SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:05/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25604

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışı kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Başkanlık: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

    Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

    Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürünü ve Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

    Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı: Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığını

    Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı: Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığını,

    Eğitim Görevlisi: Personelin eğitiminde, kurum içinden veya kurum dışından görevlendirilen kişileri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hizmet İçi Eğitimin Hedef ve İlkeleri

    Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

    Madde 5 - Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için ön görülen amaçlar doğrultusunda;

    a) Personelin bilgisini ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimleri düzenlemek,

    b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek,

    c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak,

    d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,

    e) Kurumu bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak,

    f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimleri vermek,

    g) Yurt dışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı Kurumun ve personelin gelişmesini sağlayacak alanlara yönlendirmek,

    h) İnsan kaynakları planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak,

    i) İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda, Kurumun ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmektir.

    Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

    Madde 6 - Hizmet içi eğitimin hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır:

    a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,

    b) Eğitimin, Kurumun amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

    c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,

    d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

    e) Hizmet hiyerarşisinin her kademesindeki amirlerin, birlikte çalıştıkları memurların yetiştirmelerinden sorumlu olması,

    f) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,

    g) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması,

    h) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

    Eğitim Teşkilatı

    Madde 7 - Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri;

    a) Eğitim Kurulu,

    b) Merkezdeki eğitim birimleri,

    c) Merkez ve taşra teşkilatı birimleri, tarafından yürütülür.

    Eğitim Kurulu

    Madde 8 - Kurumun eğitim faaliyetleri ile ilgili genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Başkan veya görevlendireceği bir Genel Müdürün başkanlığında Başkana doğrudan bağlı birimler Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatı Birimlerinin Daire başkanlarından oluşur. Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Kasım ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir.

    Gerektiğinde Eğitim Kurulu Başkanı tarafından, sigorta ve sağlık tesisleri yetkilileri ile toplam kalite çalışmalarını yürüten yetkililer de toplantıya davet edilir.

    Eğitim Kurulu'nun kararları öneri niteliğindedir. Eğitim Kurulu'nun kararları Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

    Kurulun sekreterya görevleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Eğitim Kurulunun Görevleri

    Madde 9 - Eğitim Kurulunun, hizmet içi eğitim konularına ilişkin görevleri şunlardır:

    a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak,

    b) Merkezdeki eğitim birimleri tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,

    c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak,

    d) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,

    e) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Kurula yararlı olabilecek imkân ve kaynakları saptamak,

    f) Yurt içinde yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak,

    g) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi, tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak,

    h) Eğitim programlarında okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak,

    i) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim önceliklerini ve ihtiyacını saptamak,

    j) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek,

    k) Toplam kalite eğitim faaliyetlerinin plan ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek.

    Merkezdeki Eğitim Birimleri

    Madde 10 - Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı eğitim birimlerince yürütülür.

    Başkana bağlı birimlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Merkezdeki Eğitim Birimlerinin Görevleri

    Madde 11 - Merkezdeki eğitim birimlerinin görevleri şunlardır:

    a) Kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

    b) Yıllık eğitim planını hazırlamak,

    c) Eğitim Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak,

    d) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    e) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında; Kurumun eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, Daire başkanlıklarının önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak,

    f) Hazırlanan eğitim programına göre Kurum personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak organize etmek ve izlemek,

    g) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini puantajlarını tutmak,

    h) Eğitim programı ile ilgili araç-gereç ve sarf malzemelerini temin etmek,

    i) Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

    j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek,

    k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil belgelerini arşivlemek,

    l) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç-gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak,

    m) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek,

    n) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak,

    o) Kurum hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, yerli ve yabancı yayınları izlemek.

    Taşra Birimlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

    Madde 12 - Sigorta ve sağlık üniteleri, hizmet içi eğitime ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

    a) Sigorta ve sağlık ünitelerinde çalışan personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık eğitim planında yer almasını istedikleri hizmet içi eğitim faaliyetleri konusundaki önerilerini ilgisine göre Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına veya Personel Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına her yıl Eylül ayı içinde bildirmek,

    b) Birimlerinde yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerini ilgili Genel Müdürlükçe verilecek talimat ve program çerçevesinde yürütmek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

    Eğitim Görevlilerinin Seçimi

    Madde 13 - Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Kurum bünyesinden olmak üzere, diğer kurumlardan da personel görevlendirilebilir.

    Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

    Madde 14 - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip en az yüksek öğretim mezunu olması, Kurum dışından çağrılacakların ise öğretim üyesi veya yardımcısı olması gereklidir.

    Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 15 - Hizmet içi eğitimde görev verilenler;

    a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili plan yapmakla,

    b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp, programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle,

    c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirler almakla,

    d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla,

    e) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

    f) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle,

    g) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle, yükümlüdürler.

    Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar.

    Program Yöneticisi ve Görevleri

    Madde 16 - Kurum personeli arasından eğitim konularında deneyime sahip bir personel, merkez eğitim birimince program yöneticisi olarak görevlendirilir.

    Program yöneticisi;

    a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla,

    b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla,

    c) Lüzumlu araç-gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla,

    d) Eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumlarını, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,

    e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla,

    f) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla, yükümlüdür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

    Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları

    Madde 17- Merkezdeki eğitim birimleri, diğer birimlerle işbirliği yaparak, en geç Ekim ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar, Kasım ayında Eğitim Kurulu'nda görüşüldükten sonra Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Başkanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur.

    Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 18 - Hizmet içi eğitim;

    a) Memurluk süresi içerisinde, yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik,

    b) Adaylık süresi içerisinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik", hükümleri çerçevesinde yapılır.

    Eğitim Programları

    Madde 19 - Hizmet içi eğitim programları;

    a) Adaylık eğitimi (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj),

    b) İntibak eğitimi,

    c) Bilgi tazeleme eğitimi,

    d) Üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi,

    e) Eğiticilerin eğitimi,

    f) Görevde yükselme eğitimi,

    g) Yabancı dil eğitimi, olmak üzere, kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurt içi ve yurt dışı incelemeler gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.

    Eğitim Konuları ve Süresi

    Madde 20 - İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere;

    a) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir.

    b) Programların süreleri, programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir.

    Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi

    Madde 21 - Hizmet içi eğitim Kurumun eğitim merkezlerinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir.

    Programın özelliğine göre Kurumun uygun gördüğü ünitelerinde bölgesel eğitim de yapılabilir.

    Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür.

    Yurt Dışında Eğitim

    Madde 22 - Personelin yurt dışında yetiştirilmesi, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

    Hizmet İçi Eğitim Programında Değişiklik

    Madde 23 - Hizmet içi eğitim programında, program yöneticisi ve eğitim görevlilerinin, taşra birimlerinde ünite amirlerinin, merkezdeki eğitim birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim programlarında ise ilgili Daire başkanlığının teklifi ile değişiklik yapılabilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

    Eğitime Katılma

    Madde 24 - Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup; bağlı oldukları birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdür.

    Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar, kovuşturma sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.

    Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8'ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar.

    Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

    Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.

    Başka kurumlarda eğitime katılanlar eğitime katıldıkları kurumun özel hükümlerine tabidirler.

    Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime Kurum Başkanının onayı ile katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususlar içeren bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde eğitim birimine vermekle yükümlüdürler.

    Sınavlar

    Madde 25 - Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak ayrı ayrı ya da birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre eğitim süresi içinde veya eğitimin sonunda da yapılabilir.

    Sınavlarda test usulü uygulanabilir.

    Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar.

    Yazılı sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır.

    Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir Sınav Komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir.

    Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

    Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır. Ayrıca bunlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır.

    Sınav Sonuçlarının İlanı

    Madde 26 - Yazılı sınav kağıtları, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlemek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 27 - İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Komisyonu Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 15 gün içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.

    Sınav kağıtları merkezdeki eğitim birimlerince;

    a) Soruların cevap anahtarları ve cevap kağıtları bir yıl,

    b) Tutanaklar ve değerlendirme fişleri iki yıl,

    c) Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar,

    saklanır.

    Bu şekilde yargı yoluna başvuranların durumu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirilir.

    Değerlendirme

    Madde 28 - Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır.

    Sınavlarda;

    a) 0-59 başarısız,

    b) 60-69 orta,

    c) 70-89 iyi,

    d) 90-100 pekiyi, olarak değerlendirilir. Kesirli puanlar tam puana tamamlanır.

    Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların aritmetik ortalaması alınır.

    Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir.

    Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur.

    Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir.

    Disiplin

    Madde 29 - Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel, hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetine düzenli bir şekilde katılmak zorundadır.

    Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

    İzinler

    Madde 30 - Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde hastalık izni ve kanuni mazeretler dışında yıllık izin kullanılmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Eğitim Giderleri

    Madde 31 - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Kurum bütçesinden karşılanır.

    Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri

    Madde 32 - Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.

    Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Saklı Hükümler

    Madde 33 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

    25/7/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı",

    21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik",

    21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik", hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 34 - 10/11/2001 tarihli ve 24579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 35 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar