

    c) Çalışma Gruplarının hazırladıkları dokümanların, çalışma belgesi olarak düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    d) Şûra Yürütme Kurulunca belirlenen, Şûra tarih ve gündemini Bakanın onayına sunmak,

    e) Şûra gündemi ile hazırlanan çalışma belgesinin Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

    f) Çalışma Grupları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

    g) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve Şûra Başkanlık Divanı tarafından oluşturulan Çalışma Komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

    h) Şûra kararlarının, şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

    Çalışma Gruplarının Kuruluşu

    Madde 11 - Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Grup üyeleri konusunda uzman ve en az on kişiden oluşur.

    Çalışma Gruplarının Görevleri

    Madde 12 - Çalışma gruplarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki raportör seçer. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılır.

    b) Çalışma grupları, Şûra Yürütme Kurulunun belirlediği çalışma esaslarına uygun olarak gerektiğinde alt çalışma grupları kurar.

    c) Her bir çalışma grubu kendi konularında çalışma belgesi hazırlayarak, doksan gün içerisinde bu çalışma belgesini Genel Sekreterliğe sunar.

    Şûranın Toplanması

    Madde 13 - Şûra, Bakanın uygun gördüğü tarihler arasında en geç beş yıl içinde toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları Müsteşarın Başkanlığında yapılır. Gerektiğinde Bakan, Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu iki oy sayılır.

    Şûra Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 14 - İlk oturumda toplantıları idare etmek amacıyla tabiî üyeler arasından, biri Bakanlık mensubu olmak üzere, iki başkan vekili ve üç raportör seçilerek Şûra Başkanlık Divanı oluşturulur.

    Şûra çalışmaları sırasında gündemdeki konularla ilgili olarak çalışma komisyonları kurulur. Komisyon üyeleri en az beş kişiden oluşur ve Başkanlık Divanı tarafından şûra üyeleri arasından seçilir.

    Çalışma Komisyonları ilk toplantılarında, kendi üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer.

    Çalışma komisyonları, çalışmalarını Şûra programı ve gündemine uygun olarak;

    a) Her komisyon, kendi konusuyla ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar.

    b) Komisyonlar, kararlarını oy çokluğu ile alır ve tutanağa bağlar.

    c) Hazırlanan bu raporlar başkan, başkan yardımcıları ve raportörler tarafından imzalanır.

    d) Komisyonlar hazırladıkları raporları Şûra Başkanlık Divanına sunar.

    Hazırlanan raporlar, Komisyon Başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya sunulur. Bu raporlar Şûra tarafından incelenir, görüşülür ve karara bağlanır.

    Şûrada alınan bu kararlara göre komisyonlar; sonuç raporlarını düzenler ve toplantı tutanakları ile birlikte Şûra Başkanlık Divanına teslim eder.

    Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları özeti Başkanlık Divanınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları, oy çokluğu esasına göre kabul edilir. Kabul edilenler şûra kararına dönüştürülür.

    Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer Bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili Bakanlıklara önerilerde bulunulur.

    Şûra Kararlarının Yayımlanması

    Madde 15 - Şûra Kararları, Şûra toplantı bitimini takip eden en geç altı ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanarak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

    Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Sekretarya tarafından bir program hazırlanır ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 16 - 25/2/1992 tarihli ve 21153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şûrası Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 2/12/1993 tarihli ve 21776 sayılı Yönetmelik ve 6/9/1997 tarihli ve 23102 sayılı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar